Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua, Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty 2022
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Tại Việt Nam
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Thể Hiện Điều Gì?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022
 • GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH QUẢNG NGÃI

  Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

  Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh;

  Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

  Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

  Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

  Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi gồm các ông, bà sau:

  1. Ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng;

  2. Ông Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng;

  3. Bà Lữ Thị Thùy Quyên, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, Phó chủ tịch Thường trực;

  4. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

  5. Ông Nguyễn Tấn Phụ, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

  6. Bà Cao Thị Bích Thảo, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

  7. Bà Nguyễn Thị Ly Ly, Phụ trách phòng Tài chính kế toán, Ủy viên;

  8. Ông Trần Đình Điệp, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Uỷ viên;

  9. Bà Trà Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Nhi nội tổng hợp, Uỷ viên;

  10. Ông Huỳnh Quốc Hiếu, Phó trưởng khoa Phụ, Ủy viên;

  11. Ông Phạm Xuân Duy, Phó trưởng khoa Ngoại, Uỷ viên;

  12. Ông Hà Vĩnh An, Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng, Ủy viên;

  13. Ông Nguyễn Xuân Hoa Bắc, Phó trưởng khoa Tổng hợp, Ủy viên;

  1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng;

  2. Bà Nguyễn Thị Thái Cảnh, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ viên.

  Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ:

  Tham mưu cho Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền.

  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn để xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích theo quy định.

  Hoạt động theo nguyên tác tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số.

  Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng, nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các ông, bà thuộc thành phần nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Cán Bộ Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự Chuyên Nghiệp Dành Cho Nhà Tuyển Dụng
 • Biểu Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Trong Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • Biên Bản Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Năm 2022
 • PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC

  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

  Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc;

  Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của trường tiểu học Kim Đồng;

  Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013 gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.

  Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện nhiệm vụ theo Điều 24 của Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010.

  Điều 3: Các bộ phận đoàn thể, các cán bộ giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  HIỆU TRƯỞNG

  DANH SACH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  (Đính kèm quyết định số: /QĐ-HT ngày 10 /9/2012)

  01

  Trần Min Toản

  Hiệu trưởng

  Chủ tịch hội đồng

  04

  Trần Thị Lan Hương

  Khối trưởng khối 1

  Thành viên

  07

  Trương Thị Hải Vĩnh

  Chủ tịch Công đoàn

  Thành viên

  08

  Ngô Nguyễn Thị Thu Sương

  Trưởng ban TTND

  Thành viên

  (Danh sách này gồm có 08 người)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Tđkt
 • Quyết Định Thành Lập Hđ Thi Đua Khen Thưởng Trường Thcs Minh Quang Năm Học 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty
 • Quyết Định Thành Lập Hđ Thi Đua Khen Thưởng Trường Thcs Minh Quang Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Tđkt
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • Biên Bản Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • TRƯỜNG THCS MINH QUANG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: 43/QĐ-THCS MQ

  Minh Quang, ngày 7 tháng 11 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2022

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MINH QUANG

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011của Bộ Nội vụ H ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n Ngh ị đị nh s ố 42/2010/N Đ -CP ng à y 15 tháng 4 n ă m 2010 c ủ a Chính ph ủ quy đị nh chi ti ế t thi h à nh m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Lu ậ t Thi đ ua, Khen th ưở ng v à Lu ậ t s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Lu ậ t Thi đ ua, Khen th ưở ng;

  Căn cứ công văn số 15/HD -HĐTĐKT ngày 28/5/2013 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

  Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022-2018; Xét đề nghị của Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS Minh Quang năm học 2022 – 2022 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng Thi đua, khen thưởng có nhiệm vụ :

  1. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động thi đua, khuyến khích động viên mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành có hiệu quả và chất lượng cao các nhiệm vụ công tác được giao.

  2. Đánh giá kết quả kết quả công tác năm học 2022 – 2022, xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

  Nơi nhận:

  – Như Điều 3;

  – Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Tâm

  DANH SÁCH Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022- 2022 ( Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-THCSMQ ngày 7/11/2017 của Hiệu trưởng trường THCS Minh Quang )

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Nhiệm vụ

  (Ấn định danh sách có 9 người)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty
 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Quan Hệ Phối Hợp, Kiểm Soát Giữa Cơ Quan Điều Tra Và Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố, Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Cần Có Văn Bản Hướng Dẫn Thống Nhất Về Tư Cách Bị Can Theo Quy Định Của Bltths
 • Hưỡng Dẫn Về Khởi Tố Bị Can, Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Trong Tố Tụng Hình Sự
 • Khởi Tố Bị Can Là Gì?
 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân,

  Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Nh 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Cuối Năm Học 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Cuối Năm
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh
 • Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Thư Montreal 1987 Các Chất Làm Suy Giảm Tầng Ôzôn Được Điều Chỉnh
 • Nghị Định Thư Montreal Năm 1978 Về Các Chất Gây Suy Giảm Tầng Ô
 • 30 Năm Sau: Nghị Định Thư Montreal Đã Làm Thay Đổi Thế Giới Như Thế Nào ?
 • Nghị Định Thư Montreal: Việt Nam
 • So Sánh Nghị Định 32 Và Nghị Định 68 Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng
 • Nghị Định Số 42 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định 91 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Khen Thưởng, Nghị Định Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Mới Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Luật Thi Đua Khen Thưởng, Hướng Dẫn Nghị Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Xét Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng Đột Xuất, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội, Công Văn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Hiệp Y Khen Thưởng, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Ddieeuf187 Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng Tặng Kỷ Niệmchuwowng, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Khen Thưởng, Tờ Trình Thôi Giư Chưc Vụ Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Đoàn Thanh Niên, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội Vững Mạnh, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng Thành Tích, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An,

  Nghị Định Số 42 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định 91 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Khen Thưởng, Nghị Định Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Mới Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Luật Thi Đua Khen Thưởng, Hướng Dẫn Nghị Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Xét Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng Đột Xuất, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội, Công Văn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Hiệp Y Khen Thưởng, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Ddieeuf187 Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Điểm Mới Đáng Chú Ý Trong Dự Thảo Nghị Định Thay Thế
 • Một Số Điểm Mới Của Dự Thảo Thay Thế Nghị Định 59/2015/nđ
 • Nghị Định Tiếng Anh Là Gì
 • Nghị Định Tiếng Anh Là Gì?
 • Đánh Giá, Xếp Loại Viên Chức 2022 Theo Nghị Định Số 90/2020/nđ
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Quyết Định Thành Lập Hđ Thi Đua Khen Thưởng Trường Thcs Minh Quang Năm Học 2022
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Tđkt
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng
 • QUYẾT ĐỊNH

  (Thành lập Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật của Công ty ……………………………)

  GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………………………

  • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực ngày 01/05/2013;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty …………………..số…………………………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………….. cấp ngày ………./…………/……………;Căn cứ vào Điều lệ của Công ty …………………. thông qua ngày ………../……………../………………;
  • Căn cứ vào Nội quy lao động của công ty ngày ……………………………….;
  • Căn cứ vào quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của Công ty ……………………………………;
  • Căn cứ vào Quy chế khen thưởng – kỷ luật công ty được ban hành ngày ………………………………….;
  • Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – nhân sự công ty.

  1. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty – Chủ tịch hội đồng;

  2. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh:Phó giám đốc Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

  3. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

  4. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Trưởng phòng Tổ chúc nhân sự – Ủy viên thường trực;

  5. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Đại diện các đoàn thể khác trong công ty – Ủy viên;

  6. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: là Trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty – Ủy viên;

  7. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự – Thư ký Hội đồng.

  Điều 2: Hội đồng khen thưởng – kỷ luật công ty có các nhiệm vụ sau:

  • Xem xét thành tích của tập thể, cá nhân quản lý, nhân viên đề nghị khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiêu chuẩn quy định;
  • Trên cơ sở đề nghị của các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty, Hội đồng xét theo tiêu chuẩn quy định đề nghị cấp trên quyết định khen thưởng theo từng tiêu chuẩn thành tích đạt được;
  • Theo dõi, thụ lý hồ sơ của các tập thể, cá nhân vi phạm nội quy lao động trong toàn công ty;
  • Đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty tổ chức triển khai xét kỷ luật đối với người lao động đã vi phạm theo nội quy, quy định của công ty;
  • Tổ chức xét kỷ luật các tập thể và cá nhân đã vi phạm nội quy kỷ luật lao động của công ty theo quy định.

  Điều 3: Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Quyet Dinh Thanh Lap Hd Tdkt Doc
 • Hướng Dẫn Việc Tổ Chức, Hoạt Động Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Các Cấp Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua, Khen Thưởng Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty 2022
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Tại Việt Nam
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Thể Hiện Điều Gì?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh
 • PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

  Số: 13 /QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 02 tháng 3 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1

  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;

  Căn cứ vào Điều 24 của Điều lệ trường tiểu học về việc thành lập các hội đồng trong nhà trường;

  Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND Tỉnh Bình Thuận ngày 28/11/2014 ban hành quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

  Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đồng Kho 1,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của trường Tiểu học Đồng Kho 1 gồm các ông bà có tên sau :

  I. Lãnh đạo Hội đồng :

  1- Ông Cao Thống Suý – Hiệu Trưởng – Chủ tịch Hội đồng

  2- Bà Nguyễn Thị Ánh tuyết – CTCĐ, – P.Chủ tịch Hội đồng

  3- Bà Nguyễn Thị Mai – P. Hiệu trưởng – P.Chủ tịch Hội đồng

  II. Thành viên:

  – Gồm 16 ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng Thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ giúp hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của nhà trường nhằm phát triển phong trào mạnh mẽ, đúng hướng, có hiệu quả; phát hiện và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua. Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị trình cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế cho Quyết định số 08/QĐ-ĐK1 ngày 14/10/2014.

  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận :

  – Như điều 1;

  – Lưu VT.

  Cao Thống Suý

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  NĂM HỌC 2014-2015

  STT

  14

  Nguyễn Hồng Thống Nhất

  GV Tổng phụ trách

  15

  Nguyễn Thị Thu Hồng

  Tổ trưởng Tổ VP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng
 • Những Điều Cần Biết Về Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Cán Bộ Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự Chuyên Nghiệp Dành Cho Nhà Tuyển Dụng
 • Biểu Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Trong Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Công Ty Nước Ngoài Thành Lập Công Ty Con Tại Việt Nam
 • Xác Định Công Ty Mẹ, Công Ty Con
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Theo Đúng Quy Định
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp, Công Ty Cổ Phần 2022
 • Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 – 2022

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆNĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

  Sô: 01/QĐ-TrMN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đông Triều, ngày 6 tháng 9  năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

  năm học 2014-2015

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG

          – Căn cứ điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ( tại điều 19)

          – Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2014-2015 và cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 của trường mầm non Hồng Thái Đông gồm có các ông, bà ( có tên trong danh sách kèm theo)

  Điều 2:Hội  đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại điều lệ trường mầm non hiện hành.

  Điều 3: Các ông bà có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận:

  – Như Điều 3;

  – Lưu: VT, Hồ sơ TĐKT

  HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

  Nguyễn Hoài Thu

  Danh sách Hội đồng Thi đua khen thưởng trường mầm non Hồng Thái Đông

  Năm học 2014-2015

  ( Kèm theo quyết định số   /QĐ-TĐKT ngày 6  tháng 9  năm 2013 của Hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Đông)

   

  TT

   

  HỌ TÊN

  CHỨC VỤ

   

