Phụ Lục Vi: Nghị Định Số 30/2020/nđ

--- Bài mới hơn ---

 • Biểu Mẫu 25 Văn Bản Hành Chính Theo Nghị Định 30/2020
 • Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Tổng Hợp Điểm Mới Quan Trọng Áp Dụng Từ 05/3/2020 Tại Nghị Định 30
 • Quy Định Mới Về Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính Áp Dụng Từ 05/3/2020
 • Phụ lục VI

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

  (Kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

  Phần I

  QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

  I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG

  1. Bảo đảm quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của cơ quan, tổ chức đúng quy định.

  2. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

  3. Bảo đảm phân quyền cho các cá nhân truy cập vào Hệ thống.

  4. Bảo đảm tính xác thực, độ tin cậy của tài liệu, dữ liệu lưu hành trong Hệ thống.

  5. Cho phép kiểm chứng, xác minh, thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khi được yêu cầu.

  II. YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  1. Đáp ứng đầy đủ các quy trình và kỹ thuật về quản lý văn bản điện tử, lập và quản lý hồ sơ điện tử và dữ liệu đặc tả 1.

  2. Có khả năng tích hợp, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống khác.

  3. Có khả năng hệ thống hóa văn bản, hồ sơ, thống kê số lượt truy cập văn bản, hồ sơ, hệ thống.

  4. Bảo đảm tính xác thực, tin cậy, toàn vẹn và khả năng truy cập, sử dụng văn bản, tài liệu.

  5. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ theo thời hạn bảo quản.

  6. Bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

  7. Bảo đảm dễ tiếp cận và sử dụng.

  8. Cho phép ký số, kiểm tra, xác thực chữ ký số theo quy định của pháp luật.

  III. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

  1. Đối với việc tạo lập và theo dõi văn bản

  a) Cho phép tạo lập văn bản mới và chuyển đổi định dạng văn bản.

  b) Cho phép đính kèm văn bản.

  c) Cho phép tạo mã định danh văn bản đi.

  d) Hiển thị mức độ khẩn của văn bản.

  đ) Cho phép tự động cấp số cho văn bản đi và số đến cho văn bản đến theo thứ tự và trình tự thời gian trong năm.

  e) Cho phép bên nhận tự động thông báo cho bên gửi đã nhận văn bản.

  g) Cho phép tự động cập nhật các trường thông tin số 1.1, 1.2, 2, 4, 6, 10, 13.1 Mục I Phần II Phụ lục này; trường thông tin số 1.1, 1.2, 2, 10, 12, 13 Mục II Phần II phụ lục này; trường thông tin số 1.1, 1.2, 9, 10 Mục III Phần II Phụ lục này.

  1 Dữ liệu đặc tả của văn bản, hồ sơ là thông tin mô tả nội dung, định dạng, ngữ cảnh, cấu trúc, các yếu tố cấu thành văn bản, hồ sơ; mối liên hệ của văn bản, hồ sơ với các văn bản, hồ sơ khác; thông tin về chữ ký số trên văn bản; lịch sử hình thành, sử dụng và các đặc tính khác nhằm phục vụ quá trình quản lý, tìm kiếm và khả năng sử dụng của hồ sơ, tài liệu.

  h) Thông báo cho Văn thư cơ quan khi có sự trùng lặp mã định danh văn bản hoặc cả ba trường thông tin số, ký hiệu và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

  i) Thông báo khi có văn bản mới.

  k)Thông báo tình trạng nhận văn bản tại cơ quan, tổ chức nhận văn bản.

  l) Cho phép thống kê, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

  m) Cho phép người có thẩm quyền phân phối văn bản đến, theo dõi, đôn đốc đơn vị, cá nhân giải quyết văn bản đúng thời hạn.

  n) Cho phép người có thẩm quyền truy cập, chỉnh sửa, chuyển lại dự thảo văn bản, tài liệu.

  o) Cho phép cơ quan,tổ chức gửi văn bản biết tình trạng xử lý văn bản của cơ quan, tổ chức nhận văn bản.

  2. Đối với việc kết nối, liên thông

  a) Bảo đảm kết nối, liên thông giữa các Hệ thống quản lý tài liệu điện tử và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của Lưu trữ lịch sử đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.

  b) Có khả năng hoạt động trên các thiết bị di động thông minh trong điều kiện bảo đảm an toàn thông tin.

  c) Có khả năng kết nối, liên thong và tích hợp với các hệ thống chuyên dụng khác đang được sử dụng tại cơ quan, tổ chức.

  3. Đối với an ninh thông tin

  a) Bảo đảm các cấp độ an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

  b) Bảo đảm phân quyền truy cập đối với từng hồ sơ, văn bản.

  c) Cảnh báo sự thay đổi về quyền truy cập đối với từng hồ sơ, văn bản trong Hệ thống cho đến khi có xác nhận của người có thẩm quyền.

  4. Đối với việc lập và quản lý hồ sơ

  b) Bảo đảm tạo mã cho từng hồ sơ và tự động đánh số thứ tự của văn bản, tài liệu trong hồ sơ.

  c) Liên kết toàn bộ văn bản, tài liệu và dữ liệu đặc tả có cùng mã hồ sơ trong Hệ thống để tạo thành hồ sơ.

  đ) Bảo đảm liên kết và thống kê toàn bộ hồ sơ được lập của một tài khoản cụ thể.

  e) Cho phép gán một văn bản, tài liệu cho nhiều hồ sơ được tạo bởi nhiều tài khoản khác nhau mà không cần nhân bản.

  g) Cho phép kết xuất toàn bộ văn bản, tài liệu, dữ liệu đặc tả của hồ sơ sang định dạng (.pdf), (.xml) và bảo đảm trình tự thời gian hình thành văn bản, tài liệu, dữ liệu đặc tả của hồ sơ.

