【#1】Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Luật Công An Nhân Dân Mới Nhất

Quy định chung

Văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đối với công tác phòng, chống tội phạm của CAND

 • Chỉ thị 48-CT/TW năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
 • Kết luận 05-KL/TW năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
 • Quyết định 623/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030
 • Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2021
 • Quyết định 1960/QĐ-BCA-C41 năm 2021 phê duyệt Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2021

Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật CAND

Quy định về cơ cấu, tổ chức, bộ máy, tổ chức Đảng trong CAND

 • Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 • Quy định số 72- QĐ/TW, ngày 24/2/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND
 • Quy định số 95-QĐ/TW ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân
 • Quy định số 92-QĐ/TW ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân
 • Nghị định 106/2014/NĐ-CP, ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an

Quy định về điều lệnh, nghi lễ trong Công an nhân dân

 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
 • Thông tư 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
 • Nghị định 59/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh Công an nhân dân
 • Quyết định 6263/QĐ-BCA năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân
 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ trong Công an nhân dân
  • Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân
  • Thông tư 37/2015/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2012/TT-BCA
 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Nghi lễ Công an nhân dân
 • Thông tư 28/2013/TT-BCA quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân
 • Thông tư 30/2017/TT-BCA về quy định biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong Công an nhân dân
 • Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Quy trình công tác, phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các lực lượng trong CAND

 • Quyết định 238/2006/QĐ-TTg về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng CSND trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, ATGT
 • Thông tư 11/2007/TT-BCA hướng dẫn việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng CSND trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, ATGT
 • Nghị định 27/2010/NĐ-CP quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và CA xã phối hợp CSGT tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn GTĐB
 • Thông tư 47/2011/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 27/2010/NĐ-CP quy định việc huy động lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết
 • Thông tư 76/2011/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân
 • Thông tư 71/2012/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
 • Thông tư 39/2015/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân
 • Thông tư 58/2015/TT-BCA Thông tư quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động
 • Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
 • Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân
 • Thông tư 31/2016/TT-BCA quy định công tác của Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Thông tư 63/2017/TT-BCA Quy định về phối hợp trong công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính trong CAND
 • Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2021
 • Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (tiếng Anh) – Law on management and use of weapons, explosives and combat gears
 • Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Hướng dẫn về chế độ tiền lương, mức lương cơ sở, thuế thu nhập cá nhân đối với lực lượng công an

 • Cập nhật Bảng lương, phụ cấp mới nhất của quân đội và công an
 • Quy định mới nhất về chế độ tiền lương lực lượng công an
 • Bảng lương mới của công chức, viên chức, công an, quân đội từ 2021
 • Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
 • Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Hiệu lực 01/7/2019)
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với lực lượng vũ trang
 • Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2021 về cải cách chính sách tiền lương đối với lực lượng vũ trang
 • Thông tư 13/2012/TT-BTP quy định chi tiết chế độ tiền lương đối với lực lượng vũ trang
 • Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân
 • Thông tư 17/2013/TT-BCA hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu

Quy định về chế độ chính sách, trợ cấp phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ chiến sĩ CAND

 • Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
 • Thông tư 24/2011/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong Công an nhân dân
 • Thông tư 49/2011/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng trong Công an nhân dân hoặc tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp
 • Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân
  • Thông tư 33/2012/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân
  • Thông tư 14/2016/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2012/TT-BCA quy định v
 • Thông tư 69/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù và chế độ phụ cấp chống dịch trong Công an nhân dân
 • Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân
 • Thông tư 19/2015/TT-BCA quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân
 • Quyết định 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
 • Công văn 1670/BCA-V28 năm 2021 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP
 • Thông tư 31/2017/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg
 • Thông tư 49/2017/TT-BCA quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Quy định về thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân

Quy định về quản lý tài chính, hậu cần trong CAND

 • Thông tư 65/2011/TT-BCA quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân
 • Thông tư 03/2012/TT-BCA quy định về phân cấp, ủy quyền quyết định dự án đầu tư và xây dựng trong Công an nhân dân
 • Thông tư 05/2012/TT-BCA quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân
 • Thông tư 06/2012/TT-BCA quy định về Kế toán trưởng và Phụ trách kế toán trong Công an nhân dân
 • Thông tư 13/2012/TT-BCA ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an về phương tiện thủy Công an nhân dân; về kho tổng hợp; kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân
 • Thông tư 15/2012/TT-BCA quy định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong Công an nhân dân
 • Thông tư 37/2012/TT-BCA quy định về quản lý, trang bị và sử dụng phương tiện thủy nội địa trong CAND
 • Thông tư 40/2012/TT-BCA quy định công tác kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân
 • Thông tư 41/2012/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an
 • Thông tư 05/2013/TT-BCA bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an
 • Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân
 • Thông tư 59/2017/TT-BCA về quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân
 • Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh (hiệu lực 01/8/2020)

Quy định về xây dựng lực lượng CAND

 • Thông tư 44/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh

 • Thông tư 54/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

 • Thông tư 55/2009/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường

 • Thông tư 63/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Thông tư 04/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

 • Thông tư 02/2010/TT/BCA quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
 • Thông tư 54/2011/TT-BCA sửa đổi Điều 3, Điều 5 Thông tư 02/2010/TT/BCA quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
 • Thông tư 48/2011/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Thông tư 64/2011/TT-BCA về điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân
 • Thông tư 16/2013/TT-BCA quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí
 • Thông tư 04/2013/TT-BCA quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân
 • Thông tư 24/2015/TT-BCA quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động hợp đồng và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Công an nhân dân
 • Thông tư 45/2015/TT-BCA quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân

Quy định về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyển sinh vào các trường CAND

 • Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Hiệu lực 10/10/2019)
 • Thông tư 38/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 • Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
 • Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CAND

【#2】Luật Đấu Thầu Mới Nhất 2021 Và Nghị Định, Thông Tư Hướng Dẫn

Quy định chung

Công văn hướng dẫn Luật Đấu thầu

Hướng dẫn về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư:

Hướng dẫn về hồ sơ mời thầu, dự thầu, chỉ định thầu

Quy định về đấu thầu trong các Bộ ngành, lĩnh vực, mặt hàng cụ thể

 • Quyết định 3405/QĐ-BNN-TC năm 2008 quy định về trình tự, thủ tục đầu tư mua sắm, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Thông tư 09/2011/TT-BTNMT quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 65/2011/TT-BCA quy định về đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân
 • Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân
 • Thông tư 31/2014/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
 • Quyết định 2468/QĐ-BTC năm 2021 hướng dẫn Quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành tài chính
 • Thông tư 190/2015/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
 • Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (Hiệu lực 01/9/2020)
 • Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
 • Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 • Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
 • Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quản lý nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
 • Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Quy định về xử lý vi phạm hành chính, tội phạm trong lĩnh vực đấu thầu

Văn bản hướng dẫn về hợp đồng xây dựng, lựa chọn nhà thầu, đấu thầu trong xây dựng

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu

 • Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT năm 2021 về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực: (Cập nhật 10/2020)

【#3】Thủ Tướng: Tính Toán Chặt Chẽ Trước Khi Quyết Định Giãn Cách Xã Hội Phòng Chống Dịch Covid

Thủ tướng kết luận cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: VGP)

Đánh giá cao các ý kiến của các địa phương khi nêu nhiều giải pháp cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh, cần hoàn thiện Chỉ thị mới thay cho Chỉ thị 16, 19 trong bối cảnh giai đoạn 2 của dịch bệnh.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của ngành y tế, của TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước đã khoanh vùng ổ dịch tích cực với biện pháp mạnh mẽ. Dịch Covid-19 được dự báo sẽ phức tạp, lan rộng nếu chúng ta không khoanh vùng, dập dịch quyết liệt, kịp thời.

Phát biểu với các địa phương trên toàn quốc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lớn là không được lơ là, chủ quan. Trước hết, hệ thống chính trị phải vào cuộc, đặc biệt là những vùng có dịch, ổ dịch, cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo.

Thứ hai, phải khởi động hệ thống, nhất là hệ thống y tế, để sẵn sàng phòng chống dịch. Đồng thời, quản lý chặt chẽ biên giới; sẵn sàng dồn sức và khả năng có thể để phòng chống dịch tốt nhất. Các bệnh nhân nặng ở các bệnh viện cần phải có biện pháp quản lý tốt để hạn chế tử vong.

