Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8/2019
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Công Đoàn Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Tiểu Luận Tình Huống Trong Lanh Dao, Quan Ly O Truong Tieu Hoc, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4 Trường Tiểu Học, Đánh Giá Ngoài Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3 Trường Tiểu Học, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Tiểu Luận Vi Phạm Thu Chi Trương Trường Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường , Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Tiêu Chuẩn Thiết Kế Trường Tiểu Học, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Trường Tiểu Học, Tiểu Luận Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Tiểu Học, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1 Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học Mức 1, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Hồ Sơ Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Tiểu Luận Về Văn Thư Trường Tiểu Học, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Kich Ban Hoi Nghi Bau Truong Ban, Pho Truong Ban, Tiêu Chí Môi Trường, Đơn Xin Vào Trường Tiểu Học, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Tiểu Học, Trường Tiểu Học, 5 Nội Quy Trường Tiểu Học, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Tiểu Học, Đồ án Trường Tiểu Học, Nội Quy Của Trường Tiểu Học, Đơn Xin ăn Bán Trú ở Trường Tiểu Học,

  Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8,9
 • ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨCHƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HƯƠNG

  Trong 3 năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh của tập thể sư phạm, phong trào hoạt động chung của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành t ích nổi bật tạo tiền đề và điều kiện cho bước phát triển của thời kỳ mới.

  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, GV được làm thường xuyên liên tục nên 100% Đảng viên nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lập trường chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  1. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục được chú trọ ng . Tỷ lệ HS giỏi năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng đại trà được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ cập giáo dục TH đạt mức độ 2
  2. Công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên được củng cố, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, nội dung sinh họat khá phong phú
  3. Cơ sở vật chất trường học có nhiều khởi sắc. Đồ dùng phục vụ dạy học khá đầy đủ.

  Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện của chi bộ đó là:

  Phong trào hoạt động đang còn mang tính thời vụ, chủ điểm

  Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay .

  Công tác phát triển Đảng còn chậm chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

  II . Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 201 5 – 2 01 7 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

  – Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học 98-100%,

  – Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

  – 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, 60% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 20% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 7% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ;

  – 80% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

  – Phấn đấu đạt: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

  – Công đoàn vững mạnh xuất sắc

  – Đoàn đội: Xuất sắc

  – Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 một cách vững chắc

  – Giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1

  – Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

  * Công tác xây dựng đảng:

  – Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng

  – Kết nạp và chuyển chính thức 2 đ/c

  – Cử đi học cảm tình Đảng: 2 quần chúng

  III . Đại hội kêu gọi tập thể cán bộ, giáo viên hãy đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 đề ra. Đưa trường TH Đức Hương giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I ở mức vững chắc và từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II trong những năm tiếp theo.

  IV . Đại hội giao cho cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này

  ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỨC HƯƠNG NHIỆM KỲ 201 5 – 201 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Yên Sở Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Thiệu Hóa Nhiệm Kỳ 2022
 • Đăk Hà Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống
 • Sơn Động: Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện
 • Phong Điền: Quyết Tâm Đạt 16 17 Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện
 • Chợ Mới Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống
 • Đại hội diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình. Mở đầu là nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca. Tiếp đến là bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Thư ký đại hội. Đại hội đã thống nhất 100% số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí, Thư ký đại hội gồm 01 đồng chí như sau:

  Tại Đại hội, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của Đại hội. Chi bộ đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2019, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2022 của Chi bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2020, Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến văn kiện của cấp trên.

  Tiếp theo là phần bầu cử Cấp ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2022. Trong không khí nghiêm túc, tinh thần dân chủ, Đại hội đã lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu nhất, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2022. Đại hội nhất trí 100% kết quả biên bản kiểm phiếu bầu Cấp ủy nhiệm kỳ mới và biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ trường Tiểu học Yên Sở gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Hồng – Bí thư Chi bộ; Trương Thị Phương Lan – Phó bí thư Chi bộ; Trần Thị Tuyết Hường – Chi ủy viên

  Nghị quyết Đại hội đã được thông qua, thể hiện sự quyết tâm của Đảng viên toàn Chi bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2022-2022. Kết thúc Đại hội là nghi lễ chào cờ bế mạc. Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Yên Sở nhiệm kỳ 2022-2022 đã thành công tốt đẹp.

