Top 14 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ 11 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix

TRANSCRIPT

Ngh quyt i hi i biu ng b TPHCM ln th IX, nhim k 2010-2015

Ngh quyt i hi i biu ng b TPHCM ln th IX, nhim k 2010-2015

i hi i biu ng b thnh ph H Ch Minh ln th IX, nhim k 2010 – 2015 tin hnh t ngy 5 n ngy 8 thng 10 nm 2010 lm vic khn trng, nghim tc, thc trch nhim cao, dn ch, on kt, i mi; sau khi nghe v tho lun Bo co chnh tr, Bo co kim im ca Ban Chp hnh ng b kha VIII nhim k 2005 – 2010, Bo co tng hp kin ca t chc ng cc cp, cn b, ng vin, cc tng lp nhn dn thnh ph ng gp vo d tho cc vn kin trnh i hi XI ca ng v d tho Bo co chnh tr i hi i biu ng b thnh ph ln th IX; tip thu pht biu ch o ca ng ch Tng B th v tho lun ti i hi; bu Ban Chp hnh ng b thnh ph kha IX nhim k 2010 – 2015 v bu on i biu i d i hi i biu ton quc ln th XI ca ng; i hi i biu ng b thnh chúng tôi NGHI. Tn thnh nhng ni dung c bn v nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th VIII, nhim k 2005 – 2010 v mc tiu, ch tiu, nhim v 5 nm 2010 – 2015 trong Bo co chnh tr trnh i hi.1. V nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th VIII, nhim k 2005 – 2010, i hi khng nh:Nm nm qua, din bin phc tp trn th gii v kh khn trong nc c nhng tc ng bt li, song ng b, chnh quyn v nhn dn thnh ph pht huy truyn thng cch mng kin cng, nng ng, sng to, n lc phn u bn b thc hin Ngh quyt i hi VIII ng b thnh ph v Ngh quyt i hi X ca ng, t c nhng thnh tu quan trng v kh ton din. Kinh t t tc tng trng cao, kinh t nh nc, kinh t tp th c cng c v pht huy vai tr nng ct trong nn kinh t th trng, kinh t t nhn pht trin nhanh; c cu kinh t chuyn dch tch cc theo hng nng t trng dch v cao cp, gim dn t trng cc ngnh cng nghip thm dng lao ng, pht trin nng nghip th; qun l v pht trin th t mt s kt qu; hot ng i ngoi v hp tc kinh t vi cc tnh c m rng; khoa hc – cng ngh, vn ha, gio dc – o to, y t, c bc pht trin tch cc; vic thc hin cc chnh sch an sinh x hi v chng trnh gim ngho theo tiu ch mi gp phn ci thin i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; an ninh chnh tr v trt t an ton x hi c gi vng. Nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng, cht lng i ng cn b, ng vin c nng ln; ci cch hnh chnh, ci cch t php, phng chng tham nhng, lng ph c y mnh; hiu lc, hiu qu qun l Nh nc c chuyn bin tch cc; vai tr ca mt trn v cc on th chnh tr – x hi trong xy dng khi i on kt ton dn tc c pht huy. V tr, vai tr ca thnh ph i vi Vng kinh t trng im pha Nam v c nc ngy cng c khng nh, tip tc c nhng ng gp vo qu trnh hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, hnh thnh nhng quan im, ch trng, chnh sch i mi, gp phn cng c nc thc hin thng li Ngh quyt i hi X ca ng.