Bằng nhiều biện pháp kêu gọi người dân khai báo y tế, theo dõi tình sức khỏe. Trường hợp ho, sốt phải được kiểm tra kịp thời trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, chủ động, kiên quyết để ngăn chặn có hiệu quả làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 vào Việt Nam. Tinh thần là không để lây lan trên diện rộng, không để những ổ dịch mới khi phát hiện không được ngăn chặn. Không được chủ quan nhưng không được hoang mang, dao động, bị động.

Trong những địa phương mà chưa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì vẫn phải bảo đảm sản xuất kinh doanh, không đễ đứt gãy nền kinh tế, nhất là những trung tâm kinh tế lớn cũng như các thành phố và các địa phương trong cả nước.

Lần này dịch ở cấp độ mới, sẽ diễn ra trên diện rộng nếu như không ngăn chặn có hiệu quả, Thủ tướng nêu rõ, vì vậy, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn, bản, xóm, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch. “Chúng ta cần phải bảo vệ chính mình, gia đình mình và địa phương mình cư trú”, Thủ tướng lưu ý.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho đơn vị và cộng đồng, giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, giảm tụ tập, giữ khoảng cách, ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt những vùng có ổ dịch thì càng phải thực hiện nghiêm túc.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhanh nhất việc này.

Thủ tướng lưu ý không để xảy ra ổ dịch, nhất là các bệnh viện, cơ sở y tế và bảo vệ nhân viên y tế tốt nhất, đồng thời xử lý nghiêm minh người tung tin đồn, tin giả gây hoang mang dư luận.

Trong chỉ đạo, cần cân bằng giữa an ninh y tế và an ninh kinh tế xã hội, đặc biệt không làm những việc thái quá như ngăn sông cấm chợ; không được tuyên bố cách ly xã hội mà chưa tính toán phương án phù hợp, nhất là chưa có ổ dịch, vì điều này dễ dẫn đến bế tắc các hoạt động kinh tế, xã hội và đây còn là mầm mống gây mất trật tự an ninh.

Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta không chủ quan, lơ là, lỏng lẻo để dịch bệnh tràn lan, bùng phát, mất kiểm soát nhưng cũng cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội với phạm vi và quy mô hợp lý. Trừ những ổ dịch chúng ta phải làm kiên quyết, còn không phải ổ dịch thì chúng ta phải để cho hoạt động xã hội diễn ra bình thường.

Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng không, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người nước ngoài. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp khởi tố các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phương án cụ thể bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, có phương án cụ thể đối với các khu vực cách ly, phải căn cứ vào thực tiễn để chỉ đạo các địa phương có phương án đảm bảo an toàn kỳ thi, có phương án chặt chẽ với các địa phương được cách ly.

Nhân dịp này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhân dân và các địa phương chỉ đạo một cách chặt chẽ để không hoang mang, lo lắng, tiếp tục tin tưởng của các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế. Do đó, công tác tuyên truyền tập trung vào 2 hướng: Không gây chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang dư luận.

Covid-19 ở Việt Nam chiều 2/8: Thêm 30 ca mắc mới ở 6 địa phương

TGVN. Tính đến 18h ngày 2/8, Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới, trong đó ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng (16); Quảng Nam …

Covid-19: Thái Bình phong tỏa khu vực có hơn 200 hộ gia đình

TGVN. Lực lượng chức năng đã thiết lập 5 chốt để kiểm soát toàn bộ các đường ra, vào thôn Bùi, xã Hoà Tiến, huyện Hưng …

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19

TGVN. Chiều 2/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với các các tỉnh, thành …

【#4】Thay Thế Nghị Định 86, Nghị Định 10 Có Gì Mới Về Quản Lý Taxi Truyền Thống Và Taxi Công Nghệ?

Hôm nay 17-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô với nhiều điểm mới đáng chú ý về quản lý taxi công nghệ và taxi truyền thống. Nghị định 10 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2020.

Đáng chú ý, Nghị định 10 cho phép taxi và taxi công nghệ được lựa chọn gắn hộp đèn với chữ TAXI, hoặc dán logo phản quang, thay vì quy định cứng bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe.