  5. Đối với việc bảo quản và lưu trữ văn bản, hồ sơ

  c) Bảo đảm thực hiện nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

  d) Bảo đảm sự toàn vẹn, tin cậy, không thay đổi của văn bản, hồ sơ.

  đ) Bảo đảm khả năng truy cập và sử dụng hồ sơ, văn bản theo thời hạn bảo quản.

  e) Bảo đảm khả năng di chuyển hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đặc tả và thay đổi định dạng văn bản khi có sự thay đổi về công nghệ.

  g) Có khả năng sao lưu định kỳ, đột xuất và phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.

  6. Đối với thống kê, tìm kiếm và sử dụng văn bản, hồ sơ

  a) Cho phép thống kê số lượng hồ sơ, văn bản, tài liệu; số lượt truy cập vào từng hồ sơ, văn bản, tài liệu.

  b) Cho phép thống kê số lượt truy cập vào Hệ thống theo yêu cầu của người quản lý, quản trị.

  c) Cấp quyền, kiểm soát quyền truy cập vào hồ sơ lưu trữ điện tử và dữ liệu đặc tả của hồ sơ lưu trữ.

  d) Cho phép tìm kiếm văn bản, hồ sơ đối với tất cả các trường thông tin đầu vào của văn bản, hồ sơ và nội dung của văn bản, tài liệu.

  đ) Cho phép lựa chọn hiển thị các trường thông tin của văn bản, hồ sơ trong kết quả tìm kiếm.

  e) Cho phép lưu và sử dụng lại các yêu cầu tìm kiếm.

  g) Cho phép hiển thị thứ tự kết quả tìm kiếm.

  h) Cho phép kết xuất kết quả tìm kiếm ra các định dạng tệp văn bản phổ biến: (.doc), (.docx), (.pdf).

  i) Cho phép tải hoặc in văn bản, tài liệu, dữ liệu đặc tả.

  k) Cho phép đánh dấu vào văn bản, tài liệu, dữ liệu đặc tả được in ra từ Hệ thống.

  l) Lưu lịch sử truy cập và sử dụng văn bản, tài llệu.

  7. Đối với việc quản lý dữ liệu đặc tả

  b) Hiển thị toàn bộ dữ liệu đặc tả của một văn bản, hồ sơ khi có yêu cầu của người sử dụng được cấp quyền.

  c) Cho phép nhập dữ liệu đặc tả bổ sung cho văn bản, hồ sơ.

  d) Lưu dữ liệu đặc tả của quá trình kiểm soát an ninh văn bản, hồ sơ, hệ thống.

  8. Đối với việc thu hồi văn bản

  a) Đóng băng văn bản đi và dữ liệu đặc tả văn bản đi khi có lệnh thu hồi văn bản của cơ quan, tổ chức.

  b) Hủy văn bản đến và dữ liệu đặc tả văn bản đến khi có lệnh thu hồi văn bản từ cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

  c) Lưu dữ liệu đặc tả của quá trình thu hồi văn bản.

  IV. YÊU CẦU VỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

  1. Hệ thống cho phép người được giao quản trị Hệ thống thực hiện những nhiệm vụ sau:

  a) Tạo lập nhóm tài liệu, hồ sơ theo cấp độ thông tin khác nhau.

  b) Phân quyền cho người sử dụng theo quy định của cơ quan, tổ chức.

  c) Truy cập vào hồ sơ và dữ liệu đặc tả của hồ sơ theo quy định của cơ quan, tổ chức.

  d) Thay đổi quyền truy cập đối với hồ sơ, văn bản khi có sự thay đổi quy định của cơ quan, tổ chức.

  đ) Thay đổi quyền truy cập của các tài khoản cá nhân khi có những thay đổi về vị trí công tác của cá nhân đó.

  e) Phục hồi thông tin, dữ liệu đặc tả trong trường hợp lỗi hệ thống và thông báo kết quả phục hồi.

  g) Khóa hoặc đóng băng các tập hợp (văn bản, hồ sơ, nhóm tài liệu) để ngăn chặn khả năng di chuyển, xóa hoặc sửa đổi khi có yêu cầu của người có thẩm quyển.

  2. Cảnh báo xung đột xảy ra trong hệ thống.

  3. Thiết lập kết nối liên thông.

  V. THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG

  1. Sổ đăng ký văn bản đến

  2. Báo cáo tình hình giải quyết văn bản đến

  3. Sổ đăng ký văn bản đi

  4. Báo cáo tình hình giải quyết văn bản đi

  Phần II

  CHUẨN THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA HỆ THỐNG

  I. THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA DỮ LIỆU QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

  II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA DỮ LIỆU QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN

  III. THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA DỮ LIỆU QUẢN LÝ HỒ SƠ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Bản Sao Văn Bản Hành Chính Theo Nghị Định 30
 • Thể Thức Và Cách Trình Bày Văn Bản Mới Theo Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Thể Thức Và Cách Trình Bày Văn Bản Áp Dụng Từ 05/3/2020 Theo Nghị Định 30/2020/nđ
 • Mức Phạt Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Hoạt Động Không Đúng Mục Đích Đã Đề Nghị Xin Cấp Thẻ Tạm Trú, Thường Trú
 • Xử Phạt Về Hành Vi Đánh Nhau Tại Nơi Công Cộng
 • Tin tức online tv