Top 8 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Định Số 71 Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 43, Nghị Định Số 71 Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 77, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 56, Thực Hiện Nghị Định 100, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 61, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 81, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 43, Báo Cáo Sơ Kết 02 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Định 77/2010, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 68, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 116, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 108, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 71/1998, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 55/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Định 43/2006, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 26/2015, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Định 03 NĐ- Cp Ngày 05/9/2019, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 29/2012/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 108, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 77/2010/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 116, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 12/2009, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 34, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 12 2009 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 78/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 16/2015, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 01/2017, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 04/2015/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74, Thông Tư 12 Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 115, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 94/2010, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92/2012/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92/2009/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 99/2012/nĐ-cp, Huong Dan Thuc Hien Nghi Dinh 46/2016/nd-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 43/2006,

Quyết Định V/V Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ : 46C /QĐ-CC1 Chí Công, ngày 20 tháng 8 năm 2011

V/V Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường tiểu học Chí Công 1

– Căn cứ vào Chỉ thị số 3398 /CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012;

– Căn cứ vào Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 về việc phê duyệt kế hoạch thời gian của năm học 2011-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;

– Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng đã được quy định tại Điều 20 – Điều lệ trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 3 0 tháng 12 năm 20 10 ;

– Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của Trường tiểu học Chí Công 1.

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ CÔNG 1

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT TUY PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

( Ban hành kèm theo Quyết định số 46C/QĐ-CC1

ngày 28 tháng 8 năm 2011 của trường tiểu học Chí Công 1)

Điều 8: GV-CNV trường phải thực hiện nghĩa vụ của mình làm đúng theo pháp lệnh công chức và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ được giao , có nếp sống lành mạnh ,trung thực ,cần kiệm ,chí công vô tư.

Điều 10: GV-CNV trường phải tự phê bình nghiêm túc để không ngừng tiến bộ và đấu tranh để xây dựng tốt Nếp sống văn minh trong cơ quan đơn vị , góp ý phê bình xây dựng đồng nghiệp và có trách nhiệm đóng góp ý kiến các văn bản, kế hoạch , đế án của cơ quan Phòng giáo dục khi có yêu cầu . Mỗi CB-GV-NV trường (kể cả Hiệu trưởng) phải giữ gìn kỷ luật,phát ngôn , có vấn đề không đồng ý ,có quyền phát biểu xây dựng trong các cuộc họp cơ quan. Nghiêm cấm tình trạng phát ngôn không đúng nơi , đúng lúc làm ảnh hưởng đến uy tín người khác.Tất cả các thành viên trong cơ quan phải bảo vệ nội bộ, bảo vệ uy tín cho nhau.

2. Các kế hoạch công tác năm, học kì. hàng tháng.Kinh phí hoạt dộng hàng năm gồm nguồn kinh phí do ngân sách cấp .

3. Tuyển dụng ,khen thưởng,kỉ luật,nâng lương,nâng ngạch đề bạt cán bộ.Các vụ việc tiêu cực tham nhũng đã được kết luận, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan .

4. Nội quy ,quy chế làm việc của cơ quan .

Điều 12 :Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo cho GV-CNV trong cơ quan biết những vấn đề quy định tại Điều 10 bằng một trong các hình thức niêm yết tại cơ quan ;thông báo tại Hội nghị cơ quan hay trong các cuộc họp hoặc thông báo cho các tổ trưởng và yêu cầu thông báo đến từng thành viên trong tổ .

trước khi Hiệu trưởng quyết định :

2. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng ,đề bạt cán bộ trong cơ quan.

1. Việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước,kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

2. Sử dụng kinh phí hoạt động ,chấp hành chính sách chế độ quản lý sử dụng tài sản của cơ quan .

3. Thực hiện nội quy ,quy chế cua cơ quan, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của CB-GV-CNV, giải quyết khiếu nại ,tố cáo trong cơ quan .

Điều 17: Những việc giám sát kiểm tra GV-CNV trường đối với những việc nêu ở iều 16 được thực hiện thông qua kiểm tra công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc sinh hoạt định kì ở cơ quan của tổ hoặc qua hội nghị CB-CC cơ quan .

Điều 18: Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo kiểm tra việc thông báo triển khai tại cơ quan nhà trường để mọi người biết về thời gian, nội dung từng loại công việc hàng tuần ,hàng tháng . Kiểm tra cán bộ – viên chức được phân công giải quyết các công việc của công dân và kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với cán bộ – viên chức không hoàn thành nhiệm vụ ,hoặc thiếu trách nhiệm gây phiền hà ,sách nhiễu trong giải quyết công việc .

các yêu cầu đó theo thẩm quyền nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì thông báo lại cho công dân hay, tổ chức biết ,không được quan liêu hách dịch …. gây khó khăn trong giải quyết công việc của công dân hay tổ chức .

Điều 20: Giáo viên và nhân viên trường Tiểu học không được tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân hay tổ chức tại nhà riêng. Khi giải quyết công vịệc phải nghiên cứu giải quyết một cách nhanh nhất ,thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp luật. Những công việc có thời hạn giải quyết theo qui định thì phải chấp hành đúng thời gian đó .Trường hợp có thời hạn để nghiên cứu giải quyết thì thông báo kịp thời cho công dân hay tổ chức biết . CB-GV-NV trường phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công dân, bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hay tổ chức theo qui định của pháp luật.

nhiệm nghiên cứu, đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu giải quyết các ý kiến góp ý.

Điều 27: Nhà trường; Cán bộ và viên chức thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng; người vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu ai sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định của Pháp lệnh công chức đã ban hành .

LÊ THANH BÌNH

Kết Quả Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Năm 2022

Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng; tình hình dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại nhiều địa bàn trong tỉnh… Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia có hiệu quả của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở đạt kết quả, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; quyết định về kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của BCĐ, phân công các thành viên BCĐ; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Pháp lệnh 34, Nghị định 04, Nghị định 149 về thực hiện QDCD cơ sở; Kế hoạch 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đã được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Kế hoạch số 208-KH/TU về việc tổ chức gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh năm 2019 với hơn 800 đại biểu tham dự, có thể nói đây là cuộc tiếp xúc, đối thoại lớn nhất trên địa bàn và có ý nghĩa chính trị cao hướng đến mục tiêu thống nhất về quan điểm, tư tưởng, hành động trong toàn hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể giao cho các cấp, các ngành. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước để thực hiện việc giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp được kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp. Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở đều ban hành chương trình công tác năm 2019; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các địa phương, đơn vị và lĩnh vực. Công tác kiểm tra được quan tâm, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra và phân công các thành viên BCĐ, tự thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp xuống kiểm tra tại 21/21 huyện, thành, thị; 42 xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; 05 cơ quan, 05 doanh nghiệp cấp tỉnh, trên cơ sở đó đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra. Năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng được 109 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phong trào thi đua Dân vận khéo. Tập trung làm tốt dân chủ trong việc sáp nhập xã, khối, xóm, bản. Tổ chức thực hiện tốt những việc công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân quyết định và nhân dân giám sát; công khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các chương trìn dự án, quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, dân cư, mức giá bồi thường thu hồi đất của nhân dân, chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, các quy định về thủ tục hành chính, các dự án công khai xin ý kiến dân trước khi thực hiện…

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP được các cơ quan, đơn vị quan tâm; có 100% cơ quan từ tỉnh đến cơ sở đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và có 100% cơ quan, đơn vị có Ban thanh tra nhân dân và bổ sung, quy chế hoạt động, như: Quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tuyển dụng…; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2019 Nghệ An chọn là Năm Cải cách hành chính và đã triển khai tất cả các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị; UBND tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công từ tháng 7/2019.

Trong thời gian tới việc thực hiện QCDC cơ sở cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW; Kết luận số 120-KL/TW; Pháp lệnh 34; Nghị định 04; Nghị định 149/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn thực hiện QCDC cơ sở với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó phát huy tập chủ, trí tuệ của nhân dân trong góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị.

Hai là, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế – xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Ba là, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính; công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá trong nội bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm phát sinh từ cơ sở.

Bốn là, tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp theo tiêu chí đã được ban hành. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp. Quan tâm công tác tập huấn về Quy chế dân chủ nâng cao chất lượng phương pháp thực hành dân chủ ở cơ sở.

Năm là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, công chức và đảng viên./.

Nguyễn Mạnh Khôi

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận TU

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Cơ Quan

Những quy định chung

1. Thực hiện tốt có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các quy định của Luật Giáo dục và Thông tư Số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giao dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) trong đơn vị, góp phần xây dựng nề nếp trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong đơn vị.

2. Thực hiện dân chủ trong đơn vị phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của đơn vị.

Trách nhiệm của cán bộ viên chức và người lao động

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của đơn vị, nhà giáo, cán bộ công chức, của người học trong quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị thông qua họp Hội đồng giáo dục, sinh họat tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân … và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, Điều lệ của đơn vị và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của thủ trưởng.

4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong đơn vị, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của đơn vị

5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thòi những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

6. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:

– Hàng tuần họp hội ý giữa Thủ trưởng và cấp Phó .

– Hàng tháng họp giao ban: Lãnh đạo đơn vị với Bí thư chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH công đoàn để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp, từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

– Họp hội đồng 1 lần/ tháng.

– Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại đơn vị.

– Cuối năm thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của đơn vị, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

– Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và lao động hợp đồng mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định. Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong đơn vị. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

4. Thực hiện đúng Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của đơn vị.

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của đơn vị.

3. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.

4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong đơn vị đã được kết luận.

5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

6. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

7. Nhận xét, đánh giá công chức hàng năm, công khai bằng một trong các hình thức sau:

– Niêm yết tại cơ quan.

– Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm.

– Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức.

– Thông báo cho tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức trong tổ.

– Thông báo bằng văn bản cho Ban chấp hành Công đoàn đơn vị.

1. Kế hoạch hoạt động năm học của đơn vị .

2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong đơn vị.

3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động dịch vụ của đơn vị.

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.

7. Nội quy, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.

Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận đoàn viên tham gia ý kiến.

1. Được biết những nội dung sau đây:

– Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của đơn vị đối với người học.

– Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

2. Được tham gia góp ý các nội dung sau:

– Tổ chức phong trào thi đua.

3. Những nội dung tại khoản 1 và 2 điều này được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau:

– Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật.

– Mỗi năm học tổ chức ít nhất 3 hội nghị các bậc cha mẹ của người học để thông báo Kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa đơn vị với gia đình người học, thông báo kết quả học tập rèn luyện của người học.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho đơn vị tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho thủ trưởng.

– Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để người học, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong đơn vị là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

1. Phối hợp với đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

2. Nâng cao chất lượng sinh họat của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong đơn vị để đề nghị Thủ trưởng giải quyết.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc không thuộc thẩn quyền.

9. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các bậc cha, mẹ học sinh để cùng đơn vị giải quyết các vấn đề sau đây:

– Vận động các bậc cha, mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà người học được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

– Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng hàng năm.

Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong cơ sở giáo dục thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Thủ trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong Quy chế này phù hợp thực tế của đơn vị. /.