Top 15 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Vay Vốn / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Vay Vốn Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Các Ngân Hàng / 2023

Xem tiếp

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU + NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

TÀI LIỆU + PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ III VÀ 09 THÁNG NĂM 2020 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ 4632/TB-CTY VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ LẬP DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN QUYỀN BỎ PHIẾU

NGHỊ QUYẾT SỐ 4629/NQHĐQT-VISSAN VỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

NQHĐQT VỀ VIỆC LỰA CHỌN NGÂN HÀNG CẤP TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CHO PHƯƠNG ÁN “MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020”

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGHỊ QUYẾT 4523/NQHĐQT-VISSAN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ GIỮ CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 06 THÁNG NĂM 2020 (SAU KIỂM TOÁN) THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

CÔNG TY ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PWC (VIỆT NAM) ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ II VÀ 06 THÁNG NĂM 2020 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2019

NGHỊ QUYẾT 3404/NQHĐQT-VISSAN THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN VIỆC VAY VỐN TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ I NĂM 2020 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH TRONG KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BCTC NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA HẠN THỜI GIAN VAY VỐN TÍN DỤNG NGẮN HẠN

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM 2020

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 4 VÀ NĂM 2019 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NHÂN SỰ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC LỰA CHỌN NGÂN HÀNG CẤP TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHƯƠNG ÁN “MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT DỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019”

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3 VÀ 9 THÁNG NĂM 2019 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN TẠI VƯƠNG QUỐC CAMBODIA

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 06 THÁNG NĂM 2019 TĂNG HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 2 NĂM 2019 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT 2606/NQHĐQT-CTY VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

CÔNG TY ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN PWC (VIỆT NAM) ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

PHỤ LỤC 25 – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – TRUNG TÂM KINH DOANH THỰC PHẨM VISSAN SỐ 1

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ TÀI LIỆU BÁO CÁO MUA CỔ PHIẾU

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 1 NĂM 2019 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀY 11.4.2019)

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRƯỚC THỜI HẠN CAM KẾT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC LỰA CHỌN NGÂN HÀNG CẤP TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHƯƠNG ÁN “MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH”

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ

CÁC QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC LỰA CHỌN NGÂN HÀNG CẤP TÍN DỤNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “DI DỜI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA SÚC VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN”

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH TRONG SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA HẠN THỜI GIAN VAY VỐN TÍN DỤNG NGẮN HẠN

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 2 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 VỚI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY & GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (THAY ĐỔI LẦN THỨ 40)

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀY 11.4.2018)

GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN NĂM 2017

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC TRONG 2018

NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM, TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN QUÝ IV VÀ NĂM 2017 THAY ĐỔI HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM NHÂN SỰ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TĂNG HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÊ DUYỆT CHO CÔNG TY VISSAN VAY VỐN NGẮN HẠN

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH TRONG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 – TỔNG HỢP VÀ TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY VISSAN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN CHẤP NHẬN TOÀN BỘ, NHẤN MẠNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC NĂM 2017

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 2 NĂM 2017 TĂNG HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – TRUNG TÂM KINH DOANH THỰC PHẨM VISSAN SỐ 5

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – TRUNG TÂM KINH DOANH THỰC PHẨM VISSAN SỐ 4

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – TRUNG TÂM KINH DOANH THỰC PHẨM VISSAN SỐ 2

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – XƯỞNG CHẾ BIẾN VÀ KHO THỰC PHẨM VISSAN

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2, BÁN NIÊN, QUÝ 3, QUÝ 4 NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ I-2017 TĂNG HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2016

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÀ LÂM THỊ NGỌC SƯƠNG

NGHỊ QUYẾT 07/NQ-HĐQT VỀ VIỆC TÁI KÝ HĐLĐ ĐỐI VỚI BÀ LÂM THỊ NGỌC SƯƠNG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (THAY ĐỔI LẦN THỨ 39)

VĂN BẢN GIA HẠN THỜI GIAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 4 NĂM 2016 TĂNG HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2016

NGHỊ QUYẾT 02/NQHĐQT NGÀY 20/01/2017 VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT VỀ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CHO CÔNG TY VISSAN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TẠI KHU ĐẤT ẤP BÀU BÀNG, XÃ LAI UYÊN, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

NGHỊ QUYẾT 09/NQHĐQT NGÀY 31/12/2016 VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

NGHỊ QUYẾT 01/NQHĐQT NGÀY 04/01/2017 VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT VỀ THÀNH LẬP 02 PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ CÁC HẠNG MỤC BỔ SUNG NĂM 2016

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI 29 BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI 29 BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KPMG

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

[VIDEO] LỄ KHAI TRƯƠNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VISSAN CHÍNH THỨC GIAO DỊCH UPCOM

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

THÔNG BÁO GIAO DỊCH UPCOM CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH V/V CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC VAY VỐN TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MỨC LƯƠNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH CÔNG TY

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ MỨC LƯƠNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH

QUYẾT ĐỊNH SÔ 25/QĐ-HĐQT NGÀY 01/08/2016 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)

CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM NHẬN SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VISSAN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN, THỦ TỤC NHẬN SỔ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

ĐẤU GIÁ VISSAN, TẬP ĐOÀN MASAN THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

TẬP ĐOÀN MASAN TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC CỦA VISSAN

VISSAN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

VIETNAM’S TOP FOOD FIRM VISSAN RAISES $41 MLN IN HEAVILY OVERSUBSCRIBED IPO

VISSAN ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị / 2023

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2017, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Bí Quyết Quán Đông Khách, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Dòng Họ, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 04 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy, Thông Tư 111/2009/tt-bqp “quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội Nhâ, Thông Tư 111/2009/tt-bqp “quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội Nhâ, Thông Tư 111/2009/tt-bqp Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội, Cơ Quan Đồng Chí Triển Khai Thực Hiện Quy Tắc ứng Xử Của Cán Bộ Người Lao Động Trong Cơ Quan Thuộc T, Thông Tư 111 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Dân Trong Quân Đội, ý Nghĩ Đề Tài Nghiên Cứu Hoạt Động Kinh Doanh Quán Cà Phê, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 04 2005 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Nghị Quyết Quân Đội Năm 2012, Báo Cáo Nghi Quyết 765 Của Quân ủy Trung ưng, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Nghi Quyet Huan Luyen Dan Quan, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Kế Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong,

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2017, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Bí Quyết Quán Đông Khách, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Dòng Họ, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân,

Stt Hủy Bỏ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị / 2023

Một thành viên HĐQT của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT) đã đệ đơn khởi kiện đề nghị Tòa án hủy bỏ Nghị quyết của HĐQT Công ty. Vụ kiện đã được Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hồng, thành viên HĐQT Công ty STT đã khởi kiện và đề nghị Tòa án yêu cầu Công ty đình chỉ thực hiện Nghị quyết HĐQT ngày 5/8/2015 và hủy bỏ Quyết định số 16/QĐ/HĐQT ngày 6/8/2015.

Nghị quyết HĐQT ngày 5/8/2015 có 4 nội dung ngắn gọn: thông qua chủ trương bán và thuê lại xe taxi, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Hà làm Phó Tổng giám đốc STT, xúc tiến thu hồi công nợ đang tồn đọng, nhanh chóng giải quyết cổ tức từ năm 2009. Sau khi ban hành Nghị quyết này, ngày 6/8/2015, ông Ryotaro Ohtake, Chủ tịch HĐQT STT đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Hà làm Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Tranh chấp giữa 2 nhóm cổ đông lớn của STT khởi nguồn từ giao dịch mua cổ phiếu PGT (CTCP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex).

Được biết, Công ty STT có 5 thành viên HĐQT gồm 3 người Nhật là ông Ryotaro Ohtake, ông Kakazu Shogo (kiêm Tổng giám đốc), ông Takashi Yano và 2 người Việt Nam là ông Nguyễn Văn Hồng, ông Đinh Quang Phước Thanh.

Trước khi bắt đầu cuộc họp HĐQT ngày 5/8/2015, trong số 5 thành viên HĐQT có 1 thành viên họp trực tuyến, 2 thành viên có mặt trực tiếp, 2 thành viên ủy quyền cho người đại diện. Khi xem xét các ủy quyền, 2 thành viên HĐQT người Việt Nam đã phản đối ủy quyền của ông Takashi Yano cho cho ông Phạm Tuấn Hà do ủy quyền không đúng quy định pháp luật, không có công chứng, không được hợp pháp hóa lãnh sự… và yêu cầu ông Hà không được tham gia cuộc họp nhưng không được chấp nhận. Do đó, 2 thành viên HĐQT người Việt Nam và Ban kiểm soát bỏ về, không tham dự cuộc họp. Cuộc họp chỉ có 3 thành viên HĐQT: 1 người họp trực tuyến, 1 người có mặt trực tiếp, 1 người ủy quyền.

Đại diện nguyên đơn cho rằng Nghị quyết và Quyết định nêu trên được ban hành dựa trên Biên bản cuộc họp HĐQT, tuy nhiên, biên bản họp lại trái với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty STT. Đây là lần triệu tập thứ nhất đối với cuộc họp HĐQT nhưng chỉ có 1 người tham gia họp và biểu quyết có mặt trực tiếp, 1 người ủy quyền và 1 người họp, biểu quyết trực tuyến, chỉ chiếm tỷ lệ 60% là chưa đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Theo Khoản 8 Điều 27 Điều lệ Công ty STT và Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cuộc họp chỉ được tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có ít nhất 3/4 số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc có người đại diện theo ủy quyền. Do cuộc họp không hợp lệ nên nguyên đơn đề nghị hủy bỏ Nghị quyết và Quyết định số 16.

