Hội Đồng Quản Trị Là Gì? Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • Các Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì? Không Phải Ai Cũng Biết
 • Chính Sách Hỗ Trợ Các Huyện Nghèo Giai Đoạn 2022
 • Khắc Phục Hạn Chế Trong Thực Hiện Nghị Quyết 30A Ở Mường Nhé
 • Viettel Đầu Tư Hơn 200 Tỷ Đồng Cho 3 Huyện Nghèo Theo Nghị Quyết 30A
 • Hội đồng quản trị là gì? Không ít các Quý khách hàng khi tham khảo văn bản pháp luật về doanh nghiệp gặp phải thuật ngữ này nhưng còn băn khoăn.

  Do đó, Luật Hoàng Phi thực hiện bài viết này, với mong muốn đem Quý độc giả đến gần hơn với những quy định pháp luật, từ đó hiểu đúng, vận dụng đúng. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ thuật ngữ Hội đồng quản trị trong tiếng Anh, giúp Quý vị thuận lợi trong quá trình làm việc với các đối tác nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài, soạn các hợp đồng ngoại thương.

  Hội đồng quản trị là cơ quan cấp cao thứ hai trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, có nhiệm vụ quản lý các hoạt động của công ty.

  – Hội đồng quản trị có thể nhân danh công ty để toàn quyền đưa ra các quyết định cũng như thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ của công ty mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội cổ đông.

  – Hội đồng quản trị là cơ quan chỉ tồn tại trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần.

  – Đại hội cổ đông là cơ quan cấp cao nhất trong hệ thống tổ chức của công ty cổ phần, có quyền quyết định tối cao. Tiếp đến, thứ hai mới là Hội đồng quản trị.

  – Thành viên trong Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành thì không được ít hơn 03 thành viên và cũng không được vượt quá 11 thành viên.

  – Thông thường một nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị sẽ kéo dài trong 5 năm.

  Thành viên Hội đồng quản trị trong một nhiệm kỳ cũng không được quá 5 năm, nhưng có thể được bầu lại ở các nhiệm kỳ khác nhau (tức là với số nhiệm kỳ không giới hạn).

  Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

  Hội đồng quản trị tiếng Anh là Administrative Council hay Board of management, Board of director.

  Hội đồng quản trị có thể được hiểu như sau trong tiếng Anh:

  – The Board of Directors is the second senior agency responsible for managing the activities of the company.

  – The Board of Directors can act on behalf of the company to make full rights to make decisions as well as perform the rights and obligations of the company that are not within the authority of the General Meeting of Shareholders.

  – The Board of Directors is the agency that exists only in the organizational structure of a joint stock company.

  – The General Meeting of Shareholders is the highest-level body in the organizational system of a joint-stock company, having the ultimate right. Next, the second is the Board of Directors.

  – A member of the Board of Directors in accordance with current law on enterprises may not be less than 03 members and must not exceed 11 members.

  – Normally, a term of the Board of Directors will last for 5 years.

  A member of the Board of Directors may not exceed 5 years for a term, but may be re-elected at different terms (ie with an unlimited number of terms).

  Những cụm từ tương ứng hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

  Một số cụm từ tương ứng hội đồng quản trị tiếng Anh như là:

  Thành viên hội đồng quản trị tiếng Anh là Member of management Council (n)

  Ban kiểm soát tiếng Anh là Control Board (n)

  Ban tổng giám đốc tiếng Anh là Board of General Directors (n)

  Tổng giám đốc tiếng Anh là general manager (n)

  Ban điều hành tiếng Anh là Executive Board (n)

  Phó tổng giám đốc tiếng Anh là Deputy General Manager (n)

  Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of the board (n)

  Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là General Meeting of Shareholders (n).

  Ví dụ về cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

  Một vài ví dụ về những cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh đó là:

  – Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty TNHH MTV Hà Trung Phương Anh là ông Nguyễn Phương Trung.

