Đảng Ủy Cục Chính Trị Tổng Kết Thực Hiện Nqtw3 (Khóa Viii); Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 623, 513, 520 Nq/qutw Và Chỉ Thị Số 572

--- Bài mới hơn ---

 • Bđbp Kon Tum Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Công Tác Tài Chính, Hậu Cần Quân Đội
 • Bđbp Tỉnh:sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Quân Ủy T.ư Về Công Tác Tài Chính, Hậu Cần
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Chế Độ Chi Tiêu Bảo Đảm Hoạt Động Quốc Hội
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Về Chế Độ Chi Tiêu Bảo Đảm Hoạt Động Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Ngày 28-8, Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện NQTW3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (QUTW) về công tác Hậu cần Quân đội; Nghị quyết 513-NQ/QUTW của QUTW về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2022 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của QUTW về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2022; Chỉ thị 572-CT/QUTW của QUTW về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

  Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,

  Chủ nhiệm chính trị Quân chủng kết luận Hội nghị.

  Về thực hiện NQTW3 (Khóa VIII), sau 20 năm triển khai, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của cục chính trị đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Cục Chính trị.

  Về thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW, 5 năm qua, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai cho toàn Cục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng bộ, toàn diện công tác hậu cần với lộ trình, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần; tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 623 của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần hằng năm với lộ trình thực hiện các nội dung của nghị quyết, tập trung khắc phục những khâu yếu của công tác hậu cần, chủ động đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn thường xuyên cho bộ đội.

  Về thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW, trong 5 năm qua, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; có nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tài chính ngày càng đi vào nền nếp, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Cục và nâng cao đời sống vật chất tinh thần bộ đội.

  Thực hiện Nghị quyết 520-NQ/QUTW, Đảng ủy Cục đã đề ra nhiều biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Cục, tích cực tăng gia sản xuất làm kinh tế đúng hướng, đúng pháp luật, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

  Về thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW, trong 5 năm qua, Thường vụ, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, CNVQP về chính sách dân tộc của Đảng và nhiệm vụ của Quân đội trong thực hiện công tác dân tộc hiện nay; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc trong toàn quân chủng, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn, đơn vị an toàn, củng cố khối đoàn kết toàn dân…

  Tin, ảnh: CÔNG GIANG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 520 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Kim Sơn Tạo Sự Đồng Thuận Trong Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Nghị Quyết Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Cấp Xã
 • Ubtvqh Thông Qua Nghị Quyết Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Xã
 • Quán Triệt Nghị Quyết 513 Của Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương, Chủ Động Thực Hiện Tốt Công Tác Tài Chính Quân Đội Năm 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương
 • Đảng Ủy Sư Đoàn 365 Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 623
 • Đảng Ủy Vùng 4 Hải Quân: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 759/2014/ubtvqh13 Tiếp Công Dân Của Cơ Quan Thuộc Quốc Hội Hội Đồng Nhân Dân Và Đại Biểu
 • Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Công tác tài chính quân đội đến năm 2022 và những năm tiếp theo, các đơn vị, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là ngành Tài chính Quân đội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

  Xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác tài chính (CTTC) đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 21-9-2012, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) đã ban hành Nghị quyết số 513-NQ/QUTW về CTTC quân đội đến năm 2022 và những năm tiếp theo. Đây là văn kiện quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với CTTC quân đội; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTTC, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

  Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng BQP chủ trì hội nghị giao dự toán ngân sách và triển khai nhiệm vụ tài chính 2013.

  Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 513-NQ/QUTW, trước hết, các đơn vị cần làm tốt việc học tập, quán triệt, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp và cán bộ, nhân viên ngành Tài chính nhận thức rõ hơn nữa về vị trí, vai trò của CTTC và nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cùng các nhiệm vụ, giải pháp CTTC mà Thường vụ QUTƯ đã xác định. Qua đó, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và ngành Tài chính đối với công tác quan trọng này.

  Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 513-NQ/QUTW, cơ quan tài chính các cấp cần thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội (DNQĐ). Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, ban hành nghị quyết chuyên đề, bổ sung quy chế lãnh đạo CTTC và cụ thể hóa trong nghị quyết thường kỳ để lãnh đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, các đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế số 499-QC/QUTW của QUTƯ về Lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với CTTC quân đội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của các đơn vị thuộc quyền; tập trung ưu tiên vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu trong CTTC của đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc hơn nữa.

