Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Đảng Tỉnh Quảng Ninh Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lần Thứ Xiv, Nhiệm Kỳ 2022

Công Bố Quyết Định Thành Lập Đảng Bộ Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lần Thứ Xv, Nhiệm Kỳ 2022

Hội Nghị Trực Tuyến Quán Triệt Nq Số 14 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Về Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022

Quảng Ninh: Sáp Nhập Đảng Bộ Thành Phố Hạ Long Và Đảng Bộ Huyện Hoành Bồ

Bài 3. Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV họp từ ngày 13 đến ngày 14-10-2015 tại thành phố Hạ Long, QUYẾT NGHỊ I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (2010-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2022-2020 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII trình Đại hội: 1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015

Năm năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã phát huy khối đại đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp đột phá để khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, quy mô và sức cạnh tranh được nâng lên rõ rệt; tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với cả nước; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; thu ngân sách luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Bám sát mục tiêu thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, niềm tin của các nhà đầu tư nâng lên. Văn hoá – xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Mặc dù kinh tế khó khăn, song tổng chi cho an sinh xã hội gấp hai lần so với giai đoạn trước, giải quyết nhiều việc làm mới và giảm nghèo rõ rệt. Quốc phòng – an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới đất liền và biển đảo được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được tăng cường theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn. Công tác xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; dân chủ trong đời sống chính trị, xã hội được quan tâm, phát huy.

– Về kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11-12%/năm; (2) Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 7.000-8.000 USD; (3) Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2022: Dịch vụ 48-49%; Công nghiệp – xây dựng 47-48%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3-5%; (4) Thu ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, thu xuất nhập khẩu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao; (5) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 3-5%/năm; (6) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm; (7) Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 15-16%/năm.

– Về xã hội, đến năm 2022: (8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 84-89%; (9) Số bác sĩ/1 vạn dân đạt trên 12 bác sĩ; (10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; (11) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm (theo tiêu chí mới).

– Về môi trường, đến năm 2022: (12) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54-55%; (13) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt trên 92%, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%/năm; (14) Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch trên 98% và dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%.

– Về xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm: (15) Số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng trong sạch, vững mạnh đạt 50% (theo quy định mới); (16) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75% trở lên; (17) Kết nạp đảng viên từ 4-5%.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần quyết tâm khắc phục: 2/18 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội XIII đề ra chưa đạt; kinh tế phát triển khá nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là một số ngành có lợi thế lớn như du lịch, thương mại, kinh tế biển. Hệ thống kết cấu hạ tầng đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Đời sống văn hoá – xã hội của nhân dân đã được cải thiện nhưng có mặt chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế. Khắc phục ô nhiễm môi trường do khai thác than, sản xuất vật liệu xây dựng chưa đạt hiệu quả mong muốn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật đã được kiềm chế, kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn phức tạp. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân có lúc, có việc còn chậm. Sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên chưa đồng đều. Bộ máy trong hệ thống chính trị chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nhưng chưa toàn diện, việc nắm tình hình nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội chưa rõ nét.

Những hạn chế, yếu kém nói trên có nguyên nhân khách quan là do suy thoái kinh tế thế giới nhất là trong những năm đầu nhiệm kỳ; tình hình chính trị trong khu vực, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp… đã tác động tiêu cực đến các ngành sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng trực tiếp và quyết định vẫn là nguyên nhân chủ quan: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ Đảng; năng lực quản lý, điều hành ở một số cấp chính quyền chậm được nâng lên, nhất là ở cơ sở. Nhận thức, năng lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Quyết tâm chính trị có mặt chưa cao, thiếu biện pháp hữu hiệu khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Công tác phân tích, dự báo chiến lược chưa theo kịp tình hình.

Ba là, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, không quá cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nhận diện kịp thời những thời cơ, thách thức, ưu điểm, hạn chế để bố trí nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bốn là, coi trọng việc mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp, gắn với tăng cường kỷ cương pháp luật; lắng nghe tiếp thu ý kiến nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Năm là, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ doanh nhân và phát triển toàn diện nguồn nhân lực.