  Các đồng chí trong Cấp ủy chi bộ nhiệm kì 2022 – 2022

  Quận Hoàng Mai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Quảng Lạc Thành Công Tốt Đẹp
 • Phú Thịnh Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã
 • Tân Phúc Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Vào Cuộc Sống
 • Đại Hội Điểm Đảng Bộ Xã Việt Thành Lần Thứ Xxiii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Xã Lê Hồ Lần Thứ Xxvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Trường Tiểu Học Số 2 Bình Lư

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Trạm Y Tế
 • Chi Bộ Văn Phòng Sở Y Tế Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Chi Bộ Trạm Y Tế Phường 3 Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Nghi Quyet Chi Bo 20222020 Doc
 • Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đảng
 • ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH LƯ

  CHI BỘ TH SỐ 2 BÌNH LƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Số: 02 -NQ/CB

  Bình Lư, ngày14 tháng 1 năm 2013

  NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH LƯ

  Về công tác nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2013 – 2022

  Chất lượng Giáo dục học sinh được Chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm cơ bản và quan trọng nhất trong tất cả các nhiệm vụ được giao.Chuyên môn tốt thì nhà trường mới vững mạnh, Nói đến chuyên môn là nói đến hiệu quả, chất lượng giáo dục. Do vậy, muốn nâng cao chất lượng giáo dục cần phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể sát nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp tình hình thưc tiễn của nhà trường và yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là thực hiện tốt một trong những tiêu chí nhằm phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

  2. Mục tiêu

  a. Mục tiêu chung

  Cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác nâng cao chất lượng giáo dục trước yêu cầu đổi mới và phát triển của nhà trường, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2012-2013 và những năm học tiếp theo.

  Giúp cán bộ, giáo viên phát huy khả năng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường.

  b. Mục tiêu cụ thể *Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2022 + Chất lượng đội ngũ

  100% CBĐV và giáo viên có tay nghề chuyên môn từ khá trở lên, trong đó:

  – Giáo viên dạy giỏi các cấp hàng năm đạt 50% trở lên

  – Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt 60%, cấp huyện: 10%

  – Lao động tiên tiến: 20 đồng chí

  – CSTĐCS: 5 đồng chí

  + Chất lượng hai mặt giáo dục

  -Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp; trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt từ 97% trở lên, số còn lại đang học ở các lớp Tiểu học

  -Hạnh kiểm: 100% thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người học sinh

  -Chất lượng chuyển lớp hàng năm từ 98% trở lên, yếu dưới 2%, trong đó:

  – Học sinh khá giỏi phấn đấu đạt từ 60% trở lên

  – Học sinh giỏi cấp huyện từ lớp 2 đến lớp 5 đạt 10 đến 15%

  – Học sinh đạt danh hiệu “Vở sạch chữ đẹp” cấp huysện từ 10 đến 15%

  -Học sinh HTCTTH đạt 100%

  III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 1. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ về nâng cao chất lượng giáo dục

  Chi bộ thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Các bộ môn có kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác chuyên môn theo từng học kỳ, năm học.

  Ban giám hiệu, tổ chuyên môn quản lý giáo viên trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của mỗi giáo viên trong quá trình giảng dạy và các hoạt động chuyên môn khác của nhà trường.

  2.Đối với quản lý Chuyên môn:

  Phát huy vai trò hoạt động Tổ chuyên môn, cơ sở tốt nhất để giúp GV nâng cao tay nghề và đạt hiệu quả tốt trong nhiệm vụ được giao.

  Phát huy đúng chức năng nhiệm vụ Tổ CMBan giám hiệu tư vấn, bàn bạc, trao đổi với TTCM để có kế hoạch hoạt động cụ thể giúp tổ CM vừa làm tốt công tác quản lý nhân sự, vừa thực hiện nhiệm vụ bồi dưõng CMNV cho GV.

  Chỉ đạo và có giải pháp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy nghiêm túc chương trình và thời gian biểu của từng môn học.

  Tiến hành chỉ đạo KSCL theo từng giai đoạn, để theo dõi diễn biến chất lượng của từng khối lớp và kịp thời chỉ đạo. Ra đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức- kĩ năng của các khối lớp, Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các lần kiểm tra định kì. Thành lập tổ kiểm định chất lượng, từng chương, từng kì tiến hành khảo sát, kiểm định chất lượng nhằm theo dõi đánh giá chất lượng từng khối lớp thật sát, đúng mục tiêu từng môn học.

  Chỉ đạo phát động làm thêm ĐDDH để phục vụ giảng dạy.

  Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên môn.