  GHI CHÚ

  1

  Nguyễn Hoài Thu

  Hiệu trưởng – Bí thư

  Chủ tịch HĐ

  2

  Nguyễn Thị Miền

  Phó hiệu trưởng

  PCT H§

  3

  Lê Thị Hạnh

  Phó hiệu trưởng

  PCT H§

  4

  Nguyễn Thị Huân

  CT Công đoàn

  Thành viên

  6

  Nguyễn Thu Hà

  Tổ trưởng tổ MG

  Thành viên

  7

   Lưu Mai Lan

  Tổ trưởng tổ NT

  Thành viên

  8

   Nguyễn Thị Nhung

  KT – Tổ trưởng tổ VP

  Thành viên

  9

  Lê Thị Mận

  Tổ trưởng tổ nuôi

  Thành viên

  10

  Nguyễn Thị Hà

  Chi hội trưởng phụ nữ

  Thành viên

  (Danh sách này có 10 người)

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                              Nguyễn Hoài Thu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khen Thưởng Trường Tiểu Học Bến Súc Năm Học 2022
 • Không Ký Quyết Định Tuyển Dụng Chính Thức Có Được Không?
 • Cập Nhật Trình Tự, Thủ Tục Xét Tuyển Công Chức
 • Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tphcm
 • Quy Định Mới Về Thời Hạn Nhận Việc Khi Trúng Tuyển Công Chức
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Nh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Quan Hệ Phối Hợp, Kiểm Soát Giữa Cơ Quan Điều Tra Và Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố, Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Cần Có Văn Bản Hướng Dẫn Thống Nhất Về Tư Cách Bị Can Theo Quy Định Của Bltths
 • Hưỡng Dẫn Về Khởi Tố Bị Can, Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Trong Tố Tụng Hình Sự
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  THỊ XÃ THUẬN AN

  TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: … /QĐ-THĐ An Thạnh, ngày tháng 9 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng năm học 2022 – 2022

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỊNH HOÀI ĐỨC

  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

  Căn cứ các Luật thi đua khen thưởng, Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của ngành về thi đua khen thưởng;

  Căn cứ vào kế hoạch thi đua năm học 2022 – 2022 của trường;

  Xét đề nghị của liên tịch trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường năm học 2022 – 2022 gồm các ông bà có tên

  (Danh sách kèm theo).

  Điều 2: Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, phát động, đôn đốc các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức và học sinh trong nhà trường và tổ chức theo dõi sơ tổng kết, đánh giá xếp loại thi đua qua các phong trào thi đua để đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng đúng đối tượng và kịp thời.

  Nhiệm kỳ của Hội đồng là một năm học: từ 9/2016 đến 8/2017.

  Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  – PGDĐT (b/c)

  – Như điều 3;

  – Lưu VP.

  Đỗ Minh Thành

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

  NĂM HỌC 2022-2017

  (Kèm theo quyết định số /QĐ-THĐ ngày /9/2016 của Hiệu trưởng

  trường THCS Trịnh Hoài Đức)