Tuy nhin, chuyn dch c cu ni b cc ngnh kinh t v c cu lao ng chm, cht lng tng trng, hiu qu v sc cnh tranh cn thp; tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) v ngnh cng nghip cha t ch tiu ra. Quy hoch v qun l th cha p ng yu cu pht trin. Kt cu h tng ngy cng qu ti, gy bc xc cho nhn dn, cn tr s pht trin kinh t v ci thin dn sinh. Cht lng gio dc – o to v ngun nhn lc cha tng xng vi yu cu pht trin v hi nhp; khoa hc – cng ngh cha tht s l ng lc thc y pht trin kinh t – x hi. Mt s vn vn ha – x hi bc xc chm c khc phc, pht trin y t cha m bo nhu cu iu tr bnh ca nhn dn, th thao thnh tch cao ngy cng suy gim. An ninh chnh tr, trt t an ton x hi cn din bin phc tp; ci cch t php cn hn ch, cha ng b. Kt qu cng tc xy dng ng trn mt s mt cn hn ch; xy dng t chc c s ng trong sch, vng mnh cha t ch tiu ra; h thng chnh tr cha p ng kp yu cu nhim v trong giai on mi. Cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, nht l n lc lm theo cha lan ta su rng trong cc tng lp nhn dn. t c nhng thnh tu trn l do: (1) ng li i mi ton din ca ng; s lnh o, ch o kp thi ca Trung ng ng, Quc hi; s qun l, iu hnh nng ng ca Chnh ph trong khc phc nh hng ca khng hong ti chnh, suy thoi kinh t ton cu; s phi hp, h tr ca cc b, ban, ngnh Trung ng v cc a phng i vi thnh ph. (2) Truyn thng cch mng kin cng, phn u bn b, nng ng, sng to ca ng b v nhn dn thnh ph; tim nng kinh t v kinh nghim qun l ca thnh ph trong nhng nm i mi. (3) S n lc phn u cao ca cc cp y, chnh quyn, mt trn, cc on th chnh tr – x hi, cc cp, cc ngnh, cng ng doanh nghip v cc tng lp nhn dn thnh phNguyn nhn hn ch, yu km: V khch quan, cc c ch, chnh sch, quy nh php lut cha p ng qu trnh pht trin, th ha ca t nc; cha to iu kin pht huy tim nng, li th Vng kinh t trng im pha Nam, nht l i vi mt th loi c bit, c quy m dn s khong 10 triu dn trong tng lai gn; nhng hn ch trong chin lc, quy hoch, k hoch pht trin cc ngnh, cc vng; tnh trng u t dn tri, trng lp trong kinh t t nc; cuc khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu. V ch quan, lnh o, ch o ca Thnh y cha quan tm ng mc vic tng kt su sc thc tin, nng tm l lun lm c s ra chnh sch c tnh chin lc thc hin tt mc tiu pht trin thnh ph; cha kin tr kin ngh vi Trung ng b sung, iu chnh mt s c ch, chnh sch ph hp vi yu cu pht trin thnh ph. Cng tc qun l, iu hnh ca b my chnh quyn cn hn ch; t chc thc hin v tho g cc kh khn, vng mc trn mt s lnh vc cha kp thi; ch o thc hin cc chng trnh mang tnh n by cha quyt lit. Cng tc cn b chm i mi, mt b phn cn b cha p ng yu cu nhim v trong giai on mi.T thc tin lnh o, ch o trong 5 nm qua, rt ra mt s kinh chúng tôi nht: pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr, truyn thng cch mng kin cng, phn u bn b, nng ng, sng to ca ng b, chnh quyn v nhn dn thnh ph trong thc hin nhim v chnh tr. Th hai: tng cng cng tc xy dng ng b vng mnh v chnh tr, t tng, t chc, thng xuyn t chnh n, i mi phng thc lnh o; gi vng nguyn tc tp trung dn ch, tng cng on kt, to s thng nht v t tng, t chc v hnh ng trong ton ng b; khng ngng nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng v cht lng i ng cn b, ng vin; gn b mt thit vi nhn dn, da vo dn xy dng ng; thng xuyn chm lo cng tc cn b, ng thi phi tng cng kim tra, gim st phng nga sai phm ca t chc ng, cn b, ng vin. Th ba: chm lo thc hin tt cng tc vn ng nhn dn, mi chnh sch phi v nhn dn, xut pht t quyn, li ch chnh ng, hp php ca nhn dn, nhm khng ngng nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn, gim khong cch ngho, giu trong cc tng lp dn c. Th t: nhn thc ng vai tr, v tr ca thnh ph i vi c nc v yu cu bo m gi vng n nh chnh tr trong mi tnh hung l kinh nghim va mang tnh thi s, cp bch, va c bn lu di. Th nm: kinh nghim thc tin trong cng tc lnh o, ch o, c bit trong giai on khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu, mt mt phi thc hin nghim tc cc ch o ca ng v Nh nc, mt khc phi lun nhy bn, sng to, bm st thc tin, pht hin, kp thi v mnh dn gii quyt nhng vn mi ny sinh trong iu kin c nhiu kh khn, phc tp.

