Hướng Dẫn Nghị Định 68 Về Quản Lý Thuế Đối Với Dn Có Giao Dịch Liên Kết

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư 2021 Cần Đồng Bộ, Tránh Chồng Chéo
 • Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư 2021: Cần Tạo Thuận Lợi Cho Phát Triển
 • Luật Đầu Tư Công Và Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn 2021
 • Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư (Ppp)
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư
 • Mới đây, Tổng Cục thuế đã có Công văn 2835/TCT-TTKT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

  1. Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2021

  Nghị định 68/2020/NĐ-CP quy định: “1. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.”

  Như vậy, đối với các doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế năm 2021 theo kỳ tính thuế đến hạn trước ngày 31/3/2020 thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

  Đối với các doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán thuế năm 2021 thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP.

  2. Đối với việc xử lý hồi tố cho kỳ tính thuế TNDN năm 2021, 2021

  Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP cho các năm 2021, 2021 chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 68/2020/NĐ-CP, cụ thể:

  • Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%;

  • Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay);

  • Không áp dụng hồi tố đối với quy định sửa đổi, bổ sung tại điểm (b) (chuyển tiếp chi phí) và (c) (mở rộng đối tượng miễn áp dụng) tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP cho các năm 2021, 2021.

  Về việc thực hiện bù trừ số thuế TNDN đã nộp trong các năm 2021 và 2021:

  Trường hợp áp dụng tính toán lại phạm vi theo quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP, nếu số thuế TNDN giảm thì sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng (nếu có), cụ thể:

  Người nộp thuế thực hiện bù trừ phần chênh lệch số tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp tương ứng vào số thuế TNDN năm 2021. Nếu năm 2021 không đủ bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2021. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa bù trừ hết.

  Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phối hợp với các Đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát, xác định số liệu của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

  Tương tự trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra, nếu năm 2021 không đủ bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2021. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa bù trừ hết.

  + Việc xác định lại số thuế phải nộp được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý thuế, không thực hiện thanh tra, kiểm tra lại tại trụ sở người nộp thuế; không thực hiện điều chỉnh lại kết luận và quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2021, 2021.

  + Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc đang giải quyết theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thiệt Hại Nặng Bởi Nghị Định 20, Loạt Doanh Nghiệp Cầu Cứu Bộ Tài Chính
 • Sửa Nghị Định 20 Về Chi Phí Lãi Vay: Tháo “vòng Kim Cô” Cho Doanh Nghiệp
 • Việt Nam Ban Hành Nghị Định Số 20/2017/nđ
 • Giao Dịch Liên Kết Và Các Phương Thức Chuyển Giá, Quy Định Chế Tài Xử Phạt
 • Điểm Mới Của Nghị Định 132/2020/nđ
 • Điểm Mới Nghị Định 132 Năm 2021 Về Giao Dịch Liên Kết Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Btc Đang Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết!
 • Nghị Định 132 Chống Chuyển Giá: Càng Siết Doanh Nghiệp Nội
 • Sửa Nghị Định 20: Nâng Trần Lên 30%, Cần “hồi Tố” Tránh Thuế Chồng Thuế
 • Điểm Mới Của Nghị Định 132/2020/nđ
 • Giao Dịch Liên Kết Và Các Phương Thức Chuyển Giá, Quy Định Chế Tài Xử Phạt
 • #1. Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

  Nghị định 132/2020/NĐ-CP kế thừa về chi phí lãi vay khống chế ở Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 20/2020/NĐ-CP mà trong thực tế không có vướng mắc, chỉ sửa đổi và bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc sửa đổi một số điều để đảm bảo rõ ràng, minh bạch;

  Mức tăng này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với DN có giao dịch liên kết và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, trong đó có Luật Quản lý thuế số 38, ngày 5/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết trên cơ sở kế thừa những quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

  Đối với Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của các công ty mẹ tối cao có doanh thu hợp nhất toàn cầu áp dụng theo ngưỡng chung trên thế giới là 750 triệu Euro (tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng) đã được các nước thành viên BEPS thống nhất áp dụng trong chính sách quản lý nội địa và hướng tới cơ chế trao đổi thông tin tự động trong giai đoạn 2021 – 2021. Từ góc độ hội nhập thuế quốc tế, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia phù hợp cam kết quốc tế tại các Diễn đàn BEPS mà Việt Nam là thành viên.

  Cụ thể, đối với quy định về khống chế chi phí lãi vay, ngày 24/6/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo hướng nâng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%; cho phép khống chế chi phí lãi vay sau khi đã trừ lãi tiền gửi, tiền vay và mở rộng đối tượng được miễn áp dụng quy định khống chế. Như vậy, quy định về khống chế lãi vay được trừ theo Nghị định 68 đã cơ bản khắc phục hạn chế của Nghị định 20.

  Ở Nghị đinh 132 quy định rõ các giao dịch bao gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết mới thuộc phạm vi điều chỉnh của quan hệ liên kết.

  #3. Các bên có quan hệ liên kết

  Các bên có quan hệ liên kết theo Nghị đinh 132 được bổ sung thêm một khoản như sau:

  DN có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát DN hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ liên kết theo quy định tại điểm g khoản 2 điều 5 của Nghị định 132.

  Bổ sung thêm với đối tượng được miễn khống chế là:

  • Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại;
  • Khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững);
  • Khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác);

  #5. Kế thừa việc chuyển chi phí lãi vay không được trừ ở Nghị định 68

  So với Nghị định 20 thì Nghị định 132 cho phép lãi vay vượt định mức khống chế 30% được kết chuyển sang các năm sau và thời gian kết chuyển không quá 05 năm. Đó là sản phẩm kế thừa của Nghị định 68/2020/NĐ-CP

  #6. Khoảng giá trị giao dịch động lập chuẩn

  Với Nghị định 20 khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ ba, tương đương với bách phân vị thứ 25 đến bách phân vị thứ 75. Với nghị định 132 thì khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75.

