Top 12 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Hội Đồng Trường Cuối Năm Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 6 Cuối Năm Học 2022

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ SÁU CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Mầm non Mỹ Hưng cuối năm học 2017 – 2018V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo tổng kết, năm học 2017 – 2018

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nguyễn Thị Việt Nhữ Thị Thủy CÁC THÀNH VIÊN

– Nguyễn Thị Mai : ……………………………………………………… – Phạm Thị Hương : ………………………………………………………– Hoàng Thị Thi : ………………………………………………………– Phạm Thị Như Ngọc : ………………………………………………………– Nguyễn Thị Thúy : ……………………………………………………… – Nguyễn Thị Việt : ……………………………………………………..

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/NQ-HĐT-MNMHMỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾTLần họp thứ ba cuối năm học 2016 – 2017 của Hội đồng trườngTrường Mầm non Mỹ Hưng

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 (đính kèm Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017);Điều 2. Hội đồng trường giao cho Bà Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết và có báo cáo với Hội đồng trường trong phiên họp đầu năm học 2017 – 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo với Chủ tịch Hội đồng trường – Hiệu trưởng để

Nghị Quyết Hội Đồng Trường

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNGPHIÊN HỌP THỨ NHẤT

I. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày tháng 09 năm 2015II. Thành phần: – Đoàn Chúc Lịch (chủ trì cuộc họp) – Các thành viên trong hội đồng trường: 6/6 đ/c.III. Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học Trịnh Tường số 1.IV. Nội dung:1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.2. Phân công nhiệm vụ đầu năm học 2015 – 2016.3. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016.4. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2015 – 2016.5. Ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên trong hội đồng trường.V. Cụ thể:1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.1. Số lượng, chất lượng học sinh năm học 2014- 2015.Khối lớp Tổng số HSQuá trình học tậpNăng LựcPhẩm chất

58

83

77

82

2.Giáo viên.– Tổng số CBQL, GV : 39 đ/c+ Cán bộ quản lý. Tổng số: 03 đồng chí. – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí đạt 66,7%+ Đội ngũ giáo viên tổng số: 36 đồng chí – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 25 đồng chí đạt 59,5%– Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đồng chí đạt 31 %– Hoàn thành nhiệm vụ:4 đồng chí đạt 9.5%* Năng lực chuyên môn:– Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 26 GV.– Giáo viện dạy giỏi cấp huyện: 9. GV. – Giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh : 1. GV.

1.3. Cơ sở vật chất: – Tổng số phòng học: 28 phòng + Phòng kiên cố : 6 phòng + Phòng bán kiên cố : 19 phòng + Phòng tạm: 3 phòng+ Bàn nghế học sinh tổng số 218 bộ = 436 chỗ ngồi– Các điểm trường đều có đủ các công trình vệ sinh và đảm bảo cho việc dạy và học. 1.4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2014- 2015.a. Ưu điểm nổi bật: * Công tác chỉ đạo:– Chuyên môn nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm năm học của Bộ GD&ĐT, SGD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt các hoạt động Giáo dục từ điểm trường chính đến các điểm trường. – Tổ cốt cán cấp trường, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ về phương pháp dạy học VNEN, Tiếng Việt CNGD, Vận dụng phương pháp VNEN vào dạy lớp ghép, PP bàn tay nặn bột, sinh hoạt chuyên môn mới và HĐ ngoài giờ lên lớp có chất lượng.– Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học theo TT 30 đạt hiệu quả.– Đổi mới phương pháp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra đột xuất để kịp thời nắm bắt tồn tại hạn chế từ đó có các biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là chất lượng học sinh chưa đạt chuẩn KTKN. – Các hội thi chuyên môn của giáo viên và học sinh được đầu tư và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.– Duy trì bền vững kết quả PCGDTH – CMC và PCGDTH ĐĐT mức độ 2;– Duy trì lớp xóa mù ( Tại điểm Bản Tàng). * Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn– Tích cực chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt có các giải pháp cụ thể kiểm soát chất lượng dạy và học nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, tăng tỉ lệ học sinh phát triển một cách toàn diện.– Đội

Biễn Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 3 Năm Học 2022

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Mầm non Mỹ Hưng cuối năm học 2016 – 2017V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo tổng kết, năm học 2016 – 2017

3. Kết luận:Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nguyễn Thị Việt Nhữ Thị Thủy CÁC THÀNH VIÊN – Nguyễn Thị Mai : ……………………………………………………… – Phạm Thị Hương : ………………………………………………………– Hoàng Thị Thi : ………………………………………………………– Phạm Thị Như Ngọc : ………………………………………………………– Nguyễn Thị Thúy : ……………………………………………………… – Nguyễn Thị Việt : ……………………………………………………..

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/NQ-HĐT-MNMHMỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾTLần họp thứ ba cuối năm học 2016 – 2017 của Hội đồng trườngTrường Mầm non Mỹ Hưng

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 (đính kèm Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017);Điều 2. Hội đồng trường giao cho Bà Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị

Nghị Quyết Họp Hội Đông Trường Năm Học 2022

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

Số: 01/NQ-HĐT-THMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

(Lần thứ nhất)

Thực hiện chương trình công tác của Hội đồng trường trong năm học 2017- 2018. Hội đồng trường Tiểu học Mỹ Hưng đã họp phiên kỳ họp lần thứ nhất.