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Nhiệm vụ trong HĐ

  1

  Ô. Đỗ Minh Thành

  Hiệu trưởng

  Chủ tịch HĐ

  2

  Ô. Phạm Văn Long

  Phó HT, Bí thư Chi bộ

  Thành viên

  4

  B. Trương Lệ Ngọc

  Chủ tịch CĐCS

  Thành viên

  5

  B. Nguyễn Thị Anh Thư

  TPT Đội

  Thành viên

  6

  B. Trần Thị Xuân Hương

  TT Văn phòng

  Thành viên

  7

  B. Bùi Thị Tuyền Ngân

  Trưởng ban TTND

  Thành viên

  8

  B. Lê Thị Nguyệt Nga

  Thư ký Hội đồng

  Thành viên

  10

  Ô. Nguyễn Văn Thăng

  TTCM Sử-Địa-GDCD

  Thành viên

  11

  B. Lý Thị Ngọc Điệp

  TTCM Tiếng Anh

  Thành viên

  12

  Ô. Dương Văn Lê

  TTCM Toán-Tin

  Thành viên

  13

  B. Phan Thị Như Huệ

  TTCM Lý- CN

  Thành viên

  14

  B. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  TTCM Hóa-Sinh

  Thành viên

  15

  B. Lê Thị Thu Hằng

  TTCM Nhạc-Họa

  Thành viên

  16

  Ô. Nguyễn Quốc Dũng

  TTCM GDTC

  Thành viên

  17

  B. Trần Thị Xuân Hương

  Kế Toán

  Thành viên

  18

  B. Trầm Thị Mỹ Linh

  Văn Thư

  Thành viên

  Tổng cộng danh sách có 19 người

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Cuối Năm Học 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Cuối Năm
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Trong Quy Định Số 102 Của Bộ Chính Trị Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm
 • Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng Trường Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng
 • Quy Chế Tuyển Dụng Lao Động Của Công Ty Cổ Phần Môi Trường Nam Định
 • Quy Chế Trả Lương Trả Thưởng & Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương Thưởng
 • Mẫu Quy Chế Lương Thưởng Của Công Ty Tnhh, Cổ Phần 2022
 • Mẫu quy chế thi đua khen thưởng

  Mẫu quy chế thi đua khen thưởng giáo viên

  QUY CHẾ

  THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON

  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TrMN ngày tháng năm 2022 của Trường Mầm non …..)

  CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Quy chế thi đua khen thưởng nhằm cụ thể hóa các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Nhà nước áp dụng trong nhà trường, với mục tiêu đổi mới phương thức đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo hướng công khai, dân chủ, công bằng; khuyến khích mọi cán bộ, viên chức, người lao động trên các cương vị công tác luôn cố gắng thi đua vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Điều 2. Phạm vi điều chính. Quy chế điều chỉnh công tác thi đua – Khen thưởng trong Trường Mầm non ………………

  Điều 3. Đối tượng áp dụng. Áp dụng đối với cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động làm việc tại Trường Mầm non …………

  Điều 4. Hình thức tổ chức thi đua.

  1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua được tổ chức thực hiện hàng tháng, quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.

  2. Thi đua theo đợt là hình thức thi đua được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ công tác, trọng tâm theo từng giai đoạn và thời gian xác định.

  Điều 5. Phát động thi đua.

  Trường Mầm non ………. căn cứ vào đặc điểm, tính chất công việc để có hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp; Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền động viên và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua.

  Điều 6. Đăng ký thi đua.

  Tháng 9 hàng năm, nhà trường phát động tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua để phấn đấu và làm cơ sở bình xét cuối năm.

  Các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua vào đầu năm học (tháng 9) để phấn đấu và làm cơ sở bình xét hàng tháng, quý, cuối năm học (tháng 5) để nhà trường lấy số liệu tổng hợp, đăng ký thi đua lên cấp Phòng, Huyện, Sở GD&ĐT ……, UBND tỉnh chúng tôi các tập thể cá nhân. Tập thể, cá nhân nào không đăng ký thi đua thì không xét tặng danh hiệu thi đua.

  Điều 7. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết qủa thi đua: Đối với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm, kết thúc đợt thi đua phải tiến hành tổng kết đánh giá kết quả, lựa chọn công khai để khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

  Điều 8. Nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng.

  1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng thường xuyên hàng năm phải căn cứ vào biểu điểm thi đua của cá nhân trong từng tháng học kỳ và cả năm. Số điểm thi đua là kết quả tổng hợp đánh giá mức độ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần đoàn kết tương trợ phối hợp trong công tác; tham gia các phong trào thi đua; kết quả của việc học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tu dưỡng về đạo đức lối sống và năng lực lãnh đạo, điều hành. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Khi xét khen thưởng người đứng đầu tổ, khối mảng phụ trách phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

  2. Căn cứ vào phong trào thi đua, các cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

  3. Bình xét công khai, chính xác, bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích.

  4. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thường xuyên được bình xét vào cuối năm học. Các hình thức khen thưởng đột xuất được bình xét sau mỗi đợt thi đua hoặc sau khi phát sinh hành động, việc làm xứng đáng được khen thưởng kịp thời.

  Điều 9. Trách nhiệm Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Mầm non ………………

  1. Xem xét, thẩm định, bình xét, đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

  2. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý, năm.

  3. Hướng dẫn, tổ chức việc triển khai các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng của cấp trên.

  4. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu nhà trường sơ, tổng kết các phong trào thi đua; đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng phong trào thi đua, các điển hình tiến tiến trong toàn trường.

  CHƯƠNG II DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

  Điều 10. Danh hiệu thi đua.

  1. Danh hiệu thi đua cá nhân gồm:

  a. Lao động tiên tiến

  b. Chiến sĩ thi đua cơ sở

  c. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh – Bằng khen của UBND tỉnh.

  d. Chiến sĩ thi đua toàn quốc

  2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

  a. Tập thể lao động tiên tiến

  b. Tập thể lao động xuất sắc

  c. Bằng khen của UBND tỉnh.

  d. Cờ thi đua của UBND tỉnh

  đ. Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT

  Điều 11. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân.

  1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 ngoài ra phải đạt một số tiêu chí sau:

  a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  b. Tích cực học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

  c. Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

  d. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; Vi pham kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

  2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, và có các tiêu chuẩn sau:

  a. Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  b. Thực hiện tốt cuộc vận động của ngành và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh.

  c. Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

  3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:

  – Tiêu chuẩn 1: Có 3 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

  – Tiêu chuẩn 2: Là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tập thể suy tôn.

  + Đối với giáo viên: Có hiệu quả đào tạo nâng cao chất lượng từ thấp lên bậc cao hơn (nhiều học sinh xếp loại học lực giỏi, nhiều học sinh giỏi đạt giải). Sẵn sàng dạy có hiệu quả những giờ minh hoạ, giờ mẫu cho các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học trong phạm vi toàn trường.

  + Đối với CBQL và các đối tượng khác (cán bộ nhân viên hành chính): Công tác mình phụ trách có hiệu quả cao, vượt trội, hoặc có mặt công tác thật sự xuất sắc. Nếu là hiệu trưởng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị xét công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhất thiết năm đề nghị, đơn vị phải đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

  – Tiêu chuẩn 3: Được ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng thi đua cấp trường, ngành giới thiệu.

  * Những trường hợp cá nhân không được bình xét danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” khi đơn vị không đạt các xếp loại đánh giá sau:

  + Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) khi đơn vị không đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;

  + Chủ tịch Công đoàn khi Công đoàn không đạt “Vững mạnh Xuất sắc”;

  + Bí thư Chi bộ khi Chi bộ không đạt “Trong sạch Vững mạnh”;

  4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 21 và 22 Luật Thi đua, Khen thưởng; khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.

  CHƯƠNG III HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

  Điều 12. Tiêu chuẩn huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Kỷ niệm chương tặng cho các tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định tại chương III, Luật Thi đua-Khen thưởng và chương III, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng.

  Điều 13. Những tập thể và cá nhân được xét để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

  1. Đối với cá nhân:

  a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.

  b. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

  c. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện xuất sắc các cuộc vận động của ngành và học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

  2. Đối với tập thể:

  a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành hoặc tỉnh phát động.

  b. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

  c. Nội bộ đoàn kết, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

  d. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

  e. Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

  3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo còn được xét và đề nghị khen tặng cho tập thể hoặc cá nhân lập được thành tích đột xuất.

  CHƯƠNG IV BIỂU ĐIỂM THI ĐUA VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

  Điều 14. Để giúp việc đánh giá xếp loại thi đua bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và sát thực tế, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Hội đồng thi đua-khen thưởng đơn vị xây dựng biểu điểm thi đua cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

  Điều 15. Phương pháp chấm điểm thi đua.

