Top 5 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định Quy Định Số Lượng Cấp Phó Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Quy Định Số Lượng Cấp Phó

Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2016, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Định Tính Và Định Lượng Alkaloid, Định Lượng Ure Máu, Quy Định Hệ Số Lương, Quy Định Số Lượng Phó Bí Thư Chi Bộ, Quy Định Về Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Lương Làm Thêm Giờ, Quy Định Số Lượng Cấp ủy, Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về Sai Số Trong Đo Lường, Quy Định Số Lượng Cọc Thí Nghiệm, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Lương, Cân Băng Tải Định Lượng, Cân Băng Định Lượng, Quy Định 7 Bảng Lương, Định Lý Xung Lượng, Nghị Định Hệ Số Lương, Quy Định Lương Thử Việc, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Định Nghĩa ước Lượng, Quy Định Số Lượng Phó Phòng, Quy Định Số Lượng Nhà Vệ Sinh, Quyết Định Hệ Số Lương, Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Báo Cáo Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quy Định Về Tiền Lương, Xác Định Hàm Lượng Ph Trong Mỹ Phẩm, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quy Định Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Led, Bảng Lương Số 4 Nghị Định 204, Khóa Luận Định Lượng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Quyết Định Tăng Lương, ý Nghĩa Định Lượng Hbsag, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Năng Lượng Mặt Trời Cho Gia Đình, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã, Quy Định Số Lượng Phó Trưởng Phòng, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Các Cấp, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Kiểm Định Chất Lượng, Cong Thuc Định Lượng Món An, Quy Định Về Số Lượng Lãnh Đạo Cấp Phòng, Định Luật Đương Lượng, Xác Định Hàm Lượng Các Chất B-agonist, Địa Chỉ Trường Đại Học Lương Thế Vinh Nam Định, Bảng Lương Số 5 Nghị Định 204, Căn Cứ Xác Định Sản Lượng Điện Hợp Đồng, Quyết Định Nâng Lương, Biên Bản Xác Định Tỷ Lệ Chất Lượng Còn Lại, Thông Tư Quy Định Mức Lương Chuyên Gia, Định Nghĩa Xung Lượng, Quy Định Số Lượng Công Chức Cấp Xã, Quy Định Số Lượng Đoàn Chủ Tịch Đại Hội Chi Bộ, Nghị Định Lương Cơ Sở 2019, Định Nghĩa Xung Lượng Của Lực, Các Bước Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Nghị Định Hệ Số Lương Cơ Bản 2011, Nghị Định Lương Cơ Sở 2017, Quy Định Số Lượng Đại Biểu Dự Đại Hội Đảng, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, ý Nghĩa Định Lượng Hemoglobin, Quy Định Số Lượng Đoàn Chủ Tịch Đại Hội, Quy Định 4 Vùng Lương Tối Thiểu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quy Định Số Lượng Lãnh Đạo Cấp Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Nghị Định Lương 2017, Định Nghĩa Nhiệt Lượng, Nghị Định Số 204 Về Chế Độ Tiền Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Quyết Định Giảm Lương, Hóa 8 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Bài Tập, Thông Tư Quy Định Về Phân Cấp Và Lập Báo Cáo Tài Nguyên, Trữ Lượng Dầu Khí, Thông Tư Số 19 Kiểm Định Chất Lượng, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Thông Tư Số 18 Kiểm Định Chất Lượng, Bài 5 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, Thông Tư Số 17 Kiểm Định Chất Lượng,

Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2017, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2016, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2020, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Định Tính Và Định Lượng Alkaloid, Định Lượng Ure Máu, Quy Định Hệ Số Lương, Quy Định Số Lượng Phó Bí Thư Chi Bộ, Quy Định Về Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Lương Làm Thêm Giờ, Quy Định Số Lượng Cấp ủy, Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về Sai Số Trong Đo Lường, Quy Định Số Lượng Cọc Thí Nghiệm, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Lương, Cân Băng Tải Định Lượng, Cân Băng Định Lượng, Quy Định 7 Bảng Lương, Định Lý Xung Lượng, Nghị Định Hệ Số Lương, Quy Định Lương Thử Việc, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Định Nghĩa ước Lượng, Quy Định Số Lượng Phó Phòng, Quy Định Số Lượng Nhà Vệ Sinh, Quyết Định Hệ Số Lương, Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Báo Cáo Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quy Định Về Tiền Lương, Xác Định Hàm Lượng Ph Trong Mỹ Phẩm, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quy Định Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Led, Bảng Lương Số 4 Nghị Định 204, Khóa Luận Định Lượng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Quyết Định Tăng Lương,

