Nghị Định Công An Xã Chính Quy

--- Bài mới hơn ---

 • Bộ Công An Lên Phương Án Chính Quy Công An Xã Toàn Quốc
 • Sắp Thay Thế Toàn Bộ Công An Xã Bằng Công An Xã Chính Quy?
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 • Dự Thảo Nghị Định Về Hoạt Động Dược Lâm Sàng Của Cơ Sở Khám Chữa Bệnh
 • Nghị Định Mới Về Tổ Chức, Hoạt Động Dược Lâm Sàng Của Cơ Sở Khám, Chữa Bệnh
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Đối Với Các Doanh Nghiệp, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định 77/2010/nĐ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng , Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Đề Nghị Kết Luận Tiêu Chuẩn Chính Chị Theo Quy Định 126 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Công Văn Đề Nghị Sao Y Bản Chính, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Số 29 Của Chính Phủ, Nghị Định 56 Của Chính Phủ, Nghi Dinh So 77 Cua Chinh Phu, Nghị Định 31 Của Chính Phủ, Nghị Định 100 Của Chính Phủ, Nghị Định 42 Của Chính Phủ, Nghị Định Của Chính Phủ, Nghị Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị, Nghị Định Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Định 16 Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ 100, Nghị Định Chính Phủ, Nghị Định 34 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 108 Của Chính Phủ, Nghị Định 67 Của Chính Phủ, Nghị Định 71 Của Chính Phủ, Nghị Định 76 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 157 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 155 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 130 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 100 Của Chính Phủ, Nghị Định Về Xe Chính Chủ, Nghị Định Số 204 Của Chính Phủ, Nghị Định Mới Của Chính Phủ, Nghị Định Xe Chính Chủ, Nghị Định Mới Về Xe Chính Chủ, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Nghị Định Số 115/2005/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 12 2010 NĐ Cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 112 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 204 Năm 2004 Của Chính Phủ, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 04 2014 NĐ Cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2017/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 12 2006 NĐ Cp Của Chính Phủ, Tại Nghị Định 100 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 64 Năm 1993 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 16 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Năm 2007 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Năm 2005 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 50/cp Năm 1997 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 6 2010 NĐ-cp Của Chính Phủ, Nghi Dinh 122 Cua Chinh Phu Nam 2022, Nghị Định Số 35/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Hướng Dẫn Nghị Định 43 Về Tự Chủ Tài Chính, Nghị Định 100 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định Số 12/2000/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nội Dung Của Nghị Định Chính Phủ, Nghị Định 34 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định 39/2011/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 48 Về Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định Số 32/2009/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ Covid 19, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ Số 23/2013/nĐ-cp, Nghị Định Xe Không Chính Chủ, Nghị Định 03 Của Chính Phủ Năm 2022, Nghị Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định 63 Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định 77 Của Chính Phủ Năm 2010, Mẫu Biên Bản Hội Nghị Công Khai Tài Chính, Nghị Quyết 513-nq/qutw Về Công Tác Tài Chính,

  Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Đối Với Các Doanh Nghiệp, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định 77/2010/nĐ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng , Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Đề Nghị Kết Luận Tiêu Chuẩn Chính Chị Theo Quy Định 126 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Công Văn Đề Nghị Sao Y Bản Chính, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Số 29 Của Chính Phủ, Nghị Định 56 Của Chính Phủ, Nghi Dinh So 77 Cua Chinh Phu, Nghị Định 31 Của Chính Phủ, Nghị Định 100 Của Chính Phủ, Nghị Định 42 Của Chính Phủ, Nghị Định Của Chính Phủ, Nghị Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị, Nghị Định Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Định 16 Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ 100, Nghị Định Chính Phủ, Nghị Định 34 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 108 Của Chính Phủ, Nghị Định 67 Của Chính Phủ, Nghị Định 71 Của Chính Phủ, Nghị Định 76 Của Chính Phủ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã Thị Trấn Chính Quy
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Xây Dựng Công An Xã Chính Quy
 • Chính Phủ Quy Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Xây Dựng Nghị Định Về Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Hoàn Thành ‘chính Quy Hóa’ Công An Xã Ngay Trong Quý 1/2020
 • Đề Án Bố Trí Công An Chính Quy Về Xã: Khẩn Trương Thực Hiện
 • Bước Chuyển Khi Công An Chính Quy Về Đảm Nhiệm Các Chức Danh Công An Xã
 • Một Nghị Định Nợ Đọng Vì Liên Quan Đến Số Phận 11.000 Trưởng Công An Xã
 • Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ ( Bộ Quốc phòng); Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an.

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Theo Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào (XDPT) toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Phó trưởng Ban soạn thảo cho biết: Việc xây dựng Nghị định quy định về “Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy” chính là nhiệm vụ rất quan trọng được Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự thảo.

  Nghị định thể hiện sự thể chế hóa Nghị quyết 22/NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và hiện thực hóa Luật CAND năm 2022, đưa Luật CAND năm 2022 vào thực tiễn triển khai khi Luật chính thức có hiệu lực thi hành.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định chủ trì Hội nghị.

  Tại phiên họp thứ nhất này, Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập soạn thảo dự thảo nghị định; trình bày Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ về quy định việc “Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”.

  Trong Kế hoạch nêu rõ lộ trình triển khai xây dựng dự thảo nghị định, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập, đặt ra mục tiêu hoàn thiện nội dung để trình Bộ trưởng Bộ Công an cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5-2019.

  Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đọc tờ trình và kế hoạch triển khai xây dựng nghị định.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập cần tập trung vào cuộc với trách nhiệm cao nhất, vừa đảm bảo được tiến độ về thời gian, lộ trình, trình tự pháp luật cũng như chất lượng nội dung của Nghị định.

  Để đảm bảo được tính khoa học và thực tiễn của Nghị định, trong quá trình triển khai soạn thảo xây dựng Nghị định, Ban soạn thảo cần tổ chức khảo sát thực tiễn địa bàn để ghi nhận đánh giá tác động của việc triển khai Công an chính quy xuống địa bàn cơ sở, nhất là tại các xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

  Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý giao Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ phối hợp với tỉnh Kon Tum khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 3 tháng triển khai thí điểm đưa Công an chính quy xuống xã tại Kon Tum, để từ đó có đánh giá tác động đầy đủ, khách quan nhằm phục vụ hữu ích cho việc soạn thảo xây dựng Nghị định.

  Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu, tổ biên tập, Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ – đơn vị thường trực Ban soạn thảo Nghị định phải thường xuyên, sâu sát kế hoạch, tập hợp ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Công an các đơn vị, địa phương để kịp thời báo cáo Trưởng Ban soạn thảo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị định, đảm bảo hoàn thành chất lượng nội dung cũng như tiến độ đã đề ra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 110/2004/nđ
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Quy Định Về Công Tác Văn Thư
 • Công Tác Hành Chính Văn Thư
 • Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản
 • Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Xây Dựng Công An Xã Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã Thị Trấn Chính Quy
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Dự Thảo Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Nghị Định Công An Xã Chính Quy
 • Bộ Công An Lên Phương Án Chính Quy Công An Xã Toàn Quốc
 • Dự thảo nghị định quy định lộ trình bố trí Công an xã chính quy như sau:

  1. Đối với các xã hiện đang thiếu Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì Trưởng Công an cấp huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế theo Điều 5 của Nghị định này.

  2. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Trưởng Công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch UBND cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này. Hoàn thành trước ngày 31-12-2020.

  3. Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Căn cứ tình hình an ninh, trật tự của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với Chủ tịch UBND cấp huyện, có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay) và có chính sách giải quyết phù hợp, không bổ nhiệm Trưởng Công an xã hoặc Phó trưởng Công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này. Hoàn thành trước ngày 31-12-2021.

  Đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và Công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

  Nơi làm việc và trang bị của Công an xã chính quy

  Về nơi làm việc và trang bị của Công an xã chính quy, dự thảo nghị định quy định:

  1. Công an xã có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương.

  2. Công an xã được trang bị cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

  3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã chính quy.

  Cũng theo dự thảo nghị định, Bộ Công an có trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra UBND các cấp về việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Công an xã, thực hiện các chế độ, chính sách đối với Công an xã theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ cho Công an xã chính quy.Bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho Công an xã chính quy do Bộ Công an tổ chức.

  Trang bị phương tiện làm việc, mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác của Công an xã chính quy. Chi phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lực lượng không chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.Chi tổng kết, khen thưởng trong công tác xây dựng lực lượng không chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức.

  Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ những quy định về Công an xã trái với quy định của pháp luật. Các khoản chi khác cho lực lượng Công an xã chính quy theo quy định của pháp luật.