2. V mc tiu, ch tiu, nhim v pht trin thnh ph, xy dng ng b v h thng chnh tr thnh ph, i hi nht tr: Qun trit Ngh quyt s 20-NQ/TW ca B Chnh tr, phn u xy dng thnh ph H Ch Minh tr thnh mt thnh ph x hi ch ngha vn minh, hin i; t nay n nm 2015 v tm nhn n nm 2020, thnh ph tip tc nng cao nng lc lnh o, sc chin u ton ng b; pht huy dn ch, tng cng on kt; huy ng ngun lc, nng cao cht lng tng trng, xy dng ng b kt cu h tng, pht trin nhanh, bn vng, vi mc tiu tng qut l: Tip tc i mi ton din v mnh m hn na; nng cao nng lc lnh o v sc chin u ton ng b; pht huy dn ch v sc mnh i on kt ton dn tc; nng ng, sng to, huy ng mi ngun lc, thc y chuyn dch c cu kinh t, pht trin kt cu h tng ng b; xy dng mi trng vn ha lnh mnh; bo v mi trng, ch ng ng ph vi bin i kh hu; khng ngng nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; bo m quc phng – an ninh, gi vng n nh chnh tr – x hi; lm tt vai tr u tu ca Vng kinh t trng im pha Nam; ng gp ngy cng ln cho c nc; tng bc tr thnh mt trung tm cng nghip, dch v, gio dc – o to, khoa hc – cng ngh ca khu vc ng Nam .

2.1 Ch tiu ch yu

1. Tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) bnh qun hng nm 12%. 2. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh dch v bnh qun 13%/nm.3. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh cng nghip bnh qun 11%/nm.4. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh nng nghip bnh qun 5%/nm.5. C cu kinh t nm 2015 (% trong GDP): dch v: 57%, cng nghip: 42%, nng nghip: 01%.6. Tng mc u t x hi 5 nm trn a bn thnh ph t trn 1,4 triu t ng.7. Tc tng dn s t nhin bnh qun hng nm di 1,1%.8. Hng nm to vic lm mi trn 120.000 ngi.9. n cui nm 2015, tng sn phm ni a (GDP) bnh qun trn u ngi t 4.800 USD.10. n cui nm 2015, t l lao ng qua o to ngh t 70% trn tng s lao ng lm vic.