  3.Đối với giáo viên:

  Cần vận dụng những kinh nghiệm trong giảng dạy, Cùng một chương trình sách giáo khoa nhưng thời lượng giảng dạy cho từng phân môn được quan tâm nhiều hơn, sử dụng thời gian hợp lý tập trung luyện tập, ôn luyện, Vận dụng nhiều hình thưc giảng dạy: giảng dạy theo lớp, giảng dạy theo nhóm, giảng dạy theo cá nhân nhằm phát huy chất lượng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật , nâng cao đồng bộ chất lượng đại trà.

  Tổ chức tốt cho học sinh học tăng buổi/ tuần , đảm bảo chất lượng thât sự, tạo cho học sinh có điều kiện vui chơi và học tập lành mạnh. Thời gian tăng thêm chủ yếu dành cho các hoạt động học tập luyện tập thực hành, rèn luyện kĩ năng tự học, phát triển thể lực, năng khiếu về nghệ thuật, nhằm tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập.

  Đầu tư nghiên cứu việc soạn giáo án phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay theo hướng tinh giản phục vụ tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình SGK mới. Hệ thống câu hỏi được nghiên cứu soạn phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh. Thực hiện theo phương châm”Thầy chỉ đạo gợi mở-Trò tích cực suy nghĩ vận dụng sáng tạo”; Không máy móc, rập khuôn và áp đặt kiến thức.

  Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học là nội dung quan trọng, vì vậy giáo viên cần nghiên cứu nắm vững chương trình, nội dung sách giáo khoa.

  xác định yêu cầu cơ bản theo chuẩn kiến thức-kĩ năng. Xác định và chuẩn bị được các phương tiện cần để tiến hành các hoạt động dạy-học như đồ dùng dạy học của thầy, phương tiện học tập của trò. Khuyến khích tiếp cận và sử dụng công nghệ giảng dạy bằng giáo án điện tử để nâng cao chất lượng tiết dạy.

  Thực hiện đúng phân phối chương trình, lập kế hoạch dạy theo chuẩn kiến thức và kĩ năng các khối lớp cấp tiểu học và thống nhất trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

  Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh, trao đổi việc học tập để phụ huynh quan tâm hỗ trợ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Để chất lượng học tập của học sinh và hoạt động dạy học của giáo viên được tốt, mỗi giáo viên cần đăng ký và xây dựng kế hoạch mượn trang thiết bị dạy học; sách giáo khoa, tài liệu để nghiên cứu và giảng dạy; chỉ đạo và có biện pháp tốt việc thực hiện đánh giá học sinh theo TT 32 của Bộ GD&ĐT, việc đánh giá định tính ở một số phân môn.

  Tiếp tục dạy môn tập viết theo mẫu chữ, trong bộ môn tiếng Việt các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết rất quan trọng, trong đó khó nhất là rèn học sinh viết chữ đẹp; đây là bộ môn công cụ để học sinh sử dụng học tốt , giáo viên cần rèn luyện từ những nét chữ căn bản đến nâng cao và cả tư thế ngồi viết để HS không bị cận thị và vẹo xương.

  Quan tâm thường xuyên đến những học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh KT học hoà nhập đề ra những giải pháp giáo dục có hiệu quả.

  Kết hợp với tiết hoạt động ngoaì giờ lên lớp, Đội TNTP tổ chức phát động thi đua trong học tập. Phân nhóm học tập, đôi bạn học tập, hình thành ban cán sự lớp mẫu mực, kiểm tra truy bài đầu giờ tạo sự kích thích cao trong thi đua học tập.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Chi bộ, Ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, giáo viên xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết.

  – Chi bộ chỉ đạo cho BCH nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

  – Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; hàng năm sơ kết tổng kết, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo chi bộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Của Ban Tổ Chức Trung Ương Về Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Về Thủ Tục Miễn Sinh Hoạt Đảng
 • Các Trường Hợp Đảng Viên Được Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng
 • Đảng Viên Được Miễn Sinh Hoạt Đảng Có Phải Nộp Đảng Phí Không?
 • Hồ Sơ, Thủ Tục Chuyển Đảng, Điều Kiện Chuyển Đảng Chính Thức
 • Khen Thưởng Trường Tiểu Học Bến Súc Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2014
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Công Ty Nước Ngoài Thành Lập Công Ty Con Tại Việt Nam
 • Xác Định Công Ty Mẹ, Công Ty Con
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Theo Đúng Quy Định
 • Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua – khen thưởng Trường Tiểu học Bến Súc năm học 2022 – 2022

  Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua – khen thưởng Trường Tiểu học Bến Súc năm học 2022 – 2022

  Số kí hiệu

  Theo QĐ số 41/QĐ-THBS

  Ngày ban hành

  06/09/2019

  Ngày bắt đầu hiệu lực

  06/09/2019

  Ngày hết hiệu lực

  Thể loại

  Quyết định

  Lĩnh vực

  Giáo dục

  Cơ quan ban hành

  Khác

  Người ký

  Khác

  Nội dung

   File đính kèm

  Các văn bản cùng lĩnh vực

  Các văn bản cùng cơ quan ban hành “Khác”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Ký Quyết Định Tuyển Dụng Chính Thức Có Được Không?
 • Cập Nhật Trình Tự, Thủ Tục Xét Tuyển Công Chức
 • Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tphcm
 • Quy Định Mới Về Thời Hạn Nhận Việc Khi Trúng Tuyển Công Chức
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Thời Gian Và Địa Điểm Tổ Chức Thi Tuyển Công Chức Tổng Cục Thuế Năm 2022 – Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019
 • Mẫu bản quy chế làm việc chi bộ trường tiểu học

  Mẫu quy chế làm việc của Chi bộ

  Bản quy chế làm việc của Chi bộ là văn bản quy chế làm việc được đề ra nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu quy chế làm việc của Chi bộ trong bài viết sau đây của VnDoc.

  QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

  Căn cứ Điều 24, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

  Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học …………. nhiệm kỳ 20….- 20…

  Chi bộ Trường Tiểu học……….. xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể như sau:

  PHẦN I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ Điều 1. Chức năng

  Chi bộ Trường Tiểu học …….. trực thuộc Đảng bộ xã …… là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  Điều 2. Nhiệm vụ

  1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

  – Chi bộ có kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, truyền đạt đến các đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương, đơn vị.

  – Chi bộ tổ chức và kiểm tra việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của trường cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động.

  – Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên, cán bộ viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tự chuyển biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và CB. GV. VCLĐ.

  2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  – Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  – Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các năm của Bộ GD&Đ, của Sở GD&ĐT, của PD&ĐT và bám sát thực tiễn của nhà trường.

  – Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.

  – Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

  3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

  – Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của Điều lệ Trường Tiểu học và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên.

  – Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của đơn vị theo quy định của Đảng cấp trên, của Ngành.

  – Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.

  – Chi bộ nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên và ra nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển… đối với các đồng chí lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn và các chức danh cán bộ khác nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hiệu trưởng .

  4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

  – Chi bộ lãnh đạo Công đoàn trường, Chi đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Chi hội Chữ thập đỏ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.

  – Chi bộ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.

  5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

  – Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.

  – Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng và những điều đảng viên không được làm của các đảng viên trong chi bộ.

  – Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.

  – Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

  – Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng cán bộ trẻ và đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  – Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

  – Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

  PHẦN II TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Chi bộ

  – Chi bộ là tập thể lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của chi bộ; chịu trách nhiệm trước Đảng bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng, giúp nhau cùng tiến bộ.

  – Tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp ủy trực tiếp quản lý.

  – Chuẩn bị và thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ.

  – Xây dựng chương trình công tác theo 6 tháng và năm của Chi bộ.

  – Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ.

  – Duy trì nền nếp sinh hoạt của chi bộ theo quy định.

  – Đánh giá, bình xét chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

  – Tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức đoàn thể các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị.

  – Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phân công, quản lý đảng viên thuộc Chi bộ quản lý.

  – Lãnh đạo thực hiện việc đảng viên thương xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Chi bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú (theo , ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị).

  – Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

  – Chuẩn bị nội dung của Đại hội, nhân sự chi bộ khóa mới, đảng viên đi dự đại hội Đảng bộ cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện tiến hành đại hội.

  – Báo cáo tình hình và kết quả công tác của chi bộ với đảng uỷ cơ sở theo định kỳ: 6 tháng, năm.

  Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Chi bộ

  Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Chi bộ cùng Chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Chi bộ và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà trường. Bí thư chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị với Chi bộ, Chi bộ các chủ trương, giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo; đảm bảo duy trì sinh hoạt cấp ủy đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ cấp ủy và trong Chi bộ.

  Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt Chi bộ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập; báo cáo tình hình của nhà trường, hoạt động của Chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

  Chỉ đạo đồng chí phó bí thư, đồng chí Chi bộ viên giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt Chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của Chi bộ theo thẩm quvền.

  Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Chi bộ

  Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công, được uỷ quyền. Phó bí thư chi bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

  Thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 20..-20…

  Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Thay mặt bí thư chỉ đạo, điều hành các công việc của Chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập.

  Phụ trách công tác phát triển đảng.

  Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

  Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên Chi ủy

  Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công. Uỷ viên Chi uỷ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

  Giúp bí thư chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và báo cáo kết quả hoạt động của các đoàn thể Công đoàn trong nhà trường, Chi đoàn, Liên đội, Chi hội Chữ thập đỏ.

  Phụ trách công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ. Làm thủ quỹ của Chi bộ.

  Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

  Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của đảng viên

  Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều lệ đảng

  – Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

  – Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

  – Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

  – Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

  Ngoài ra, đảng viên còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

  Phần III NGUYÊN TẮC – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Điều 9. Nguyên tắc làm việc

  Chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và Quy chế này.

  Điều 10. Chế độ làm việc

  Về sinh hoạt: Chi bộ họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết do Bí thư Chi bộ triệu tập. Thời gian họp Chi ủy thống nhất là ngày 25 hàng tháng; nếu ngày họp trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

  Về giao ban: Hàng tháng chi bộ giao ban với các tổ chức đoàn thể với lãnh đạo đơn vị vào ngày thứ sáu của tuần.

  Trong sinh hoạt phải thực hiện chế độ ghi chép, lưu trữ nội dung các buổi sinh hoạt thông qua biên bản và sổ ghi chép.

  Các phiên họp của Chi bộ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đảng viên tham dự. Nghị quyết, quyết định của Chi bộ chỉ có giá trị khi có hơn một nửa đảng viên tán thành.

  Tài liệu họp Chi bộ được gửi đến các thành viên trước khi họp 01 ngày. Các thành viên dự họp có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Các đảng viên vì lý do đột xuất không tham dự họp phải xin phép và được sự đồng ý của Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, đồng thời có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Chi bộ.

  Các nội dung được Chi bộ quyết định sẽ được thông báo bằng văn bản hoặc nghị quyết chậm nhất 05 ngày sau cuộc họp để triển khai thực hiện.

  Chi bộ phân công một đảng viên có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết tại các phiên họp của Chi ủy. Thông bảo các ý kiến kết luận phiên họp đến các Chi bộ viên và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

  Chi bộ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Đảng uỷ theo quy định. Dự thảo các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ để Chi bộ thông qua trước khi báo cáo lên cấp trên hoặc trình ra Đại hội.

  Các đồng chí đảng viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách với Chi bộ.

  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên thường xuyên trao đổi thông tin, kiến nghị, phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời với Chi bộ khi phát hiện những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh trong công việc.

  Mỗi đảng viên phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

  Đảng viên được thông báo về tình hình và kết quả hoạt động của Chi bộ và được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định.

  Điều 12. Chế độ kiểm tra, giám sát

  Căn cứ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ, để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng uỷ và các yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp ủy cấp trên.

  Chi bộ có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời về kết quả kiểm tra, giám sát của Chi bộ hoặc ý kiến kết luận của cấp trên đối với Chi bộ, đảng viên.

  Điều 13. Chế độ tự phê bình và phê bình

  Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm của Chi bộ thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

  Các đồng chí đảng viên chủ động, kịp thời tham gia góp ý kiến với Chi ủy và cá nhân đảng viên khác khi phát hiện có thiếu sót, khuyết điểm hoặc có phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

  Chương IV MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 14. Mối quan hệ của Chi bộ với các ban ngành trong đơn vị

  Chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo đơn vị bằng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  Chi bộ có trách nhiệm thông báo với trưởng ban ngành, đoàn thể trong đơn vị về nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong từng giai đoạn. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trưởng ban ngành trong đơn vị, kịp thời phát hiện, khắc phục những việc làm chưa đúng. Khi phát hiện có sai phạm ngoài thẩm quyền giải quyết của Chi bộ thì báo cáo lên Đảng ủy cơ sở để xem xét giải quyết.

  Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, trưởng đoàn thể trong đơn vị báo cáo với Chi bộ tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động khác.