  Toàn văn dự thảo nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

  Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở thuộc hệ thống tổ chức của CAND; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Phủ Quy Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư
 • Tất Tần Tật Các Quy Định Cần Biết Về Hàng Xách Tay
 • Tại Sao Cấm Bán Hàng Xách Tay? Mức Phạt Bán Hàng Xách Tay?
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Một Số Quy Định Về Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính
 • Nội Dung Chức Năng Nhiệm Vụ
 • Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc
 • Hiệp Định Thương Mại Tự Do Giữa Việt Nam Và Liên Minh Châu Âu
 • (CAO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

  Nghị định này quy định vị trí, thẩm quyền quyết định của tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy (sau đây gọi chung là Công an xã chính quy); lộ trình thực hiện; quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành; UBND các cấp trong xây dựng Công an xã chính quy.

  Trong đó, việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2022, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

  Việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2022

  Về quan hệ công tác của Công an xã chính quy, Trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã.

  Trưởng Công an xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự giám sát của HĐND cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

  Quan hệ giữa Công an xã với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn là quan hệ phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

  Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy.

  Về lộ trình xây dựng Công an xã chính quy, Nghị định nêu rõ, hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022.

  T.Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Từ Ngày 15/11/2020: Phạt Người Đứng Đầu Không Tổ Chức Thực Hiện Quy Định Không Uống Rượu, Bia Trong Thời Gian Làm Việc, Tại Nơi Làm Việc
 • Nghị Định Đầu Tiên Của Chính Phủ Trong Năm 2022
 • Chuyên Mục: Tìm Hiểu Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Phần 2) .công An Tra Vinh
 • Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Một Số Quy Định Về Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính
 • Nội Dung Chức Năng Nhiệm Vụ
 • Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc
 • Ban hành Nghị định về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

 • 08:39 01/04/2021

 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

  Nghị định này quy định vị trí, thẩm quyền quyết định tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy; lộ trình thực hiện, quan hệ công tác; điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã chính quy.

  Cụ thể, Nghị định xác định Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã, thị trấn.

  Chính phủ yêu cầu việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2022, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

  Nghị định giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy, trong đó, hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022.

  Nghị định quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng Công an xã chính quy.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2021.

  BBT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Từ Ngày 15/11/2020: Phạt Người Đứng Đầu Không Tổ Chức Thực Hiện Quy Định Không Uống Rượu, Bia Trong Thời Gian Làm Việc, Tại Nơi Làm Việc
 • Nghị Định Đầu Tiên Của Chính Phủ Trong Năm 2022
 • Chuyên Mục: Tìm Hiểu Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Phần 2) .công An Tra Vinh
 • Dự Thảo Nghị Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân: Cần Mức Xử Phạt Tương Xứng Để Xử Lý Nghiêm Vi Phạm
 • Dự Thảo Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Công An Xã Chính Quy
 • Bộ Công An Lên Phương Án Chính Quy Công An Xã Toàn Quốc
 • Sắp Thay Thế Toàn Bộ Công An Xã Bằng Công An Xã Chính Quy?
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 • Dự Thảo Nghị Định Về Hoạt Động Dược Lâm Sàng Của Cơ Sở Khám Chữa Bệnh
 • Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2022; Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2022; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy như sau.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định vị trí, nguyên tắc hoạt động, lộ trình bố trí Công an chính quy, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (sau đây viết gọn là Công an xã chính quy).

  Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị ở cơ sở để thực hiện nhiệm vụ.

  2. Công an xã chính quy chịu sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên.

  3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

  4 . Việc bố trí Công an xã chính quy phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện , thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) .

  1. Đối với các xã hiện đang thiếu Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì Trưởng Công an cấp huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế theo Điều 5 của Nghị định này.

  2. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Trưởng Công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này. Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

  3. Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Căn cứ tình hình an ninh, trật tự của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay) và có chính sách giải quyết phù hợp, không bổ nhiệm Trưởng Công an xã hoặc Phó trưởng Công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này. Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

  Đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và Công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

  1. Công an xã có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương.

  2. Công an xã được trang bị cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

  3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã chính quy.

  Điều 7. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất đối với lực lượng Công an xã chính quy

  1. Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện cần thiết khác cho Công an xã chính quy.

  2. Ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách phục vụ hoạt động của Công an xã chính quy gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

  3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Chương III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VỀ BỐ TRÍ CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

  Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Công an

  1. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các cấp về việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Công an xã, thực hiện các chế độ, chính sách đối với Công an xã theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  2. Chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ cho Công an xã chính quy.