Cụ thể, tại điểm b, khoản 1, Điều 6 của Nghị định 10 quy định: Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi (bao gồm taxi thanh toán bằng đồng hồ và taxi có sử dụng công cụ thanh toán, kết nối bằng ứng dụng điện tử) được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ “TAXI” cố định trên nóc xe, với kính thước tối thiểu là 12 x 30 cm, hoặc niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE TAXI” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe, với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE TAXI” là 6 x 20 cm.

Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ “TAXI” cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE TAXI”.

Đối với xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi (sau đây gọi là phần mềm tính tiền), Nghị định quy định: Trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến; Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số.

Phần mềm tính tiền phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; giao diện dành cho hành khách phải có tên hoặc biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phải cung cấp cho hành khách trước khi thực hiện vận chuyển các nội dung tối thiểu gồm: Tên đơn vị kinh doanh vận tải, họ và tên lái xe, biển kiểm soát xe, hành trình, cự ly chuyến đi (km), tổng số tiền hành khách phải trả và số điện thoại giải quyết phản ánh của hành khách.

Nghị định cũng quy định trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trên 70% tổng thời gian hoạt động trong một tháng tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp phù hiệu địa phương đó; việc xác định tổng thời gian hoạt động được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe.

Nghị định cũng không bắt buộc xe hợp đồng điện tử phải gắn hộp đèn, nhưng yêu cầu dán phù hiệu phản quang bên trong xe. Nghị định mới quy định niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” trên kính phía trước và kính phía sau xe. Theo đó, xe hợp đồng như Grab hay Be phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe.

Cụ thể: Tại điểm a Điều 7, xe hợp đồng phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết các thông tin khác trên xe.

Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” là 06 x 20 cm.

【#5】Sách Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ

Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. lần đầu tiên quy định xử phạt người uống rượu, bia mà còn lái xe đạp tham gia giao thông. Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn tăng mức phạt đối với các trường hợp

Phạm vi điều chỉnh quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, Nghị định này có quy định mới nhằm hiện thực hoá quy định cấm người đã uống rượu, bia rồi mà còn tham gia giao thông. Cụ thể, người nào chỉ cần uống rượu, bia (dù uổng ít) mà điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cũng bị xử phạt. Đồng thời, lần đầu tiên quy định xử phạt người uống rượu, bia mà còn lái xe đạp tham gia giao thông. Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn tăng mức phạt đối với các trường hợp uống rượu, bia rồi mà còn lái xe ô tô… Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Quy định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản về quản lý hạ tầng giao thông, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe,… Cụ thể như: Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23-04-2019 Q Định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23-01-2019 Q Định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03-12-2019 Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do nhà nước đầu tư, quản lý; Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17-12-2019 Q Định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGTVT ngày 12-11-2019 Hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;…

Đối tượng áp dụng quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông

Nhằm giúp người tham gia giao thông, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu, sử dụng và thực hiện các quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Giao thông vận tải liên kết trung tâm Sách pháp luật xuất bản cuốn sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 395.000đ/1 quyển

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Phần thứ hai. Các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Luật Giao thông đường bộ

Sách được bán tại website: chuyên bán các đầu đã gồm có VAT và miễm phí vận chuyển giao hàng tận nơi. sách được bảo hành 12 tháng, cam kết chất lượng chính hãng…

ĐT + ZaLo : 0283 636 2182 – 0909 366 858 (Mr: Phong)

0982 711 282 – 0913 142 287 (Mr: Thành)

Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P7. Quận 3 TP. HCM

Website: http://sachphapluat.com.vnEmail: [email protected]

【#6】Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt

Quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. lần đầu tiên quy định xử phạt người uống rượu, bia mà còn lái xe đạp tham gia giao thông. Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn tăng mức phạt đối với các trường hợp

Phạm vi điều chỉnh quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, Nghị định này có quy định mới nhằm hiện thực hoá quy định cấm người đã uống rượu, bia rồi mà còn tham gia giao thông. Cụ thể, người nào chỉ cần uống rượu, bia (dù uổng ít) mà điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cũng bị xử phạt. Đồng thời, lần đầu tiên quy định xử phạt người uống rượu, bia mà còn lái xe đạp tham gia giao thông. Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn tăng mức phạt đối với các trường hợp uống rượu, bia rồi mà còn lái xe ô tô… Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Quy định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản về quản lý hạ tầng giao thông, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe,… Cụ thể như: Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23-04-2019 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23-01-2019 Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03-12-2019 Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do nhà nước đầu tư, quản lý; Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17-12-2019 Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGTVT ngày 12-11-2019 Hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;…

