Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Tập Trung Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Năm 2022
 • Nghị Định 91/2017: 5 Điểm Nổi Bật Trong Thi Đua, Khen Thưởng
 • Trang Giá Cả Xăng Dầu
 • Nghị Định Kinh Doanh Xăng Dầu
 • Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ, Kiểm Soát Đầu Vào, Kiểm Soát Hồ Sơ, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát An Ninh, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Đánh Giá Kiểm Tra Dự án, Văn Bản Hướng Dẫn Kiểm Soát Chi Qua Kho Bạc, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Là Gì, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm, Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ, Luận án Kiểm Soát Nội Bộ, Mẫu Báo Cáo Của Kiểm Soát Viên, Tuần Tra Kiểm Soát, Kiểm Soát Dữ Liệu, Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát Tiêng ồn, Kiểm Soát Tuân Thủ, Kiểm Soát Nội Bộ Tuân Thủ, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Kiểm Soát, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc, Mẫu Báo Cóa Kiểm Soát Viên, Thủ Tục Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, Quy Trình Kiểm Soát Vật Tư, Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2022, Kế Hoạch Làm Việc Của Ban Kiểm Soát, Kiểm Soát Dữ Liệu Điện Tử, Phân Bón Tan Chậm Có Kiểm Soát, 6 Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Đối Phương, Quy Trình Kiểm Soát Hồ Sơ Theo Iso, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tập Đoàn Bảo Việt, Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Nội Bộ, Khóa Luận Kiểm Soát Nội Bộ, Chứng Táo Bón Và Kiểm Soát Đại Tiện, Mẫu Tờ Khai Cấp Thẻ Kiểm Soát An Ninh, Luận Văn Thạc Sĩ Về Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát Dữ Liệu Điện Tử Là Gì, Kiểm Soát Tuân Thủ Tiếng Anh, Báo Cáo Kết Quả Phỏng Chống Và Kiểm Soát Ma Túy, Phòng Chống Và Kiểm Soát Ma Túy, Bao Cao Phong Chong Va Kiem Soat Ma Tuy, Chức Năng Kiểm Soát, Cơ Chế Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước, Thông Tư Kiểm Soát Đặc Biệt, Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường, Biên Bản Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, Thông Tư Số 16 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Luật Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Quy Trình Kiểm Soát Cung Cấp Dịch Vụ , Tuần Tra Kiểm Soát Giao Thông Là Gì, 6 Hướng Dẫn Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Luận Văn Tốt Nghiệp Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ, Thông Tư 07 Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính 6 Tháng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Ban Kiểm Soát, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Thành Viên Ban Kiểm Soát, Khóa Luận Kiểm Soát Tuân Thủ, ý Nghĩa Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Thông Tư Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Pháp Luật Về Kiểm Soát Chuyển Giá, Khóa Luận Kiểm Soát Bán Hàng, Soop Thuoc Kiem Soat Dac Biet, 6 Hướng Dẫn Về Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Báo Cáo Kết Quả Việc Kiểm Tra Rà Soát Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Ngoài Công Lập, Trắc Nghiệm Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Có Đáp án, Báo Cáo Thực Hành Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn,

  Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ, Kiểm Soát Đầu Vào, Kiểm Soát Hồ Sơ, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát An Ninh, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Đánh Giá Kiểm Tra Dự án, Văn Bản Hướng Dẫn Kiểm Soát Chi Qua Kho Bạc, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Là Gì, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm, Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ, Luận án Kiểm Soát Nội Bộ, Mẫu Báo Cáo Của Kiểm Soát Viên, Tuần Tra Kiểm Soát, Kiểm Soát Dữ Liệu, Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát Tiêng ồn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thanh Tra Chính Phủ Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Và Thu Nhập
 • Sẽ Có Quy Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Quyền Trong Tháng 10
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập Sẽ Trình Chính Phủ Trong Tháng 6
 • Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức
 • Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập Trung Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Năm 2022
 • Nghị Định 91/2017: 5 Điểm Nổi Bật Trong Thi Đua, Khen Thưởng
 • Trang Giá Cả Xăng Dầu
 • Nghị Định Kinh Doanh Xăng Dầu
 • Nghị Định Về Kinh Doanh Khí
 • Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ, Kiểm Soát Đầu Vào, Kiểm Soát Hồ Sơ, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát An Ninh, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Đánh Giá Kiểm Tra Dự án, Văn Bản Hướng Dẫn Kiểm Soát Chi Qua Kho Bạc, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Là Gì, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm, Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ, Luận án Kiểm Soát Nội Bộ, Mẫu Báo Cáo Của Kiểm Soát Viên, Tuần Tra Kiểm Soát, Kiểm Soát Dữ Liệu, Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát Tiêng ồn, Kiểm Soát Tuân Thủ, Kiểm Soát Nội Bộ Tuân Thủ, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Kiểm Soát, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc, Mẫu Báo Cóa Kiểm Soát Viên, Thủ Tục Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, Quy Trình Kiểm Soát Vật Tư, Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2022, Kế Hoạch Làm Việc Của Ban Kiểm Soát, Kiểm Soát Dữ Liệu Điện Tử, Phân Bón Tan Chậm Có Kiểm Soát, 6 Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Đối Phương, Quy Trình Kiểm Soát Hồ Sơ Theo Iso, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tập Đoàn Bảo Việt, Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Nội Bộ, Khóa Luận Kiểm Soát Nội Bộ, Chứng Táo Bón Và Kiểm Soát Đại Tiện, Mẫu Tờ Khai Cấp Thẻ Kiểm Soát An Ninh, Luận Văn Thạc Sĩ Về Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát Dữ Liệu Điện Tử Là Gì, Kiểm Soát Tuân Thủ Tiếng Anh, Báo Cáo Kết Quả Phỏng Chống Và Kiểm Soát Ma Túy, Phòng Chống Và Kiểm Soát Ma Túy, Bao Cao Phong Chong Va Kiem Soat Ma Tuy, Chức Năng Kiểm Soát, Cơ Chế Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước, Thông Tư Kiểm Soát Đặc Biệt, Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường, Biên Bản Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, Thông Tư Số 16 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Luật Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Quy Trình Kiểm Soát Cung Cấp Dịch Vụ , Tuần Tra Kiểm Soát Giao Thông Là Gì, 6 Hướng Dẫn Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Luận Văn Tốt Nghiệp Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ, Thông Tư 07 Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính 6 Tháng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Ban Kiểm Soát, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Thành Viên Ban Kiểm Soát, Khóa Luận Kiểm Soát Tuân Thủ, ý Nghĩa Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Thông Tư Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Pháp Luật Về Kiểm Soát Chuyển Giá, Khóa Luận Kiểm Soát Bán Hàng, Soop Thuoc Kiem Soat Dac Biet, 6 Hướng Dẫn Về Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Báo Cáo Kết Quả Việc Kiểm Tra Rà Soát Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Ngoài Công Lập, Trắc Nghiệm Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Có Đáp án, Báo Cáo Thực Hành Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn,

  Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ, Kiểm Soát Đầu Vào, Kiểm Soát Hồ Sơ, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát An Ninh, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Đánh Giá Kiểm Tra Dự án, Văn Bản Hướng Dẫn Kiểm Soát Chi Qua Kho Bạc, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Là Gì, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm, Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ, Luận án Kiểm Soát Nội Bộ, Mẫu Báo Cáo Của Kiểm Soát Viên, Tuần Tra Kiểm Soát, Kiểm Soát Dữ Liệu, Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Soát Tiêng ồn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Thanh Tra Chính Phủ Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Và Thu Nhập
 • Sẽ Có Quy Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Quyền Trong Tháng 10
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập Sẽ Trình Chính Phủ Trong Tháng 6
 • Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức
 • Hoàn Thiện Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Luật Thi Đua Khen Thưởng
 • Luật Số 39/2013/qh13 Về Thi Đua, Khen Thưởng
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Mới Về Kinh Doanh Xăng Dầu :: Hoạt Động Sxkd :: Petrolimex (Plx)
 • Công Thương Lấy Ý Kiến Sửa Đổi Nghị Định 83/2014/nđ
 • Nhiều Doanh Nghiệp ‘chết Tức Tưởi’ Sau Nghị Định 19
 • Đại diện Ban soạn thảo và Tổ biên tập cho biết, Luật PCTN năm 2022 của Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật PCTN về kiểm soát TS, TN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, Khoản 3 Điều 31 về trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về TS, TN của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh TS, TN; Khoản 2 Điều 35 về Mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản; Điểm b Khoản 3 Điều 36 về người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải kê khai TS, TN hàng năm.

  Bên cạnh đó, Khoản 6 Điều 39 về thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai TS, TN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai bản kê khai TS, TN của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước hay Khoản 4 Điều 54 về bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TS, TN…

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: L.A 

  Các nội dung phối hợp gồm: Xác minh TS, TN đối với người được xác minh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ quản lý; Tiếp nhận Bản kê khai TS, TN; xây dựng kế hoạch xác minh TS, TN; trưng tập người tham gia Tổ xác minh TS, TN; Báo cáo phục vụ việc xác minh TS, TN; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TS, TN; cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát TS, TN.

  Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những nội dung Luật PCTN năm 2022, trong đó Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết và quy định việc xây dựng quy chế phối hợp nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của Luật PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là rất cần thiết.

  Dự thảo Nghị định gồm 8 Chương, 25 Điều và 03 Phụ lục: Chương 1: “Quy định chung” gồm 4 điều; Chương II: “Trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về TS, TN” gồm 4 điều; Chương III: “Kê khai TS, TN” gồm Điều 9 và Điều 10 và Chương IV: “Công khai bản kê khai TS, TN” gồm 3 điều.

  Bên cạnh đó, Chương V: “Xác minh TS, TN hàng năm” gồm 03 điều; Chương VI: “Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TS, TN” gồm 03 điều; Chương VII: “Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát TS, TN” gồm 4 điều; Chương VIII: “Điều khoản thi hành” gồm Điều 24 quy định về hiệu lực thi hành và Điều 25 về trách nhiệm thi hành Nghị định.

  Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, tới thời điểm này Nghị định đã tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với lập hiến, lập pháp. Các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định cơ bản đã được thống nhất ý kiến.

  Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo, còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Chính phủ như về phạm vi điều chỉnh và trách nhiệm thi hành; về việc công khai bản kê khai TS, TN; về việc xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch hàng năm. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Ban soạn thảo và Tổ biên tập khẩn trương hoàn thiện ngay Tờ trình Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Kiểm soát TS, TN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt./.

  Lan Anh

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Về Kê Khai Tài Sản Của Cán Bộ, Công Chức
 • Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Chính Trị
 • Nghị Định Chính Phủ Trong Tiếng Tiếng Nhật
 • Dịch Thuật Tiếng Nhật Văn Bản Luật, Hiến Pháp, Nghị Định, Thông Tư
 • Hiệp Ước Hoặc Nghị Định Thư Kyoto Là Gì?
 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập

  --- Bài mới hơn ---

 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Kê Khai Tài Sản Thiếu Trung Thực, Cán Bộ Có Thể Bị Cách Chức
 • Tránh Việc Kê Khai Hình Thức, Tẩu Tán Tài Sản
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị (1)
 • Nghị Định Số 42 Khen Thưởng
 • Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Kiểm Soát Đầu Vào, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ, Kiểm Soát, Kiểm Soát Hồ Sơ, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát Nội Bộ, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ, Luận án Kiểm Soát Nội Bộ, Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ, Quy Trình Kiểm Soát Vật Tư, Kiểm Soát Tiêng ồn, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Kiểm Soát, Mẫu Báo Cóa Kiểm Soát Viên, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Đánh Giá Kiểm Tra Dự án, Văn Bản Hướng Dẫn Kiểm Soát Chi Qua Kho Bạc, Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2022, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm, Mẫu Báo Cáo Của Kiểm Soát Viên, Tuần Tra Kiểm Soát, Kiểm Soát Tuân Thủ, Kiểm Soát Nội Bộ Tuân Thủ, Thủ Tục Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, Kiểm Soát Dữ Liệu, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Là Gì, Kiểm Soát An Ninh, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 24, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 101, Dự Thảo Nghị Định 86 Sửa Đổi, Dự Thảo Nghị Định 86, Dự Thảo Nghị Định, Dự Thảo Nghị Định 84, Dự Thảo Nghị Định 79, Dự Thảo Nghị Định 74, Dự Thảo Nghị Định Y Tế Cơ Sở, Dự Thảo Nghị Định 72, Dự Thảo Nghị Định Bộ Y Tế, Dự Thảo Nghị Định Số 62, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 163, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 32, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 24, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 59, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 86, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 126, Dự Thảo Nghị Định Về Y Tế Cơ Sở, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20, Nghị Định Dự Thảo, Dự Thảo Nghị Định 71, Dự Thảo Nghị Định 100, Dự Thảo Nghị Định 62, Dự Thảo Nghị Định 46 Sửa Đổi, Dự Thảo Nghị Định 20, Dự Thảo Nghị Định 167, Dự Thảo Nghị Định 46, Dự Thảo Nghị Định 30, Dự Thảo Nghị Định 40, Dự Thảo Nghị Định 37, Dự Thảo Nghị Định 101, Dự Thảo Nghị Định 32,

  Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Kiểm Soát Đầu Vào, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ, Kiểm Soát, Kiểm Soát Hồ Sơ, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát Nội Bộ, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ, Luận án Kiểm Soát Nội Bộ, Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Do Nợ Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Của Người Có Chức Vụ
 • 07 Điểm Mới Về Kỷ Luật Công Chức Áp Dụng Từ Ngày 20/9/2020
 • Những Hình Thức Kỷ Luật Công Chức Theo Nghị Định Số 34/2011
 • Sắp Ban Hành Nghị Định Mới Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Vẫn Còn Một Số Ý Kiến Khác Nhau Về Quy Định Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Nâng Cao Hiệu Quả Việc Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Và Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định Số 87/2018/nđ
 • Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022
 • Nghị Định Là Gì? Phân Biệt Luật – Nghị Định
 • Nhiều Quy Định Mới Trong Thi Hành Luật Đất Đai
 • Cập Nhật 06 Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Trong Thông Tư 68/2019/tt
 •  

  Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2022; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập.

  Ngày 24/3/2021, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành văn bản số 174-CV/TU về việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thống nhất nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập và kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tham nhũng.

  – Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trong đó có Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật Phòng chống tham nhũng 2022, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  – Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả kê khai lần đầu, hằng năm và kê khai bổ sung theo quy định.

  Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai, đầy đủ, rõ ràng, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản tăng thêm theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2022, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản thu nhập. Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

  Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập bàn giao danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, hoàn thành trước 30/4/2021. Các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền.

  – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Việc xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình. Số người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Kịp thời xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản./.

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị
 • Nghị Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Quy Định Về Giao Dịch Liên Kết
 • Lưu Ý Thời Hạn Nộp Tiền Thuế Đã Được Gia Hạn Theo Nghị Định 41/2020/nđ
 • Nộp Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất Bằng Phương Thức Điện Tử
 • Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Nghị Định Của Chính Phủ Về Việc Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Đăng Ký Kết Hôn Với Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Theo Quy Định Tại Nghị Định Số 32/2002/nđ
 • Đăng Ký Kết Hôn Đối Với Đồng Bào Các Dân Tộc Thiểu Số Theo Quy Định Tại Nghị Định Số 32/2002/nđ
 • Đăng Ký Kết Hôn Theo Quy Định Của Nghị Định Số 32/2002/nđ
 • Điểm Mới Của Nghị Định Số 108/2018/nđ
 • TIN ĐỌC NHIỀU

  TIN MỚI NHẬN

  (Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Nghị định trên quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Nghị định nêu rõ, những người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

  1- Các ngạch công chức và chức danh sau: Chấp hành viên; điều tra viên; kế toán viên; kiểm lâm viên; kiểm sát viên; kiểm soát viên ngân hàng; kiểm soát viên thị trường; kiểm toán viên; kiểm tra viên của Đảng; kiểm tra viên hải quan; kiểm tra viên thuế; thanh tra viên; thẩm phán.

  3- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  Nghị định quy định rõ việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó, Nghị định quy định bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được công khai bao gồm bản kê khai lần đầu, bản kê khai phục vụ việc bổ nhiệm và bản kê khai hàng năm hoặc bản kê khai bổ sung liền trước đó. Việc công khai được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

  Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, người chủ trì cuộc họp thực hiện việc công khai bản kê khai như sau: Phát cho những người bỏ phiếu tín nhiệm bản sao của các bản kê khai; đọc hoặc phân công người đọc bản kê khai phục vụ bổ nhiệm và Kết luận xác minh tài sản, thu nhập (nếu có).

  Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải được ghi vào biên bản cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

  Đối với bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp để bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  Kê khai không trung thực bị xử lý nặng

  Theo Nghị định, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

  Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

  Nghị định cũng quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai, nộp bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức.

  Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận bản kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh, kết luận xác minh, công khai kết quả xác minh thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

  Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

  Các hành vi vi phạm quy định trên nếu cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  Vũ Phương Nhi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Một Số Điểm Mới Của Nghị Định Số 130/2020/nđ
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Định Của Chính Phủ Về Khu Vực Phòng Thủ
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Định 152 Của Chính Phủ Về Khu Vực Phòng Thủ
 • Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Nghị Định 152 Của Chính Phủ Về Khu Vực Phòng Thủ
 • Thu Hồi Đất Đối Với Các Trường Hợp Sử Dụng Đất Không Đúng Mục Đích, Sử Dụng Đất Không Có Hiệu Quả Khi Chưa Có Quyết Định Thu Hồi Đất (Quy Định Tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đất Đai Và Huớng Dẫn Chi Tiết Tại Nghị Định Số 181/2004/nđ
 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập

  --- Bài mới hơn ---

 • Kê Khai Tài Sản Thiếu Trung Thực, Cán Bộ Có Thể Bị Cách Chức
 • Tránh Việc Kê Khai Hình Thức, Tẩu Tán Tài Sản
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị (1)
 • Nghị Định Số 42 Khen Thưởng
 • Hướng Dẫn Nghị Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng
 • Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Thông Tư 07 Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính 6 Tháng, ý Nghĩa Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Luật Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Tờ Trình Chính Phủ Về Dự Thảo Nghị Định, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Dự Thảo Sáp Nhập Sở Kế Hoạch Và Sở Tài Chính, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Bài Thảo Luận Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Đối Với Các Doanh Nghiệp, Nghị Định Số 78/2013/nĐ-cp Ngày 17 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ Về Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát, Kiểm Soát Đầu Vào, Kiểm Soát Hồ Sơ, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, Kiểm Soát Nội Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Báo Cáo Kiểm Soát ô Nhiễm, Kiểm Soát Dữ Liệu, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Đánh Giá Kiểm Tra Dự án, Kiểm Soát Tuân Thủ, Mẫu Báo Cáo Của Kiểm Soát Viên, Mẫu Báo Cóa Kiểm Soát Viên, Văn Bản Hướng Dẫn Kiểm Soát Chi Qua Kho Bạc, Quy Trình Kiểm Soát Vật Tư, Kiểm Soát Nội Bộ Tuân Thủ, Kiểm Soát An Ninh, Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Kiểm Soát, Kiểm Soát Tiêng ồn, Luận án Kiểm Soát Nội Bộ, Thủ Tục Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, Tuần Tra Kiểm Soát, Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Là Gì, Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ, Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2022, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 24, Dự Thảo Nghị Định 79, Dự Thảo Nghị Định Về Y Tế Cơ Sở, Dự Thảo Nghị Định, Dự Thảo Nghị Định Số 62, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 101, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 126, Dự Thảo Nghị Định Bộ Y Tế, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 59, Góp ý Dự Thảo Nghị Định, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 86, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 32, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 24, Dự Thảo Nghị Định 86, Dự Thảo Nghị Định 84, Dự Thảo Nghị Định Y Tế Cơ Sở, Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 20,

  Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Thẩm Định Tài Chính Ban Kiểm Soát, Nghị Định Về Kiểm Soát ô Nhiễm Không Khí, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Thông Tư 07 Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính 6 Tháng, ý Nghĩa Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Luật Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính, Tờ Trình Chính Phủ Về Dự Thảo Nghị Định, Nghị Quyết Ban Kiểm Soát, Dự Thảo Sáp Nhập Sở Kế Hoạch Và Sở Tài Chính, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Bài Thảo Luận Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Kiểm Soát, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022, Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Đối Với Các Doanh Nghiệp, Nghị Định Số 78/2013/nĐ-cp Ngày 17 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ Về Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Số 16 Về Rà Soát Văn Bản, Nghị Định 16 Rà Soát, Nghị Định Rà Soát, Nghị Định Rà Soát Văn Bản, Nghị Định 16 Rà Soát Văn Bản, Nghị Định Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Nghị Định Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Quy Trình Kiểm Tra, Giám Sát Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn chúng tôi Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Bài Tham Luân Về Kiểm Tra ,kiểm Soát Của Đội Bảo Vệ, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Thông Tư Số 01 Về Kiểm Tra Kiểm Soát Lâm Sản, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Lý Do Nợ Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Của Người Có Chức Vụ
 • 07 Điểm Mới Về Kỷ Luật Công Chức Áp Dụng Từ Ngày 20/9/2020
 • Những Hình Thức Kỷ Luật Công Chức Theo Nghị Định Số 34/2011
 • Sắp Ban Hành Nghị Định Mới Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập Sẽ Trình Chính Phủ Trong Tháng 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Sẽ Có Quy Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Quyền Trong Tháng 10
 • Thanh Tra Chính Phủ Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Và Thu Nhập
 • Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Tập Trung Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Năm 2022
 • Tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho biết, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Tờ trình gửi Chính phủ về Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập trong đó đề cập những ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Chính phủ.

  Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến cho rằng quy định như vậy là mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị định và nội dung này của Chính phủ không được Luật PCTN giao quy định chi tiết.

  TTCP giữ nguyên quy định của Dự thảo dựa trên những căn cứ: Theo Điều 30 của Luật PCTN năm 2022, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nếu công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức của Đảng thì chịu sự kiểm soát về tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền của Đảng; nếu công tác tại cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước thì chịu sự kiểm soát cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc Nhà nước; nếu công tác tại tổ chức chính trị – xã hội thì chịu sự kiểm soát của cơ quan Trung ương của tổ chức đó.

