Top 17 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2003 / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai / 2023

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Nhà ở, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Kế Toán 2015, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2017, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Công An Nhân Dân, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2015, Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2015, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Định Số 47 Luật Đất Đai, Nghị Định Mới Về Luật Đất Đai, Nghị Định Số 34 Về Xử Lý Kỷ Luật, Nghị Định Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Nghị Định 100, Nghị Định Luật Đất Đai, Nghị Định 91 Về Luật Đất Đai, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật, Nghị Định Luật Nhà ở, Nghị Định Luật Đầu Tư, Luật Nhà ở Nghị Định 71, Nghị Định Số 35 Về Xử Lý Kỷ Luật, Nghị Định 43 Luật Đất Đai, Luật Mới Nghị Định 100, Luật Nhà ở Nghị Định 99, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Nghị Định Luật Quy Hoạch,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Nhà ở, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013 / 2023

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 45/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 78 2013 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 71/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 19/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 49/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 29/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 06/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 65/2013/nĐ-cp, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 51/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 71/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 78/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 99/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 72/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 49/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 29/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 31/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 06/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 50/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 66/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 83/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, Nghị Định Số 78/2013/nĐ-cp Ngày 17 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ Về Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Số 81/2013/nĐ-cp Ngày 19 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ, Nghị Định 81/2013/nĐ-cp Ngày 19/7/2013 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 72/2013/nĐ-cp Ngày 15/7/2013, Nghị Định Số 04/2013/nĐ-cp Ngày 7/1/2013, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Kế Toán 2015, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2017, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Số 32/2013, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 45/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định Số 78 2013 NĐ Cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 71/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 19/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 49/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 31/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 15 2013 NĐ Cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 29/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 06/2013, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 65/2013/nĐ-cp, Thông Tư Số 10 Hướng Dẫn Nghị Định 15/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 51/2013/nĐ-cp, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 56/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 71/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 78/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 99/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 72/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 34/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 49/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 29/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 31/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 06/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 50/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 66/2013/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 83/2013, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 74/2013, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, Nghị Định Số 78/2013/nĐ-cp Ngày 17 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ Về Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập, Nghị Định Số 81/2013/nĐ-cp Ngày 19 Tháng 7 Năm 2013 Của Chính Phủ, Nghị Định 81/2013/nĐ-cp Ngày 19/7/2013 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 72/2013/nĐ-cp Ngày 15/7/2013, Nghị Định Số 04/2013/nĐ-cp Ngày 7/1/2013, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng,

Năm Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai / 2023

Người sử dụng đất sẽ phải đăng ký giá đất

Nghị định này cũng bổ sung những gì chưa được quy định trong luật. Thí dụ: trong luật quy định “đất nông nghiệp khác”, nghị định sẽ phải nói rõ đó là đất gì…

Điểm thứ ba của nghị định này đưa ra là những vấn đề luật chưa đề cập, nhưng trong thực tế đang diễn ra và sẽ diễn ra. Thí dụ, luật quy định đối với đất sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp (DN) trong nước thì Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất một lần hoặc trả tiền hàng năm, còn đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thuê trả tiền hằng năm. Nhưng thực tế, phải có những quy định khác đối với các dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao): Chủ đầu tư thực hiện xây dựng dự án trong vòng ba năm, sau đó bán lại cho Nhà nước Việt Nam hoặc DN Việt Nam vận hành. Trong trường hợp này có cần thiết buộc DN xây dựng thuê đất hoặc trả tiền sử dụng đất trong ba năm đó không? Nếu phải nộp tiền thuê đất sẽ kìm hãm khả năng đầu tư đối với người đầu tư theo BT. Đây là những vấn đề thực tế đang phát sinh mà luật không nói tới và nghị định phải xử lý.

Nghị định này khi ra đời sẽ thay thế toàn bộ văn bản Luật Đất đai hiện hành từ năm 1993 đến nay.

Nghị định thứ hai đề cập đến xử lý vi phạm hành chính về đất đai.