  Nguyễn Văn Phi

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì 2022?
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp, Làm Tốt Hơn Nữa Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Ix (2005
 • Đảm Bảo Công Tác An Ninh Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Quý 1 Chuyen De Antt Doc
 • Hội Đồng Quản Trị Là Gì? Các Quy Định Về Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Từ Ghép
 • Nhìn Lại 10 Năm Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011
 • Thực Hiện Nghị Quyết 30C Của Chính Phủ: Nhiều Chuyển Biến Trong Cải Cách Hành Chính
 • Cải Cách Hành Chính Tạo Thuận Lợi Để Dịch Chuyển Sang Phát Triển Chính Phủ Số
 • Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Tổng Kết 10 Năm Cải Cách Hành Chính
 • Hội đồng quản trị của công ty là cơ quan quản lý doanh nghiệp, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty cổ phần. Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông có có quyền hạn cao nhất sau đó mới đến Hội đồng quản trị.

  Các thành viên của Hội đồng quản trị là những người đáp ứng được các điều kiện cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  Hội đồng quản trị là gì?

  1. Các quy định về Hội đồng quản trị

  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  1.1 Quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị

  Hội đồng quản trị nắm giữ vai trò và vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Theo khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2022, Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ sao đây.

  a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

  b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

  c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

  d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

  đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này;

  e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

  g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

  h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 3 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;

  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thám gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

  k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

  l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

  m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

  n) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

  o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

  p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;

  q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  1.2 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

  Theo Điều 154 Luật này quy định:

  – Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

  –  Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

  –  Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  –  Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

  1.3. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

  Theo Điều 155 Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

  1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

  b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

  c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

  d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

  2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

  b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

  c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

  d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

  đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

  1.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Theo Điều 157 Luật doanh nghiệp 2022, chủ tịch Hội đồng quản trị là người:

  1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

  2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.

  3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

  a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

  b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

  c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

  d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

  5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

  Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

  7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

  8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

  9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

  a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

  b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

  c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

  d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

  đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

  10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

  11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

  12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thị quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  2. Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị

  Việc thành lập Hội đồng quản trị cũng cần phải được thực hiện theo đúng quy định. Thủ tục thành lập hội đồng quản trị theo các bước sau đây:

  Bước 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

  Cuộc họp này tổ chức nhằm bổ nhiệm thành viên của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị

  Kiểm tra số phiếu từ đó thành lập Hội đồng quản trị

  Nghị quyết về việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

  Bước 3: Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiền nhiệm kỳ

  Từ đây sẽ bầu ra chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được xem là thành viên Hội đồng này vì thế các điều kiện cũng sẽ được căn cứ quy định tại Điều 151 về thành viên Hội đồng quản trị.

  Bước 4: Thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch hội đồng quản trị

  Việc xác nhận chức danh này sẽ thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị.

  Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành.

  3. Các câu hỏi thường gặp về Hội đồng quản trị

  3.1 Công ty TNHH có hội đồng quản trị không?

  a)  Một hình công ty TNHH 1 Thành viên

  Mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm: 

  • Chủ tịch công ty.

  • Giám đốc (Tổng giám đốc).

  Như vậy, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc.

  b) Công  ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Với mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 Thành viên trở lên theo được quy đinh tại Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2022: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phái thành lập Ban Kiểm soát. 

  • N

   hư vậy, mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

  • Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty).

  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  • Ban Kiểm soát (chỉ bắt buộc đối với công ty từ 11 thành viên trở lên).

  Như vậy: Đối với loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên mới có hội đồng quản trị.

   

  3.2 Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm tổng giám đốc được không?

  Trả lời: Theo điều 12, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.

  3.3 Thành viên hội đồng quản trị độc lập là gì?

  Hiện nay có 2 mô hình thành viên hội đồng quản trị

  • Mô hình thứ nhất: tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị đều là thành viên điều hành, quản lý công ty.

  • Mô hình thứ hai: Hội đồng quản trị gồm có 2 loại thành viên với chức năng khác nhau, đó là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (phải có ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

  Công ty TNHH Tư vấn doanh nghiệp – Thuế – Kế toán Tân Thành Thịnh tự hào là công ty với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường cung cấp đa dạng các dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán… hỗ trợ toàn diện về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

  Trong đó, các thành viên Hội đồng quản trị Độc lập sẽ thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát hoạt động đối với việc quản lý điều hành của công ty. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập.

  Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thành Thịnh

  • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
  • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
  • Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết, Quyết Định Của Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh
 • Thể Chế Hóa Nghị Quyết Của Đảng Thành Văn Bản Pháp Luật
 • Thể Chế Hóa Đường Lối, Chủ Trương Và Định Hướng Chính Sách Của Đảng Trong Nâng Cao Năng Lực Cầm Quyền Của Đảng Hiện Nay
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hđnd, Ubnd Huyện Trang Điện Tử Huyện Thường Xuân
 • Học Tập Nghị Quyết Của Đảng
 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Tình Tiết “đã Bị Kết Án Về Tội Này, Chưa Được Xóa Án Tích Mà Còn Vi Phạm”
 • Nghị Quyết Số 33 Về Xóa Án Tích
 • Còn Nhiều Cách Hiểu Về Xóa Án Tích Theo Nghị Quyết 33
 • Những Quy Định Về Xóa Án Tích Theo Bộ Luật Hình Sự Năm 2022
 • Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Xii)
 • Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Bí Quyết Quán Đông Khách, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Dòng Họ, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 04 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy, Thông Tư 111/2009/tt-bqp “quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội Nhâ, Thông Tư 111/2009/tt-bqp “quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội Nhâ, Thông Tư 111/2009/tt-bqp Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội, Cơ Quan Đồng Chí Triển Khai Thực Hiện Quy Tắc ứng Xử Của Cán Bộ Người Lao Động Trong Cơ Quan Thuộc T, Thông Tư 111 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Dân Trong Quân Đội, ý Nghĩ Đề Tài Nghiên Cứu Hoạt Động Kinh Doanh Quán Cà Phê, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 04 2005 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Nghị Quyết Quân Đội Năm 2012, Báo Cáo Nghi Quyết 765 Của Quân ủy Trung ưng, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Nghi Quyet Huan Luyen Dan Quan, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Kế Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong,

  Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Bí Quyết Quán Đông Khách, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Dòng Họ, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Tòa Án Yêu Cầu Dừng Áp Dụng Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tân Chủ Tịch Hđqt Ngân Hàng Eximbank
 • Tạm Dừng Khẩn Cấp Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hđqt Eximbank Lương Thị Cẩm Tú
 • Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị
 • Tình Tiết “đã Bị Kết Án Về Tội Này, Chưa Được Xóa Án Tích Mà Còn Vi Phạm”
 • Nghị Quyết Số 33 Về Xóa Án Tích
 • Còn Nhiều Cách Hiểu Về Xóa Án Tích Theo Nghị Quyết 33
 • Những Quy Định Về Xóa Án Tích Theo Bộ Luật Hình Sự Năm 2022
 • Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Bí Quyết Quán Đông Khách, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Dòng Họ, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 04 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy, Thông Tư 111/2009/tt-bqp “quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội Nhâ, Thông Tư 111/2009/tt-bqp “quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội Nhâ, Thông Tư 111/2009/tt-bqp Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong Quân Đội, Cơ Quan Đồng Chí Triển Khai Thực Hiện Quy Tắc ứng Xử Của Cán Bộ Người Lao Động Trong Cơ Quan Thuộc T, Thông Tư 111 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Dân Trong Quân Đội, ý Nghĩ Đề Tài Nghiên Cứu Hoạt Động Kinh Doanh Quán Cà Phê, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 04 2005 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Nghị Quyết Quân Đội Năm 2012, Báo Cáo Nghi Quyết 765 Của Quân ủy Trung ưng, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Nghi Quyet Huan Luyen Dan Quan, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Kế Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong,

  Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Bí Quyết Quán Đông Khách, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Dòng Họ, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Tòa Án Yêu Cầu Dừng Áp Dụng Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tân Chủ Tịch Hđqt Ngân Hàng Eximbank
 • Tạm Dừng Khẩn Cấp Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hđqt Eximbank Lương Thị Cẩm Tú
 • Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 • Miễn Nhiệm Thành Viên Của Hội Đồng Quản Trị Quy Định Thế Nào?
 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (Chairman Of The Board) Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Qua 34 Nghị Quyết Quan Trọng
 • Tân Sơn: Chuyển Biến Nhờ Nghị Quyết 30A
 • Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 36
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 36A/nq
 • Năm Năm Thực Hiện Nghị Quyết 36
 • I. Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

  Chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ nhiều quyền lực và quyền hạn nhất trong ban giám đốc, đồng thời là người lãnh đạo các giám đốc điều hành và cán bộ của công ty.

