【#1】Tăng Cường Phối Hợp Giữa Dân Quân Tự Vệ Với Các Lực Lượng Theo Nghị Định 133 Của Chính Phủ

Dân quân tự vệ là thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là một lực lượng chủ yếu bảo vệ cấp ủy, chính quyền và tính mạng, tài sản của nhân dân ở địa phương, cơ sở. Vì vậy, tăng cường phối hợp giữa dân quân tự vệ với các lực lượng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ được xác định là nội dung quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên kiểm tra công tác huấn luyện đối với dân quân biển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: qdnd.vn)

Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Nghị định 74/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng (gọi tắt là Nghị định 74), những năm qua, Cục Dân quân tự vệ đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương xây dựng quy chế phối hợp, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nổi bật là, Cục đã chủ động phối hợp với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và cơ quan quân sự, công an cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở phối hợp với công an cấp xã xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ giao ban, trao đổi thông tin giữa các lực lượng ở cơ sở theo định kỳ và đột xuất; kịp thời rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp hoạt động để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn.

Thực tiễn triển khai Nghị định 74 cho thấy còn tồn tại một số bất cập cần được khắc phục và bổ sung, sửa đổi văn bản cho phù hợp với tính chất nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong hoạt động phối hợp với các lực lượng ở cơ sở. Theo đó, ngày 28-12-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133/2015/NĐ-CP, Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng (gọi tắt là Nghị định 133) để thay thế Nghị định 74. Sau khi Nghị định 133 được ban hành, Cục Dân quân tự vệ đã phối hợp với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) rà soát, chỉnh sửa quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan để tăng cường công tác chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự và công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Dưới sự phối hợp chỉ đạo đó, đến nay, đã có 32/63 đơn vị cấp tỉnh tổ chức ký quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan (bộ chỉ huy quân sự tỉnh với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn), 15/63 đơn vị cấp tỉnh tổ chức ký quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan (bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn). Lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 48/CT-TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tuyên tuyền về công tác quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, cơ sở còn hạn chế. Cá biệt, ở một số địa phương, việc xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng chất lượng chưa cao, còn mang tính hình thức; việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, đoàn thể cấp xã trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn có lúc còn lúng túng, v.v.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng theo Nghị định 133 của Chính phủ, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành về đường lối, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh của Đảng. Trước tình hình an ninh trên tuyến biên giới đất liền, biển, đảo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đỏi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và các văn bản pháp luật quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Trong đó, tập trung quán triệt sâu những nội dung của Nghị định 133 về nhiệm vụ, chức năng của từng lực lượng và quy định phối hợp giữa các lực lượng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Nghị định 133 của Chính phủ đã khẳng định vai trò quan trọng của dân quân tự vệ trong việc phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần tổ chức quán triệt kỹ và triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo nâng cao hiệu quả phối hợp, góp phần xây dựng từng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.