3- Dự báo bối cảnh tình hình trong giai đoạn tới

Trên thế giới, những năm tới sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường. ASEAN trở thành cộng đồng sẽ mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Trong nước, kinh tế đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi thực hiện đầy đủ các cam kết, tham gia các hiệp định thương mại khu vực và thế giới. Trong tỉnh, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội đạt được trong những năm qua đã tạo ra thế và lực mới, tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn phải đối mặt với các yếu tố mới; mô hình tăng trưởng chủ yếu vẫn theo chiều rộng; quy mô kinh tế còn nhỏ; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực còn yếu; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

4- Mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2022-2020 Mục tiêu tổng quát:

Phấn đấu đến năm 2022, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.

Trong nhiệm kỳ khoá XIV, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước phát triển đột phá trên cơ sở một số định hướng lớn sau:

Một là, tăng trưởng kinh tế đảm bảo chỉ tiêu đề ra trên nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng – an ninh vững chắc. Nâng cao chất lượng và tỷ trọng các ngành dịch vụ, nhất là du lịch; phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung với công nghệ cao.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Hoàn thành và đầu tư mới các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại như hệ thống đường cao tốc, sân bay đảm bảo kết nối nhanh hơn với khu vực và quốc tế; nhất là đối với các địa bàn trọng điểm như thành phố Hạ Long, hai khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái. Cải cách hành chính theo hướng phát huy vai trò tích cực của chính quyền điện tử gắn với hoạt động hiệu quả của các trung tâm hành chính công; lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tạo môi trường thuận lợi thực sự để đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thái độ văn minh, lịch sự gắn với tăng cường kỷ cương công chức, đổi mới chế độ công chức, công vụ.

Ba là, huy động và sử dụng nguồn lực bảo đảm nguyên tắc nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chủ yếu đầu tư các công trình động lực có sức lan toả và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh; huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là vận dụng có hiệu quả hình thức đối tác công tư. Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, làm động lực để nâng cao sức cạnh tranh.

Bốn là, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, tạo dựng thương hiệu địa phương; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của nhân dân; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền.

Năm là, khai thác hiệu quả hợp tác liên kết vùng giữa các địa phương, khu vực và quốc tế; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, kịp thời nắm bắt các cơ hội, nhận diện, dự báo những khó khăn, thách thức. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên bộ, trên biển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáu là, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh uỷ “về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” nhằm củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết; đẩy mạnh công tác đấu tranh và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XIV

Để Nghị Quyết Của Đảng Đi Vào Cuộc Sống

Báo Chí, Truyền Thông Và Nhiệm Vụ Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh, Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch

Báo Chí Mở Chuyên Trang, Chuyên Mục Tuyên Truyền Sâu Rộng Về Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Quan Điểm Của Đảng Về Báo Chí Thời Kỳ Đổi Mới

Phát Huy Hiệu Quả Vai Trò Của Báo Chí Trong Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Hiện Nay

Quảng Ninh: Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv

Họp Đại Hội Thành Viên Trong Hợp Tác Xã, Liên Hiệp Hợp Tác Xã

Hướng Dẫn Tổ Chức Đại Hội Thành Viên

Bắc Ninh: Thông Qua Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xx, Nhiệm Kỳ 2022

Bắc Ninh Phấn Đấu Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xx

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bắc Ninh Lần Thứ Xx, Nhiệm Kỳ 2022

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Hội nghị được truyền trực tuyến tại 231 điểm cầu với trên 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, chỉ đạo, trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đã quán triệt những nội dung trọng tâm, điểm mới về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Đó là, đến năm 2030, xây dựng phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế. Đại hội khẳng định tiếp tục kế thừa, phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương thức phát triển của nhiệm kỳ 2010 – 2022, 2022 – 2022 thể hiện trong Thông báo số 108-TB/TW của Bộ Chính trị, 7 quy hoạch chiến lược; thể hiện tại 3/4 quan điểm, định hướng phát triển.