Đối tượng áp dụng quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông

Nhằm giúp người tham gia giao thông, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu, sử dụng và thực hiện các quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Giao thông vận tải liên kết trung tâm Sách pháp luật xuất bản cuốn sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 395.000đ/1 quyển

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Phần thứ hai. Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Phần thứ ba. Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

【#7】Nghị Định Mới Về Xử Phạt Giao Thông, Những Điểm Cần Lưu Ý

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ với nhiều điểm mới. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Nghị định mới quy định như thế nào ?

Nội dung mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Theo đó, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở thì bị phạt từ 06 – 08 triệu đồng; Vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1 lít khí thở thì bị phạt từ 16 – 18 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở thì bị phạt từ 06 – 08 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng.

Uống rượu bia đi xe đạp cũng bị xử phạt

Đối với người điều khiển xe mô tô từ 6 – 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ từ 400-600 ngàn đồng. Đối với người điều khiển ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì Nghị định cũng tăng mức phạt tương tự.

Trong Nghị định này, lần đầu tiên Chính phủ quy định người đi xe đạp, xe đạp điện có thể bị phạt 80.000-100.000 đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở.

Phạt 200.000 – 300.000 đồng khi người đi xe đạp, xe đạp điện có nồng độ cồn vượt quá 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 – 0,4 mg/l khí thở; 400.000 – 600.000 đồng khi trong máu, hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020 và thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

【#8】Nghị Định Mới Về Giao Thông

Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2021, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 72 Quy Định Về Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Thông Tư Quy Định Việc Thẩm Định Tài Liệu Giáo Dục Địa Phương, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2021, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Mẫu Đơn Đề Nghị Xử Lý Vi Phạm Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Nghị Định, Thông Tư Nghị Định Mới, Quy Định Xử Phạt Giao Thông, Quy Định An Toàn Giao Thông, Quyết Định 146 Bộ Giao Thông Vận Tải, Luật Giao Thông Quy Định, Luật Giao Thông Quy Định Tốc Độ, Luật Giao Thông Quy Định Về Tốc Độ, Quy Định Luật Giao Thông, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Nghị Định Giáo Dục, Thông Tư Số 03 Hướng Dẫn Nghị Định 92, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 16 Oda, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34, Thông Tư Số 144 Hướng Dẫn Nghị Định 151, Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Thông Tư Số 01 Hướng Dẫn Nghị Định 61, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 12/cp, Thông Tư Số 13 Hướng Dẫn Nghị Định 15, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 64, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 59,

Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2021, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 72 Quy Định Về Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Thông Tư Quy Định Việc Thẩm Định Tài Liệu Giáo Dục Địa Phương,

【#9】Luật Đầu Tư Công Mới Nhất Và Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn 2021

  Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật Đầu tư công

  • Luật Đầu tư công 2014
  • Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 2021
 • Luật Đầu tư công năm 2021 (Hiệu lực 01/01/2020)
 • Luật Đầu tư công 2021, những nội dung mới so với Luật đầu tư công 2014
 • Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
 • Luật Đầu tư công 2014 tiếng Anh: Law on Public Investment
 • Tải miễn phí sách Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Nghị quyết, Nghị định và các văn bản hướng dẫn chung

 • Văn bản hợp nhất 905/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công
  • Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
  • Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công
 • Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Công văn 6561/BKHĐT-TH năm 2021 triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết 60/NQ-CP
 • Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước
 • Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2020

 • Văn bản hợp nhất 904/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
  • Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
  • Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015 kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 • Văn bản hợp nhất 903/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2020
  • Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2020
  • Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2020
 • Công văn 4456/BKHĐT-TH năm 2021 về lập kế hoạch đầu tư công năm 2021
 • Nghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2020
 • Nghị Quyết 1023/NQ-UBTVQH13 năm 2021 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2020
 • Quyết định 40/2015/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2021
 • Nghị quyết 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2020 do Quốc hội ban hành
 • Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021­2020
 • Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2021-2020 (đợt 2)
 • Quyết định 572/QĐ-BKHĐT năm 2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2020
 • Quyết định 1178/QĐ-BKHĐT năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2021-2020 (đợt 2)
 • Công văn 8388/BKHĐT-TH năm 2021 về báo cáo dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
 • Quyết định 173/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2021
 • Công văn 7987/BKHĐT-KTĐN năm 2021 về phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2021 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn chi phát triển