  Năm 2013, CTTC quân đội triển khai thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ lớn trong điều kiện tình hình kinh tế đất nước còn khó khăn, quốc phòng – an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Vì vậy, cơ quan tài chính các cấp cần nhận thức rõ tình hình, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CTTC năm 2013, tạo tiền đề cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết 513-NQ/QUTW trong những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

  1. Tích cực tạo lập, huy động, khai thác các nguồn lực tài chính để tăng khả năng cân đối ngân sách bảo đảm cho các nhiệm vụ. Đây là một nội dung trọng tâm của CTTC; đồng thời, là giải pháp quan trọng, trực tiếp giúp tăng nguồn lực tài chính để bảo đảm tốt hơn cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), giải quyết khó khăn do khả năng ngân sách có hạn. Để thực hiện tốt vấn đề này, các ngành, đơn vị, DNQĐ cần chủ động rà soát, nắm vững các nguồn thu để có kế hoạch huy động, khai thác; mặt khác, tiếp tục có các giải pháp linh hoạt để tạo nguồn tài chính theo đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng (BQP). Theo đó, các đơn vị dự toán cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, chú trọng huy động các nguồn hỗ trợ của địa phương, của các bộ, ngành nhà nước, doanh nghiệp ngoài quân đội cho công tác QS,QP; tăng cường nguồn thu từ nội bộ (từ việc chuyển đổi, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, từ các hoạt động tăng gia, sản xuất, dịch vụ…) và tích cực sử dụng nguồn vật tư, hàng hóa tồn kho đưa vào cân đối bảo đảm. Các đơn vị sự nghiệp công lập cần nâng cao tính chủ động, tự chủ về tài chính để giảm bao cấp từ ngân sách nhà nước; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc làm kinh tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn để tăng thu cho đơn vị và ngân sách. Các DNQĐ đẩy mạnh tái cơ cấu theo kế hoạch, lộ trình thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển DNQĐ (giai đoạn 2011 – 2022); chú trọng đổi mới công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy ưu thế ngành nghề mũi nhọn để tăng thu vững chắc và làm tốt nghĩa vụ thu nộp theo quy định. Cơ quan tài chính các cấp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế tạo lập, huy động các nguồn tài chính, nhất là xây dựng các cơ chế, chính sách về tự chủ, xã hội hóa trong bảo đảm tài chính, cơ chế huy động nguồn kinh phí hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế… cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn; mặt khác, tích cực chỉ đạo đôn đốc thu và quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu.

  2. Điều hành thực hiện dự toán ngân sách chặt chẽ; tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả chi tiêu. Thực hiện chỉ đạo của BQP, Cục Tài chính điều hành thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 theo hướng linh hoạt, sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ. Ngành tiếp tục tập trung ngân sách giữ vững các cân đối lớn theo định hướng của QUTƯ và BQP. Ưu tiên bảo đảm ở mức cao cho các nhiệm vụ: bảo vệ chủ quyền biển, đảo; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giáo dục – đào tạo; khoa học – công nghệ; bảo đảm kỹ thuật; phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm ổn định đời sống bộ đội, v.v.

  3. Nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong hoạt động CTTC. Các ngành, đơn vị cần làm tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra tài chính ở các cấp theo kế hoạch. Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra nghiệp vụ của cơ quan tài chính với kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và giám sát của tập thể quân nhân, giữa kiểm tra thường xuyên và đột xuất; thực hiện tốt nền nếp, chế độ tự kiểm tra, nhất là đối với nội dung quản lý, phân phối, sử dụng nguồn thu, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, các nội dung chi tiêu lớn, phức tạp. Bên cạnh làm tốt chức năng bảo đảm, cơ quan tài chính các cấp phải giám đốc chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức tài chính; tích cực chỉ đạo đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra tài chính. Mặt khác, phối hợp với cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt công tác kiểm toán; đẩy mạnh kiểm toán nội bộ, kiểm toán chuyên đề theo các loại ngân sách, nội dung chi, lĩnh vực chi. Thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; gắn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính.

  Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 101/CT-BQP, ngày 28-12-2012 của BQP về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về vấn đề này. Toàn quân tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm kinh phí, vật tư, tài sản… trong mọi khâu công tác, mọi lĩnh vực hoạt động, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

  5. Tăng cường xây dựng ngành Tài chính vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính quân đội. Đây là giải pháp cơ bản quyết định khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Ngành và nâng cao chất lượng CTTC. Vì vậy, cơ quan tài chính các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy đơn vị kiện toàn tổ chức, biên chế của Ngành cho phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng của từng cấp; đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính, đảm bảo có cơ cấu hợp lý, chất lượng toàn diện (về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, lối sống…), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CTTC trước mắt và lâu dài. Ngành tiếp tục duy trì thực hiện nền nếp chính quy trong hoạt động CTTC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyên môn hóa, hiện đại hóa trong công tác chuyên môn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BQP, ngày 05-01-2013 của Bộ trưởng BQP về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, đưa Phong trào phát triển lên một bước mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả; chú trọng gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác, nhất là với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CTTC, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP năm 2013.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quân Chủng Hải Quân Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 513 Về Lãnh…
 • Đảng Ủy Đoàn 969 Sơ Kết Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix), Nghị Quyết 513
 • Phát Huy Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Về Thành Lập Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Tw
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Thành Lập Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Chức Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội
 • Nội Dung Nghị Quyết 513

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương
 • Đảng Ủy Sư Đoàn 365 Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 623
 • Đảng Ủy Vùng 4 Hải Quân: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 759/2014/ubtvqh13 Tiếp Công Dân Của Cơ Quan Thuộc Quốc Hội Hội Đồng Nhân Dân Và Đại Biểu
 • Nghị Quyết Số 759/2014/ubtvqh13 Ngày 15 Tháng 05 Năm 2014
 • Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nội Dung Nghị Quyết 765, Nội Dung Nghị Quyết 28, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết Số 28, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Mọi Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, Nội Dung Nghị Quyết Số 33, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết 520 Năm 2012, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382-Đuqstư, Nội Dung Nghị Quyết 382/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Dung Nghị Quyết 382-nq/Đuqstw, Nghị Quyết 28 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Nghi Quyet So 28 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, 3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nội Dung Nghị Quyết 28ngày 22/9/2008, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11/2013, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, 3 Nội Dung Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Dừng Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghị Quyết Hướng Dẫn áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2022, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thuyết Trình Nội Dung Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết Tr, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Trình Bày Nội Dung Những Bi6eu3 Hiện Suy Thoqi1 Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết Tr, Trình Bày Nội Dung Những Bi6eu3 Hiện Suy Thoqi1 Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết Tr, Trình Bày Nội Dung Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết,

  Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nội Dung Nghị Quyết 765, Nội Dung Nghị Quyết 28, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết Số 28, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Mọi Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, Nội Dung Nghị Quyết Số 33, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết 520 Năm 2012, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382-Đuqstư, Nội Dung Nghị Quyết 382/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Dung Nghị Quyết 382-nq/Đuqstw, Nghị Quyết 28 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Nghi Quyet So 28 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, 3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nội Dung Nghị Quyết 28ngày 22/9/2008, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11/2013,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quán Triệt Nghị Quyết 513 Của Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương, Chủ Động Thực Hiện Tốt Công Tác Tài Chính Quân Đội Năm 2013
 • Quân Chủng Hải Quân Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 513 Về Lãnh…
 • Đảng Ủy Đoàn 969 Sơ Kết Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix), Nghị Quyết 513
 • Phát Huy Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Về Thành Lập Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Tw
 • Nghị Quyết 236 Của Qutw