Đại hội đã nhận định rõ mâu thuẫn, thách thức cũng như những thời cơ, vận hội trong giai đoạn mới để Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Từ đó, xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2022 – 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, Đại hội thống nhất cao 19 chỉ tiêu đến năm 2025, trong đó về xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu, về kinh tế có 7 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường. Đồng thời, Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển, 3 khâu đột phá, 4 quan điểm giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt chuyên đề về lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và chuyên đề các chương trình về công tác đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã quán triệt chuyên đề phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững (2020 – 2025). Tại chuyên đề này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt tới toàn thể các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2022. Đồng thời, nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững giai đoạn 2022 – 2025.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và chương trình hành động tới các cán bộ, đảng viên./.

Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Nhiệm Kì : 2012

Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Nhiệm Kì 2022

Học Tập Nq Ix Của Đoàn

Đại Hội Đảng Bộ Sở Tài Chính Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022

Đảng Bộ Sở Y Tế Nhanh Kết Quả Đại Hội Xi Đảng Bộ Thành Phố Và Triển Khai Các Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Ix Đảng Bộ Sở

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lần Thứ Xv

Quán Triệt, Học Tập, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv

Đảng Bộ Khối Chính Quyền: Quán Triệt, Học Tập, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv

Quán Triệt Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv, Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn

Đại Hội Chi Bộ Thôn Hòa Khương Tây Nhiệm Kỳ 2022

(TN&MT) – Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra chiều 27/9.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 53 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 53 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2022 2025 gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại phiên bế mạc, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh, tập thể Ban chấp hành nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, bên cạnh đó, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích toàn vẹn, chân chính của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và đất nước. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, hệ thống chính trị toàn Tỉnh. Từng đồng chí phải thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để tạo ra một tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo của Trung ương.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2022 – 2025 với mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía bắc.

Về phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2022-2025 xác định: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 10 nghìn USD. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp – xây dựng đạt 49 đến 50%; dịch vụ đạt 46 đến 47%; nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3 đến 5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân tăng hơn 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hơn 11%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt hơn 75%. Hằng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI…

Tập trung thực hiện ba khâu đột phá là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể. Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh; Thực hiện hiệu quả 15 đề án và chương trình trọng điểm trong báo cáo chính trị đã nêu.

Đồng thời, xác định tầm nhìn, định hướng đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; GRDP bình quân đầu người hơn 15 nghìn USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng – an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh.

(TN&MT) – Sáng ngày 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, TP.Hạ Long, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Trường Đhsp Hà Nội Lần Thứ Xiii, Nhiệm Kỳ 2022

Công Đoàn Trường Dự Bị Đại Học Dân Tộc Tw Nha Trang Tổ Chức Thành Công Đại Hội Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022

Công Đoàn Tr Đại Học Nha Trang Tổ Chức Thành Công Đại Hội Công Đoàn Trường Khóa Xx, Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Đảng Bộ Trường Đại Học Nha Trang Lần Thứ Xxi

Chào Mừng Đại Hội Đảng Bộ Trường Đại Học Nha Trang Lần Thứ Xxi, Nhiệm Kỳ 2022

Quyết Tâm Hoàn Thành Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lần Thứ Xiii

Kịch Bản Đại Hội Chi Đội Hay Nhất

Đại Hội Chi Đội Mẫu

Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Ii Của Đảng

Chi Bộ Công An Phường Liên Bảo, Chi Bộ Phố Bà Triệu Tổ Chức Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội X Công Đoàn An Giang: Đoàn Kết, Quyết Tâm, Vững Tin Trên Chặng Đường Mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII triển khai thực hiện trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp. Trong nước, kinh tế vĩ mô bộc lộ nhiều bất ổn, khó khăn… Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đạt được những kết quả rất quan trọng.

Cụ thể, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Nếu như năm 2011, GDP tăng 11,7%; năm 2012 tăng 7,4%; 9 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,1%, ước tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm tăng 8,53%/năm (Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra tăng trên 13%/năm). GDP giá hiện hành đến năm 2013 ước đạt trên 73.400 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người ước đạt 2.910 USD/người, tăng 56,3% so với năm 2010.

Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu trở thành trung tâm nhiệt điện lớn của cả nước. (Trong ảnh: Trung tâm điều hành Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, Đông Triều)

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Trong đó dịch vụ tăng từ 34,9% đến 39,8%. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân ước đạt 12,37%/năm, cao hơn gấp 2,79 lần nửa nhiệm kỳ trước. Nếu như tổng thu ngân sách giai đoạn 2006-2008 đạt trên 32.400 tỷ đồng thì giai đoạn 2011-2013 ước đạt 90.607 tỷ đồng.

Bám sát mục tiêu thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng và động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững những năm tiếp theo, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác tổ chức lập Quy hoạch được đổi mới căn bản cả về nhận thức và cách làm theo hướng coi trọng chất lượng, các cấp, các ngành cùng tham gia thực hiện, khắc phục tình trạng khoán trắng.

Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng và đề xuất mô hình phát triển mới cho vùng động lực và các cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực và tiền đề phát triển lâu dài. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Quảng Ninh đã làm việc với một số nhà đầu tư chiến lược triển khai nhiều dự án quan trọng, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện và hấp dẫn hơn, niềm tin của các nhà đầu tư tăng lên.

Công trình Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang gấp rút hoàn thành.

Mặc dù kinh tế khó khăn, song công tác đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm, tổng chi cho an sinh xã hội nửa nhiệm kỳ qua đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 640% so với giai đoạn 2006-2008. Bình quân giải quyết việc làm cho 2,69 vạn lao động/năm và góp phần giảm 1,72% tỷ lệ hộ nghèo/năm.

Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh kêu gọi nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh. (Trong ảnh: Nhà máy sản xuất sợi của Texhong)

Việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính và triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn với các trung tâm hành chính công được quan tâm tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị – xã hội ổn định. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, hoạt động xúc tiến đầu tư đạt kết quả nổi bật…

Những kết quả đạt được nêu trên đã tạo thêm thế và lực mới thúc đẩy Quảng Ninh phát triển. Quá trình thực hiện Nghị quyết đã tác động tích cực, làm xuất hiện một số năng lực, khả năng mới để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so với mục tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ. Việc phát triển kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí, vai trò là cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; sự tác động, lan toả cho phát triển trong Vùng còn hạn chế; chưa rõ vị trí trọng tâm về kinh tế biển và vai trò là một trong những trung tâm khai thác về du lịch, cảng biển, thuỷ sản, thương mại của Vùng kinh tế phía Bắc. Mô hình tăng trưởng chưa bền vững; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã có bước tích cực nhưng biểu hiện thiếu tính vững chắc; chưa phát huy tốt các yếu tố lợi thế và nội lực; hiệu quả sức cạnh tranh của nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế, kể cả những ngành truyền thống vốn có nhiều thế mạnh. Công tác quản lý, phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển đã được tỉnh đặc biệt coi trọng, tập trung cao cho việc phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế, song đến nay vẫn còn dàn trải, phân tán do nhiều dự án công trình tồn đọng hoàn thành chưa quyết toán và một số công trình chuyển tiếp sắp hoàn thành nhưng thiếu vốn. Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, giao thông…) còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư, chưa đủ sức cạnh tranh trong khu vực. Nguồn nhân lực thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính sách thu hút nguồn nhân lực chưa đủ mạnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết đã đề ra. Trong đó, tiếp tục hoàn thành các quy hoạch quan trọng tạo tiền đề cho việc xây dựng định hướng phát triển và thu hút nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, hoàn thành việc đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử và các trung tâm hành chính công đi vào hoạt động; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông huyết mạch và một số công trình động lực, tạo sức lan tỏa nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XI; ứng dụng, chuyển giao và làm chủ khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ…

Quảng Ninh xây dựng thương hiệu – Mỗi xã, phường một sản phẩm

Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, tấn công, trấn áp tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Có thể khẳng định, với những giải pháp phù hợp cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế và kết quả đạt được, Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra./.

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Nhiệm Kỳ Mới Là Khát Vọng Người Dân Quảng Ninh

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lần Thứ Xv Tới 23.000 Đảng Viên

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv, Nhiệm Kỳ 2022

Thông Báo Hội Lần Thứ 13 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xi

Báo Cáo Kết Quả Trường An Toàn Về Antt Bc Kq Coquan Antt 2022 Doc

🌟 Home
🌟 Top