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 • Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
 • Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 108/2016/TT-BTC

Quy định về đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn

 • Nghị quyết 26/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 • Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Hiệu lực 21/01/2019)

Quy định về giám sát, đánh giá, quản lý đầu tư

 • Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
 • Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
 • Công văn 18761/BTC-ĐT năm 2021 về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2021
 • Thông tư 59/2017/TT-BCA về quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân
 • Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư thực hiện dự án BT

 • Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Hiệu lực 19/06/2018)
 • Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 • Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (Hiệu lực 12/11/2018)
 • Thông tư 38/2015/TT-BCT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
 • Thông tư 21/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
 • Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

【#10】Quy Định Mới Về Biển Báo Giao Thông Theo Quy Chuẩn 41 2021

Thì điểm mới thứ nhất: nếu ai đang nghiên cứu quy chuẩn 41 năm 2021 thì dễ dàng nhận thấy các biển báo hiệu, biển báo cấm, biển nhiều lệnh đã rõ ràng dễ hiểu hơn rất nhiều theo hướng nhìn biển thế nào thì đi thế đó. Không còn cái tình trạng là phải đoán mò như trước, một trong những điểm mới quan trọng trong cái quy chuẩn 41 năm 2021 đó là quy định đặt biển hạn chế tốc độ tối đa trung gian, theo đó trong trường hợp chuyển tiếp từ giá trị tốc độ lớn xuống giá trị tốc độ nhỏ mà sự chênh lệch giữa hai giá trị tốc độ này lớn, thì nên đặt biển hạn chế tốc độ tối đa trung gian.

Trên các diễn đàn xã hội quy định này được rất nhiều chủ phương tiện đánh giá là rất hay, do phù hợp với tình hình thực tế khi tham gia giao thông, chấm dứt cái tình trạng mà đang bôn bôn trên đường ở tốc độ cao mẫu phanh cháy đường khi gặp biển hạn chế tốc độ đột ngột, đoạn chuyển tiếp trung gian được quy định là không nhỏ hơn 250 mét cho việc chuyển tiếp từ tốc độ 120km/h xuống 100km/h và không nhỏ hơn 200 mét cho việc chuyển tiếp từ tốc độ 100km/h xuống 80km/h và không nhỏ hơn 150 mét cho việc chuyển tiếp từ tốc độ 80km/h xuống 60km/h.

Cái điểm mới thứ 2: Đó là các phương tiện chính thức được vượt bên phải, khi đi trên đường có nhiều làn đường và làn bên phải không cấm loại xe đó, lái xe được phép vượt phải vì trong quy chuẩn 41 có định nghĩa vượt phải như sau: Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện vượt phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều, các phương tiện không được phép vượt phải trong một số trường hợp quy định tại luật giao thông đường bộ. Thưa các bạn thì theo khái niệm trên về cơ bản khi lưu thông là lái xe được phép vượt phải, tuy nhiên có một số trường hợp không được phép vượt phải được quy định trong luật giao thông đường bộ. Ví dụ như các trường hợp có biển cấm vượt hoặc là phía trước có chướng ngại vật…vv… Và một trường hợp nữa không được phép vượt phải là khi đi trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều, còn là trên các tuyến cao tốc và các tuyến đường có nhiều làn thì lái xe được phép vượt phải theo quy định mới.

Chúng ta sang cái điểm mới thứ 3 của quy chuẩn 41 năm 2021 : Đó là lần đầu tiên có biển quy định tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm đó là biển P 127A, đây là quy định mà bám sát tình hình thực tế, bởi tâm lý đa số người điều khiển phương tiện thường hay chủ quan đi quá tốc độ vào ban đêm khi đường vắng, dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra do thiếu quan sát không làm chủ được tốc độ. Theo quy định này, biển sẽ được áp dụng trong một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy.