  Điều 15. Quan hệ với lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị

  Các đoàn thể trong đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ công tác theo sự hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

  Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể xây dựng tổ chức, đoàn thể mình vững mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

  Các đoàn thể chủ động đề xuất với Chi bộ những vấn đề cần có sự lãnh đạo của Chi bộ trong phong trào quần chúng. Định kì 3, tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Chi bộ làm việc với các tổ chức, đoàn thể nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

  Điều 16. Quan hệ với Đảng ủy cơ sở

  Đảng ủy xã….. là cấp trên trực tiếp của chi bộ, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chi bộ vì vậy Chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo của Đảng uỷ đồng thời xin ý kiến của Đảng ủy cơ sở để lãnh đạo các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ theo 6 tháng và cả năm.

  Điều 17. Quan hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương

  – Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm chi bộ báo cáo bằng văn bản kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với Đảng ủy cơ sở theo quy định, kịp thời đề xuất với Đảng ủy cơ sở những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

  Quan hệ giữa Chi bộ và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi có đảng viên của Chi bộ cư trú là quan hệ phối hợp công tác xây dựng đảng và quản lí đảng viên.

  Quy chế này được thông qua trong chi bộ trường Tiểu học …… vào ngày … tháng… năm 20… và có hiệu lực kể từ ngày kí.

  Chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện.

  Các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  Quy chế này được áp dụng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ../.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Hội Nghị Chi Bộ Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết V/v Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Tháng 6 Năm 2022
 • Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn
 • Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Viên Chi Bộ Trường Thpt Đại Ngãi Lần Thứ V, Nhiệm Kỳ 2022
 • Thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2020, thực hiện kế hoạch năm học 2022-2020, đ ược sự nhất trí của Đảng uỷ Thị trấn Đức Thọ, chiều ngày 12/9/201hi bộ trường THCS Yên Trấn tổ chức Hội nghị chi bộ năm học 201-20.

  Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Tiến Quân – Bí thư chi bộ đã báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết trong năm học 2022-2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2020 . Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể. Trong đó nhấn mạnh ” Năm học qua, chi bộ luôn luôn nhận được sự quan tâm, sự lãnh đạo của Đảng uỷ; sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của chi ủy; sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí cao của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đã góp phần giúp chi bộ vượt mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra … Trong năm học 201-20 chi bộ định hướng vào những nhiệm vụ cụ thể: Tăng cường, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng ,tăng cường vai trò hạt nhân của Đảng, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các cuộc vận động, không ngừng nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của ngành đề ra …”.

  Với mục tiêu đó, các đồng chí đảng viên về dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực , bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm học mới cũng như cách khắc phục hạn chế của chi bộ trong năm qua.

  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Hội nghị chi bộ trường THCS Yên Trấn đã thành công tốt đẹp. Trong lời bế mạc, đồng chí Đặng Tiến Quân – Bí thư chi bộ – cảm ơn sự có mặt đầy đủ của cán bộ đảng viên và có những ý kiến đóng góp thiết thực cho Hội nghị, đồng thời kêu gọi tất cả cán bộ đảng viên trong chi bộ hãy ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Hội nghị chi bộ đã đề ra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ
 • Hội Nông Dân Các Cấp Thực Hiện Các Nghị Quyết Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn
 • Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Kế Hoạch Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Tw7 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Mầm Non Tháng 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bán Sổ Họp Chi Bộ Giá Rẻ Chất Lượng Uy Tín Tại Tp. Hcm
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 8 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 9 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022
 • – Tổ chức sinh hoạt định kỳ, Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 1/2019 nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD.

  – Tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ năm 2022 Triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  – Tham gia học tập và viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII

  -Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường.

  – Tiếp tục thực hiện kế hoạch ” xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến” phát huy tính tiên phong của Đảng viên, động viên, giúp đỡ quần chúng có tài, có đức, có khả năng lôi cuốn vận động, mọi người cùng tham gia thực hiện. Tập trung vào một số điển hình tiêu biểu: Tấm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn; Gương Dạy tốt, học tốt; Gương đổi mới, sáng tạo trong dạy học (giai đoạn 2022-2020)

  – Tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Trần Thị Thu Hà

  – Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 1/2019

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019

  -Tổ chức sơ kết học kỳ I đúng thời gian quy định.

  – Chỉ đạo chuyên môn tổ chức thành công Hội Thi ” Sắc màu tuổi thơ ” và ngày hội “Bé vui hội xuân”

  – Thực hiện ngiêm túc quy chế chuyên môn, Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra toàn diện 1 đ/c: Trần Thị Thu Hà xếp loại xuất sắc

  – Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường; Hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin, đúng theo kế hoạch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, duy trì tốt công tác vệ sinh nhóm, lớp và vệ sinh cá nhân cho trẻ đảm bảo 100% trẻ được sử dụng nước ấm trong sinh hoạt hàng ngày.