Đại diện cho các bị đơn cho rằng Biên bản cuộc họp không trái với quy định pháp luật. Cuộc họp ngay từ đầu đã có đủ 5 thành viên HĐQT và vẫn được tiếp tục sau khi hai thành viên HĐQT bỏ về, có đủ chữ ký của 3 thành viên tham gia. Về ủy quyền của ông Takashi Yano, đây là việc giữa 2 cá nhân, có chữ ký của 2 bên.

Đại diện Công ty STT cũng cho rằng cuộc họp tiến hành đúng quy định pháp luật, có đủ 5/5 thành viên, việc ban hành Quyết định số 16 dựa trên Nghị quyết HĐQT là hoàn toàn đúng quy định.

Theo luật sư Phạm Kim Anh, bảo vệ quyền và lợi ích cho nguyên đơn, Biên bản cuộc họp không nêu rõ mục đích và chương trình họp HĐQT, không ghi rõ thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến mà chỉ có hai hình thức đồng ý và không đồng ý là trái quy định Luật Doanh nghiệp. Ngay cả khi chấp nhận tư cách đại diện của ông Phạm Tuấn Hà thì tỷ lệ tham dự cuộc họp chỉ là 3/5, chưa đảm bảo điều kiện tiến hành cuộc họp.

Cuối cùng, bản án sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên đình chỉ việc thực hiện Nghị quyết HĐQT ngày 5/8/2015 và Quyết định số 16 ngày 6/8/2015. Được biết, sau phiên sơ thẩm, phía bị đơn đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Vì sao những quyết định nhìn qua rất “thông thường” này lại dấy lên mâu thuẫn giữa nội bộ cổ đông lớn đến độ phải đưa nhau ra cửa tòa? Được biết, tranh chấp giữa 2 nhóm cổ đông lớn khởi nguồn từ giao dịch mua cổ phiếu PGT (CTCP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex). Theo đó, vào giữa năm 2015, STT đã mua vào khoảng 10% cổ phiếu PGT. Ông Kakazu Shogo, Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT STT đã đề xuất vay ngân hàng khoảng 10 tỷ đồng để mua cổ phiếu PGT.

Hội Đồng Quản Trị Là Gì? Các Quy Định Về Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị / 2023

Hội đồng quản trị của công ty là cơ quan quản lý doanh nghiệp, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty cổ phần. Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông có có quyền hạn cao nhất sau đó mới đến Hội đồng quản trị.

Các thành viên của Hội đồng quản trị là những người đáp ứng được các điều kiện cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị là gì?

1. Các quy định về Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.1 Quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nắm giữ vai trò và vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Theo khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ sao đây.

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty; đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này; e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 3 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này; i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thám gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; n) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty; q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

1.2 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều 154 Luật này quy định: – Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. –  Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. –  Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. –  Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

1.3. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều 155 Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau: 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này; b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, chủ tịch Hội đồng quản trị là người: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty. 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thị quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị

Việc thành lập Hội đồng quản trị cũng cần phải được thực hiện theo đúng quy định. Thủ tục thành lập hội đồng quản trị theo các bước sau đây:

Bước 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp này tổ chức nhằm bổ nhiệm thành viên của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kiểm tra số phiếu từ đó thành lập Hội đồng quản trị Nghị quyết về việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Bước 3: Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiền nhiệm kỳ

Từ đây sẽ bầu ra chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được xem là thành viên Hội đồng này vì thế các điều kiện cũng sẽ được căn cứ quy định tại Điều 151 về thành viên Hội đồng quản trị.

Bước 4: Thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch hội đồng quản trị

Việc xác nhận chức danh này sẽ thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành.

3. Các câu hỏi thường gặp về Hội đồng quản trị

3.1 Công ty TNHH có hội đồng quản trị không?

a)  Một hình công ty TNHH 1 Thành viên

Mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm: 

Chủ tịch công ty.

Giám đốc (Tổng giám đốc).

Như vậy, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc.

b) Công  ty TNHH 2 thành viên trở lên

Với mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 Thành viên trở lên theo được quy đinh tại Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phái thành lập Ban Kiểm soát. 

N

hư vậy, mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty).

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát (chỉ bắt buộc đối với công ty từ 11 thành viên trở lên).

Như vậy: Đối với loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên mới có hội đồng quản trị.  

3.2 Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm tổng giám đốc được không?

Trả lời: Theo điều 12, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.

3.3 Thành viên hội đồng quản trị độc lập là gì?

Hiện nay có 2 mô hình thành viên hội đồng quản trị

Mô hình thứ nhất: tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị đều là thành viên điều hành, quản lý công ty.

Mô hình thứ hai: Hội đồng quản trị gồm có 2 loại thành viên với chức năng khác nhau, đó là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (phải có ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Công ty TNHH Tư vấn doanh nghiệp – Thuế – Kế toán Tân Thành Thịnh tự hào là công ty với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường cung cấp đa dạng các dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán… hỗ trợ toàn diện về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, các thành viên Hội đồng quản trị Độc lập sẽ thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát hoạt động đối với việc quản lý điều hành của công ty. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập.

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thành Thịnh

Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888

Email: lienhe@tanthanhthinh.com