  3. Bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho Công an xã chính quy do Bộ Công an tổ chức.

  4. Trang bị phương tiện làm việc, mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác của Công an xã chính quy.

  5. Chi phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lực lượng không chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

  6. Chi tổng kết, khen thưởng trong công tác xây dựng lực lượng không chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức.

  7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ những quy định về Công an xã trái với quy định của pháp luật.

  8. Các khoản chi khác cho lực lượng Công an xã chính quy theo quy định của pháp luật.

  Điều 9. Trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương

  4. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng Công an xã chính quy.

  Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

  1. Bố trí nơi làm việc và quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho Công an xã chính quy.

  2. Bố trí, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, nơi ăn, ở, sinh hoạt, mua sắm phương tiện cho Công an xã chính quy.

  3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Công an xã.

  4. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

  5. Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Trưởng Công an xã là Ủy viên Ủy ban nhân dân xã phụ trách Công an cấp xã.

  6. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ đóng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và các chế độ, chính sách khác như: Bồi dưỡng, huấn luyện, trợ cấp, ốm đau, thai sản, tai nạn, bị thương, bị hy sinh hoặc từ trần… đối với lực lượng này làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

  Điều 11. Hiệu lực thi hành

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …… năm 2022.

  Điều 12. Trách nhiệm thi hành

  1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, tổ chức và mọi công dân có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng Công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

  2. Bộ Công an có trách nhiệm giúp Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy.

  – Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  – Văn phòng Tổng Bí thư;

  – Văn phòng Chủ tịch nước;

  – Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  – Văn phòng Quốc hội;

  – Tòa án nhân dân tối cao;

  – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  – Kiểm toán Nhà nước;

  – Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  – Ngân hàng Chính sách xã hội;

  – Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  – Ủy ban Quốc phòng – An ninh;

  – VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  – Lưu: VT, NC (3b).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã Thị Trấn Chính Quy
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Xây Dựng Công An Xã Chính Quy
 • Chính Phủ Quy Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Quy Định Về Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính
 • Nội Dung Chức Năng Nhiệm Vụ
 • Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc
 • Hiệp Định Thương Mại Tự Do Giữa Việt Nam Và Liên Minh Châu Âu
 • Evfta Có Hiệu Lực Từ 1/8: Cột Mốc Trọng Đại
 • chúng tôi ) – Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

  ) – Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

  Nghị định này quy định vị trí, thẩm quyền quyết định của tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy (sau đây gọi chung là Công an xã chính quy); lộ trình thực hiện; quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã chính quy.

  Trong đó, việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2022, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

  Về quan hệ công tác của Công an xã chính quy, Trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã.

  Trưởng Công an xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

  Quan hệ giữa Công an xã với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn là quan hệ phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

  Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy.

  Về lộ trình xây dựng Công an xã chính quy, Nghị định nêu rõ: Hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022.

  Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2021 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Từ Ngày 15/11/2020: Phạt Người Đứng Đầu Không Tổ Chức Thực Hiện Quy Định Không Uống Rượu, Bia Trong Thời Gian Làm Việc, Tại Nơi Làm Việc
 • Nghị Định Đầu Tiên Của Chính Phủ Trong Năm 2022
 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã Thị Trấn Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Dự Thảo Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Nghị Định Công An Xã Chính Quy
 • Bộ Công An Lên Phương Án Chính Quy Công An Xã Toàn Quốc
 • Sắp Thay Thế Toàn Bộ Công An Xã Bằng Công An Xã Chính Quy?
 • QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2022; Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2022; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy như sau. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định vị trí, nguyên tắc hoạt động, lộ trình bố trí Công an chính quy, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (sau đây viết gọn là Công an xã chính quy).

  Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân ; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị ở cơ sở để thực hiện nhiệm vụ.

  2. Công an xã chính quy chịu sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên.

  3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

  4 . Việc bố trí Công an xã chính quy phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện , thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) .

  Chương II LỘ TRÌNH BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY VÀ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

  1. Đối với các xã hiện đang thiếu Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì Trưởng Công an cấp huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế theo Điều 5 của Nghị định này .

  2. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Trưởng Công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này. Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

  3. Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: C ăn cứ tình hình an ninh, trật tự của địa phương , Giám đốc Công an tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay) và có chính sách giải quyết phù hợp, không bổ nhiệm Trưởng Công an xã hoặc Phó trưởng Công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này. Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

  Đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và Công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

  1. Công an xã có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương.

  2. Công an xã được trang bị cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

  3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã chính quy.