Nghị định thứ ba nói về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất do Bộ Tài chính soạn thảo. Nguyên tắc xác định giá đất đã được luật quy định, nghị định này chỉ đưa ra phương pháp xác định và khung giá đất. Khung giá có thể lên xuống và lần này Chính phủ đặt ra yêu cầu cứ đầu năm UBND cấp tỉnh phải công bố giá mới cho năm đó, còn khung giá khi có biến động, Chính phủ sẽ quy định lại chứ không dùng hệ số như hiện nay để cho thấy giá thật sự là yếu tố động.

Nghị định thứ tư đề cập về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nghị định này xác định, đối với Nhà nước khi giao người sử dụng đất phải nộp bao nhiêu. Tất nhiên trong giao đất chủ yếu vẫn thông qua đấu giá, nhưng có một số trường hợp không thể đấu giá được mà phải giao, chỉ định hoặc đấu thầu, cần phải có khung giá của Nhà nước.

Nghị định thứ năm là về cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng.

Mặc dù hiện nay việc soạn thảo đã tương đối hoàn tất, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên xem những gì mang tính ổn định, lâu dài thì gộp chung vào một văn bản để người dân cầm trên tay càng ít văn bản càng tốt.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ trả lời báo chí về vấn đề có tới khoảng 80% DN dân doanh mới thành lập trong thời gian gần đây nói rằng họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm mặt bằng sản xuất. Trong số những nghị định mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo, quyền tiếp cận bình đẳng với đất của các DN được thể hiện như thế nào? Ông cho rằng:

Chúng tôi soạn thảo những văn bản hướng dẫn thi hành luật trên tinh thần vì một môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử. Những ưu tiên cho DN Nhà nước của Luật cũ đã được xóa bỏ ở Luật mới này và quyền tiếp cận với đất đai của các DN là như nhau, kể cả DN trong và ngoài nước. Những ưu tiên, nếu có, chỉ là ưu tiên với loại hình dự án tùy thuộc vào từng thời kỳ mà Chính phủ khuyến khích hay không khuyến khích đầu tư mà thôi. Cái được lớn nhất lần này, tôi cho rằng, đó là việc các DN dân doanh được quyền Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và qua đó có quyền và nghĩa vụ đối với mảnh đất đó như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở. Có nghĩa là DN sau khi được giao đất (hay thuê đất) sẽ được kinh doanh mảnh đất đó và tham gia thị trường bất động sản.

Vậy những lĩnh vực nào được Nhà nước giao đất, thu tiền một lần; trường hợp nào phải thuê và trả tiền thuê đất hằng năm?

Tất cả các tổ chức kinh tế trong nước đều được phép lựa chọn hoặc giao đất có thu tiền hoặc thuê đất trả tiền hằng năm chứ không quy định ai được giao, ai được thuê. Điểm khác biệt đôi chút ở chỗ này chỉ là ở DN nước ngoài: thuê đất trả tiền một lần hoặc trả hằng năm. Quyền và nghĩa vụ của hai đối tượng trong và ngoài nước là như nhau.

Chuẩn Bị Ban Hành Các Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới / 2023

Sau khi tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, thành viên Chính phủ, dự kiến các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai sẽ được ban hành trong những ngày tới, đảm bảo kịp thời có các hướng dẫn cần thiết khi Luật mới có hiệu lực từ 1/7/2014.

Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, rà soát tiếp thu các ý kiến của Chính phủ về nội dung các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi trình Thủ tướng ký ban hành, bao gồm các dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cuộc họp đã rà soát từng nội dung, chế định, bám sát các quy định định hướng của Luật cũng như ý kiến góp ý của Chính phủ nhằm xây dựng những quy định hướng dẫn bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai. Đồng thời, tạo ra những cơ chế nhằm chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại.

Theo dự kiến, các Nghị định sẽ được ban hành trong những ngày tới, đảm bảo thời gian ban hành, phổ biến nội dung tới đối tượng thực hiện và đồng thời với việc Luật Đất đai mới được Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII thông qua chính thức đi vào cuộc sống.