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 236 Của Hđnd Tỉnh Về Những Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường
 • Các Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 42
 • Thực Hiện Nghị Quyết 02/2018 Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
 • Mục 3 Phần I Nghị Quyết Số 01/2005/nq
 • Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết Số 513-nq/qutw, Nghị Quyết 623-nq/qutw, Nghị Quyết 520-nq/qutw, Nghị Quyết 513-nq/qutw, Nghị Quyết 765 Của Qutw, Nghị Quyết 768-nq/qutw, Nghị Quyết 765 Nq Qutw, Nghị Quyết 236 Của Qutw, Nghị Quyết 769-nq/qutw, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Qutw, Nghị Quyết 513-nq/qutw Về Công Tác Tài Chính, Nghị Quyet 513-nq/qutw Ngày 21/9/2012, Nghị Quyết 765 – Nq / Qutw Ngày 20/12/2012, Nghị Quyết 769-nq/qutw Ngày 21/12/2012, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Quyết Dịnh 104-qĐ/qutw, Quyết Định Số 646-qĐ/qutw, Quyết Định Số 104- QĐ/qutw, Quyết Định 1151-qĐ/qutw, Quyết Định Số 1151- QĐ/qutw, Quy Định 646 QĐ/qutw Ngày 6/6/2012 Của Qutw, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), 788 Ct-/qutw , Chỉ Thị 46-ct/qutw, Chỉ Thị 697-ct/qutw, 87-ct/qutw, Chỉ Thị 355-ct/qutw, Chỉ Thị 464-ct/qutw, 781-qĐ/qutw, Qd 104-qd/qutw, 765-nq/qutw, 513-nq/qutw, Chỉ Thị 855 Qutw, Nq 765 Cua Qutw, 646/qĐ/qutw, 646-qĐ/qutw -bqp, Nq 382-nq/qutw, Chỉ Thị Số 328-ct/qutw, Số 87-ct/qutw, Bao Cao So Ket 5 Nam Chi Thi 788 Cua Qutw, Chỉ Thị 855-ct/qutw, Ct 697-ct/qutw, N.q 769 Cua Qutw, Chỉ Thị Số 697-ct/qutw, 104-qĐ/qutw, Chỉ Thị Số 355 Của Qutw, Chi Thi 788-ct/qutw, Chi Thi So 87/qutw, Chỉ Thị Số 317 Ct Qutw, Chỉ Thị 87/qutw,

  Nghị Quyết Số 513-nq/qutw, Nghị Quyết 623-nq/qutw, Nghị Quyết 520-nq/qutw, Nghị Quyết 513-nq/qutw, Nghị Quyết 765 Của Qutw, Nghị Quyết 768-nq/qutw, Nghị Quyết 765 Nq Qutw, Nghị Quyết 236 Của Qutw, Nghị Quyết 769-nq/qutw, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Qutw, Nghị Quyết 513-nq/qutw Về Công Tác Tài Chính, Nghị Quyet 513-nq/qutw Ngày 21/9/2012, Nghị Quyết 765 – Nq / Qutw Ngày 20/12/2012, Nghị Quyết 769-nq/qutw Ngày 21/12/2012, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Quyết Dịnh 104-qĐ/qutw, Quyết Định Số 646-qĐ/qutw, Quyết Định Số 104- QĐ/qutw, Quyết Định 1151-qĐ/qutw, Quyết Định Số 1151- QĐ/qutw, Quy Định 646 QĐ/qutw Ngày 6/6/2012 Của Qutw, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ông Vũ Và Bà Thảo Sẽ Phải Nộp Mức Án Phí ‘khủng’ Nhất Từ Trước Đến Nay
 • Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Nghiên Cứu Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Đề Cương Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Bđbp Kon Tum Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Công Tác Tài Chính, Hậu Cần Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Bđbp Tỉnh:sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Quân Ủy T.ư Về Công Tác Tài Chính, Hậu Cần
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Chế Độ Chi Tiêu Bảo Đảm Hoạt Động Quốc Hội
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Về Chế Độ Chi Tiêu Bảo Đảm Hoạt Động Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Về Một Số Chế Độ Chi Tiêu Bảo Đảm Hoạt Động Của Quốc Hội
 • Biên phòng – Ngày 21-8, Đảng ủy BĐBP Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội và Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2022 và những năm tiếp theo.

  Trong 5 năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ tài chính, thực hiện đúng kế hoạch sử dụng ngân sách của Nhà nước và tình hình quản lý tài chính, ngân sách; các nguồn thu, tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm người chỉ huy trong chấp hành, thực hiện đúng quy chế của cấp ủy về công tác tài chính; đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện; huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức, thực hiện tốt lao động sản xuất, tạo nguồn thu, góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội.

  Đối với công tác hậu cần, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo quân số khỏe trên 98,5%; xây dựng hệ thống nhà ăn, nhà bếp chính quy, khang trang, vệ sinh sạch sẽ; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, tự túc 100% rau xanh và đảm bảo các nguồn thực phẩm tại chỗ. Hằng năm, các đơn vị BĐBP Kon Tum đã trích ra 80 đến 100 triệu đồng từ nguồn tăng gia sản xuất vào việc xây dựng đơn vị; liên doanh trồng và chăm sóc 274 ha cây cao su với Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh.