Đề Xuất Bổ Sung Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Đề cập đến sự cần thiết của Nghị định, Bộ Nội vụ cho biết, thực trạng về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều văn bản pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập chậm được ban hành hoặc chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng miền và nhu cầu thực tế dẫn đến tình trạng có nhiều đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước không cần nắm giữ, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực, trên cùng một địa bàn, dẫn đến lãng phí trong sử dụng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp. Cơ cấu đội ngũ viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất lao động xã hội thấp…

Cho nên, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung nhiều quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, Nghị định mới quy định với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì số lượng cấp phó của đơn vị được xác định như sau: Đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 03 cấp phó. Các đơn vị khác được thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 03 cấp phó;

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ), cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ 20 người làm việc trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc được bố trí không quá 03 cấp phó;

Đơn vị sự nghiệp công lập còn lại thì không quá 02 cấp phó.

Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ

Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Nghị Định Công Tác Văn Thư, Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 73 Về Công An Xã, Nghị Định 77 Bộ Công An, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Đầu Tư Công, Nghị Định Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã, Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định Khu Công Nghiệp, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 29 Về Khu Công Nghiệp, Nghị Định ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định 31 ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Bộ Công Thương, Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ, Nghị Định Về ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Dịch Vụ Công, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Nghị Định Số 04/2013 Về Công Chứng, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Nghị Định Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Nghị Định ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng, Nghị Định Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Góp ý Nghị Định Chống Người Thi Hành Công Vụ,

Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012

Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Nghị Định Số 59/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 58/2012/nĐ-cp, Nghị Định 27/2012, Nghị Định Số 55/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 94/2012/nĐ-cp, Nghị Định 29/2012, Nghị Định Số 75/2012/nĐ-cp, Nghi Dinh 29/2012 Nd/cp, Nghị Định Số 92/2012/nĐ-cp, Nghị Định 58/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 7 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 2 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp, Nghị Định 101 Năm 2012, Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 28/2012/nĐ-cp, Nghị Định 28/2012, Điều 1 Nghị Định 71/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 71/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 11/2012/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định 58/2012, Điều 4 Nghị Định 87/2012/nĐ-cp, Điều 1 Nghị Định Số 89 2012 NĐ Cp, Điều 1 Nghị Định 06/2012, Điều 7 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định Số 05/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định 29 2012 NĐ Cp, Báo Cáo Sơ Kết 02 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27 Ngày 6 Tháng 4 Năm 2012, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 29/2012, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92/2012/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 29/2012/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 99/2012/nĐ-cp, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn, Nghị Định 101/2012/nĐ-cp Về Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư Số 50/2012/tt-bca, Ngày 8/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An,, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Thong Tu So 52/2012/tt_bca Ngay 10.8.2012 Ban Hạn Quy Dinh, Thông Tư 78/2012/tt-bca Về Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cskv Như Thế Nào?, Thông Tư 53/2012/tt-bca Quy Định Tiêu Chuẩn Xét Tuyển Vào Ngành Công An, Thoòng Tư 78/2012 Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 52/2012 Ngày 10/8/2012 Bộ Cong An, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, Thông Tư Số 53/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Trị Của Cán Bộ, Chiến S, Thông Tư Số 53/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Trị Của Cán Bộ, Chiến S, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, ông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2012, Nghị Quyết 05/2012, Nghị Quyết 03/2012, Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ 2/9/2012, Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2012, Nghị Quyết Số 05/2012/nq-hĐtp, Uán Triệt Nghị Quyết 513 Năm 2012, Điều 7 Nghị Quyết 03/2012, Chi Tiết Nghị Quyết 520 Năm 2012,

Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Nghị Định Số 59/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 58/2012/nĐ-cp, Nghị Định 27/2012, Nghị Định Số 55/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 94/2012/nĐ-cp, Nghị Định 29/2012, Nghị Định Số 75/2012/nĐ-cp, Nghi Dinh 29/2012 Nd/cp, Nghị Định Số 92/2012/nĐ-cp, Nghị Định 58/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 7 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 2 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp, Nghị Định 101 Năm 2012, Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 28/2012/nĐ-cp, Nghị Định 28/2012, Điều 1 Nghị Định 71/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 71/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 11/2012/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định 58/2012, Điều 4 Nghị Định 87/2012/nĐ-cp, Điều 1 Nghị Định Số 89 2012 NĐ Cp, Điều 1 Nghị Định 06/2012, Điều 7 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định Số 05/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định 29 2012 NĐ Cp, Báo Cáo Sơ Kết 02 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27 Ngày 6 Tháng 4 Năm 2012, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 29/2012, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2012,