  Mặt khác, hiện nay, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp của Nhà nước… có nhiều cán bộ giữ nhiều chức vụ cả về Đảng, Nhà nước, do đó, sẽ là đối tượng kiểm soát của nhiều cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập khác nhau.

  Mặt khác, để thực hiện đúng Luật PCTN và quy định của Đảng, Dự thảo Nghị định quy định “TTCP chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tại Khoản 8, Điều 30 của Luật PCTN xây dựng quy chế phối hợp trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập đối với các đối tượng chịu sự kiểm soát tài sản, thu nhập của nhiều cơ quan khác nhau”.

  Ngày 4/5/2020, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định, trong đó đề nghị Chính phủ quy định trong Nghị định nội dung: “Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tại Khoản 8, Điều 30 của Luật PCTN chủ trì, phối hợp với TTCP xây dựng quy chế phối hợp trong việc kiểm soát tài sản thu nhập đối với các đối tượng chịu sự kiểm soát tài sản, thu nhập của nhiều cơ quan khác nhau”.

  TTCP nhận thấy việc Chính phủ quy định giao trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp nêu trên để bảo đảm thi hành Nghị định là rất cần thiết nhắm thực hiện đúng quy định của Luật PCTN.

  “Nếu theo Luật PCTN thì các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đều có thẩm quyền xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ủy các cấp quản lý công tác trong hệ thống của mình và như vậy sẽ không phù hợp với nguyên tác quản lý cán bộ và quy định hiện hành của Đảng. Việc quy định xây dựng quy chế phối hợp là biện pháp để bảo đảm thi hành Luật PCTN và Nghị định này”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

  Phó Tổng Thanh tra cũng cho biết, TTCP cũng đã chủ động xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp, ngay khi Nghị định được ban hành, TTCP sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện, ban hành kịp thời Quy chế này.

  Đối với việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập, Dự thảo Nghị định đã quy định việc công khai bản kê khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng một trong hai hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc; công khai tại các cuộc họp cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Về việc xác minh ngẫu nhiên theo kế hoach hàng năm, Dự thảo hiện nay quy định tỷ lệ cơ quan, tổ chức, đơn vị đưa vào kế hoạch xác minh tối thiểu là 20%. Số lượng người được xác minh tùy theo tình hình thực hiế, năng lực của mình mà cơ quan kiểm sát tài sản, thu nhập sẽ quyết định, nhưng phải đảm bảo tối thiếu 10% số người thuộc dienejxacs minh, trong đó có người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu. Việc quy định tỷ lệ 20% cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm bảo đảm trong 1 nhiệm kỳ bổ nhiệm, bất cứ cán bộ nào thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đều có khả năng được xác minh ngẫu nhiên.

  Đối với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao có số lượng cơ quan, đơn vị trực thuộc quá lớn và có những lĩnh vực công tác đặc thù, do đó, Dự thảo Nghị định đã quy định các bộ nêu trên được phép xác minh tối thiểu 10% số cơ quan, tổ chức đơn vị.

  Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến đề nghị không quy định tỷ lệ số cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đưa vào xác minh hằng năm mà giao cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập quyết định theo tình hình thực tế khi phê duyệt kế hoạch xác minh hằng năm của cơ quan mình.

  TTCP nhận thấy nếu theo phương án này thì rất khó bảo đảm việc xác minh được thực thi nghiêm túc và khó khắc phục được tình trạng quản lý hình thức thời gian vừa qua, giảm hiệu quả phòng ngừa tham nhũng của chế định kiểm soát tài sản, thu nhập.

  Tại cuộc họp, đa số các đại biểu điều thống nhất với Tờ trình mà TTCP trình bày. Đồng thời cũng nhấn mạnh: Việc TTCP xây dựng quy chế phối hợp trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập đối với các đối tượng chịu sự kiểm soát tài sản, thu nhập của nhiều cơ quan khác nhau là cần thiết và là biện pháp hiệu quả để khai thông những vướng mắc đã làm chậm đáng kể tiến độ ban hành Nghị định thời gian qua mà không cần phải sửa đổi, bổ sung Luật PCTN.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức
 • Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức
 • 7 Điểm Mới Về Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ 20/9/2020
 • Nghị Định Kê Khai Tài Sản
 • ‘các Bản Kê Khai Tài Sản Sẽ Được Xác Minh Ngẫu Nhiên’
 • Thanh Tra Chính Phủ Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Và Thu Nhập

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập
 • Tập Trung Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Năm 2022
 • Nghị Định 91/2017: 5 Điểm Nổi Bật Trong Thi Đua, Khen Thưởng
 • Trang Giá Cả Xăng Dầu
 • Theo Dự thảo Nghị định, nội dung chủ yếu gồm 8 chương, 30 điều:

  Chương I gồm 4 điều: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và mục đích, nguyên tắc trong kiểm soát TSTN.