  Hay chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể quản trị doanh nghiệp của công ty cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ bị bãi nhiệm nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

  Chủ tịch hội đồng quản trị đóng vai trò liên kết giữa hội đồng quản trị và ban quản lý cấp trên nhằm đảm bảo nhiệm vụ của công ty đối với các cổ đông sẽ được thực hiện.

  Hội đồng quản trị bầu 1 thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

  Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc hay Giám đốc công ty ngoại trừ trường hợp công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ hơn ½ tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

  Và một số trường hợp khác được quy định theo Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán.

  II. Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

  Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of the board hay chairman of directors.

  Trong tiếng Anh chủ tịch hội đồng quản trị được định nghĩa như sau: The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

  III. Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị:

  • Lập chương trình, đưa ra kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.

  • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp

  • Tâp họp và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.

  • Tổ chức việc thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị.

  • Giám sát và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

  • Tiến hành việc tổ chức nhằm mục đích thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị.

  • Chủ tọa cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

  • Nếu cần thiết có thể tuyển thư ký với vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị hay Chủ tịch hội đồng quản trị để thực hiện nghĩa vụ theo thẩm quyền.

  • Các quyển và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được đề cập trong Điều lệ công ty.

  Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hay không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền dạng văn bản cho thành viên khác để thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

  Nếu không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại cử một cá nhân trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

  Trong trường hợp, nếu xét thấy cần thiết Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tuyển thư ký để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

  • Hỗ trợ triệu tập, tổ chức họp Đại hội đổng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ghi chép biên bản họp.

  • Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc thực hiện và áp dụng nguyên tắc quản trị công ty.

  • Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc tiến hành thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

  • Hỗ trợ công ty trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; xây dựng quan hệ cổ đông.

  • Hỗ trợ công ty trong việc thực hiện đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, thủ tục hành chính và công khai hóa thông tin.

  • Quy định tại Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ khác.

  IV. Một số ví dụ về cụm từ sử dụng chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh:

  • Powers of the chairman of the board: Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị.

  • What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?: Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

  • Chairman of the board: Chủ tịch hội đồng quản trị.

  • Chairman of the board of directors in a joint stock company: Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

  • Compare the rights of the chairman of the board and the general director: So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc.

  • What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company: Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì?

  • Title of the chairman of the Language Management Council: Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị.

  • Responsibility of the board chairman: Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị.

  • Conditions of being Chairman of the Board of Directors: Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị.

  • The chairman of the board of directors must be a shareholder: Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông.

  • Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company: Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Bảo Đảm Ttatgt Và Chống Ùn Tắc Giao Thông
 • Sau 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 32: Còn Không Ít Việc Phải Làm
 • Nghị Quyết 759/2014/ubtvqh13: Quy Định Chi Tiết Về Hoạt Động Tiếp Công Dân Của Các Cơ Quan Của Quốc Hội, Đại Biểu Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp
 • Kết Quả Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 759/2014/nq
 • Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Tổng Kết 10 Năm Cải Cách Hành Chính
 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì 2022?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Đồng Quản Trị Là Gì? Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì?
 • Các Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì? Không Phải Ai Cũng Biết
 • Chính Sách Hỗ Trợ Các Huyện Nghèo Giai Đoạn 2022
 • Khắc Phục Hạn Chế Trong Thực Hiện Nghị Quyết 30A Ở Mường Nhé
 • Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể quản lý doanh nghiệp – của công ty cổ phần. Trong đó, chủ tịch hội đồng quản trị bị bãi nhiệm nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

  Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

  Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of directors hay chairman of the board, theo đó, chủ tịch hội đồng quản trị được định nghĩa như sau trong tiếng Anh The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