  Điều 7. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất đối với lực lượng Công an xã chính quy

  1. Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện cần thiết khác cho Công an xã chính quy.

  2. Ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách phục vụ hoạt động của Công an xã chính quy gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

  3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VỀ BỐ TRÍ CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Công an

  1. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các cấp về việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Công an xã, thực hiện các chế độ, chính sách đối với Công an xã theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  2 . Chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ cho Công an xã chính quy.

  3. Bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho Công an xã chính quy do Bộ Công an tổ chức.

  4. Trang bị phương tiện làm việc, mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác của Công an xã chính quy.

  5. Chi phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lực lượng không chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

  6. Chi tổng kết, khen thưởng trong công tác xây dựng lực lượng không chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức.

  7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ những quy định về Công an xã trái với quy định của pháp luật.

  8. Các khoản chi khác cho lực lượng Công an xã chính quy theo quy định của pháp luật.

  4. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng Công an xã chính quy.

  Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

  1. Bố trí nơi làm việc và quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho Công an xã chính quy.

  Bố trí, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, nơi ăn, ở, sinh hoạt, mua sắm phương tiện cho Công an xã chính quy.

  3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Công an xã.

  4. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

  5 . Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Trưởng Công an xã là Ủy viên Ủy ban nhân dân xã phụ trách Công an cấp xã.

  6. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ đóng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và các chế độ, chính sách khác như: Bồi dưỡng, huấn luyện, trợ cấp, ốm đau, thai sản, tai nạn, bị thương, bị hy sinh hoặc từ trần… đối với lực lượng này làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

  Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 11. Hiệu lực thi hành

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …… năm 201 9 .

  Điều 12. Trách nhiệm thi hành

  1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, tổ chức và mọi c ông dân có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng Công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

  2. Bộ Công an có trách nhiệm giúp Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Xây Dựng Công An Xã Chính Quy
 • Chính Phủ Quy Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư
 • Tất Tần Tật Các Quy Định Cần Biết Về Hàng Xách Tay
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Nghị Định Công An Xã Chính Quy
 • Bộ Công An Lên Phương Án Chính Quy Công An Xã Toàn Quốc
 • Sắp Thay Thế Toàn Bộ Công An Xã Bằng Công An Xã Chính Quy?
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 • Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

  Vừa qua, Bộ Công an chủ trì xây dựng và đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; dự thảo Nghị định gồm 04 chương 12 điều.

  Theo đó, Nghị định này quy định vị trí, nguyên tắc hoạt động, lộ trình bố trí Công an chính quy, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (sau đây viết gọn là Công an xã chính quy).

  * Lộ trình bố trí Công an xã chính quy được thực hiện theo quy định tại Điều 5 như sau:

  Theo đó, đối với các xã hiện đang thiếu Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì Trưởng Công an cấp huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế theo Điều 5 của Nghị định này.

  Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Trưởng Công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này (hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

  Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Căn cứ tình hình an ninh, trật tự của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay) và có chính sách giải quyết phù hợp, không bổ nhiệm Trưởng Công an xã hoặc Phó trưởng Công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này (hoàn thành trước ngày 31/12/2021).

  Đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và Công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

  Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã Thị Trấn Chính Quy
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Xây Dựng Công An Xã Chính Quy
 • Chính Phủ Quy Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư
 • Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Nghị Định Công Tác Văn Thư, Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 73 Về Công An Xã, Nghị Định 77 Bộ Công An, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Đầu Tư Công, Nghị Định Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã, Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định Khu Công Nghiệp, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 29 Về Khu Công Nghiệp, Nghị Định ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định 31 ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Bộ Công Thương, Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ, Nghị Định Về ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Dịch Vụ Công, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Nghị Định Số 04/2013 Về Công Chứng, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Nghị Định Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Nghị Định ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng, Nghị Định Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Góp ý Nghị Định Chống Người Thi Hành Công Vụ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn “tuyên Truyền Xây Dựng Văn Hoá An Toàn Giao Thông Và Triển Khai Đợt Tuyên Truyền Cao Điểm Thực Hiện Nghị Định Số 34/nđ
 • Tài Liệu Tuyên Truyền Về Nđ 34/2010 Về Lĩnh Vực Giao Thông
 • Tgpl Ở Hoai Hải Quy Dinh Moi Ve Xu Phat An Toan Giao Thong Doc
 • Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông
 • Nghị Định Số 34 Về Giao Thông
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100