  – Nhà bếp chấp hành tốt quy trình chế biến đảm bảo VSATTP, lưu hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

  – Chỉ đạo kế toán báo cáo tài chính năm 2022, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

  II. Nhiệm vụ tháng 2/2019

  – Tổ chức sinh hoạt định kỳ, Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 2/2019 nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD.

  – Xin ý kiến chi bộ làm hồ sơ đề nghị kết nạp 2 quần chúng ưu tú : Trần Thị Thanh Phương, Đặng Thị kim Oanh vào đảng.

  – Phân công đảng viên Đỗ Thị Hoài An theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú Hà Thị Khánh Ly (đã có chứng nhận cảm tình Đảng chuyển từ Đảng bộ phường Chùa Hang) .

  – Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 2/2019

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019

  – Tập chung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tới toàn thể CBGVNV đảm bảo nghỉ tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm, Phân công trực tết theo quy định; Tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, vật liệu nổ, chất ma tuý; Chú trọng chăm lo đời sống cho CBGVNV và các cán bộ hưu trí, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều được đón tết vui vẻ.

  – Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên:

  + Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/20189 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng Giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

  – Thực hiện nghỉ tết từ ngày 02/02 đến hết ngày 10/02/2019

  Các lớp vệ sinh, cất gọn đồ dùng đồ chơi, ngắt các thiết bị điện, nước … niêm phong nghỉ tết vào chiều ngày 01/02/2019.

  – Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tết

  – Tham dự lễ phát độngTết trồng cây năm 2022.

  – Chỉ Đạo chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

  – Kiểm tra toàn diện đ/c Chu Thị Huyền

  – Nhà bếp chú ý đảm bảo an toàn VSTP, chấp hành tốt nội quy phòng chống cháy nổ, kiểm tra, báo cáo kịp thời những nguy cơ mất an toàn để có biện pháp khắc phục ngay.

  – Y tế phối hợp cùng với các lớp vệ sinh, khử trùng lớp học phòng tránh dịch bệnh cho trẻ sau thời gian nghỉ dài.

  – Đón đoàn thực tập Sư phạm 2 của trường Đại học sư phạm thời gian thực tập là 7 tuần từ ngày 11/02 – 29/3/2019.

  – Chuyên môn tổ chức học Bồi bưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

  – Mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất: mua đồ dùng vệ sinh tháng 2, Sửa chữa điện, nước, máy tính, tủ đựng đồ cá nhân cho trẻ, nạo vét cống rãnh, sửa bể phốt khu nhà 6 phòng bị rò rỉ…

  – Xét nâng lương, thâm niên cho CBGV, NV.

  – Ban giám hiệu, kế toán báo cáo kê khai tài sản trước hội đồng sư phạm nhà trường

  – Chỉ đạo công đoàn có kế hoạch chăm lo đời sống cho CBGVNV trong dịp tết đặc biệt là những đ/c có hoàn cảnh khó khăn.

  – Đoàn thanh niên duy trì sinh hoạt định kỳ theo tháng, tham gia các hoạt động do Chi đoàn xã và nhà trường phát động; Tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường vào chiều thứ 2 hàng tuần.

  3. Đề xuất: Không

  – Cấp ủy chi bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

  – Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị Quyết cụ thể theo từng nhiệm vụ.

  – Các đoàn thể, tổ chuyên môn tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia.

  Nghị quyết này được phổ biến đến toàn đảng viên trong chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 02
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020
 • Đại Hội Chi Bộ Công An Phường Quyết Tiến Lần Thứ Iii
 • Thành Lập Chi Bộ Công An Xã, Tăng Cường Vai Trò Bảo Đảm Antt Ở Cơ Sở
 • Kiện Toàn Chi Bộ Công An Xã Chính Quy
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THAN UYÊN

  CHI BỘ 14

  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Than Uyên, ngày 08 tháng 12 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

  I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ năm 2022

  1. Ưu điểm:

  Trong thời gian qua, công tác Đảng của chi bộ có nhiều chuyển biến cả về nội dung, phương thức tổ chức và đội ngũ cán bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống, nếp sống cho đảng viên có nhiều đổi mới và có chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và nâng cao một bước, đã phát huy vai trò của tổ chức Đảng và của đảng viên trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trạm Y tế.