  Thẩm quyền chủ tịch hội đồng quản trị

  Thẩm quyền của hội đồng quản trị được quy định tại điều 152 luật doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

  – Lập các chương trình và đưa ra kế hoạch hoạt động của một Hội đồng quản trị

  – Chuẩn bị các chương trình, nội dung và tài liệu để phục vụ cho một cuộc họp nào đó

  – Triệu tập đồng thời là chủ tọa cuộc họp từ Hội đồng quản trị

  – Giám sát, theo dõi các quá trình về tổ chức thực hiện những nghị quyết Hội đồng quản trị

  – Thực hiện việc tổ chức mục đích để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị

  – Là chủ tọa trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị

  – Tuyển dụng thư ký nếu thấy cần thiết với vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị để thực hiện nghĩa vụ theo thẩm quyền

  – Ngoài ra, thẩm quyền có thể được đề cập trong điều lệ quy định tại công ty.

  Ví dụ cụm từ sử dụng chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

  – Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Powers of the chairman of the board

  – Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? – tiếng Anh là: What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?

  – Chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Chairman of the board

  – Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stock company

  – So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc – tiếng Anh là:

  Compare the rights of the chairman of the board and the general director

  – Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì? – tiếng Anh là: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company

  – Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh là Title of the chairman of the Language Management Council

  – Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Responsibility of the board chairman

  – Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị – tiếng Anh là:

  Conditions of being Chairman of the Board of Directors

  – Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông – tiếng Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder

  – Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần – tiếng Anh là: Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.

  Tác giả

  Phạm Kim Oanh

  Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn.

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp, Làm Tốt Hơn Nữa Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Ix (2005
 • Đảm Bảo Công Tác An Ninh Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Quý 1 Chuyen De Antt Doc
 • Kh An Toàn Về An Ninh Trật Tự 2022
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Đặc Điểm Của Ra Quyết Định Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Quy Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Tìm Hiểu Đặc Điểm Của Quyết Định Quản Trị
 • Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị Đúng Đắn Trong Quá Trình Ra Quyết Định
 • Phân Tích Các Bước Trong Quá Trình Ra Quyết Định Quản Trị
 • “Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường”.

  Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc đề tra quyết định, bởi vì từ việc điều hành sản xuất hàng ngày cho đến việc giải quyết đồng bộ các v ấn đề kinh tế lớn, đều được tiến hành trên cơ sở những quyết định thích hợp. Việc đề ra quyết định có ý nghĩa rất lớn, nó là khâu mấu chốt trong quá trình quản trị.

  2. Cách phân loại quyết định quản trị

  Do tính phức tạp của quá trình quản trị, các quyết định quản trị cũng rất đa dạng, có thể phân loại các quyết định quản trị thành những loại sau:

  Căn cứ vào tính chất của quyết định Căn cứ theo thời gian tác động của quyết định Căn cứ vào phạm vi tác động của quyết định Căn cứ theo nội dung các chức năng Căn cứ theo lĩnh vưc hoạt động quản trị Căn cứ cấp ra quyết định Căn cứ theo cách thức soạn thảo quyết định Căn cứ theo hình thức của quyết định

  3. Đặc điểm của quyết định quản trị

  • Các quyết định quản trị là sản phẩm tư duy của chủ thể quản trị, chứa đựng một hàm lượng tri thức khoa học lẫn cả yếu tố sáng tạo và tính nghệ thuật nhất định.
  • Các quyết định quản trị đề ra khi vấn đề đã chín muồi xoay quanh vấn đề của tổ chức. Chất lượng của quyết định quản trị phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu nhận và khả năng phân tích của nhà quản trị.
  • Khả năng ra quyết định quản trị không phải là khả năng bẩm sinh.

  4. Yêu cầu của ra quyết định quản trị

  Tính hợp pháp : Quyết định quản trị là hành vi của tổ chức hay cá nhân các nhà quản trị nên nó phải tuân theo pháp luật.