  Giai đoạn 2022 – 2022 và những năm tiếp theo, Đảng ủy BĐBP tỉnh Kon Tum xác định, tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ về công tác tài chính và hậu cần phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội, không ngừng bổ sung, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tài chính, hậu cần có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Văn Lý

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Ủy Cục Chính Trị Tổng Kết Thực Hiện Nqtw3 (Khóa Viii); Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 623, 513, 520 Nq/qutw Và Chỉ Thị Số 572
 • Nghị Quyết 520 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Kim Sơn Tạo Sự Đồng Thuận Trong Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Nghị Quyết Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Cấp Xã
 • Công Bố Quyết Công Tác Cán Bộ Tại Ubnd Tỉnh Và Sở Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cổng Điện Tử Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ngãi
 • Trang Hiển Thị Chi Tiết Nội Dung Bài Viết Trên Cổng Điện Tử
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Quảng Ngãi Và Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Quảng Ngãi.
 • Giáo Án Ngữ Văn Lớp 10 Tiết 17, 18 Đọc Văn Ra Ma Buộc Tội (Trích Ra Ma
 • Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 17, 18: Đọc Văn Ra Ma Buộc Tội
 • Sáng 11.3, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Duệ, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đến dự và trao Quyết định.

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng đã công bố Quyết định số 324/QĐ- UBND ngày 8.3.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Phạm Xuân Duệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, phân công đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10.3.2021 đến ngày 10.3.2026.

  Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Xuân Duệ

  Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao năng lực, phẩm chất của đồng chí Phạm Xuân Duệ; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng trên cương vị mới, đồng chí Phạm Xuân Duệ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.  

  Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ, cộng tác để đồng chí Duệ tiếp cận ngay công việc và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Xuân Duệ bày tỏ niềm vinh dự được lãnh đạo tỉnh tín nhiệm, giao phó trọng trách Chánh Văn phòng UBND tỉnh và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   

  * Cũng trong sáng nay (11.3), Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn đã đến dự và trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luyện, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

  Tại buổi lễ công bố, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng đã công bố Quyết định số 359 ngày 10.3.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Nguyễn Văn Luyện, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, phân công đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10.3.2021 đến ngày 10.3.2026. 

  Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Quyết định, tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Luyện và Huỳnh Chánh

  Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Luyện được tín nhiệm, trao trọng trách mới. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Luyện sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn tích cực tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực của ngành Tài chính. Đồng thời, mong tập thể lãnh đạo Sở cộng tác, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đồng chí Luyện trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

  Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng đã công bố Quyết định về việc đồng chí Huỳnh Chánh- nguyên Giám đốc Sở Tài chính được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và hưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26 của Chính phủ kể từ ngày 10.3.2021. 

  Theo N.ĐỨC/BQNĐT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Y Tế Tỉnh Quảng Ngãi
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Lần Thứ X
 • Cơ Quan Ban Hành Ubnd Tỉnh
 • Tỉnh Ủy, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Kiểm Điểm Trước Đảng Bộ Quảng Ngãi
 • Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Quản Lý Nhà Ở Cũ Thuộc Sở Hữu Nhà Nước
 • Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 520 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Đảng Ủy Cục Chính Trị Tổng Kết Thực Hiện Nqtw3 (Khóa Viii); Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 623, 513, 520 Nq/qutw Và Chỉ Thị Số 572
 • Bđbp Kon Tum Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Công Tác Tài Chính, Hậu Cần Quân Đội
 • Bđbp Tỉnh:sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Quân Ủy T.ư Về Công Tác Tài Chính, Hậu Cần
 • Nghị Quyết 524/2012/ubtvqh13 Chế Độ Chi Tiêu Bảo Đảm Hoạt Động Quốc Hội
 • Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2022, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 104 QĐ Tw Của Quân ủy Trung ương, Quy Định 104 Của Quân ủy Trung ương Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Trung ương 10, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii,

  Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Toàn Vẫn Nghi Quyết 769 Của Quân Uy Trung ương , Nghị Quyết 513 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765-nq/qutw Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 51 Năm 2005 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 382 Của Đảng ủy Quân Sự Trung ương, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Toan Van Nghi Quyet 765 Cua Quan Uy Trung Uong, Tai Nghị Quyết 765 Nq Qutw Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 7 2022, Toan Van Nghi Quyet 765cua Quan Uy Trung Uong, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Thuyết Trình Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kim Sơn Tạo Sự Đồng Thuận Trong Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Nghị Quyết Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Cấp Xã
 • Ubtvqh Thông Qua Nghị Quyết Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Xã
 • Tranh Luận Chưa Hồi Kết Về “tâm Tư Phong Tướng” Trong Công An Nhân Dân
 • Huyện Si Ma Cai Giảm Nghèo Mỗi Năm Trên 12% Nhờ Nghị Quyết 22
 • Nghị Quyết Về Công Tác Dân Vận