11. T l h ngho theo tiu ch thu nhp 12 triu ng/ngi/nm n cui nm 2015 c bn hon thnh (cn di 2%).12. n cui nm 2015, t t l 15 bc s/10.000 dn.13. n cui 2015, t l h dn th c cp nc sch t 98%; h dn nng thn s dng nc hp v sinh t 100%.14. Tng din tch nh xy dng mi trong 5 nm t 39 triu m, din tch nh bnh qun 17m/ngi.15. n cui nm 2015, thu gom, lu gi, x l 100% cht thi rn thng thng th, cht thi rn nguy hi, cht thi rn y t, nc thi cng nghip v y t; 100% khu cng nghip, khu ch xut v cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung t tiu chun mi trng Vit Nam.16. n cui nm 2015, hon thnh xy dng 25 x nng thn mi.17. Hng nm, c 75% c s ng trong sch, vng mnh.18. n cui nm 2015, xy dng t chc cng on trong 100% doanh nghip c iu kin; 70% doanh nghip ngoi Nh nc c t 500 lao ng tr ln c t chc ng v t chc on Thanh nin Cng sn H Ch Minh.2.2 Nhim v xy dng, pht trin v bo v thnh ph (1) Nng cao cht lng tng trng kinh ta. Khai thc tt nht tim nng, li th, tip tc y mnh chuyn dch c cu kinh t theo hng nng cao cht lng, hiu qu v sc cnh tranh. Phn u t tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) trn a bn hng nm cao hn 1,5 ln mc tng trng bnh qun ca c nc; gii quyt hi ha mi quan h gia tc v cht lng tng trng kinh t, gia tng trng kinh t vi tin b, cng bng x hi v bo v mi trng. Ch ng ti cu trc kinh t thnh ph, chuyn i m hnh tng trng kinh t t pht trin theo chiu rng sang pht trin theo chiu su, t ch yu pht trin da vo tng vn u t, s dng nhiu lao ng gin n sang pht trin da trn yu t nng sut tng hp, tin b khoa hc – cng ngh, ngun nhn lc cht lng chúng tôi tc thc y pht trin 9 nhm ngnh dch v: ti chnh – tn dng – ngn hng – bo him; thng mi; vn ti, kho bi, dch v cng – hu cn hng hi v xut nhp khu; bu chnh – vin thng v cng ngh thng tin – truyn thng; kinh doanh ti sn – bt ng sn; dch v thng tin t vn, khoa hc – cng ngh; du lch; y t; gio dc – o to. Bo m khu vc dch v c tc tng trng v t trng cao nht trong c cu kinh t trn a chúng tôi tc tp trung pht trin 4 ngnh cng nghip c hm lng khoa hc – cng ngh v gi tr gia tng cao: c kh, in t – cng ngh thng tin, ha dc – cao su, ch b

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 14, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 3, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 2, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Báo Cáo Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 10, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 4, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Năm 2020, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2021, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2020, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2019, Góp ý Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Về Xây Dựng Đảng, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xiii, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Đon Đe Nghị Thanh Toán Quốc Tế Của Eximbank, Quyết Định Số 76 Về To Chu Hội Thảo Quốc Tếc Dang Trong Cand, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2016, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh,

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 14, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 3, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 2, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Báo Cáo Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 10, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 4, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Năm 2020, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2021, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2020, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2019, Góp ý Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Về Xây Dựng Đảng, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xiii, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Của Quốc Hội,

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Iv

Với tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân trong Quận, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV quyết nghị:

1. Nhất trí thông qua báo cáo về tình hình và nhiệm vụ do đồng chí Trương Mỹ Lệ – Bí thư Quận uỷ và đồng chí Phan Văn Tiến – Phó Bí thư, Thường trực quận uỷ trình bày, có những điểm sửa đổi, bổ sung theo như đóng góp của Đại hội. Các báo cáo đó về cơ bản đã quán triệt được tinh thần Chỉ thị 79/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tự phê bình và phê bình, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đã đánh giá tương đối chính xác những kết quả đã đạt được và những khuyết điểm tồn tại và qui kết được những nguyên nhân của những ưu khuyết điểm đó. Phần nhiệm vụ của báo cáo cũng đã đề ra được phương hướng nhiệm vụ chủ yếu và nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ Quận 3 trong những năm 1986-1988 và năm 1990. Đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành khoá IV hoàn chỉnh văn kiện Đại hội và triển khai cho Đảng bộ và nhân dân trong Quận thực hiện.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV nhiệt liệt biểu dương các tầng l1p nhân dân trong Quận, công nhân lao động, lực lượng vũ trang, cán bộ nghỉ hưu, đảng viên, đoàn viên TNCS, hội viên đoàn viên các đoàn thể mặt trận, các cháu thiếu niên nhi đồng đã kiên cường phấn đấu, dũng cảm chịu đựng khó khăn, vượt qua nhiều thử thách trong đời sống và sản xuất, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính năng động, sáng tạo, tích cực chấp hành các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ địa phương, góp phần xây dựng bảo vệ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV nhất trí thông qua 6 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ và nhân dân quận 3 trong 2 năm tới 1987-1988 và năm 1990, như đã trình bày trong báo cáo tình hình nhiệm vụ như sau:

Đẩy mạnh pháttriển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào hàng xuất khẩu, nâng cao sản lượng, hàng tiêu dùng nội địa, theo hướng nâng cao dần năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trên cơ sở quy hoạch lại sản xuất mà đầu tư chiều sâu, trang bị mới, kết hợp tận dụng công suất máy móc. Tiến hành đổi mới cơ chế quản lý, nhằm khai thác các tiềm năng nhất là tay nghề, khoa học kỹ thuật phục vụ cho phát triển sản xuất. Song song đó, tổ chức lại sản xuất của Quận trên địa bàn theo ngành kinh tế kỹ thuật, nhóm sản phẩm, theo hướng tập thể hoá, chuyên môn hoá, khuyến khích đúng mức các thành phần kinh tế, đưa dần sản xuất quốc doanh ngày càng có tỷ trọng lớn trong toàn ngành.

Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV nhất trí thông qua các chỉ tiêu định hướng và định lượng chủ yếu và biện pháp kinh tế xã hội từ nay đến năm 1988 và năm 1990 như sau:

a. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Đảm bảo nhịp độ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Quận hàng năm tăng 20%; giá trị tổng sản lượng năm 1988 đạt 930 triệu đồng và năm 1990 đạt 1 tỷ 346 triệu đồng.

Qui hoạch lại sản xuất của Quận, đầu tư chiều sâu để sản xuất ra nhiều hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng nội địa, tập trung cho các ngành may, may da, điện tử, thủ công mỹ nghệ và chế biến lương thực thực phẩm. Về các mặt hàng xuất khẩu mỗi năm tăng tỷ trọng 2% trong toàn ngành để đến năm 1990 đạt 30%. Thu hút lao động mỗi năm 1.000 người. Tỷ trọng quốc doanh tập thể là 75% trên toàn ngành, giao nộp sản phẩm 80%.

Về xây dựng cơ bản, kiên quyết cắt giảm đầu tư cho những công trình phi sản xuất để tập trung đầu tư cho sản xuất và một số công trình bức thiết cho đời sống nhân dân. Xây mới 100 căn hộ, hoá giá 80% nhà cấp 3, cấp 4.

Giao thông vận tải đảm bảo phục vụ 80% nhu cầu của sản xuất kinh doanh, và đi lại cho nhân dân. Bắt cầu liên phường 21 và 22.

b. Về phân phối lưu thông:

Lập lại trật tự trên mặt trận phân phối lưu thông. Quy hoạch lại thương nghiệp, dịch vụ của Quận trên địa bàn, trước nhất là ngành ăn uống. Phát triển mạng lưới dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống.

Doanh số thương nghiệp năm 1988 là 6 tỷ 760 triệu đồng, năm 1990 là 11 tỷ 420 triệu đồng. Chiếm lĩnh thị trường xã hội từ 60-70%. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, cá, rau, nước chắm, chất đốt, đường, bột ngọt chiếm 90-95%. Tỷ lệ bán lẻ của thương nghiệp HTX là 80% đến 90% trên doanh số. Quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả.

24% cho sản xuất

16% cho xây dựng cơ bản

18,6% sự nghiệp kinh tế

21,5% sự nghiệp văn hoá xã hội

13,3% các nhu cầu khác.

Giảm chi hành chính xuống dưới 4%.

c. Về giải quyết lao động và đời sống:

– Mỗi năm giải quyết 4.000 lao động bằng thu hút vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tuyển sinh, tuyển dụng và các nhu cầu khác. Đào tạo tay nghề 4.000 người/năm tại Trung tâm dạy nghề và tại cơ sở sản xuất.