Cái điểm mới thứ tư của quy chuẩn 41 năm 2021 : Đó là quy định cho phép đỗ xe lếch chân trên vỉa hè, cũng không khiến ít cánh tài xế đặt biệt là những người sống tại khu vực đô thị vui mừng, nếu như trước đây khi quy chuẩn 41 năm 2012 thì lại không quy định người điều khiển phương tiện được phép đỗ xe trên hè phố, thì theo quy chuẩn mới tại điểm E 8A, biển số 408A quy định rõ để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng thì phải đặt biển số I 408A nơi đỗ xe một phần trên hè phố sẽ phải đỗ từ ½ thân xe trở lên trên hè phố. Theo nhận xét của các nhà luật sư và những người tham gia giao thông khi quy định mới này đã cởi trói cho rất nhiều chủ phương tiện, đặt biệt là những người thường xuyên sử dụng ô tô tại khu vực nội đô, nơi mà tất đất tất vàng vốn đang thiến diện tích dành giao thông tĩnh. Đồng thời quy định này cũng góp phần giảm thiểu tình trạng các phương tiện dừng đỗ lẫn chiếm lòng đường, lề đường gây cản trợ giao thông.

Chúng ta sang điểm mới thứ 5 của quy chuẩn 41 năm 2021: Đó là tại phụ lục E phần quy định ý nghĩa sử dụng biển chỉ dẫn của quy chuẩn 41 năm 2021 mục B phần vạch 2.2 đó là cái vạch phân chia các làn xe cùng chiều, dạng vạch đơn liền nét được áp dụng dùng để phân chia các làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác, xe không được lẫn làn, không được đè lên vạch. Đây là điểm mới mà các chủ phương tiện cần lưu ý nếu không muốn mất tiền oan bởi trước đây các phương tiện được phép đè vạch đối với đường trên 60km/h thì nay không được lẫn làn, không được đè vạch.

Một các điểm mới tiếp theo của quy chuẩn 41 năm 2021: Đó là cái việc đưa biển 412 mà chúng ta vẫn quen gọi là điểm phân làn, từ nhóm biển chỉ dẫn sang thành nhóm biển hiệu lệnh, bắt buộc lái xe phải chấp hành, lái xe phải đi theo đúng làn đường phù hợp các loại phương tiện mà mình đang điều khiển.

Cái điểm mới thứ 7 của quy chuẩn 41 năm 2021: Đó là tại điểm 3.1 khái niệm đường cao tốc đã được làm rõ, theo đó đường cao tốc là đường dành riêng cho xe ô tô và một số loại xe chuyên dùng được phép đi vào, theo quy định của luật giao thông đường bộ đây là bước tiến mới, chấm dứt các tình trạng xe mô tô, xe gắn máy cũng đi vào đường cao tốc gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia trước đây.

Điểm mới tiếp theo của quy chuẩn 41 năm 2021: Đó là xe bán tải thì được xem như xe con, nếu trước đây chưa có quy định cụ thể về các trường hợp xử lý xe bán tải khi tham gia giao thông trong các tình huống như phân làn, đi giờ cấm do đó dẫn đến tình trạng tranh cãi vì nhiều ngời cho rằng xe bán tải phải xử lý tương tự như xe tải, do cùng mang biển số CD. Cũng có nhiều người cho rằng xe bán tải chỉ xử lý như xe con, bởi số chỗ ngồi trên xe và tải trọng của xe tranh cãi trên sẽ chấm dứt theo quy chuẩn 41 năm 2021, theo quy định mới thì xe bán tải có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1,5 tấn ghi theo giấy đăng kiểm và từ 5 chỗ ngồi trở xuống được coi là xe con, như vậy các dòng xe bán tải đáng bán phổ biến tại Việt Nam như: Forzazo, Mitsubishi, Nissan, Toyota thì được coi là xe con theo quy chuẩn 41 năm 2021. Tuy nhiên quy chuẩn 41 năm 2021 chỉ áp dụng cho hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, vì vậy bán tải được coi là xe con chỉ có hiệu lực trong phạm vi về biển báo chỉ dẫn giao thông và không được coi là xe con trong quy định niên hạn sử dụng 200 đăng ký biển số.