  1. Đối với các đơn vị trường học, khối thi đua chấm theo biểu điểm của khối thi đua thống nhất bao gồm 06 mục, mỗi mục trong biểu điểm đều được lượng hóa thành điểm; các tổ căn cứ theo nhiệm vụ của nhà trường, mức độ hoàn thành để chấm điểm cho mỗi cột điểm trong biểu điểm theo quy định (Có biểu điểm đính kèm).

  Điều 16. Cán bộ, công chức, viên chức trong một năm nghỉ làm việc từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc, thì không thuộc diện xem xét, bình bầu các danh hiệu thi đua.

  Điều 17. Điểm thưởng. Điểm thưởng do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Trường chấm trên cơ sở nhận xét, đánh giá của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn) và các bộ phận Chuyên môn nghiệp vụ về quá trình đóng góp trong các hoạt động phong trào của tập thể Trường và cá nhân cho thành tích của Trường.

  CHƯƠNG V QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, BÌNH XÉT THI ĐUA

  Điều 18. Quy trình đánh giá:

  – Các tổ bình xét, xếp loại thi đua theo từng tháng (kỳ), đánh giá những mặt mạnh, yếu của từng cá nhân và tổ, qua đó sơ bộ đánh giá thi đua của các cá nhân và tổ, lớp (chú ý bám sát các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm). Tuyên dương những tấm gương tốt, nhắc nhở động viên, điều chỉnh những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

  – Cuối năm học, các tổ tổng kết thi đua. Hội đồng Thi đua, khen thưởng của trường tổ chức bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể theo tinh thần công khai, dân chủ trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm với các kết quả cụ thể đã đạt được.

  – Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thi đua nộp cấp trên để xét duyệt, công nhận.

  Hồ sơ gồm: Biên bản họp của cơ quan, đơn vị; Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng tại đơn vị; Tờ trình và danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Báo cáo tóm tắt và báo cáo thành tích của các trường hợp tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

  Điều 19. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể.

  Hàng năm, trước ngày 20/5 tổ chức Công đoàn phải có đánh giá, nhận xét việc tham gia các hoạt động, phong trào gửi về cho Hội đồng thi đua-khen thưởng của Trường.

  CHƯƠNG VI CÁC TIÊU CHÍ – BIỂU ĐIỂM

  1. Phẩm chất đạo đức, lối sống

  – Phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, giản dị, khiêm tốn

  – Kỹ năng giao tiếp ứng xử với thủ trưởng, cấp trên, đồng nghiệp, phụ huynh, nhân dân, học sinh, khách đến trường, nơi cư trú

  – Thái độ phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ, công bằng với trẻ, với thủ trưởng, cấp trên, đồng nghiệp, phụ huynh, nhân dân, học sinh, khách đến trường, nơi cư trú

  2. Chất lượng điều tra phổ cập

  – Điều tra vào phiếu, thống kê số liệu điều tra, số liệu huy động số liệu trẻ đến, đi, nghèo, cận nghèo, khuyết tật, khó khăn, mồ côi, số liệu nam nữ, tỉ lệ huy động chính xác

  3. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng

  – Vệ sinh lớp học, đồ dùng dạy học, công trình vệ sinh, phòng ngủ, kho chứa, bếp ăn, phòng làm việc

  – Khám sức khỏe, vào kênh biểu đồ đúng, chính xác

  – Quản lý trong giờ hành chính:

  + Mùa hè: sáng cô A 6h30, chiều 13h30; cô B 6h 45 chiều 14h

  + Mùa đông: sáng cô A 6h45, chiều 13h30; cô B 7h15 chiều 14h

  – Báo xuất ăn chính xác BGH kiểm tra, mua, giao nhận thực phẩm đủ số lượng, số tiền, xuất ăn

  4. Chất lượng giáo dục

  – Giáo án đầy đủ, đúng hạn (trước 1 tuần)

  – Tiết dạy, các hoạt động dự đạt khá trở lên

  – Thời khóa biểu (có dạy đúng, đủ các hoạt động trong ngày)

  – Ứng dụng CNTT vào bài dạy

  6. Chất lượng hồ sơ

  – Đầy đủ, sạch sẽ khoa học

  – Hoàn thành đúng thời gian quy định: ngày 25 – 28 hàng tháng

  – Hồ sơ nuôi, dạy, phổ cập, y tế, tài chính, văn thư, CNTT…)

  – Hoàn thành các loại báo cáo đúng thời gian quy định.