– Đảm bảo các mặt hàng định lượng cho cán bộ công nhân viên và hộ nhân dân.

– Giải quyết 100 căn hộ cho cán bộ công nhân viên, gia đình chính sách. Chống dột đầu mùa mưa.

– Giải toả 100 căn hộ trên dòng kênh Nhiêu Lộc, nạo vét kênh khu vực phường 21, sửa sang cống rãnh, hẽm, đèn đường, nước sinh hoạt.

Trước năm học cần sửa chữa trường lớp, bàn ghế, chuẩn bị đủ sách vở, giấy bút cho học sinh.

– Đảm bảo đủ thuốc thông thường cho nhân dân.

– Tiếp tục củng cố công tác cải tạo trong khu vực sản xuất. Xoá bỏ hình thức bóc lột của chủ đối với thợ trong tổ hợp sản xuất.

Hướng dẫn hoạt động đúng hướng đúng quy định với xí nghiệp, tư nhân cá thể sản xuất theo Quyết định 54, Quyết định 80 và Quyết định 34 của UBND Thành phố.

– Xoá hợp tác kinh doanh đối với những ngành hàng Nhà nước thống nhất quản lý. Củng cố 108 cơ sở hợp tác kinh doanh đi vào hoạt động trong quỹ đạo, chống các hiện tượng tranh mua, tranh bán, tuỳ tiện nâng giá, đầu cơ tích trữ, tư nhân tư lợi danh nghĩa nhà nước làm giàu bất chính.

đ. Về đổi mới cơ chế:

Xác định rõ ràng chức năng các ban ngành phòng và công ty, xí nghiệp.

Xây dựng kế hoạch thực chất từ cơ sở, đảm bảo quyền chủ động cơ sở theo Nghị quyết 306/NQ-TW của Bộ chính trị nhất là quyền tự chủ về tài chính.

e. Về văn hoá xã hội:

Vận động phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới đến 1988 có 100% cơ quan 75% phường đạt văn hoá tiên tiến và năm 1990 có 20/20 phường đạt văn hoá tiên tiến, hình thành một khu vực văn hoá cấp Quận.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo ít nhất 80% học sinh thi đậu hết cấp II. Thực hiện tốt chương trình cải cách sách giáo dục. Chăm lo nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học. Về Bổ túc văn hoá, đến 1988, cán bộ chủ chốt Quận học hết cấp 3 (có 15% đại học), cán bộ chủ chốt cơ sở 50% hết cấp 3, 50% đang học các lớp cấp 3. Phổ cập văn hoá cấp I cho nhân dân, cấp 2 cho thanh niên.

Hình thành phòng khám và điều trị cấp Quận có 50 giường lưu. Phát động mạnh phong trào 5 dứt điểm, năm 1987 có 15/20 phường đạt 5 dứt điểm, đến năm 1988 có 10.000 người sinh đẻ có kế hoạch. Tỷ lệ tăng dân số là 1,2%.

Vận động phong trào rèn luyện thân thể rộng khắp. Sửa chữa sân số 2 Hồ Xuân Hương, 15/20 phường có phong trào thể dục thể thao tiên tiến.

Thực hiện đúng chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng nhất là cán bộ nghỉ hưu. Vào năm 1988 có 20/20 phường đạt tiêu chuẩn tiên tiến.

f. Về an ninh quốc phòng:

Phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh toàn diện. Năm 1988 có 80% cơ quan đơn vị phường an toàn trong đó có 3 cụm phường trọng điểm an toàn. Tỷ lệ sai phạm của cán bộ chiến sĩ còn dưới 1% trong toàn ngành.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Hoàn thành nghĩa vụ tuyển quân hàng năm. Vào năm 1988, dân quân tự vệ đạt 9% dân số, năm 1990 đạt từ 10-12% dân số. Năm 1988 đạt 20/20 phường có quân sự địa phương vững mạnh.

g. Về chính quyền đoàn thể:

Phát huy vai trò quyền lực của Hội đồng nhân dân và hiệu lực quản lý kinh tế xã hội của UBND Quận, Phường. Hoàn chỉnh cơ chế phường, đến năm 1988 có 75% khu phố, tổ dân phố tiên tiến, 20% loại khá không còn loại kém. Giảm biên chế hành chính 30%.