  Tính khoa học: Tính hợp pháp chưa đủ đảm cảo cho quyết định có hiệu quả.Muốn có hiệu quả thì quyết định phải có tính khoa học. Đó là các quyết định quản trị phải có căn cứ khoa học bất kể đó là quyết định loại nào, nó phải được đề ra trên cơ sở nắm vững những đòi hỏi của các quy luật khách quan dựa trên cơ sở những thông tin xác thực và đảm bảo chất lượng.

  Tính thống nhất: tính thống nhất được thể hiện:

  • Các quyết định được ban hành bởi các cấp và bộ phận chức năng phải thống nhất theo cùng một hướng. Hướng đó do mục tiêu chung xác định
  • Các quyết định được ban hành tại thời điểm khác nhau không được mâu thuẫn, trái ngược, phủ định lẫn nhau. Quyết định nào đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp cần phải loại bỏ.

  Tính linh hoạt: Đòi hỏi các quyết định phải phản ánh được các nhân tố mới trong lựa chọn quyết định, phản ánh tính thời đại, môi trường mà quyết định ra đời và thực hiện.

  Tính cụ thể về thời gian và người thực hiện: Các quyết định quản trị đòi hỏi phải thật cụ thể về thời gian, đặc biệt là các quyết định có tính chất dây chuyền công nghệ, bộ phận này phải hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm nào để bàn giao cho bộ phận kia thực hiện chuyển tiếp.

  Bài viết trên đã cung cấp những thông tin chi tiết về quyết định quản trị là gì cũng như các cách phân loại và đặc điểm của ra quyết định quản trị. Hi vọng rằng bài viết có thể giúp ích được cho bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0915 686 999 hoặc email qua địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Sơ Tuyển, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Gói Thầu Xây Lắp
 • Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu
 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Chuẩn Nhất
 • Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Và Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Những Lưu Ý Về Tính Pháp Lý Nghị Quyết Hội Đồng Thành Viên Công Ty
 • Hiệu Lực Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên
 • Thường Trực Hđnd Tỉnh Giám Sát Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hđnd Tỉnh Tại Tiền Hải
 • 1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

  b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

  3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

  4. Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

  a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

  b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

  c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

  d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

  5. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sửa Đổi Luật Bhxh Sẽ Khắc Phục Bất Cập Và Thể Chế Hóa Được Nghị Quyết Số 28
 • Thể Chế Hóa Nghị Quyết Của Đảng, Quốc Hội Thành Luật Pháp Để Thực Thi Có Hiệu Quả
 • Bài 1. Thể Chế Hóa Nghị Quyết Của Đảng
 • Sửa Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức Cần Thể Chế Hóa Nghị Quyết 19
 • Thể Chế Hoá, Cụ Thể Hoá Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Kinh Tế
 • Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì? Không Phải Ai Cũng Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Sách Hỗ Trợ Các Huyện Nghèo Giai Đoạn 2022
 • Khắc Phục Hạn Chế Trong Thực Hiện Nghị Quyết 30A Ở Mường Nhé
 • Viettel Đầu Tư Hơn 200 Tỷ Đồng Cho 3 Huyện Nghèo Theo Nghị Quyết 30A
 • Phê Duyệt Danh Sách Huyện Nghèo Và Huyện Thoát Nghèo Giai Đoạn 2022
 • Một Số Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết 30A Giai Đoạn 2010
 • Hội đồng quản trị là một cơ quan quản lý của doanh nghiệp nào đó, theo đó hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty, từ đó quyết định thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần nhưng không bao gồm thuộc quyền cũng như nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

  Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

  Hội đồng quản trị tiếng Anh là: administrative Council

  Hội đồng quản trị được định nghĩa như sau trong tiếng Anh:

  The Board of Directors is a governing body of a certain enterprise whereby the Board of Directors has full power on behalf of the company, thereby deciding to exercise the rights and obligations of joint-stock companies but does not include rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

  Đại hội đồng cổ đông

  General Meeting of Shareholders

  Chủ tịch của hội đồng quản trị

  Chairman of the board

  Thành viên của Hội đồng quản trị

  Member of the Board of Directors

  Danh sách hội đồng quản trị

  List of board

  Công ty cổ phần

  Joint stock company

  Quyết định về chào bán cổ phần

  Decision on share offer

  Điều lệ công ty

  Company rules

  Ví dụ cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

  Hội đồng quản trị là gì?

