Top 11 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp

Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, Giáo Dục Hướng Nghiệp Qua Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông, Thông Tư Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Chúc Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Hạng Iii, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý, Bài Thu Hoạch Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý Thuyết Hạng I, Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non Theo Thông Tư 12, Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Các Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Phân Tích Được Các Yêu Cầu Và Quy Định Ve Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon Thpt, Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông Nghề Làm Vườn 11, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon, Tài Liệu Bồi Dưỡng Chức Danh Nghề Nghiệp – Nxb Thông Tin Và Truyền Thông 2019, Tổ Chức Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Gvmn Đáp ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Mầm Non, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Chuẩn Đầu Ra Giáo Dục Nghề Nghiệp, Dao Dũa Nghe Nghiep Của Giao Vien Mn, Mô Đun 1. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 5 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, C. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non:, Giáo án 4 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Mn1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 3 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Website, Nghị Định Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Nghề Nghiệp, Mô Đun 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Module Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Dao Duc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien, Modun Mn1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mn, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Mudun1 Đạo Đức Nghê Nghiep Giáo Vien Mam Non, Vai Trò Của Đạo Đức Nghề Nghiệp Đối Với Giáo Viên Mầm Non Hiện Nay, Tài Liệu Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Mudun1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn Theo Thông Tư 12, 9 Quy Định Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Nhà Báo, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Gvmn 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Module Dao Duc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mam Non, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Module Mầm Non Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Tài Liệu Modun 1 Đạo Đức Nghè Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Modun1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Gvmn 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non 7, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Rèn Luyện Đạo Đức Nghề Nghiệp Trong Chăm Sóc Giáo Dục Mầm Non, Module Mn 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mâm Non, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Module1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Modul 1 Dao Duc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mam Non, Bài Thu Hoặch Lớp Bồi Dưỡng Giáo Dục Nghề Nghiệp 2019, Bài Thu Hoạch Hương Nghiệp 9 Định Hướng Nghề Nghiệp Trong Tương Lai, Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, 1. Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, Đính Kèm Bộ Quy Tắc Đạo Đức Và ứng Xử Nghề Nghiệp Luật Sư,

Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, Giáo Dục Hướng Nghiệp Qua Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông, Thông Tư Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Chúc Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Hạng Iii, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý, Bài Thu Hoạch Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý Thuyết Hạng I, Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non Theo Thông Tư 12, Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Các Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Phân Tích Được Các Yêu Cầu Và Quy Định Ve Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon Thpt, Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông Nghề Làm Vườn 11, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon, Tài Liệu Bồi Dưỡng Chức Danh Nghề Nghiệp – Nxb Thông Tin Và Truyền Thông 2019, Tổ Chức Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Gvmn Đáp ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Mầm Non, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Chuẩn Đầu Ra Giáo Dục Nghề Nghiệp, Dao Dũa Nghe Nghiep Của Giao Vien Mn, Mô Đun 1. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 5 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, C. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non:, Giáo án 4 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Mn1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 3 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Website, Nghị Định Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non,

Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định những vấn đề gì và áp dụng cho đối tượng nào?

Câu hỏi: Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định những vấn đề gì và áp dụng cho đối tượng nào?

Trả lời:

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là gì?

Câu hỏi: Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là gì?

Trả lời: Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong việc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

Câu hỏi: Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong việc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

Trả lời:

Nhà nước có những chính sách gì để phát triển giáo dục nghề nghiệp?

Câu hỏi: Nhà nước có những chính sách gì để phát triển giáo dục nghề nghiệp?

Trả lời: Chính sách của nhà nước để phát triển giáo dục nghề nghiệp bao gồm:- Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, đa dạng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp và liên thông với các trình độ đào tạo khác.- Đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nhân lực. Ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho giáo dục, đào tạo; được phân bổ theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời.- Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy hoạch; tập trung đầu tư hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học tập của người lao động và từng bước phổ cập nghề cho thanh niên.- Nhà nước có chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội.- Ưu tiên đầu tư đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm quốc gia, các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng ven biển; đầu tư đào tạo các nghề thị trường lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hoá.- Nhà nước thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo đối với những  ngành, nghề đặc thù; những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn; những ngành, nghề thị trường lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hoá. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp không phân biệt loại hình đều được tham gia cơ chế đấu thầu, đặt hàng.- Hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ngư dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn là người trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các đối tượng chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ hội cho họ được học tập để tìm việc làm, tự tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục nghề nghiệp.- Nhà nước tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Thế nào là đào tạo chính quy?

Câu hỏi: Thế nào là đào tạo chính quy?

Trả lời: Đào tạo chính quy là hình thức đào tạo theo các khóa học tập trung toàn bộ thời gian do cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện để đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục?

Câu hỏi: Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục?

Trả lời: Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 như sau:- Điểm c và điểm d khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:“c) Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác;d) Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.”;- Điểm d khoản 1 Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau:“d) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường dự bị đại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quyết định đối với trường cao đẳng;”;- Khoản 3 Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:“3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên. Nhà giáo giảng dạy trong các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên.”;- Thay thế các cụm từ trong một số điều như sau:+ Thay cụm từ “trung tâm dạy nghề” bằng cụm từ “trung tâm giáo dục nghề nghiệp” tại điểm b khoản 1 Điều 83;+ Thay cụm từ “lớp dạy nghề” bằng cụm từ “lớp đào tạo nghề” tại điểm a khoản 1 Điều 69 và điểm b khoản 1 Điều 83;+ Thay cụm từ “Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề” bằng cụm từ “Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương” tại các điều 45, 50, 51, 52, 54, 77, 105 và 113;+ Thay cụm từ “cơ sở dạy nghề” bằng cụm từ “cơ sở giáo dục nghề nghiệp” tại khoản 3 Điều 54;+ Thay cụm từ “trường dạy nghề” bằng cụm từ “cơ sở giáo dục nghề nghiệp” tại khoản 1 Điều 89;- Bỏ các cụm từ trong một số điều như sau:+ Bỏ cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 40 và khoản 1 Điều 41;+ Bỏ cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 41, điểm d khoản 1 Điều 51 và Điều 79;+ Bỏ cụm từ “các trường cao đẳng và” tại đoạn 3 khoản 2 Điều 41;+ Bỏ cụm từ “và lớp trung cấp chuyên nghiệp” tại điểm a và cụm từ “Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề” tại điểm b khoản 1 Điều 69;- Bãi bỏ Mục 3 Chương II – Giáo dục nghề nghiệp gồm các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37; bãi bỏ khoản 5 Điều 30, khoản 1 Điều 38, khoản 2 Điều 39, đoạn 2 khoản 1 Điều 40, điểm a khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 43, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 77.

Giáo dục nghề nghiệp là gì?

Câu hỏi: Giáo dục nghề nghiệp là gì?

Trả lời: Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Đào tạo nghề nghiệp là gì?

Câu hỏi: Đào tạo nghề nghiệp là gì?

Trả lời: Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục đại học?

Câu hỏi: Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục đại học?

Trả lời: Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 như sau:- Thay thế cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm từ “trường trung cấp” tại khoản 3 Điều 37;- Bỏ các cụm từ trong một số điều như sau:+ Bỏ cụm từ “cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 33, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 45;+ Bỏ cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 1 Điều 6;+ Bỏ cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 2, khoản 8 Điều 4, khoản 1 Điều 11, Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 27 và  Điều 28;+ Bỏ cụm từ “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng” tại khoản 5 Điều 9;+ Bỏ cụm từ “có trình độ thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng” tại điểm b khoản 2 Điều 20;+ Bỏ cụm từ “bằng tốt nghiệp cao đẳng” tại khoản 1 Điều 38;+ Bỏ cụm từ “chương trình đào tạo cao đẳng” tại Điều 59;- Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, đoạn 2 khoản 1 Điều 27, đoạn 2 khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 1 Điều 38.

Giáo dục nghề nghiệp có mấy trình độ đào tạo?

Câu hỏi: Giáo dục nghề nghiệp có mấy trình độ đào tạo?

Trả lời: – Trình độ sơ cấp.– Trình độ trung cấp.– Trình độ cao đẳng.Ngoài các trình độ nêu trên, giáo dục nghề nghiệp còn có các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Mô-đun, tín chỉ được hiểu như thế nào?

Câu hỏi: Mô-đun, tín chỉ được hiểu như thế nào?

Trả lời: Mô-đun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích luỹ được trong một khoảng thời gian nhất định.

Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp do cơ quan nào thực hiện và có nhiệm vụ gì?

Câu hỏi: Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp do cơ quan nào thực hiện và có nhiệm vụ gì?

Trả lời: 1. Cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.2. Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:– Thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về giáo dục nghề nghiệp.– Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.– Xác minh, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về giáo dục nghề nghiệp.– Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Việc xử lý hành vi vi phạm Luật Giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Việc xử lý hành vi vi phạm Luật Giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời: Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:- Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trái quy định của pháp luật.- Vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.- Xuất bản, in, phát hành tài liệu trái quy định của pháp luật.- Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ.- Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; ngược đãi, hành hạ người học.- Vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.- Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.- Làm thất thoát kinh phí, lợi dụng hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thu tiền sai quy định hoặc vì mục đích vụ lợi.- Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.- Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.Chính phủ quy định cụ thể việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

Nhà nước có những chính sách sách gì để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp?

Câu hỏi: Nhà nước có những chính sách sách gì để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp?

Trả lời: Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã quy định một số chính sách như sau:- Đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức khác, công dân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp.- Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của Chính phủ. Ưu tiên về đất đai, thuế, tín dụng, đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý, cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị để khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.- Khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ đào tạo các nghề truyền thống và ngành, nghề ở nông thôn.- Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trách nhiệm tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo nghề nghiệp; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện quyền và trách nhiệm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Nhà nước có chính sách gì để phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp?

Câu hỏi: Nhà nước có chính sách gì để phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp?

Trả lời:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng những chính sách gì?

Câu hỏi: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng những chính sách gì?

Trả lời: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây:- Được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được ưu đãi về tín dụng để đầu tư cơ sở vật chất hoặc nâng cao chất lượng đào tạo; ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật về thuế; miễn thuế đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để lại để đầu tư phát triển; miễn, giảm thuế theo quy định đối với lợi nhuận thu được từ sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ hoạt động đào tạo; ưu đãi về thuế đối với việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với hoạt động đào tạo, xuất bản giáo trình, tài liệu dạy học, sản xuất và cung ứng thiết bị đào tạo, nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị đào tạo.- Tham gia đấu thầu, nhận đặt hàng đào tạo của Nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.- Vay vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án trong nước và nước ngoài.- Tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong nước và nước ngoài bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước.- Hỗ trợ đầu tư bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận học sinh phổ thông dân tộc nội trú khi ra trường vào học nghề.- Hỗ trợ phát triển đào tạo các ngành, nghề đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.- Các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật được hưởng những chính sách gì?

Câu hỏi: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật được hưởng những chính sách gì?

Trả lời: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật được hưởng các chính sách sau đây:- Nhà nước khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển người khuyết tật vào học hòa nhập; khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật.– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật được hưởng các chính sách chung cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được Nhà nước hỗ trợ về tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; được giao đất, cho thuê đất để xây dựng công trình sự nghiệp ở nơi thuận lợi cho việc học của người khuyết tật.

Giáo Dục Nghề Nghiệp Vẫn Phải Xin

Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được Quốc hội ban hành năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1-7-2015 nhưng quyền tự chủ của các trường bị “treo” do không có thông tư hướng dẫn nên cơ quan quản lý vẫn duy trì cơ chế xin – cho.

Quyền tự chủ trên giấy

Tự quyết là quyền tự chủ của các trường ĐH được quyết định các vấn đề về chuyên môn – học thuật, về tổ chức – nhân sự, về tài chính – tài sản trong hành lang pháp lý (theo quy định của pháp luật) và các quy định nội bộ khác. Đây là quyền rất quan trọng, khác cơ chế xin – cho được phép mới được làm như trước đây. Luật Giáo dục ĐH năm 2018 chính thức cho các trường ĐH tự chủ trong việc mở ngành, liên kết quốc tế, còn tự chủ trong xác định chỉ tiêu và cách thức tuyển sinh đã thực hiện trước đó.

Hệ thống GDNN đến nay vẫn chưa được hưởng các quyền này, trừ các trường CĐ công lập tự chủ tài chính hoàn toàn. Nghị định 143/2016/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo GDNN đang quy định rất chi tiết về thủ tục giấy chứng nhận đăng ký lần đầu và đăng ký bổ sung hoạt động GDNN như một dạng giấy phép con (điều 18).

Hiệu trưởng một trường CĐ ở TP HCM cho biết các trường thuộc khối giáo dục vẫn chưa được hưởng quyền tự chủ như khối ĐH. Chẳng hạn như việc mở ngành và xin chỉ tiêu, hiện việc mở ngành vẫn phải xin và được cấp chỉ tiêu. Nếu ngành tuyển sinh tốt, trường tăng chỉ tiêu ở mức trên 10% thì tiếp tục đi xin và liên tục phải báo cáo. Theo vị hiệu trưởng này, vấn đề chỉ tiêu không trở thành nỗi bức xúc ở TP HCM vì số trường tuyển sinh tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại tuyển sinh đều không đạt. Năm 2019, kết quả tuyển sinh bậc CĐ và trung cấp ở TP HCM đều sụt giảm so với năm 2018.

Một hiệu trưởng khác cho rằng xin mở ngành, chỉ tiêu thì Tổng cục GDNN sẽ cấp nhưng không thể duy trì mãi cơ chế “xin – cho” bởi điều đó đi ngược lại cơ chế tự chủ và dễ phát sinh tiêu cực. Với các trường ĐH, để tự chủ cần có hội đồng trường; bảo đảm chất lượng (kiểm định); chịu trách nhiệm giải trình.

Tương tự, TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, cũng cho biết ngoài việc đăng ký ban đầu sau khi có quyết định thành lập, các trường phải thường xuyên làm thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước để bổ sung hoạt động GDNN với những hoạt động lẽ ra thuộc quyền tự chủ của các trường, như tăng chỉ tiêu tuyển sinh 10% trở lên, giảm quy mô tuyển sinh hoặc mở ngành đào tạo mới là phải đăng ký bổ sung và không đăng ký bổ sung sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước chế tài nghiêm khắc. Việc hợp tác liên kết GDNN với nước ngoài vẫn phải do cơ quan nhà nước cấp phép. Với giáo dục ĐH, đây là các quyền tự chủ mặc định thực hiện theo hành lang pháp lý, còn với GDNN thì không.

Tuy nhiên, TS Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy – Tổng cục GDNN, lại khẳng định cơ sở GDNN được quyền xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở các điều kiện về số lượng và chất lượng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Tổng cục GDNN khẳng định cơ quan quản lý (Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB-XH) không duy trì cơ chế “xin – cho”. Tuy nhiên, việc tăng cường cơ chế tự chủ của các trường là một xu thế nhưng nó cũng phải là một quá trình, có lộ trình, phù hợp với trình độ nhận thức của hệ thống quản lý các trường. Mục tiêu cuối cùng vẫn là phải bảo đảm chất lượng.

Bài và ảnh: HUY LÂN

Thanh Tra Chấp Hành Các Quy Định Của Pháp Luật Về Giáo Dục Nghề Nghiệp

Thanh tra chấp hành các quy định

Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

BTO- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) vừa tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tánh Linh (gọi Trung tâm).

Quá trình thanh tra, Trung tâm cơ bản đáp ứng các điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp như: cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng và chất lượng giáo viên đào tạo nghề,… Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức tuyển sinh đào tạo và cấp 114 chứng chỉ sơ cấp và 839 chứng chỉ đào tạo cho người học nghề. Tổ chức tuyển sinh không vượt quá quy mô tuyển sinh trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về đào tạo trình độ sơ cấp và văn bản chấp thuận của Sở LĐ,TB&XH về đào tạo dưới 3 tháng. Tổ chức các lớp đào tạo bảo đảm đúng quy mô theo quy định, lớp học lý thuyết không quá 35 người và lớp học thực hành không quá 18 người. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện việc trả lương cho giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng đúng quy định.

Tuy nhiên ,Trung tâm vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định của pháp luật. Đơn cử, chưa xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, thẩm định ban hành giáo trình trình độ sơ cấp chưa đầy đủ theo quy trình; chưa ban hành quy định cụ thể về tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp và tuyển sinh đào tạo dưới 3 tháng; chưa quy định chi tiết cụ thể về chế độ làm việc đối với giáo viên đào tạo trình độ sơ cấp; chưa ban hành quy định cụ thể việc ra đề kiểm tra thi kết thúc khóa học; quy định thể lệ thi… Qua những thiếu sót, tồn tại trên, Sở LĐ,TB&XH đã kiến nghị, yêu cầu Trung tâm thực hiện và giao Thanh tra sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Trung tâm trong quá trình thực hiện các kiến nghị.