  Chương III: Điều khoản thi hành, quy định hiệu lực của Nghị định và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

  Về phạm vi điều chỉnh của Nghị định, theo Dự thảo bao gồm hai nhóm: Quy định chi tiết 7 nội dung được Luật PCTN 2022 giao Chính phủ quy định chi tiết (từ Khoản 1 đến Khoản 7 Điều 1); Quy định biện pháp thi hành 2 nội dung khác của Luật PCTN 2022 (Khoản 8 Điều 1). Đây là 2 nội dung Luật không giao Chính phủ quy định chi tiết nhưng để bảo đảm việc thi hành có hiệu quả và không bị vướng mắc thì cần có quy định của Chính phủ về biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện.

  Tại hội thảo, các đại biểu đều tham gia góp ý về tên gọi Nghị định; việc phân định thẩm quyền kiểm soát TSTN trong trường hợp người kê khai TSTN thuộc đối tượng kiểm soát của cơ quan kiểm soát TSTN của Đảng, đồng thời thuộc đối tượng kiểm soát của các cơ quan kiểm soát TSTN khác; kiểm soát TSTN đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN.

  Bên cạnh đó, một số vấn đề khác như việc xác định cán bộ tương đương giám đốc sở trở lên tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước; việc yêu cầu cung cấp thông tin TSTN (Chương II của Dự thảo); các vị trí công tác phải kê khai TSTN hằng năm (Điều 11,12); việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh (Điều 17); về trưng tập, đề nghị cử cán bộ tham gia Tổ xác minh (Điều 19 dự thảo) và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ xác minh; về xử lý vi phạm và công khai quyết định kỷ luật cũng được các đại biểu góp ý.

  Theo quy định tại Điều 30 của Luật PCTN thì người có nghĩa vụ kê khai tài sản nếu công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức của Đảng thì chịu sự kiểm soát về TSTN của cơ quan có thẩm quyền Đảng. Nếu công tác tại cơ quan nhà nước thì chịu sự kiểm soát của cơ quan kiểm soát TSTN thuộc Nhà nước. Nếu công tác tại tổ chức chính trị – xã hội thì chịu sự kiểm soát của cơ quan Trung ương của tổ chức đó.

  Thực tế, có những cán bộ vừa công tác tại tổ chức Đảng, vừa công tác tại cơ quan Nhà nước. Do đó, ngoài cơ quan kiểm soát của Đảng thì còn có cơ quan khác cũng có thẩm quyền kiểm soát TSTN đối với cán bộ đó.

  Dự thảo đang quy định theo hướng các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát TSTN đều phải thực hiện các hoạt động kiểm soát đối với các đối tượng trên theo đúng quy định của Luật PCTN. Riêng việc tiến hành kiểm tra, xác minh về TSTN thì cần cơ quan kiểm soát TSTN nào dự định tiến hành xác minh cần phải trao đổi với cơ quan khác có thẩm quyền kiểm soát TSTN của người đó để thống nhất về cơ quan chủ trì và việc phối hợp tiến hành xác minh.

  Quy định theo hướng này bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với quy định của Luật PCTN, hạn chế bớt sự chồng chéo, trùng lặp trong kiểm soát, nhất là trong hoạt động kiểm tra, xác minh về TSTN. Để có tính khả thi và đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ thì cần phải có thêm cơ chế phối hợp giữa cơ quan kiểm soát TSTN của Đảng với cơ quan kiểm soát của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo định hướng: Cơ quan của Đảng sẽ chủ trì chính và điều phối việc tổ chức kiểm tra, xác minh TSTN của người thuộc diện nêu trên.

  Mặt khác trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp có nhiều cán bộ giữ chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo Quy định số 85 ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị thì chủ thể kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của những cán bộ này là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

  Dự thảo Nghị định quy định theo hướng: Cơ quan kiểm soát TSTN của Nhà nước và cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị – xã hội vẫn thực hiện các hoạt động kiểm soát với những cán bộ nêu trên cơ bản theo đúng quy định của Luật PCTN.

  Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu tất cả các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện Dự thảo Nghị định. Đến ngày 10/8/2019, phải báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

  Thái Hải

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sẽ Có Quy Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Quyền Trong Tháng 10
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập Sẽ Trình Chính Phủ Trong Tháng 6
 • Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức
 • Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức
 • 7 Điểm Mới Về Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ 20/9/2020
 • Quy Định Mới Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy Theo Quy Định Của Pháp
 • Một Số Quy Định Mới Về Thừa Phát Lại Theo Nghị Định Số 08/2020/nđ
 • Quy Định Về Quản Lý Trang Thiết Bị Y Tế
 • Siết Chặt Công Tác Quản Lý Trang Thiết Bị Y Tế
 • Cục Bảo Trợ Xã Hội
 • Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý sau:

  Nguyên tắc kiểm soát tài sản, thu nhập

  Nghị định quy định 3 nguyên tắc kiểm soát tài sản, thu nhập như sau:

  1. Hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng; được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.

  2. Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.

  Nghiêm cấm việc sử dụng không đúng mục đích thông tin, dữ liệu trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

  3. Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý hành vi kê khai, giải trình không trung thực phải căn cứ vào bản kê khai, việc giải trình và Kết luận xác minh được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Nghị định này.

  Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm

  Nghị định nêu rõ, những người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

  1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

  3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

  Nghị định quy định việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó, việc công khai bản kê khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định như sau:

  – Việc công khai bản kê khai đối với những người thuộc phạm vi kiểm soát của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng được thực hiện như sau:

  + Bản kê khai của người giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan trung ương được niêm yết tại trụ sở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo từ cấp cục, vụ và tương đương trở lên;

  Bản kê khai của người giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống được niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên trong đơn vị, nơi không tổ chức đơn vị cấp phòng thì tại cuộc họp toàn thể đơn vị. Bản kê khai của những người khác được niêm yết tại phòng, ban, đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị; nếu biên chế của phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, nhóm thì công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc tổ, đội, nhóm;

  + Bản kê khai của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp được niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hoặc công bố tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân.

  Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

  Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã hoặc công khai tại cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức xã;

  + Bản kê khai của những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp nhà nước hoặc công khai tại cuộc họp gồm Ủy viên Hội đồng nhân dân, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các tổng công ty, công ty trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, Trưởng các đoàn thể trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước;

  + Bản kê khai của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được niêm yết hoặc công khai tại cuộc họp như được nêu tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

  – Việc công khai bản kê khai tại cuộc họp đối với những người thuộc phạm vi kiểm soát của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng được thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều Điều 11 Nghị định này và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

  – Bản kê khai được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

  – Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.

  Việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bản kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ chức công đoàn.

  – Cuộc họp công khai bản kê khai phải bảo đảm có mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập. Người chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công người đọc các bản kê khai hoặc từng người đọc bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung bản kê khai (nếu có); có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đại diện tổ chức công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  Nghị định quy định bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được công khai bao gồm bản kê khai lần đầu, bản kê khai phục vụ việc bổ nhiệm và bản kê khai hàng năm hoặc bản kê khai bổ sung liền trước đó. Việc công khai được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

  Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải được ghi vào biên bản cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

  Công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước:

  Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp để bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  Việc công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

  Xây dựng kế hoạch xác minh hằng năm

  Phê duyệt và thực hiện kế hoạch xác minh

  Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh hàng năm…

  Kế hoạch xác minh hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình; riêng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính phải bảo đảm tối thiểu bằng 10%.

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lụa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính…

  Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Tiêu chí lựa chọn người được xác minh theo kế hoạch

  Việc lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai được xác minh theo kế hoạch hằng năm phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

  1. Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

  2. Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó.

  3. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

  Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

  Theo Nghị định, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

  Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

  Nghị định cũng quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai, nộp bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức.

  Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận bản kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh, kết luận xác minh, công khai kết quả xác minh thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

  Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

  Các hành vi vi phạm quy định trên nếu cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020. Bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

  Thu Hiền (tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Phòng Chống Ma Tuý (Sửa Đổi), Những Sửa Đổi, Bổ Sung Pháp Lý Quan Trọng Phục Vụ Công Tác Đấu Tranh Phòng, Chống Ma Tuý Trong Tình Hình Mới
 • Miễn Lệ Phí Môn Bài Đối Với Doanh Nghiệp Thành Lập Năm 2022
 • 05 Điểm Lưu Ý Về Lệ Phí Môn Bài Áp Dụng Từ Ngày 05/12/2020
 • Mức Đóng Thuế Môn Bài Năm 2022
 • Quy Định Mới Về Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100