  What is the board of directors?

  Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị

  Rights and obligations of the board of management

  quy định cụ thể về Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

  specifying the Board of Directors in the joint stock company

  Quy định về Hội đồng quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trị

  Regulations on the Board of Directors and the Meeting of the Board of Directors

  Cơ cấu tổ chức – Hội đồng quản trị

  Organizational Structure – Board of Directors

  Quy định về thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

  Provisions on board members in joint-stock companies

  Quyền, nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng quản trị công ty cổ phần

  Rights, duties and functions of the Board of Directors of a joint stock company

  Chức năng của chủ tịch hội đồng quản trị

  Functions of the chairman of the board

  Danh sách Hội đồng quản trị về quyền thủ hướng

  List of the Board of Directors on the right to defense

  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

  Number of members of the Board of Directors

  Cấu trúc hội đồng quản trị

  Board structure

  Chức năng của chủ tịch Hội đồng quản trị

  Functions of the Chairman of the Board of Directors

  Thành viên hội đồng quản trị độc lập

  Independent board members

  Quy định bầu hội đồng quản trị

  Regulations on electing the board

  Bàn về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp nhà nước

  Talk about the board of management in state-owned enterprises

  Phân biệt đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

  Distinguish the general meeting of shareholders and the Board of Directors

  Hội đồng quản trị Archives

  Board of Archives

  Tiêu chuẩn và đặc điểm của hội đồng quản trị

  Standards and characteristics of the board

  Cuộc họp hội đồng quản trị gồm những ai tham gia?

  Who does the board meeting consist of?

  Vai trò thực của hội đồng quản trị

  The real role of the board

  Chuyên nghiệp hóa hội đồng quản trị

  Professionalize the board

  Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị

  Regulation on organization and operation of the board of managemen

  Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị của cơ quan cổ phần

  Conditions for being a member of the board of management of a shareholding agency

  Chủ tịch hội đồng quản trị có nên kiêm giám đốc không?

  Should the chairman of the board be concurrently the director?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Hội Đồng Quản Trị Là Gì? Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì?
 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì 2022?
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp, Làm Tốt Hơn Nữa Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Ix (2005
 • Điều Kiện Thông Qua Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Yếu Tố Quyết Định Thắng Lợi Việc Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng
 • Hình Thức Tổ Chức Học Tập, Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng Cần Đa Dạng, Linh Hoạt
 • Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Khoá Ii (Tháng 1
 • Bộ Ngoại Giao Quán Triệt Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 11 Khóa Xii Của Đảng
 • Công Ty Mẹ Tiếng Anh Là Gì? Công Ty Con Tiếng Anh Là Gì? Mô Hình Ctm
 • Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  Căn cứ pháp lý điều kiện thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị

  Khoản 8, 9, 10 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

  “8- Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 9- Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b- Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này. c- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; d- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 10- Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận”.

  Điều kiện thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

  Với tư cách là cơ quan quản lý, Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Hội đồng quản trị vi phạm các nghĩa vụ của mình và gây thiệt hại cho công ty và cổ đông.

  Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. So với Luật doanh nghiệp năm 2005, vấn đề biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được mở rộng theo hướng uyển chuyển và phù hợp với việc ứng dụng công nghệ rộng rãi trong vấn đề quản trị trong các doanh nghiệp hiện nay.

  Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau:

  (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

  (ii) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

  (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;

  (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thôgn qua thư, fax, thư điện tử (khoản 9 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

  Nhằm đảm bảo tính khách quan trong biểu quyết, trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết, Luật Doanh nghiệp năm 2014 yêu cầu đối với trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

  Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (trên 50%) thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định với tỷ lệ cao hơn. Như vậy, nếu Điều lệ công ty quy định nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ thấp hơn 2/3 thì Nghị quyết được thông qua.

  Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Duy Hội – Trưởng chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Luật TNHH Everest

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 6A Của Tổng Liên Đoàn
 • Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị
 • Thứ Trưởng Trần Quý Kiên: Nghị Quyết 36
 • Nghị Quyết 36 Là Gì
 • Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Đối Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100