  – Lấy số điểm tổng chia trung bình làm điểm bình xét

  – Căn cứ số điểm bình quân để đánh giá công chức, viên chức hợp đồng 68 hàng tháng.

  * Ghi chú:

  – Xếp loại Xuất sắc: 100% các chỉ số phải đạt từ 9 điểm đến 10 điểm (được HĐTĐKT đánh giá).

  – Xếp loại Tốt: 100% các chỉ số phải đạt từ 8 điểm trở lên (được HĐTĐKT đánh giá).

  – Xếp loại Khá: 100% các chỉ số phải đạt từ 7 điểm đến 8 điểm.

  – Xếp loại Trung bình: các chỉ số đạt từ 5 điểm đến 6 điểm.

  – Xếp loại Yếu: các chỉ số đạt dưới 5 điểm.

  * Quy định chung của đơn vị:

  – Bố mẹ, chồng, con qua đời: Nghỉ 03 ngày.

  – Lấy chồng (trước, trong và sau cưới): Nghỉ 03 ngày.

  – Đám cưới con: Nghỉ 02 ngày.

  – Đám cưới anh (chị, em) ruột: Nghỉ 01 ngày.

  – Cá nhân ốm: + Nghỉ không quá 02 ngày.

  + Nghỉ 03 ngày phải có giấy của bệnh viện.

  – Bố mẹ, chồng, con dưới 6 tuổi ốm nặng đi viện: Nghỉ 01 ngày.

  – Ông bà, anh em, cô bác ruột của vợ hoặc chồng qua đời: Nghỉ 01 ngày.

  – Giỗ bố mẹ, chồng, (vợ), con nghỉ ½ ngày.

  – Trong các trường hợp trên nếu nghỉ quá số ngày quy định sẽ bị trừ bậc thi đua của tháng và nhiều tháng sẽ trừ thi đua của năm.

  – Một tháng nếu nghỉ quá 01 ngày làm việc với lý do không trùng lặp với các quy định trên sẽ hạ bậc thi đua.

  – Trong một năm nghỉ quá 7 ngày làm việc theo quy định sẽ bị trừ thi đua.

  – Trong trường hợp nhà trường tổ chức làm việc vào ngày nghỉ của giáo viên thì sẽ tính trừ số ngày nghỉ trong năm của giáo viên.

  CHƯƠNG VII QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  Điều 20. Quỹ thi đua khen thưởng.

  Lập quỹ thi đua khen thưởng của trường theo quy định tại Điều 5, Nghị định 42/2010/NĐ-CP.

  Điều 21. Chế độ khen thưởng.

  Cá nhân, tập thể ngoài việc được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đều kèm theo một khoản tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP.

  Đối với hình thức tặng Giấy khen thì tiền thưởng kèm theo do đơn vị quản lý ngân sách chi.

  CHƯƠNG VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 22. Cán bộ, viên chức, giáo viên và nhân viên có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

  Điều 23. Ban Giám hiệu nhà trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị duy trì thường xuyên các phong trào thi đua trong đơn vị. Phát hiện kịp thời các đối tượng có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng.

  Điều 24. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu công tác, Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng 68 Quy Che Thi Dua Khen Thuong La Ngau Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua, Khen Thưởng 25Ban Hanh Quy Che Thi Dua Khen Thuong Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng Trường Tiểu Học Đồng Kho 1 25Ban Hanh Quy Che Thi Dua Khen Thuong Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tiếp Công Dân Của Bộ Tư Pháp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lí, Sử Dụng Tài Sản Công 03 Ban Hanh Quy Che Quan Li Tai San Cong 2022 Doc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100