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyển Biến Qua 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25
 • Hà Nội Chủ Động Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 25
 • Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Dân Vận
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 29 Trung Ương 7 Khóa 12 Về Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Giáo Dục
 • Nghị Quyết Về Tinh Giản Biên Chế
 • Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Dân Vận, Nghị Quyết 24 Về Công Tác Dân Tộc, Nghị Quyết Về Công Tác Cán Bộ, Nghị Quyết Số 11 Về Công Tác Phụ Nữ, Nghị Quyết Về Công Tác Dân Vận, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết 55 Bộ Công Thương, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Số 20 Về Giai Cấp Công Nhân, Nghị Quyết 513-nq/qutw Về Công Tác Tài Chính, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Nghị Quyết 6 Về Khoa Học Và Công Nghệ, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Công Việc, Nghị Quyết Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Công Ty, Nghị Quyết Về Khoa Học Công Nghệ, Mẫu Đơn Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết 36 Về Công Nghệ Thông Tin, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghi Quyet Lanh Dao Cong Tac Tai Chinh, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết 20 Về Khoa Học Công Nghệ, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Giấy Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Huấn Của Đảng, Chỉ Thị 15-ct/tw Của Bộ Chinh Rị Ve Giai Quyét Kien Nghi Cua Cong Dan, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Nvqs Của Xã, Phường, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Nghị Quyết Về Chấn Chỉnh Công Tác Tuyên Huấn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999 Giữa Bộ Công An Với Hội Ccb Việt Nam, Phương Hương Nhiệm Vụ Công Tác Qpan Trong Nghị Quyết Lần Thứ 12, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Ngày 12/07/1999 Giữa Hội Ccbvn Vad Bộ Công An, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Văn Bản Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8veef Chiế Lược Cán Bộ Công An, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Ngày 12/7/1999 Của Trung ương Hội Ccb Việt Nam Và Bộ Cong An, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Công Ty, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Liên Tịch 01 Ngày 12/7/1999 Giũa Bộ Công An Và Cựu Chiến Binh, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022,

  Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Dân Vận, Nghị Quyết 24 Về Công Tác Dân Tộc, Nghị Quyết Về Công Tác Cán Bộ, Nghị Quyết Số 11 Về Công Tác Phụ Nữ, Nghị Quyết Về Công Tác Dân Vận, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Quyết 55 Bộ Công Thương, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Số 20 Về Giai Cấp Công Nhân, Nghị Quyết 513-nq/qutw Về Công Tác Tài Chính, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Nghị Quyết 6 Về Khoa Học Và Công Nghệ, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Công Việc, Nghị Quyết Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Công Ty, Nghị Quyết Về Khoa Học Công Nghệ, Mẫu Đơn Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết 36 Về Công Nghệ Thông Tin, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghi Quyet Lanh Dao Cong Tac Tai Chinh, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết 20 Về Khoa Học Công Nghệ, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Giấy Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Huấn Của Đảng, Chỉ Thị 15-ct/tw Của Bộ Chinh Rị Ve Giai Quyét Kien Nghi Cua Cong Dan, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Nvqs Của Xã, Phường, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Công Tác Dân Vận Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • 4 Nội Dung Trọng Tâm Trong Công Tác Dân Vận Của Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Trung Ương
 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 7 Về Công Tác Cán Bộ
 • Điểm Mới Của Nghị Quyết 26
 • Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 Về Công Tác Cán Bộ
 • Bộ Tài Chính Ban Hành Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 01 Nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 7/2019
 • 4 Vấn Đề Chính Tại Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 7/2019
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 9/2019
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 9/2019 * Đọc Tin Tức 24H, Nóng Nhất Tại Kênh Dân Địa Ốc
 • Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ
 • Theo Quyết định, có 11 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Tài chính.

  Cụ thể, thứ nhất, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh.

  Thứ hai, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

  Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn.

  Thứ tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

  Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài.

  Thứ sáu, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

  Thứ bảy, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

  Thứ tám, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

  Thứ chín, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  Thứ mười, đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp.