Thành phần tham dự: Chủ trì Hội nghị: đ/c Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng trường.Các thành viên trong Hội đồng trường;

Nội dung phiên họp:

– Nghe Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Các thành viên của Hội đồng trường đóng góp ý kiến và thống nhất kế hoạch nhiệm vụ năm học .

– Thống nhất các khoản thu- chi.

– Thống nhất quy chế khen thưởng.

– Phân công trách nhiệm cho các đoàn thể trong nhà trường.

Sau khi nghe các ý kiến bổ sung, góp ý của các thành viên trong hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học:

1. Về công tác tư tưởng chính trị:

– 100% cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, của nhà trường. Quy ước nơi cư trú và được bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Nêu cao ý thức xây dựng, giữ gìn tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm học 2017 – 2018.

– 100% cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động tiếp tục tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua của các cấp phát động. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

– 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đầu năm.

– 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng quy chế công khai dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

– 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng tác phong và quy chế chuyên môn của ngành, thực hiện đúng quy tắc ứng xử nơi công sở. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh.

* Biểu quyết: 100%.

2. Công tác chuyên môn và công tác thi đua:

*Công tác thi đua:

– Công tác duy trì sĩ số: Chỉ đạo duy trì sĩ số đạt 100% trở lên, duy trì nề nếp học tập, sinh hoạt nội và ngoại khóa.

– Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ kỉ niệm còn lại trong năm.

– 100% cán bộ,giáo viên, hợp đồng lao động thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm như đã đăng kí đầu năm. Mỗi cán bộ,giáo viên hợp đồng lao động phải đổi mới trong giảng dạy, trong quản lý…

– Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường để cuối năm tập thể nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến.

– Các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục làm tốt nhiệm vụ để cuối năm đạt:

+ Chi bộ đạt Trong sạch Vững mạnh.

+ Công đoàn vững mạnh cấp Huyện

+ Trường đạt Cơ quan văn hóa

+ Trường Xanh – Sạch – Đẹp

+ Liên đội mạnh cấp Thành phố

+ Trường đạt VSCĐ

– Tiếp tục phấn đấu để có:

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05d/c

+ Lao động Tiên tiến: 35đ/c

+ GVG cấp huyện: 02 đ/c

* Chuyên môn:

– Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn và thực hiện quy chế chuyên môn.

– Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, quy định mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 27 tiết/năm học (14 tiết của học kì I, 13 tiết của học kì II).

– Mỗi giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, duy trì sĩ số học sinh đến lớp.

– Tiếp tục mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có. Tự làm ĐDDH phục vụ tốt cho giảng dạy(trong đó cấp trường: 30, cấp Huyện: 01)

* Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành chương trình lớp học đạt 99%

* Biểu quyết: 100%

– Tiếp tục giữ vững danh hiệu Thư viện Tiên Tiến.

– Tiếp tục quản lý tốt trang thiết bị, khai thác sử dụng tối đa thư viện hiện có. Thực hiện kế hoạch thư viện, kế hoạch mượn trả sách đã xây dựng và vệ sinh thư viện thường xuyên. Định kì kiểm tra 2 tháng/lần, có biên bản xác nhận, sửa chữa, bảo dưỡng (nếu có) kèm theo.

4. Công tác kiểm định chất lượng.

– Tiếp tục duy trì công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tiếp tục tăng cường thu thập minh chứng, thực hiện lộ trình theo kế hoạch đã xây dựng về tự đánh giá và kiểm định chất lượng năm học 2017 – 2018.

– Chủ tịch HĐT thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học 2017-2018.

– Thực hiện công tác thu – chi đúng mục đích, đúng quy định của ngành và đúng theo kế hoạch thu – chi của nhà trường.

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

* Biểu quyết: 100%.

6. Quy chế khen thưởng:

Thống nhất thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy chế.

* Biểu quyết: 100%.

Điều II. Trách nhiệm của Nhà trường – Công đoàn, Đoàn, Đội, Viên chức, LĐHĐ.

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ chuyên môn; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới trong quá trình tổ chức thực hiện các kế hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ,viên chức hợp đồng lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ,viên chức,hợp đồng lao động. Thực hiện công khai tài chính, quỹ phúc lợi trước tập thể đơn vị, tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Luật Công Đoàn hiện hành. Phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường và Nghị quyết Hội nghị cán bộ,viên chức hợp đồng lao động của đơn vị và định ra kế hoạch tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn, Đội:

– Tiếp tục phối hợp với BGH nhà trường duy trì phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tổ chức các đợt thi đua theo kế hoạch, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao. Cùng Nhà trường quản lý các hoạt động của đơn vị theo điều lệ Công đoàn, Đoàn, Đội. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

– Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức hợp đồng lao động . Phát hiện và kiến nghị với Ban giám hiệu biện pháp giải quyết và thực hiện tốt nội dung nghị quyết hội nghị. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật, chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động . Định kỳ mỗi học kỳ Ban chấp hành công đoàn cùng với Ban giám hiệu kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động và các phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị được biết.

3. Trách nhiệm của cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động :

Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển. Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn luyện, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn.