Top 8 # Xem Nhiều Nhất Nghị Định 90/2020 Về Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ Công Chức Viên Chức Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Những Điểm Mới Của Nghị Định 90/2020 Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Theo Nghị định này, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: 1. Chính trị, tư tưởng; 2. Đạo đức, lối sống; 3. Tác phong, lề lối làm việc; 4. Ý thức tổ chức kỷ luật; 5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Nghị định mới không còn yêu cầu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến kinh nghiệm. Trước đây tại Nghị định số 02/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định 56 và Nghị định 88/NĐCP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, để đánh giá loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ, công chức đều phải có sáng kiến hoặc giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả… Trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức vừa được ban hành ngày 13.8, những nội dung này đã không còn.

Theo đó, Nghị định quy định rõ về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau: 1. Thực hiện tốt các quy định thuộc tiêu chí chung nêu trên; 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; 3. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 4. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ như sau: 1. Đáp ứng các tiêu chí chung quy định; 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; 3. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 4. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ như sau: 1. Đáp ứng các tiêu chí chung quy định; 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; 3. Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; 4. Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Cũng theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP, khi xếp loại cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Một số trường hợp khác, theo nguyên tắc sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

– Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ về tiêu chí xếp loại công chức, viên chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

Hướng Dẫn Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2022? Các Tiêu Chí Đánh Giá Xếp Loại Cán Bộ Công Chức, Viên Chức?

Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2021? Các tiêu chí và nguyên tắc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức theo quy định mới nhất? Quy định về cách xếp loại chất lượng viên chức?

Đánh giá và phân loại viên chức Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là những hoạt động diễn ra thường niên tại các cơ quan quản lý, cơ quan hành chính nhà nước.Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết được các tiêu chí đánh giá, xếp loại của viên chức như thế nào?

Đánh giá và xếp loại viên chức là việc người có thẩm quyền dựa trên các tiêu chí theo quy định của luật, nguyên tắc đánh giá để xếp loại từng viên chức trong đơn vị sau một năm làm việc. Kết quả của đánh giá xếp loại viên chức cũng là căn cứ để bố trí, bổ nhiệm, khen thưởng viên chức.Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động diễn ra thường niên tại các cơ quan nhà nước nhằm đánh giá năng lực phẩm chất, thái độ của các cán bộ, công chức, viên chức. Mục đích của việc đánh giá và phân loại bao gồm:

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá và phân loại sẽ giúp họ có sự nhìn nhận đúng đắn về bản thân ở mọi khía cạnh: ưu điểm; khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng; phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những biện pháp khắc phục hạn chế và phát huy điểm mạnh của bản thân để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành công việc, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

– Đối với lãnh đạo, các cấp có thẩm quyền tại cơ quan nhà nước, việc đánh giá và phân loại cán bộ sẽ được lấy làm cơ sở để có kế hoạch quy hoạch phát triển nhân lực, hoặc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự vào những vị trí đúng sở trường, phù hợp với năng lực. Ngoài ra, kết quả đánh giá và phân loại sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Không chỉ vậy, kết quả đánh giá và phân loại còn giúp các cấp có thẩm quyền loại bỏ những nhân sự yếu kém về năng lực, phẩm chất để có quyết định miễn nhiệm hoặc đưa ra các chính sách về lương cùng một số chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chứ

2. Quy định về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

– Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

– Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

3. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ theo điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định về Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

3.1. Tiêu chí về chính trị tư tưởng

– Viên chức phải chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

– Viên chức đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

– Viên chức có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

3.2. Về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức

– Viên chức không thuộc trường hợp tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

– Viên chức có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

– Viên chức có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

3.3. Về tiêu chí tác phong, lề lối làm việc

– Viên chức có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Viên chức có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Viên chức có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

– Viên chức có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

3.4. Tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật

– Viên chức thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

– Viên chức thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

3.5. Về tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Viên chức đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

4.1. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

-Thực hiện tốt các tiêu chí về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Viên chức quản lý dạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Thực hiện tốt các quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;

Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chi tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.2. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Đáp ứng các tiêu chí quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định tại về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ;Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.3. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Viên chức quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

4.4. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Hướng Dẫn Đánh Giá, Xếp Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cuối Năm

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm 2017 Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vào tháng 12 hằng năm là thời điểm tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP thì tháng 12/2017 sẽ phải tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho cả năm 2017. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Như Quyết định 851/QĐ-TCCB năm 2017 Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân ban hành quy định thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng năm được tiến hành trong tháng 12 hàng năm. Mốc thời gian đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân tính từ ngày 01/10 của năm trước đến 30/9 năm sau (năm đánh giá, phân loại).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Học viện Tòa án) và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do người đứng đầu quyết định.

Hay Công văn 3804/BTP-TCCB về đánh giá, phân loại công, viên chức, người lao động năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành thì Thời gian đánh giá và phân loại: Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2017 (ước tính đến ngày 31/12/2017). Thủ trưởng đơn vị thuộc các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục tổ chức đánh giá công chức năm 2017 của đơn vị mình và gửi Công văn kèm theo Phiếu đánh giá, phân loại và Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2017 của đơn vị về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/11/2017.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ, công chức được phân loại đánh giá như sau:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với viên chức căn cứ vào kết quả đánh giá được phân loại như sau:

Các tiêu chí để đánh giá từng mức độ nêu trên đối với cán bộ, công chức, viên chức tuân theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Đối với cán bộ:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đạt được tất cả các tiêu chí:

– Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

– Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

– Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất;

– Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;

– Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đạt được tất cả các tiêu chí:

– Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

– Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

– Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

– Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Đạt được tất cả các tiêu chí:

– Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

– Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

– Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

– Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Có một trong các tiêu chí:

– Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo quy định;

– Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá làkhông hoàn thành nhiệm vụ;

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

Quy Định Mới Trong Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức: Khắc Phục Tình Trạng Chủ Quan, Cảm Tính

.

Nghị định số 90/2020/NÐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 90) có hiệu lực từ ngày 20-8-2020 là văn bản pháp lý quan trọng làm cơ sở, căn cứ để nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử chính xác và khách quan. Nói về những điểm mới của nghị định này, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Tú cho biết:

 

– Nghị định 90 có nhiều quy định mới, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) hướng đến khách quan, công bằng, chính xác.

* Nghị định 90 có nhiều điểm mới, vậy theo ông điểm mới nào đáng chú ý, sẽ có tác động tích cực đến công tác đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC trong thời gian tới?

– Một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định 90 như: điều chỉnh tên gọi mức xếp loại chất lượng CB-CC-VC (mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực điều chỉnh thành mức hoàn thành nhiệm vụ); tiêu chí đánh giá, xếp loại (khái quát thành các tiêu chí cụ thể về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối, ý thức tổ chức kỷ luật), không quy định nội dung có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận…

* Có ý kiến cho rằng, việc đánh giá xếp loại chất lượng CB-CC-VC hiện nay vẫn còn tình trạng chủ quan, nể nang, ngại va chạm… dẫn đến chưa đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của từng người. Nghị định 90 có những quy định nào khắc phục tình trạng này?

-  Nghị định số 90 quy định các cơ quan, đơn vị ban hành quy chế đánh giá, xếp loại CB-CC-VC để thực hiện tại cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tế tình hình của từng cơ quan, đơn vị như: xác định sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, xác định thời điểm đánh giá; về tỷ lệ % mức độ hoàn thành công việc; về tỷ lệ khối lượng công việc của CB-CC-VC đã thực hiện so với khối lượng công việc chung; việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc… Do đó, có thể nói Nghị định số 90 phần nào đã góp phần khắc phục dần tình trạng đánh giá chủ quan, “cảm tính”, ngại va chạm trong công tác đánh giá, xếp loại CB-CC-VC.

Công chức Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp công dân đến giao dịch. Ảnh: Kim Liễu

* Một trong những điểm mới của Nghị định 90 là quy định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, ông đánh giá như thế nào về sự liên thông này?

– Việc quy định kết quả đánh giá xếp loại CB-CC-VC được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại đảng viên là phù hợp; qua đó khắc phục dần sự lúng túng trong quy trình thực hiện đánh giá, xếp loại CB-CC-VC là đảng viên (trước đây có nhiều đề nghị nên xác định việc đánh giá đảng viên trước hay đánh giá, xếp loại CB-CC-VC trước). Bên cạnh đó, trong trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại CB-CC-VC là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, thực hiện việc lấy ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp nơi CB-CC-VC công tác, qua đó giữa tổ chức nhà nước và tổ chức Đảng có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ trong việc đánh giá, xếp loại, rút ngắn thời gian, trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại.

* Đối với trường hợp CB-CC-VC có thời gian công tác không liên tục, nghỉ theo chế độ thai sản… thì việc đánh giá xếp loại sẽ được thực hiện ra sao theo quy định tại Nghị định 90, thưa ông?

– Theo Nghị định số 90, ngoài các tiêu chí như: chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật thì kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC.

Trường hợp CB-CC-VC vì lý do khách quan (ốm đau, nghỉ công tác dài ngày có sự thống nhất của cơ quan, đơn vị…) có thời gian công tác thực tế (cộng dồn) từ 6 tháng trở lên hoặc nghỉ chế độ thai sản theo pháp luật lao động thì cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá, xếp loại CB-CC-VC dựa trên khối lượng công việc thực tế được giao. Vì vậy, CB-CC-VC hoàn thành đủ khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc vẫn có thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định; trường hợp CB-CC-VC có thời gian công tác thực tế chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn kiểm điểm đối với thời gian công tác thực tế.

* Xin cảm ơn ông.

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CC-VC đã được UBND tỉnh, Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong việc thực hiện đánh giá, xếp loại CB-CC-VC trong thời gian tới, Sở Nội vụ đã dự thảo văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng CB-CC-VC gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương để bổ sung hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến tổ chức thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Kim Liễu (thực hiện)