  Mười một, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

  Tại Quyết định, Bộ Tài chính cũng đưa ra chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bộ Tài chính, gồm có: Các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính; Các Đề án thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Tài Chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành; Các nhiệm vụ trọng tâm nội ngành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu, Phổ Biến Nội Dung Cơ Bản Nghị Quyết Số 17/nq
 • Sơn La Triển Khai Nghị Quyết Số 17 Về Phát Triển Chính Phủ Điện Tử
 • Thông Qua 3 Nghị Quyết Về Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính
 • Điện Biên Hiện Thực Hoá Nghị Quyết Số 01, 02/nq
 • Thu Ngân Sách Năm 2022 Có Thể Vượt 5% So Với Dự Toán
 • Đảng Ủy Đoàn 969 Sơ Kết Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix), Nghị Quyết 513

  --- Bài mới hơn ---

 • Quân Chủng Hải Quân Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 513 Về Lãnh…
 • Quán Triệt Nghị Quyết 513 Của Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương, Chủ Động Thực Hiện Tốt Công Tác Tài Chính Quân Đội Năm 2013
 • Nội Dung Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương
 • Đảng Ủy Sư Đoàn 365 Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 623
 • Ngày 31/10/2013, Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW ngày 17/11/2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

  Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.Tham gia Hội nghị có các đại biểu của Cục Quân huấn, Cục Quân lực – Bộ Tổng Tham mưu; Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ – Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; Bí thư Đảng ủy, Chi bộ cơ sở; chỉ huy Phòng, Đoàn, Ban trực thuộc; Trưởng ban Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; Ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học công nghệ & Môi trường; cán bộ Chính trị; các đồng chí Trưởng ban, Khoa, Đội, Trưởng Trung tâm Huấn luyện; Bí thư Đoàn thanh niên, Hội trưởng Hội phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc Bộ Tư lệnh.

  Các đại biểu nghe báo cáo tại Hội nghị

  Được sự ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ nhiệm Chính trị đã báo cáo sơ kết Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Báo cáo đã nêu bật lên sau 8 năm, Đảng ủy Đoàn 969 đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết với những biện pháp cụ thể, thiết thực đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó nhiệm vụ giữ gìn thi hài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành xuất sắc. Quá trình tổ chức học tập Nghị quyết cho các đối tượng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Các cấp ủy Đảng đã từng bước nâng cao được năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và hiệu lực chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đảng ủy Đoàn 969 đã rà soát về tổ chức, đánh giá cán bộ, đề nghị bổ nhiệm chức danh chính ủy, chính trị viên theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng; vai trò hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng, hiệu lực của người chỉ huy từ khi thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên. Chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị từ khi có Nghị quyết đến nay được nâng lên.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969 nhấn mạnh: Nghị quyết 51, Nghị quyết 513 ra đời là một tất yếu khách quan, đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong tình hình mới, có vị trí ý nghĩa hết sức quan trọng, với mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong đơn vị, nên việc quán triệt, triển khai phải được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả học tập, thực hiện Nghị quyết 51 trong thời gian qua của cán bộ, đảng viên và vai trò tham mưu, đề xuất của các cơ quan trong Bộ Tư lệnh đối với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao trong đảng bộ, đơn vị. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các Đảng bộ, đơn vị khắc phục những hạn chế trong nhận thức của một số cán bộ về vai trò chủ trì về chính trị và tiến hành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn chính ủy, chính trị viên kế cận, kế tiếp phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất cách mạng; có kiến thức, năng lực toàn diện, giỏi tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng con người; có năng lực vận dụng đúng đắn sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, có năng lực làm công tác quần chúng; có phương pháp, tác phong công tác khoa học; có phong cách làm việc dân chủ tập thể, nói đi đôi với làm, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, trách nhiệm, sâu sát thực tế, gắn bó với quần chúng; có khả năng quy tụ đoàn kết trong cấp ủy, trong Đảng bộ và đơn vị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị đặc biệt./.

  Huỳnh Quang Trường, Nguyễn Ngọc Hà

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Về Thành Lập Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Tw
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Thành Lập Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Chức Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội
 • Nghi Quyet Nghi Quyet Cm 1213 Doc
 • Nghị Quyết 1213/2016/ubtvqh13 Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Đoàn Hội Thẩm Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100