Cái điểm mới tiếp theo: Đó là cái biển cấm rẽ trái không cấm quay đầu, đây chính là biển báo P123 có tác dụng cấm rẽ trái hoặc cấm rẽ phải, nhưng không có giá trị cấm quay đầu xe tức là nếu gặp biển này thì chúng ta vẫn được phép quay đầu xe, ngoài ra thì giới tài xế còn có thắc mắc về biển cấm ô tô rẽ trái là ký hiệu là P103C thì có đồng nghĩa với cấm quay đầu hay không? Điều này quy chuẩn 41 năm 2021 không có thay đổi gì so với quy chuẩn 41 năm 2012, cả 2 biển trên đều không đề cập đến nội dung cấm quay đầu khi mô tả về biển 103C, như vậy thì cũng không tồn tại khái niệm cấm ô tô rẽ trái thì cấm luôn quay đầu và do vậy thì ô tô mặc dù bị cấm rẽ trái nhưng vẫn được phép quay đầu.

Một điểm mới tiếp theo: Đó là cái biển báo khu dân cư, thì trước đây nhiều tài xế thường bị xử lý cái lỗi này, vì chạy quá tốc độ trong khu dân cư vì nhầm tưởng là đã hết sau khi đi cả một quãng dường dài không có biển báo, theo quy chuẩn 41 năm 2021 quy định tại cái điều 38 đã tránh hiểu lầm như sau: Nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh có hiệu lực rất dài thì tại các đường giao nhau, biểu hiệu lệnh phải được nhắc lại đặt ngay sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh, nếu không có biển nhắc lại thì biểu hiệu lệnh được mặc nhiên xem là hết hiệu lực.

Một điểm mới tiếp theo của quy chuẩn 41 năm 2021: Đó là cách cắm biển báo theo quy chuẩn cũ năm 2012 thì có viết: Trên những đường xe chạy với tốc độ cao mà có nhiều làn đường thì biển có thể treo ở phía trên phần xe chạy. Có thể đặt biển hướng dẫn cho từng làn đường và biển được treo trên giá long môn, theo quy định cũ mà viết như vậy thì những các nơi không có giá long môn thì tài xế sẽ khó quan sát, thế nhưng theo quy chuẩn mới năm 2021 thì có viết: Trên những đường mà có xe chạy, có từ 2 làn đường trở lên, biển được treo trên giá long môn hoặc cột cần vươn trong trường hợp mà không đặt trên giá long môn hoặc cột cần vươn thì có thể lắp đặt thêm biển báo ở phía bên trái của chiều xe chạy. Như vậy là theo cách lắp điểm mới của quy chuẩn 41 năm 2021 thì đã mở ra cách cắm biển rất đầy đủ và dễ quan sát hơn với 2 biển báo ở 2 bên đường.

Chúng tôi sang một cái điểm mới nữa tại quy chuẩn 41 của năm 2021: Đó là cái việc hướng dẫn tham gia giao thông khi có đèn vàng, theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiểu đường bộ ban hành kèn theo thông tư số 06 năm 2021, thì khi tín hiệu đèn vàng bật sáng người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn (vạch dừng xe) nếu không có vạch sơn dừng xe thì phải dừng phía trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn (vạch dừng xe) thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau để tránh nguy hiểm, ở nơi đường giao nhau vừa có đèn tín hiệu, vừa có biển báo hiệu và vạch sơn thì lái xe phải tuân thủ theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu. Trường hợp đèn tín hiệu tắt hoặc có đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì lái xe phải tuân theo biển báo hiệu và vạch sơn theo thứ tự hiệu lực đã quy định.

Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng tôi đã trình bày xong với quý vị và các bạn những điểm lưu ý mới nhất của quy chuẩn 41 của năm 2021 về hệ thống biển báo hiệu đường bộ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi!

Tags

: Phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy, Quy chuẩn 41 về biển báo tốc độ, quy định về biển báo giao thông, Quy đinh mới về biển báo đường bộ, QUY ĐỊNH BIỂN BÁO AN TOÀN GIAO THÔNG, quy dinhj bien bao trong tai duowng giao thong, quy chuẩn quốc gia biển báo, quy chuẩn giao thông mới nhất, quy chuẩn biển báo việt nam, quy chuan bien bao công trình giao thong, quy chuan 41, quy cách cắm biển báo hiệu giao thông đường bộ, qui định về KHOẢNG CÁCH vạch sơn trƯỚc giá long môn, phô biên phap luât, nghi dinh 41/2020, chiều cao cột biển báo giao thông, Quy định đặt biển hạn chế tốc độ t của quy chuẩn 41