  #7. Đối tượng được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

  Nghị định 132/2020/NĐ-CP kế thừa nghị định 20/2020/NĐ-CP và bổ sung thêm một đối tượng khi thỏa mãn đồng thời 03 điểm:

  • Chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuếTNDN tại Việt Nam
  • Áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN với NNT (người nộp thuế);
  • và Không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

  #8. Việc lập và nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

  a. Công ty mẹ ở Việt Nam

  Nếu có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên thì:

  • Có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
  • Nộp Báo cáo cho CQT chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao. Nghị định 20 không (chưa) quy định khoản này.

  b. Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài

  Không bắt buộc phải nộp cho CQT Việt Nam trong TH CQT Việt Nam có thể nhận được báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thông qua cơ chế trao đổi thông tin tự động (“AEOI”)

  Đăng ký nhận bản tin

  Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Định 132 Về Quản Lý Thuế Đối Với Dn Có Giao Dịch Liên Kết
 • Nghị Định Mới Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20: Nếu Thực Hiện Hồi Tố Sẽ Ảnh Hưởng Quyền Lợi Chung Của Xã Hội
 • Sẽ Cởi Trói Mức 20% Chi Phí Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Phương Pháp Xác Định Giá Cho Các Giao Dịch Để Quản Lý Thuế Như Thế Nào?
 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Định 132 Về Quản Lý Thuế Đối Với Dn Có Giao Dịch Liên Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Mới Nghị Định 132 Năm 2021 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Btc Đang Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết!
 • Nghị Định 132 Chống Chuyển Giá: Càng Siết Doanh Nghiệp Nội
 • Sửa Nghị Định 20: Nâng Trần Lên 30%, Cần “hồi Tố” Tránh Thuế Chồng Thuế
 • Điểm Mới Của Nghị Định 132/2020/nđ
 • Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho biết Nghị định 132 đã mở rộng đối tượng được loại trừ, ngoài tổ chức tín dụng và tổ chức kinh doanh bảo hiểm, các khoản vay ưu đãi, vay theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo, vay cho các dự án phúc lợi xã hội… sẽ không phải chịu khống chế về chi phí lãi vay 30%. Ngoài ra, Nghị định 132 cũng không cần thông tư hướng dẫn mà có thể thực hiện ngay.

  Tại buổi họp báo do Tổng Cục thuế tổ chức vào chiều 9/11, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi Nghị định 20 mục đích là chống chuyển giá, tức là chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, áp dụng cho các giao dịch liên kết. Tuy nhiên, nhiều công ty mẹ – con ở Việt Nam, có mức thuế suất bằng nhau, không có động cơ chuyển giá, song vẫn bị ảnh hưởng bởi quy định chi phí lãi vay. Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng các quy định cần tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch.

  “Kể cả trong trường hợp không có chênh lệch lãi suất, nhưng doanh nghiệp vẫn có thể có hoạt động chuyển giá do các hoạt động, lĩnh vực có thể thời điểm này doanh nghiệp thì lỗ, doanh nghiệp kia thì lãi nhiều. Vì vậy, họ vẫn có thể thông qua hoạt động chuyển giá, giao dịch giữa các bên liên kết để chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp có lãi sang doanh nghiệp lỗ”, ông Đặng Ngọc Minh chia sẻ.

  Hiện cả nước có khoảng 8.000 doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết, trong đó khoảng trên 70% là doanh nghiệp ngoại.

  Trước đó, Nghị định 20 quy định tổng chi phí lãi vay không được vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và khấu hao trong kỳ, nếu quá thì sẽ không được tính là chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Quy định này đã điểm trúng “huyệt” của các doanh nghiệp FDI, quản lý được công tác chuyển giá, trốn thuế, nhưng lại vô tình gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước, khiến không ít doanh nghiệp phải nộp thêm hàng trăm tỷ đồng tiền thuế mỗi năm, từ lãi thành lỗ, hoặc bị tính thuế 2 lần cả công ty mẹ và công ty con nếu cho nhau vay tiền.

  Vì vậy, tháng 6 năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68, nâng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30% và đã hồi tố khoảng 4.785 tỷ đồng cho các doanh nghiệp.

  * Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Mới Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20: Nếu Thực Hiện Hồi Tố Sẽ Ảnh Hưởng Quyền Lợi Chung Của Xã Hội
 • Sẽ Cởi Trói Mức 20% Chi Phí Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Phương Pháp Xác Định Giá Cho Các Giao Dịch Để Quản Lý Thuế Như Thế Nào?
 • Nghị Định Mới Về Quản Lý Thuế Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Nghị Định Mới Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Định 132 Về Quản Lý Thuế Đối Với Dn Có Giao Dịch Liên Kết
 • Điểm Mới Nghị Định 132 Năm 2021 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Btc Đang Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết!
 • Nghị Định 132 Chống Chuyển Giá: Càng Siết Doanh Nghiệp Nội
 • Sửa Nghị Định 20: Nâng Trần Lên 30%, Cần “hồi Tố” Tránh Thuế Chồng Thuế
 • Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao địch liên kết,nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết để quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết sát với các tiêu chuẩn quốc tế và mang tính nhất quán đối với khung chính sách thuế toàn cầu về tính minh bạch.

  Trong đó, một số nội dung quan trọng và nổi bật như sau:

  Về nguyên tắc áp dụng: Nghị định đã quy định rất rõ ràng, chi tiết cho cả NNT và cơ quan thuế. Theo đó, thì nguyên tắc giao dịch độc lập được áp dụng theo nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc lập; NNT có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế theo quy định. Nghị định định nghĩa rõ ràng thế nào là giao dịch liên kết, đó là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

  Để giúp cho NNT và cơ quan thuế có căn cứ để xác định giá giao dịch liên kết, Nghị định quy định có ba phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết, đó là: phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập; phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập; phương pháp phân bồ lợi nhuận giữa các bên liên kết. Phương pháp xác định giá được áp dụng phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập, bản chất giao dịch và chức năng của người nộp thuế và việc xác định phương pháp áp dụng phải được căn cứ vào đặc điểm của giao dịch liên kết, tính sẵn có của thông tin dữ liệu và bản chất của phương pháp xác định giá để lựa chọn cho phù hợp.