Công đoàn thực hiện hết các chức năng và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Phụ nữ phát huy vai trò trong sản xuất, phân phối lưu thông và phát động các phong trào của giới.

Mặt trận Tổ quốc tập họp giáo dục vận động quần chúng, tham gia vào việc tổ chức đời sống trên địa bàn dân cư.

Đến năm 1988, các đoàn thể, mặt trận tổ quốc có 80% đến 98% quần chúng vào sinh hoạt trong tổ chức, có 60% cơ sở vững mạnh.

h. Về xây dựng Đảng:

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng và giáo dục ly 1luận cơ bản cho đảng viên. Số đảng viên kết nạp từ năm 1985 về trước học xong chương trình sơ cấp. Cán bộ chủ chốt Quận qua chương trình trung cấp, 30% Quận uỷ viên học xong Đại học hoặc chương trình cao cấp.

– Quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa các chức danh từ cấp quận, đến cơ sở.

– Về phát triển Đảng:

+ Xí nghiệp quốc doanh có từ 1985 về trước thì có Chi bộ hoặc tổ Đảng.

+ Xí nghiệp công tư hợp doanh và các HTX sản xuất xây dựng trước năm 1985 có tổ Đảng hoặc đảng viên.

+ Tổ hợp sản xuất có quần chúng trung kiên

+ HTX tiêu thụ phường có Chi bộ hoặc tổ Đảng.

+ Cửa hàng quốc doanh lớn có 30% cửa hàng trưởng, thủ quỹ, kế toán, thủ kho là đảng viên.

+ Công ty chiếu bóng, hiệu sách, Tờ tin, Đài truyền thanh có tổ Đảng hoặc đảng viên.

+ Các trường đã có đảng viên xây dựng Chi bộ hoặc tổ Đảng.

+ Các trường chưa có đảng viên phải có đảng viên.

+ 50% Hiệu trưởng mẫu giáo và Chủ nhiệm Nhà trẻ là đảng viên.

+ 80% cảnh sát đường phố có 2 năm làm cảnh sát đường phố là đảng viên.

+ 10/20 phường đội có 2 đảng viên

]+ Đồng chí Trưởng hoặc phó phụ trách đoàn thể mặt trận cơ sở là đảng viên. 80% Hội trưởng Hội Lao động hợp tác là đảng viên.

Đối với Đoàn Thanh niên cộng sản, quận uỷ tăng cường lãnh đạo, giáo dục xây dựng Đoàn vững mạnh. Hàng năm Đoàn giới thiệu 700 Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Tổ chức 80% thanh niên vào Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Quận uỷ UBND và Ban Chấp hành các đoàn thể đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ đạo và có quy chế làm việc khoa học.

5. Đại hội giao trách nhiệm chi Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV tổ chức chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và công tác cụ thể nêu trong báo cáo đã được Đại hội bổ sung và thông qua, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực sản xuất, phân phối lưu thông, đời sống, an ninh quốc phòng, và xây dựng lực lượng, thúc đẩy sự phát triển của công cuộc xây dựng và bảo vệ Quận nhà góp phần xây dựng và bảo vệ Thành phố.

6. Đạihội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong toàn quận nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ hiện nay, có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, phát huy quyền làm chủ tập thể, nâng cao cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, tăng cường đoàn kết nhất trí chung quanh Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3, quyết tâm khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Thành phố và cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Khóa Xii Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2018, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết 4 Trung ương Đảng, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghi Quyet Phat Trien Dang, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Chấp Hành Nghị Quyết Của Đảng, Viết Bản Thu Học Nghị Quyết Khóa 6 Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn,

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ,