Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Xii Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii

Nghị Quyết 50 Mở Ra Một “Kỷ Nguyên Mới” Trong Thu Hút Fdi

Bài 2: ‘cú Hích’ Từ Nghị Quyết 50

Quy Trình Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Cho Đảng Xem Xét Kết Nạp

【3/2021】 Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Học Cảm Tình Đảng 【Xem 693】

Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Nhằm góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy phường nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Trong hai ngày 27, 28/8/2016, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho đảng viên các chi, đảng bộ, cán bộ công chức, lực lượng chiến sĩ Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường. 

Đồng chí Thân Trọng Minh, UVTV/ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là báo cáo viên của hội nghị đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2020; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị, Đảng ủy phường đề nghị, bên cạnh chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các chi, đảng bộ, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải nhận thức rõ và gắn trách nhiệm bản thân mình trong việc đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đảng bộ phường, quận nhằm nhanh chóng xây dựng Phường 6 nói riêng và quận Gò Vấp nói chung ngày càng “giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và nộp bài thu hoạch theo nội dung gợi ý về Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy cũng xem đây là một trong những tiêu chí để phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viênhàng năm của đảng bộ phường.

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng – Dawaco

Quy Trình Xét Kết Nạp Đảng Viên

Nghị Quyết Của Quốc Hội Khoá Xiv Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022

Nhiệm Vụ Cấp Bách Của Công Tác Dân Số

Sở Giao Thông Vận Tải Đồng Tháp

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii

Nghị Quyết Có Nghĩa Là Gì

Ý Nghĩa Nghị Quyết 15

Nghị Quyết Về Các Biện Pháp Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Số 04/nq

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Trực Tuyến Với Các Địa Phương

QUYẾT NGHỊ

I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2022) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2022 – 2022 nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội :

1- Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới

Năm năm qua (2011 – 2022), bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm; khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực; diễn biến phức tạp trên Biển Đông,… đã tác động bất lợi đến nước ta. Trong nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những hạn chế, khiếm khuyết vốn có của nền kinh tế, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội ngày càng cao. Đồng thời, chúng ta phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và đạt được những thành quả quan trọng.

Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2022 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm.

Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

2- Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2022 – 2022

Năm năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa – kinh tế – chính trị chiến lược ngày càng quan trọng; đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt.

Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,…

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau :

Mục tiêu tổng quát : Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các chỉ tiêu quan trọng:

– Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2022, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2022 đạt 38 – 40%.

– Về xã hội : Đến năm 2022, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/năm.

– Về môi trường : Đến năm 2022, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%….

Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán

Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán

Nghị Quyết Có Mấy Phần

Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư

5 Trường Hợp Buộc Phải Viết Hoa Theo Quy Định Mới

Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Chỉ Thị Của Bộ Chính Trị Về Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng 12

Hà Nội Quán Triệt Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng 12

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 12 Lần Thứ V Nhiệm Kỳ 2022

Điểm Mới Về Vấn Đề Tôn Giáo Trong Văn Kiện Đại Hội Xii

Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2022 Dành Cho Cán Bộ, Đảng Viên

Chủ đề đại hội XII

Được đánh mạnh vào yếu tố:

Tăng cường xây dựng phát triển của Đảng, để luôn trong sạch, vững mạnh, bền lâu.

Phát huy được toàn bộ sức mạnh của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ với những phát triển mới

Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc, giữ vững môi trường luôn trong sạch, hòa bình, ổn định.

Sớm đưa đất nước ta phát triển vững mạnh trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới

Đại hội XII đánh giá tổng quan:

Trong 30 năm qua, đất nước chúng ta đã đổi mới, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có rất nhiều ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ toàn Tổ quốc.

Cùng với đó cũng còn nhiều vấn đề phức tạp, kèm với nhiều hạn chế, yếu kém mà chúng ta cần phải nhìn nhận và giải quyết, khắc phục những vấn đề đó để giúp đất nước phát triển và bền vững. So với Đại hội X nhìn lại trong 20 năm đổi mới. Đại hội XII không chỉ giúp đánh giả toàn bộ thành tựu, mà còn giúp đánh giá tổng quát và hạn chế được những khuyết điểm

Đại hội XII đúc kết ra 3 kết luận đáng chú ý:

Những thành tự bên trên là tiền đề, nền tảng vô cùng quan trọng để giúp nước ta tiếp tục đổi mới và cùng nhau phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong những năm tới.

Những thành tự đó khẳng định giúp cho con đường đổi mới của Đảng là luôn đúng đắn và sáng tạo.

Những thành tựu này khẳng định giúp cho xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam ta luôn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của lịch sử.

Thông qua 30 năm vừa rồi, từ các thành tựu và cùng với các hạn chế, Đại hội đã thống kê được 5 bài học. So với những bài học được đúc kết từ những đại hội trước, những bài học từ đại hội XII rút ra những điểm đổi mới, nhất là bài học về mối quan hệ dân tộc – quốc tế đã nhấn mạnh “Với tất cả mọi người phải luôn đặt lợi ích của quốc gia – dân tộc lên trên hết”

Đại hội xác định “4 trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

Trong thông báo của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về những văn kiện toàn bộ Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhất quán đưa ra những ý kiến:

Thời kỳ mới cần mọi người đồng lòng phải phát triển đất nước một cách toàn diện, đồng bộ về các chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại. Trong đó tiêu chí phát triển nền kinh tế- xã hội là đáng quan tâm.

Xây dựng chính trị Đang luôn là nòng cốt.

Xây dựng nền văn hóa, con người là nền tảng tinh thần.

Luôn gia tăng quốc phòng, an ninh là trọng điểm và luôn luôn đẩy mạnh về tiêu chí này.

Điểm mới nổi bật quan trọng là: Văn kiện Đại hội XII không chỉ xác định mỗi sự phát triển kinh tế là trọng điểm mà cả phát triển nền xã hội là trung tâm. Không chỉ đẩy nhanh quá trình xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần mà còn giúp con người xây dựng cả một nền tảng tinh thần.

Chủ trương tiếp tục đổi mới với mô hình tăng trưởng, cùng cơ cấu lại một nền kinh tế

Với những điểm mới trong nghị quyết đại hội XII của đảng thì đây là một chủ trương quan trọng, được nêu ra trong đại hội XI của Đảng. Trong thời gian phát triển sắp tới cần phải đẩy mạnh quá trình này theo những hướng kết hợp đạt hiệu quả cao , đi theo hướng chiều rộng và chiều sâu. Luôn chú trọng tới phát triển theo chiều sau, giúp nâng cao chất lượng và tăng trưởng cùng sức cạnh tranh ở trên cơ sở, giúp nâng cao chất lượng và nguồn nhân lực, phát huy được lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế để giúp cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển mạnh thông qua xuất khẩu và chuyển vốn đầu tư sang phát triển đồng thời còn dựa vào cả vốn đầu tư, phát triển, xuất khẩu và cả thị trường trong nước. Chúng ta phải luôn đẩy mạnh, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để luôn đổi mới, sáng tạo, đây là động lực vô cùng quan trọng để giúp cho nền kinh tế phát triển đi lên vững mạnh.

Luôn tập trung đẩy mạnh và xây dựng một nền công nghiệp cùng với thương hiệu công nghiệp quốc gia giúp cho tầm nhìn luôn đi xa mãi và dài hạn, lộ trình cho từng giai đoạn: Luôn phát triển một số sản phẩm đã chọn lọc như sau:

Công nghệ chế tạo, chế biến, công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp năng lượng, điện điện tử, ngành cơ khí, hóa chất, công nghiệp xây dựng, xây lắp, công nghiệp phát triển quốc phòng.

Phát triển mạnh nền nông nghiệp, kinh tế nông thôn và giúp xây dựng một nông thôn mới.

Xây dựng nền nông nghiệp theo tiêu chí sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng với những máy móc, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng của sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đẩy mạnh xây dựng một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cùng với những công nghệ cao.

Đẩy mạnh quá trình phát triển của kinh tế biển giúp tăng cường tiềm lực quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.

Xây Dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Đạo Đức Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Quan Điểm Và Những Giải Pháp Mới Về Xây Dựng Đảng Trong Văn Kiện Đại Hội Xii

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng

Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh Góp Ý Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng

3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng

Chính Thức Công Bố Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Xii

Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii

100% Đại Biểu Quốc Hội Tán Thành Thông Qua Nghị Quyết Phê Chuẩn Evfta

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Evfta Và Evipa

Quốc Hội Chính Thức Phê Chuẩn Evfta Và Evipa

Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Eu Thông Qua Nghị Quyết Phê Chuẩn Evfta Và Evipa

Ngày 29-1, trang thông tin chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XII) đã công bố toàn văn Nghị quyết của Đại hội với nhiều nội dung quan trọng.

Nghị quyết đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới.

Theo đó, Đại hội XII tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2022 – 2022 nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội.

Nghị quyết khẳng định nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.

Nghị quyết Đại hội XII nêu rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2022-2020.

Về kinh tế, Đại hội XII đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/ năm. Đến năm 2022, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD.

Về xã hội, đến năm 2022 tỉ lệ lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%/năm; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5% / năm…

Về môi trường, đến năm 2022, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Đại hội cũng yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội khẳng định việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua nhiều văn bản quan trọng: Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XI trình Đại hội XII; thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Đại hội XII giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội XII.

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng

Tổng Hợp Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên 2022

Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn

Nghị Quyết 128/2020/qh14 Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022

Thông Qua Nghị Quyết Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022

🌟 Home
🌟 Top