  Một điểm đáng lưu ý mà được NNT rất quan tâm đó là quy định về các trường hợp không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế, là các giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế như: Chi phí phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác; dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết; dịch vụ tính phí trùng lắp do nhiều bên liên kết cung cấp cho cùng một loại dịch vụ…; Đối với lãi vay thì tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được trừ không vượt quá 20% số lợi nhuận trước thuế chưa trừ chi phí lãi vay và chi phí khấu hao.

  Về hồ sơ kê khai xác định giá giao dịch liên kết, Nghị định quy định người nộp thuế có giao dịch liên kết có nghĩa vụ kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, NNT còn phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Hồ sơ này được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và không phải nộp cho cơ quan thuế. Người nộp thuế phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu hoặc khi cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra. Để giảm bớt thủ tục hành chính cho NNT, Nghị định đã quy định một số trường hợp được miễn kê khai xác định giá và lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, đó là trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Trường hợp người nộp thuế có giao dịch liên kết nhưng quy mô nhỏ hoặc các doanh nghiệp đã ký kết Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá thì chỉ phải kê khai thông tin quan hệ và giao dịch liên kết mà không phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017.

  Nguồn: Tổng cục thuế

  Neu ban quan tam:

  Trung tam ke toan Ha Noi

  Trung tam ke toan tai Dong Da

  Dia chi hoc ke toan

  Chu y: Lien he ngay voi bo phan tuyen sinh de dang ky va nhan phieu uu dai giam gia khoa hoc

  Hotline: 0974 975 029 – 0941 900 994 (Mr Quan)

  

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20: Nếu Thực Hiện Hồi Tố Sẽ Ảnh Hưởng Quyền Lợi Chung Của Xã Hội
 • Sẽ Cởi Trói Mức 20% Chi Phí Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Phương Pháp Xác Định Giá Cho Các Giao Dịch Để Quản Lý Thuế Như Thế Nào?
 • Nghị Định Mới Về Quản Lý Thuế Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Hồ Sơ Xác Định Giá Giao Dịch Liên Kết
 • Sẽ Cởi Trói Mức 20% Chi Phí Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20: Nếu Thực Hiện Hồi Tố Sẽ Ảnh Hưởng Quyền Lợi Chung Của Xã Hội
 • Nghị Định Mới Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Định 132 Về Quản Lý Thuế Đối Với Dn Có Giao Dịch Liên Kết
 • Điểm Mới Nghị Định 132 Năm 2021 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Btc Đang Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết!
 • TCDN – Tại cuộc họp sáng 29/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ sẽ đẩy nhanh việc việc sửa đổi quy định áp mức chi phí lãi vay vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp (DN) để nộp thuế theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

  Trước đó nhiều DN than khó khi thực hiện Nghị định này, cụ thể, Khoản 3, Điều 8 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết quy định: “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

  Có nghĩa là nếu chi phí lãi vay vượt mức 20% tổng lợi nhuận thuần của DN thì khoản vượt đó không được tính vào chi phí hoạt động của DN. Nội dung này đang gây ra thiệt hại đối với nguồn thu và năng lực cạnh tranh của DN có giao dịch liên kết, nhất là các lĩnh vực cần đầu tư vốn lớn như bất động sản, công nghệ cao, chứng khoán.

  Tại cuộc họp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) Cao Anh Tuấn nhấn mạnh tới ý nghĩa và lợi ích chống chuyển giá trong các giao dịch liên kết nói chung của Nghị định số 20 trên tinh thần ứng xử công bằng, khách quan giữa các loại hình DN. “Chúng tôi chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định rất kỹ trong 2 năm, tham khảo và tiếp nhận rộng rãi ý kiến các bên, nhất là các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế. Thực tế, khi lấy ý kiến về nội dung này của Nghị định thì DN không có ý kiến gì còn các DN FDI phản ứng mạnh nhưng khi ban hành thì họ không có ý kiến gì nữa vì đã đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Ngược lại, khi ban hành xong rồi thì các DN trong nước lại có ý kiến về chi phí lãi vay”, ông Tuấn nói.

  Ông Trần Quang Chiểu cũng chỉ ra: “Thực trạng trong nước, cùng một tỷ lệ thuế suất, vẫn có hiện tượng chuyển giá, như giữa trong khu chế xuất và ngoài khu chế xuất, trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, 2 doanh nghiệp hoạt động trong 2 chế độ khác nhau, nơi thuế thu nhập 20%, nơi chỉ có 10%. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 20 là hoàn toàn đúng pháp luật, phù hợp, đúng thẩm quyền”, ông Chiểu nhấn mạnh.

  Tuy nhiên, đồng tình với những khó khăn của DN khi áp dụng Nghị định 20, ông Chiểu cho rằng Chính phủ chỉ cần tập trung xử lý số lượng 15% là các DN trong nước trong tổng số các giao dịch liên kết hiện nay. Hướng sửa theo ông Chiểu là nâng chi phí mức lãi vay từ 20% như hiện nay lên 30% và kèm theo điều kiện loại trừ một số trường hợp và cho phép hạch toán chi phí lãi vay vào số lỗ được chuyển giao theo quy định pháp luật về thuế thu nhập DN.

  Ý kiến của ông Chiểu được lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, đại diện Bộ Tư pháp đồng tình và đề xuất Chính phủ soạn thảo một Nghị định sửa đổi Nghị định 20 theo hình thức rút gọn.

  Theo đó, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho rằng: “Nếu nâng mức trần chi phí lãi vay lên 30% sẽ cao hơn mức huy động lãi suất ngân hàng thì DN sẽ thấy thỏa đáng”.

  Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính có nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, những bất cập phải sửa và quá trình này cần làm khẩn trương nhưng phải thận trọng.

  “Sửa Nghị định 20, tập trung vào khoản 3, Điều 8 là cấp thiết và phải theo nguyên tắc công khai, minh mạch, không phân biệt đối xử, bình đẳng giữa DN trong nước và nước ngoài, tạo thuận lợi về chính sách thuế cho DN nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu chống chuyển giá”, Phó Thủ tướng nói và đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng sửa đổi theo quy trình rút gọn, không chờ Chính phủ ban hành Nghị định thực hiện toàn diện Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, đồng thời bảo đảm kịp thời gian quyết toán thuế năm 2021.

  Nội dung sửa đổi tập trung vào các bất cập hiện nay như quy định khống chế mức chi phí lãi vay đối với các DN có giao dịch liên kết, phạm vi áp dụng, đối tượng đặc thù…Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý Bộ Tài chính tiếp tục củng cố các quy định về chống DN “vốn mỏng”, “tay không bắt giặc” tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Xác Định Giá Cho Các Giao Dịch Để Quản Lý Thuế Như Thế Nào?
 • Nghị Định Mới Về Quản Lý Thuế Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Hồ Sơ Xác Định Giá Giao Dịch Liên Kết
 • Những Điểm Mới Của Nghị Định 20 Và Thông Tư 41 Về Chuyển Giá Và Giao D
 • Quy Định Về Giao Dịch Liên Kết Và Chuyển Giá
 • Nghị Định Mới Về Quản Lý Thuế Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Xác Định Giá Cho Các Giao Dịch Để Quản Lý Thuế Như Thế Nào?
 • Sẽ Cởi Trói Mức 20% Chi Phí Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20: Nếu Thực Hiện Hồi Tố Sẽ Ảnh Hưởng Quyền Lợi Chung Của Xã Hội
 • Nghị Định Mới Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Định 132 Về Quản Lý Thuế Đối Với Dn Có Giao Dịch Liên Kết
 • Triển khai Luật Quản lý thuế 2021, trên cơ sở đánh giá, thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

  Theo đó, dự thảo Nghị định mới sẽ bao gồm 03 Chương, 15 Điều với các nội dung chủ yếu sau:

  Kế thừa Nghị định 20/2017, dự thảo Nghị định đã quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng như sau:

  – Về phạm vi điều chỉnh:

  Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết; trong đó,các giao dịch liên kết gồm các giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế có quan hệ liên kết gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

  – Về đối tượng áp dụng:

  Luật Quản lý thuế 2021 đã bổ sung khái niệm, nguyên tắc kê khai, quản lý thuế áp dụng đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết, bao gồm

  + Nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế tại các Điều 3, Điều 5 và Điều 42;

  + Nguyên tắc ấn định thuế tại các Điều 49, Điều 50 và giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này.

  Nội dung hướng dẫn tại Nghị định sẽ làm rõ nội hàm của các nguyên tắc quản lý đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết phù hợp thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ và Diễn đàn hợp tác đa phương về thuế để chống xói mòn nguồn thu (BEPS).

  Dự thảo Nghị định quy định về các bên liên kết theo nguyên tắc chung gồm: (i) một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; hoặc (ii) các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

  Đồng thời, để người nộp thuế đối chiếu, kiểm tra xem doanh nghiệp có thuộc phạm vi áp dụng của của Nghị định hay không và cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được các doanh nghiệp liên kết, ngăn ngừa hiện tượng chuyển giá, tránh thuế TNDN gây thất thu cho ngân sách nhà nước, Nghị định quy định cụ thể các trường hợp được xác định là các bên liên kết gồm 10 trường hợp trong đó gồm:

  – 04 trường hợp liên kết về vốn;

  – 05 trường hợp liên kết thông qua sự điều hành, kiểm soát;

  – 01 trường hợp liên kết khác (doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia).

  Quy định cũng bổ sung thêm các tập đoàn, tổng công ty, nhóm công ty liên kết gồm các bên liên kết nhằm làm rõ khái niệm, tạo thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan thuế và thực tiễn thực hiện của người nộp thuế.

  Để đảm bảo cho người nộp thuế và cơ quan thuế thực hiện việc xác định tính phù hợp, hợp lý của giá giao dịch liên kết theo một nguyên tắc, quy trình phân tích so sánh chung, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc phân tích so sánh, nội dung phân tích và quy trình phân tích so sánh để lựa chọn đối tượng so sánh độc lập làm căn cứ so sánh, điều chỉnh đối với giá giao dịch liên kết.

  Quy định việc phân tích so sánh và lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tại dự thảo Nghị định mang tính nguyên tắc chung và trình Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng độc lập so sánh, sử dụng phương pháp toán xác xuất thống kê để tính toán khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn theo thông lệ.

  Về phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, dự thảo Nghị định quy định các nhóm phương pháp xác định giá giao dịch liên kết (thông lệ quốc tế cơ quan thuế các nước và hướng dẫn chung của OECD về giá chuyển nhượng đối với các doanh nghiệp đa quốc gia cũng áp dụng các phương pháp này).

  Trong thực tế, các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết được các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới và các doanh nghiệp có quan hệ liên kết tại Việt Nam hiểu và áp dụng kê khai với cơ quan thuế. Các phương pháp này cũng đảm bảo hài hòa về công tác kê khai cho người nộp thuế và các bên liên kết (sử dụng cùng phương pháp kê khai cho giao dịch liên kết của người nộp thuế tại Việt Nam và bên liên kết tại nước sở tại).

  Trong thực tế các tập đoàn đa quốc gia thực hiện sắp xếp các giao dịch, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ trong nội bộ tập đoàn nhưng bản chất thực tế không cung cấp dịch vụ này hoặc các dịch vụ xét về bản chất phục vụ cho mục tiêu quản trị của công ty mẹ, phục vụ lợi ích cổ đông, dịch vụ phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác…

  Vì vậy, để đảm bảo xác định đúng nghĩa vụ thuế TNDN, tránh thất thu NSNN, dự thảo Nghị định đưa ra quy định về điều kiện để các khoản chi phí dịch vụ thanh toán cho bên liên kết được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ và các khoản chi phí dịch vụ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Riêng đối với quy định về chi phí lãi vay, qua 03 năm thực hiện đã mang lại kết quả trong công tác đấu tranh chống chuyển giá, nguồn thu từ chi phí lãi vay không chỉ đóng góp trực tiếp vào số thu ngân sách nhà nước mà còn phục vụ mục tiêu quan trọng hơn là ngăn ngừa việc chuyển lợi nhuận thu được thông qua công cụ lãi vay.

  Tuy nhiên, quy định về khống chế chi phí lãi vay không quá 20% lần đầu áp dụng nên không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình triển khai, mà lý do chính của doanh nghiệp Việt Nam là vốn mỏng, chủ yếu là vốn vay, vốn chủ sở hữu thấp. Do khoảng cách về phát triển giữa Việt Nam và các nước OECD nên trong thời gian tới cần có sự áp dụng chuẩn mực quốc tế một các phù hợp với điều kiện của Việt Nam, theo đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thời gian lớn mạnh tranh thủ nguồn vốn để đầu tư và chuyển đổi dần cơ cấu huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Vì vậy, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa khoản 3 Điều 8 theo hướng điều chỉnh nâng mức khống chế từ 20% lên 30% lãi vay thuần, chuyển chi phí 05 năm và mở rộng đối tượng miễn áp dụng quy định khống chế. Các nội dung này cũng đã được Chính phủ chấp thuận và ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CPngày 24/6/2020.

  Tại các Điều 3, Điều 42, Điều 50 Luật Quản lý thuế 2021 quy định về cơ sở dữ liệu thương mại sử dụng trong kê khai, quản lý đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, theo đó đã bổ sung khái niệm và quyền của cơ quan quản lý thuế và hải quan trong việc mua và sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả quản lý chuyển giá của các quốc gia tiên tiến trên thế giới và tổng kết thực tiễn áp dụng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Việt Nam.

  Theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2021, người nộp thuế có trách nhiệm tự khai, tự tính, tự nộp chính xác, trung thực đối với nghĩa vụ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không tuân thủ thì cơ quan thuế áp dụng các biện pháp xử lý trong đó có biện pháp ấn định về thuế.

  Về việc nộp và lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, tại các Điều 12, Điều 17, Điều 43 Luật Quản lý thuế 2021 đã bổ sung quy định người nộp thuế có phát sinh quan hệ và giao dịch liên kết phải có nghĩa vụ kê khai, lưu giữ và cung cấp hồ sơ thông tin về xác định giá giao dịch liên kết, trong đó bao gồm cả Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn, công ty mẹ tối cao nhằm phục vụ công tác quản lý của cơ quan thuế, công tác trao đổi thông tin về các đối tượng doanh nghiệp đa quốc gia có quy mô lớn theo tiến trình cam kết tham gia Diễn đàn cam kết chung IF của Việt Nam.

  Đối với Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của các công ty mẹ tối cao có doanh thu hợp nhất toàn cầu áp dụng theo ngưỡng chung trên thế giới là 750 triệu Euro (tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng) đã được các nước thành viên BEPS IF thống nhất áp dụng trong chính sách quản lý nội địa và hướng tới cơ chế trao đổi thông tin tự động trong giai đoạn 2021 – 2021. Từ góc độ hội nhập thuế quốc tế, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia phù hợp cam kết quốc tế tại các diễn đàn BEPS mà Việt Nam là thành viên (Diễn đàn cam kết chung IF; trao đổi thông tin toàn cầu GF).

  Tại Điều 42 Luật Quản lý thuế 2021 đã bổ sung quy định người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro chuyển giá thấp được áp dụng cơ chế đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ đối với cả doanh nghiệp và cơ quan thuế.

  Quy định này kế thừa các trường hợp miễn trừ đã quy định tại Nghị định 20/2017 tương ứng theo ngưỡng doanh thu, ngưỡng giá trị giao dịch liên kết, mức tỷ suất lợi nhuận và trường hợp đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) với Cơ quan thuế.

  Dự thảo Nghị định quy định nghĩa vụ trong kê khai giao dịch liên kết và nghĩa vụ chứng minh giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc giao dịch độc lập thuộc về người nộp thuế.

  Do đó, căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế 2021, dự thảo Nghị định quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết theo hướng: quản lý giá giao dịch liên kết theo rủi ro. Tuy nhiên, trong trường hợp người nộp thuế không tuân thủ việc nộp tờ khai, kê khai thuế đối với giao dịch liên kết theo quy định, cơ quan thuế thực hiện quyền ấn định thuế.

  – Nghị định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Ngày có hiệu lực cụ thể, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát sau khi dự thảo Nghị định được Chính phủ thông qua.

  ………………………….

  99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

  359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  Website: chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi

  Email: [email protected] l[email protected]

  Điện thoại: 0935 643 666 – 0906 499 446

  Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

  Legal Service For Expat: https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

  TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

  DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Xác Định Giá Giao Dịch Liên Kết
 • Những Điểm Mới Của Nghị Định 20 Và Thông Tư 41 Về Chuyển Giá Và Giao D
 • Quy Định Về Giao Dịch Liên Kết Và Chuyển Giá
 • Xác Định Các Bên Có Quan Hệ Liên Kết
 • Quản Lý Thuế Giao Dịch Liên Kết: Nâng Chi Phí Lãi Vay, Bù Trừ Thuế Đã Nộp Thừa
 • Quy Định Về Giao Dịch Liên Kết Và Chuyển Giá

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điểm Mới Của Nghị Định 20 Và Thông Tư 41 Về Chuyển Giá Và Giao D
 • Hồ Sơ Xác Định Giá Giao Dịch Liên Kết
 • Nghị Định Mới Về Quản Lý Thuế Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết
 • Phương Pháp Xác Định Giá Cho Các Giao Dịch Để Quản Lý Thuế Như Thế Nào?
 • Sẽ Cởi Trói Mức 20% Chi Phí Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
  • Thay đổi trong quy định về bên liên kết
  • Các lưu ý về phân tích so sánh và xác định giá giao dịch liên kết trong thanh tra thuế/giá chuyển nhượng
  • Chi phí không được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Các trường hợp miễn nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và kê khai
  • Giới thiệu các biểu mẫu đính kèm Nghị định 20
  • Thời hạn cho việc chuẩn bị, lưu trữ, xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các tờ khai
  • Quyền hạn của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết

  Quy định về bên liên kết :

  Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết (Điều 2 Nghị định 20/2017/NĐ-CP)

  Quy định về các bên có quan hệ liên kết thuộc một trong 10 trường hợp tại điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 04/2/2017 của Chính phủ, bao gồm :

  Quan hệ về sở hữu vốn (4 trường hợp) :

  + Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

  + Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

  + Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

  + Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

  Quan hệ về quản lý, điều hành (6 trường hợp):

  + Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

  + Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

  + Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;

  + Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

  + Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

  + Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia.

  Các lưu ý về phân tích so sánh và xác định giá giao dịch liên kết trong thanh tra thuế/giá chuyển nhượng :

  Nghị định 20 cung cấp thêm hướng dẫn về phân tích so sánh và xác định giá giao dịch liên kết so với Thông tư 66. Các thay đổi quan trọng nhất được trình bày ở bảng sau:

  Thông tư 66: Để lựa chọn các công ty so sánh, người nộp thuế có thể chọn lựa các thông tin có nguồn hợp pháp và có thể được xác minh khi có yêu cầu của cơ quan thuế để xác định tính thị trường của giao dịch liên kết. Do đó, không có giới hạn về mặt địa lý của các thông tin đối với công ty so sánh.

  Nghị định 20 – Công ty so sánh: Việc lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên về dữ liệu được đưa ra (và các điều chỉnh về khác biệt trọng yếu, nếu có), như sau:

  (i) Đối tượng so sánh nội bộ của người nộp thuế;

  (ii) Đối tượng so sánh nằm trong cùng một nước và lãnh thổ với người nộp thuế;

  (iii) Đối tượng so sánh nằm trong vùng có điều kiện ngành nghề và phát triển kinh tế tương tự;

  Giá trị điều chỉnh theo TT66: Không có hướng dẫn cụ thể về giá trị điều chỉnh trong phân tích so sánh

  Giá trị điều chỉnh theo NĐ20: Trong quá trình phân tích so sánh, giá trị để điều chỉnh các giao dịch liên kết cho phù hợp với các nguyên tắc giá thị trường là giá trong giao dịch độc lập hoặc giá trị giữa khoảng giá giao dịch độc lập chuẩn (trong trường hợp phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập được áp dụng) hoặc giá trị giữa của khoảng giao dịch độc lập chuẩn được thiết lập bởi công ty độc lập (trong trường hợp các phương pháp khác được áp dụng)

  Chi phí không được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Nghị định 20 đưa ra chi tiết các chi phí đối với giao dịch liên kết không được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức”, bao gồm :

  Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ :

  + Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế

  + Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế

  Chi phí phát sinh trong giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ:

  + Chi phí phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác

  + Dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết

  + Dịch vụ tính phí trùng lắp do nhiều bên liên kết cung cấp cho cùng một loại dịch vụ, không xác định được giá trị gia tăng cho người nộp thuế

  + Dịch vụ về bản chất là các lợi ích người nộp thuế nhận được do là thành viên của một tập đoàn và chi phí mà bên liên kết cộng thêm đối với dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua trung gian bên liên kết không đóng góp thêm giá trị cho dịch vụ

  Nghị định 20 cũng quy định mức trần cho chi phí lãi vay được trừ, theo đó, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế (EBITDA). Quy định này không áp dụng cho người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm

  Các trường hợp miễn nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và kê khai:

  Miễn kê khai mục III và IV Mẫu 01 (Vẫn phải kê khai mục I và II của Mẫu 01 : Chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, và Bên liên kết áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế

  Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (Vẫn phải kê khai Mẫu 01):

  + Có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

  + Người nộp thuế đã ký kết Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá (“APA”) thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá (Chỉ áp dụng với giao dịch trong APA).

  + Thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực Phân phối: Từ 5% trở lên; Sản xuất: Từ 10% trở lên; Gia công: Từ 15% trở lên .

  Biểu mẫu đính kèm Nghị định 20:

  Nghị định 20 giới thiệu 4 Biểu mẫu và yêu cầu rất nhiều thông tin cần phải kê khai hơn so với Tờ khai Thông tin giao dịch liên kết được yêu cầu theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (“thông tư 156”) hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết hiện hành. Theo đó, người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm

  + Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 đính kèm Nghị Định 20;

  + Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao với các nội dung được yêu cầu theo Mẫu số 04 đính kèm Nghị Định 20

  Thời hạn cho việc chuẩn bị, lưu trữ, xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các tờ khai :

  Thời hạn cho việc chuẩn bị, lưu giữ, xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết như sau:

  . Chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hàng năm trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

  .Thời hạn cung cấp thông tin tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

  . Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Cơ quan thuế.

  .Khi Cơ quan thuế tiến hành quá trình tham vấn trước thanh tra, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu, gia hạn 1 lần không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

  Như vậy, việc làm gộp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho nhiều năm có thể bị coi là vi phạm quy định trên và sẽ không được chấp nhận

  Mức xử phạt trong giao dịch liên kết

  Cơ quan thuế căn cứ các nguyên tắc phân tích so sánh, nguyên tắc và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết được quy định tại Nghị định này và các thông tin kê khai nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết để thực hiện ấn định thuế trong các trường hợp sau:

  a) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: Việc ấn định doanh thu, chi phí hoặc thu nhập chịu thuế để xác định nghĩa vụ thuế được thực hiện theo các nguyên tắc phân tích so sánh, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết quy định tại Nghị định này;

  b) Các trường hợp khác: Việc ấn định thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế theo quy định về ấn định thuế đối với doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ hoặc các quy định xử lý vi phạm về thuế.

  Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận được sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết trong kỳ tính thuế căn cứ các thông tin, dữ liệu và phân tích đánh giá của Cơ quan thuế, trong các trường hợp người nộp thuế có các hành vi vi phạm pháp luật về xác định giá giao dịch liên kết sau:

  a) Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  b) Người nộp thuế cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích so sánh, xác định giá tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của Cơ quan thuế trong thời hạn theo quy định tại Nghị định này;

  c) Người nộp thuế sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực tế để phân tích so sánh, kê khai xác định giá giao dịch liên kết hoặc dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên kết;

  d) Người nộp thuế có hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết tại Điều 11 Nghị định này.

  Theo Luật quản lý thuế, các khoản phạt gồm có: phạt 10% đến 20% đối với số tiền thuế bị truy thu tùy thuộc vào kỳ tính thuế, cùng tiền lãi chậm nộp (0,05%/ ngày đến 0,07%/ngày đối với số tiền thuế bị truy thu (0,03%/ngày đối với giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2021)) hoặc phạt trốn thuế (từ một đến ba lần số thuế bị truy thu), tùy thuộc vào bản chất và hoàn cảnh của lỗi vi phạm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xác Định Các Bên Có Quan Hệ Liên Kết
 • Quản Lý Thuế Giao Dịch Liên Kết: Nâng Chi Phí Lãi Vay, Bù Trừ Thuế Đã Nộp Thừa
 • Sửa Đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Nội Dung Chi Tiết Nghị Định Về Phổ Cập Giáo Dục, Xóa Mù Chữ
 • Nghị Định Số 20/2014 Ngày 24/3/2014 Về Phổ Cập Giáo Dục
 • Sửa Đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Thuế Giao Dịch Liên Kết: Nâng Chi Phí Lãi Vay, Bù Trừ Thuế Đã Nộp Thừa
 • Xác Định Các Bên Có Quan Hệ Liên Kết
 • Quy Định Về Giao Dịch Liên Kết Và Chuyển Giá
 • Những Điểm Mới Của Nghị Định 20 Và Thông Tư 41 Về Chuyển Giá Và Giao D
 • Hồ Sơ Xác Định Giá Giao Dịch Liên Kết
 • Mời Quý vị xem phần nội dung trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà với báo Reatime về câu chuyện sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 trong 3 ngày.

  Câu hỏi: Mới đây, Bộ Tài chính đã gợi mở hướng sửa đổi Nghị định này. Theo đó, có thể nghiên cứu nới mức khống chế chi phí lãi vay thuần lên 25% hoặc 30% với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ông đánh giá sao về điều này?

  Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

  Quy định trên dường như chưa nghiên cứu tổng thể điều kiện thực tiễn của Việt Nam và cũng chưa có đánh giá toàn diện tác động của quy định này đến môi trường đầu tư và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

  Dẫn đến khối doanh nghiệp tư nhân trong nước bị tăng lợi nhuận ảo, dẫn đến phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn và lợi nhuận thật của doanh nghiệp bị giảm đáng kể, không ít doanh nghiệp bị lỗ nặng. Trong khi đó quy định này lại không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do họ ít phải vay. Do đó, việc nới mức khống chế chi phí lãi vay thuần lên 25% hoặc 30% với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết là hợp lý.

  Câu hỏi: Được biết, Bộ tài Chính lấy ý kiến sửa đổi trong 3 ngày http://reatimes.vn/bo-tai-chinh-lay-y-kien-sua-khoan-3-dieu-8-nghi-dinh-20-trong-3-ngay-20191215172726981.html. Theo Luật sư, quy trình sửa đổi các văn bản quy phạm luật (cụ thể là sửa nghị định 20) thì thường mất bao nhiêu lâu? Việc lấy ý kiến trong 3 ngày như thế đã thỏa đáng hay chưa?

  Quy trình sửa đổi các văn bản pháp luật, cụ thể là nghị định đã được quy định rõ tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Theo đó, các quy trình từ soạn thảo, thẩm định, lấy ý kiến sẽ mất từ 30 đến 90 ngày. Những bất cập trên phải sửa và quá trình này cần làm khẩn trương nhưng phải thận trọng. Chính phủ soạn thảo một Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP theo hình thức rút gọn. Trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản là cần thiết để góp phần giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoặc kịp thời thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Câu hỏi: Thưa ông, nếu mất nhiều thời gian, sửa chậm thì ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp trong kỳ quyết toán thuế cuối năm 2021?

  Trong bối cảnh, càng đến gần thời điểm quyết toán thuế cuối năm, nhiều doanh nghiệp lớn trong nước càng như “ngồi trên đống lửa” khi đứng trước nguy cơ từ lãi thành lỗ vì bị áp trần lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, động thái sửa đổi này của Bộ Tài chính được đánh giá là tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp khi mức trần được nâng lên, nới rộng khả năng vay vốn của các doanh nghiệp liên kết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Chi Tiết Nghị Định Về Phổ Cập Giáo Dục, Xóa Mù Chữ
 • Nghị Định Số 20/2014 Ngày 24/3/2014 Về Phổ Cập Giáo Dục
 • Triển Khai Luật Mới Về Giáo Dục Đại Học
 • Đại Học Đà Nẵng Triển Khai Thực Hiện Kết Luận Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Về Thực Hiện Nghị Định Số 99 Và Luật Giáo Dục Đại Học Sửa Đổi Số 34
 • Nghị Định Số 99 “cởi Trói” Như Thế Nào Cho Các Trường Đại Học Thực Hiện Tự Chủ?
 • Gỡ Khó Quy Định Khống Chế Lãi Vay Tại Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Giao Dịch Liên Kết
 • Giao Dịch Liên Kết Là Gì? Lưu Ý Khi Thanh Tra Về Thuế Năm 2021
 • Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết
 • Hé Lộ Định Hướng Sửa Đổi Nghị Định 20 Về Chống Chuyển Giá
 • Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đầu Tư 2021
 • Nghị định 20 đã “điểm trúng huyệt” các doanh nghiệp FDI liên tục mở rộng kinh doanh nhưng báo lỗ triền miên. Ảnh: Thuỳ Linh.

  Nghị định 20 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực từ 1/5/2017, được đánh giá đã “điểm trúng huyệt” các doanh nghiệp FDI liên tục mở rộng kinh doanh nhưng báo lỗ triền miên…

  Theo thống kê của Tổng cục Thuế, ngay từ khi Nghị định 20 ra đời, số lượng doanh nghiệp tự nguyện kê khai giao dịch liên kết đã tăng lên qua các năm. Đến nay, các đơn vị đã có sự chuyển biến, thay đổi rõ rệt về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ trong việc kê khai về đối tượng áp dụng và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Tại kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra từ năm 2021 đến nửa đầu năm 2021, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra và truy thu trên 41.000 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 5.000 tỷ đồng, giảm lỗ 86.000 tỷ đồng. Đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra xác định lại giá giao dịch liên kết đã phát huy hiệu quả, truy thu trên 1.400 tỷ đồng, giảm lỗ trên 13.700 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 12.000 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, quy định về khống chế lãi vay tại Nghị định này đang gặp một số vướng mắc đến từ nhiều doanh nghiệp trong nước. Theo đó, tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20 quy định: Tổng chi phí lãi vay được khấu trừ cho mục đích tính thuế không vượt quá 20% chỉ số EBITDA (lợi nhuận thuần trước thuế và lãi). Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, quy định này sẽ tạo ra nhiều khó khăn, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế tư nhân với mô hình công ty mẹ, công ty con.

  Trước những ý kiến này, nhiều chuyên gia về lĩnh vực thuế cho rằng, việc khống chế chi phí lãi vay đối với hoạt động giao dịch liên kết là phù hợp với thông lệ quốc tế. Quy định này là nhằm tránh tình trạng chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Ngay từ khi xây dựng Nghị định 20, nhằm mục tiêu ngăn chặn hành vi chuyển giá thông qua chi phí lãi vay cũng như các khoản chi phí có tính chất tương tự, OECD và G20 đã khuyến nghị áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay đối với các tập đoàn, công ty mẹ con, doanh nghiệp có giao dịch liên kết với ngưỡng giới hạn nằm trong khoảng từ 10% – 30% EBITDA. Đối với Việt Nam, quy định khống chế ở mức 20% là phù hợp với thông lệ quốc tế.

  Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), qua nghiên cứu và tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, quy định khống chế chi phí lãi vay tại Nghị định 20 ở mức dưới 20% đúng là còn một số vướng mắc đối với doanh nghiệp nội.

  “Hiện nay đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Nghị định 20 không gây khó khăn, vướng mắc hay tác động tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng đối với các doanh nghiệp Việt Nam lại có vướng mắc phát sinh trong quá trình khai quyết toán thuế năm, trong đó có yếu tố loại trừ chi phí lãi vay theo mức trần khống chế làm tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, rõ nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở xã hội. Lĩnh vực này đang được hưởng ưu đãi về chính sách thuế”, bà Cúc nhận định.

  Chủ tịch VTCA lấy ví dụ, thực tế các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có thể có nhiều chi nhánh, hoặc hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Khi công ty mẹ điều hành công ty con trong cùng hệ thống, sẽ có giao dịch liên kết. Khi đã có giao dịch liên kết thì bất cứ khoản vay nào, kể cả vay của cổ đông, vay dưới hình thức phát hành trái phiếu, vay tín dụng… đều bị khống chế 20%. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở xã hội đang có chính sách ưu đãi thuế (hưởng mức thuế Thu nhập doanh nghiệp 10%), được vay nguồn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua ngân hàng.

  Thực tế cho thấy, hầu hết các nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội có vốn mỏng, nên họ vay từ các nguồn vay ưu đãi để triển khai dự án, để bán giá thấp cho người dân. Khi vay, thì tỷ lệ lãi vay sẽ vượt trần 20%. Số vượt trần này, theo quy định Nghị định 20, cơ quan Thuế phải loại trừ khỏi chi phí tính thuế. Điều này có nghĩa doanh nghiệp vay thực, chi phí thực, nhưng không được tính chi phí đầu vào để xác định giá trị tính thuế.

  Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Quản lý thuế 2021, trong đó, riêng đối với Nghị định 20, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện tổng kết 2 năm thực hiện Nghị định 20 và tiến hành rà soát, đánh giá tính phù hợp của quy định về giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp với các quy định, thông lệ quốc tế và thực tiễn công tác quản lý thu thuế. Tổng cục Thuế sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp của các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp về Nghị định 20 nói chung và Khoản 3 Điều 8 nói riêng, sẽ báo cáo Chính phủ và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 20 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế 2021.

  Góp ý cho Nghị định này, bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng, nên nghiên cứu lại cơ sở tính, mức khống chế lãi vay. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng cần nghiên cứu kỹ hơn, cần lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, các công ty tư vấn thuế, tài chính quốc tế… để có cơ sở tính thuế, tỷ lệ khống chế lãi vay cho phù hợp.

  “Chính sách thuế cần đồng bộ, bình đẳng, công bằng với mọi đối tượng. Nghị định 20 hiện nay chỉ khống chế lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong khi các doanh nghiệp không có giao dịch liên kết thì Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện nay chưa quy định mức khống chế. Trong tương lai, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung quy định khống chế lãi vay đối với tất cả các doanh nghiệp, đảm bảo bình đẳng về thuế, chứ không chỉ áp dụng đối với giao dịch liên kết”, bà Cúc nhấn mạnh.

  Theo Tổng cục Thuế, hiện có hơn 37.000 doanh nghiệp FDI là các công ty con của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam, tuy nhiên hiện nay chưa có một văn bản kiến nghị nào của các doanh nghiệp FDI về Nghị định 20.

  Bảo Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Giáo Dục Tại Xã Phường Thị Trấn
 • Chính Thức Có Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục Đại Học
 • Giảm 30% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Phải Nộp Năm 2021
 • Chính Thức Ban Hành Nghị Định Giảm 30% Thuế Thu Nhập Cho Dn
 • Sắp Có Nghị Định Về Giảm 30% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 • Tin tức online tv