Top 5 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ 12 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12

Nghị quyết đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 và nhìn lại 30 năm đổi mới.

Nghị quyết khẳng định nhìn tổng thế, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.

Nghị quyết Đại hội 12 nêu rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020.

Cụ thể, về mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 – 40%.

Về xã hội: Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/năm.

Về môi trường: Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết nêu rõ: Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế – xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thứ ba, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Thứ năm, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ sáu, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua nhiều văn bản quan trọng: Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 trình Đại hội 12; thông qua báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa 11; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết.

Đại hội 12 giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội 12.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ Xi

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

*** Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

1. Thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Năm năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp, điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Tổ chức Đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

2. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

* Một số chỉ tiêu trọng tâm

(1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

(2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

(3)- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

(4)- Trồng mới 30 triệu cây xanh.

(5)- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.

(6)- Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

(7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.

(8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

(9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

(10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.

(11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

* Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản: Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về:

(1)- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

(2)- Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

(3)- Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

(4)- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.

(5)- Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

(6)- Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

(7)- Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

* Các đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2017 – 2022

(1)- Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

(2)- Đề án Thanh niên khởi nghiệp.

(3)- Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

(4)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

(5)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

(6)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

(7)- Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

(8)- Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.

(9)- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

(10)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 151 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và 03 đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội thông qua.

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 7, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 5, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Acb, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thức Xii, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Bidv, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Vietinbank, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Eximbank, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đản, Biểu Mẫu Quyết Toán, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bieu Mau15a Bao Cao Quyet Toan, Hướng Dẫn Lập Biểu Báo Cáo Quyết Toán, Phát Biểu Tại Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh Xã , Biểu Mẫu Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn 2016, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2016, 9 Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán 2010, Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán Ngân Sách, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2016, Bài Phát Biểu Về Công Tác Kế Toán Tại Hội Nghị Tổng Kết, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Tố Tụng Dân Sự, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Đon Đe Nghị Thanh Toán Quốc Tế Của Eximbank, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội 2016, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Năm 2015, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Quốc Hội Về Luật Quy Hoạch, Nghị Quyết Số 64/2013/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội,

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 7, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 5, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Acb, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thức Xii, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Bidv, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Vietinbank, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Eximbank, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đản, Biểu Mẫu Quyết Toán, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bieu Mau15a Bao Cao Quyet Toan, Hướng Dẫn Lập Biểu Báo Cáo Quyết Toán, Phát Biểu Tại Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh Xã , Biểu Mẫu Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn 2016, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2016, 9 Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán 2010, Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán Ngân Sách, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2016, Bài Phát Biểu Về Công Tác Kế Toán Tại Hội Nghị Tổng Kết, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Tố Tụng Dân Sự, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội,

Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ Xi Vào Cuộc Sống

Căn cứ vào đó, các cơ sở đoàn sẽ lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai tại địa phương, đơn vị mình. Ngoài ra, website cũng cần có bộ câu hỏi công cụ đánh giá kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền dành riêng cho từng đối tượng, từ đó Ban Chấp hành Trung ương Đoàn biết được đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào làm chưa tới nơi.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ

Với nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Xây dựng 2.000 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1 triệu ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ vay vốn ít nhất 2.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; xây dựng mới ít nhất 2.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn…

Đối với hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến về khởi nghiệp cho thanh niên; trang bị các kỹ năng khởi nghiệp…

Anh Trần Xuân Bách, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho rằng, trường học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiến thức cho thanh niên khởi nghiệp. Vì thế các trường đại học cần đẩy mạnh chương trình đào tạo hướng đến khởi nghiệp có tính chất chuyên ngành, liên ngành. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các cấp.

Anh Lê Thành Công, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cần đẩy mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thanh niên cần xung kích trong vấn đề xử lý rác thải chăn nuôi, đảm bảo môi trường sống cho người dân.