  Chi bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy, giai đoạn 2022-2020, văn bản của Đảng, Nhà nước tới đảng viên trong chi bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc thực hiện quy tắc ứng xử của người cán bộ y tế, xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cơ quan với đạo đức nghề nghiệp; giúp cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có đảng viên nào vi phạm các điều đảng viên không được làm.

  Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND-UBND về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

  2. Tồn tại

  Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh không lây nhiễm có chiều hướng tăng như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, tai nạn thương tích… trong khi đó khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế nhất là khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng chưa đáp ứng được với nhu cầu ngày càng cao của người dân.

  Kỹ năng truyền thông của một số cán bộ y tế và nhân viên y tế khu còn hạn chế, hiệu quả truyền thông chưa cao. Công tác truyền thông chưa sâu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn ở mức cao, còn tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3. Công tác tham mưu lập kế hoạch và triển khai hoạt động chương trình y tế của một số chuyên trách còn chậm, chất lượng chưa cao.

  Trình độ nhận thức của một bộ phận người dân về chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là lĩnh vực Dân số còn hạn chế

  II. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2022

  1. Phương hướng chung.

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

  Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục về y đức, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

  2. Công tác xây dựng Đảng

  Duy trì sinh hoạt Đảng đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình của mỗi đảng viên trong chi bộ. Chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ chính trị về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú.

  Phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đăng ký tập thể đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trong năm cử 01 quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng.

  Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng điều lệ, chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng cao. Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể tham gia ý kiến, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

  3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  3.1. Công tác tham mưu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Trường Mầm Non Mỹ Hưng Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019
 • Hội Nghị Đại Biểu Cha Mẹ Học Sinh Trường Tiểu Học Đức Ninh Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Qua 6 Nghị Quyết Và Bầu Bổ Sung Chức Danh Ủy Viên Ubnd Tỉnh
 • Cách Tính Mức Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng
 • Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng: Những Điều Cần Biết
 • Thực Tiễn Xét Xử: Tranh Chấp Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Được Tòa Án Giải Quyết Như Thế Nào?
 • Bồi Thường Oan Sai: Con Đường Nhọc Nhằn
 • Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, Trường Tiểu học Đức Ninh đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022 – 2022

  Đến dự với Hội nghị có cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường.

  Đại biểu tham dự Hội nghị

  Đại biểu tham dự Hội nghị

  Sau những tiết mục văn nghệ vui vẻ của các đại biểu, Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022 – 2022 do ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trình bày với những nhiệm vụ cụ thể: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và Hội, giữa các thành viên trong Ban đại diện Hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường; Quan tâm hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là các phong trào thi đua của nhà trường.

  Ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh báo cáo trước Hội nghị

  Hội nghị được nghe cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường khái quát lại những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 -2018. Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và khẳng định: Có được những kết quả tốt đẹp trên chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB, GV, NV nhà trường đồng thời cũng là sự thể hiện biết bao công sức, tâm huyết của các bậc phụ huynh đã đồng tâm, đồng lòng, đồng sức hỗ trợ động viên cả vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường, nhất là sự năng nổ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học vừa qua.

  Cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trước Hội nghị

  Các tiết mục văn nghệ của giáo viên và phụ huynh rất hào hứng và sôi nổi đã đem đến cho Hội nghị một bầu không khí thân mật và vui vẽ.

  Hội nghị ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các vị đại diện Hội trong năm qua và thống nhất giữ lại Ban thường trực hội Cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2022 gồm 3 vị:

  1. Ông Hoàng Ngọc Anh – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 2 1

  2. Ông Lê Quang Trung – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 4 4

  3. Bà Đặng Thị Thương – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 5 1

  Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2022

  Với sự đồng lòng nhất trí cao về Nghị quyết, Hội nghị Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2022-2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự đồng sức, đồng lòng với những nhiệm vụ đặt ra của nhà trường trong năm học là nguồn động viên lớn đối với tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên để các thầy cô giáo rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Sự gắn kết chặt chẽ, khăng khít giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS, sự quan tâm của cha mẹ học sinh, tin tưởng rằng nhà trường sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm học 2022 – 2022.

  Theo Đặng Thị Loan – Trường Tiểu học Đức Ninh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2022
 • Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Công Tác Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Đẩy Mạnh Nghị Quyết Về Công Tác Đối Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Tiếng Vọng Từ Nghị Quyết 36
 • Xây Dựng Kế Hoạch Tổng Thể Và Kế Hoạch 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 36
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100