Top 20 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Xii Về Quốc Phòng An Ninh / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Bảo Đảm Quốc Phòng, An Ninh / 2023

Ngày 14/7/2016, Hội thảo khoa học “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, do Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Cảnh sát tổ chức tại Hà Nội.

GS.TS Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo hội thảo. Thượng tướng, GS,TS. Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có PGS,TS. Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu khoa học… và đông đảo các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; Được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, những vấn đề căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, QĐND và CAND ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ, để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đã có hơn 100 tham luận gửi đến hội thảo và hơn 10 tham luận phát biểu trực tiếp tại hội trường của các nhà lãnh đạo, các chuyên gia kinh tế, chính trị, lịch sử… đều tập trung phân tích những yếu tố tác động, nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp và những nguy cơ đối với việc mất ổn định an ninh, quốc phòng trong thời gian tới. Đồng thời các nhà khoa đọc đề xuất nhiều giải pháp đột phá và hiệu quả cao.

Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh / 2023

Thượng tướng, chúng tôi Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có chúng tôi Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Dự hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu khoa học… cùng ần 100 nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại hội thảo.

Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, những vấn đề căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo cùa Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, QĐND và CAND ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu dự hội thảo

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tỉnh huống.

Bên cạnh đó phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước yêu cầu, các ý kiến tham luận tại Hội thảo cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tồ quốc trong giai đoạn hiện nay…

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tham luận tại hội thảo.

Điển hình như tham luận của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; chúng tôi Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn. Hay các tham luận của Trung tương Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; chúng tôi Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; GS. TSKH Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND…

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học, lắng nghe hơn 10 báo cáo tham luận với nội dung sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và các đơn vị đồng chủ trì tổ chức hội thảo sẽ tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những ý kiến tham gia tại hội thảo.

GS. TSKH Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, hội thảo đã thống nhất 4 vấn đề cơ bản, căn cốt, những quan điểm xuyên suốt của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; 10 điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về vấn đề quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và 8 giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày tham luận tại hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương ngay sau hội thảo nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; liên hệ với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh ở từng đơn vị, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo, giảng dạy lý luận chính trị trong CAND căn cứ nội dung đã thống nhất về quan điểm của Đang trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh để khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể..

Các cơ quan thông tin báo chí trong CAND tăng cường tuyên truyền về quan điểm của Đảng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Việc tuyên truyền cần tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn…

Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng / 2023

Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 , Chuyen De 3 Ve Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Chuyen Đe 4 Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2017, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bai Thu Hoach Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 Năm 2018, Bài Thu Hoạch Lớpboi Duong Kien Thuc Quoc Phong Va An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2015, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2017, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2018, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2017, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang , Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bai Thu Hoach Boi Duong Kien Thuc Ve An Ninh , Quoc Png Dot 4, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh 1, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Luật An Ninh Quốc Phòng, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Bài Tham Luận Về An Ninh Quốc Phòng, Trắc Nghiệm Quốc Phòng An Ninh Đại Học, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Xem Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 3d, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Nền Quốc Phòng Toàn Dân Và An Ninh Nhân Dân, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Kết Quả Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Bài Tham Luận Quốc Phòng ,an Ninh, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh Nam 2017, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Tầm Quan Trọng Cua Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2017, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh,

Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 , Chuyen De 3 Ve Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Chuyen Đe 4 Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2017, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bai Thu Hoach Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 Năm 2018, Bài Thu Hoạch Lớpboi Duong Kien Thuc Quoc Phong Va An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2015, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2017, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2018, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2017, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang , Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bai Thu Hoach Boi Duong Kien Thuc Ve An Ninh , Quoc Png Dot 4, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh 1, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh,

Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii / 2023

Nhằm góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy phường nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Trong hai ngày 27, 28/8/2016, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho đảng viên các chi, đảng bộ, cán bộ công chức, lực lượng chiến sĩ Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường. 

Đồng chí Thân Trọng Minh, UVTV/ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là báo cáo viên của hội nghị đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị, Đảng ủy phường đề nghị, bên cạnh chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các chi, đảng bộ, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải nhận thức rõ và gắn trách nhiệm bản thân mình trong việc đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đảng bộ phường, quận nhằm nhanh chóng xây dựng Phường 6 nói riêng và quận Gò Vấp nói chung ngày càng “giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và nộp bài thu hoạch theo nội dung gợi ý về Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy cũng xem đây là một trong những tiêu chí để phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viênhàng năm của đảng bộ phường.