Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ
 • Chỉ Thị 28/1999/ct.ubt Thực Hiện Nghị Định 22/1998/nđ
 • Các Quy Định Pháp Luật Về Đền Bù, Giải Tỏa, Giải Quyết Tranh Chấp Nhà Đất
 • Chỉ Thị 28/1999/ct.ubt Thực Hiện 22/1998/nđ
 • Những Hạn Chế Trong Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai Vào Công Tác Giải Tỏa, Đền Bù Về Đất Đai Cho Người Dân
 • Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Điều 9 Nghị Định 146 Năm 2007 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn 2022, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Qui Dinh 126 -qd/tw Ngay 28/2/2018 Cua Bo Chinh Tri Mot So Van De Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Cua Dang, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị ‘một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng’, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tư Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ , Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ-tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nộ, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Quy Dinh 126 Nam 2022 Ve Bao Ve Chinh Tri Noi Bot, Quy Dinh 126 Nam 2022 Của Bộ Chính Trị, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, 29/2013/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 4 Năm 2013 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 9, Quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24-2-2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Đinh 126 Cua Bo Chinh Tri Ngay 28/2/2018, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 26/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Dinh 126-qd/tw, Ngay 28/2/2018 Bo Chinh Tri, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính , Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị , Quy Dinh 126 Ngay 28/2/2018 Cua Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qqĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị , Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Số 126-qĐ-tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Quy Định Số 126-. QĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị , Toàn Văn Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Toàn Văn Quy Định Số 126 Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 08 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Chương Iv Quy Định 126 Ngày 28/02/2018 Cuả Bộ Chính Trị, Quy Định 126qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 08/2018, Nghị Định 09/2018, Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 1/7/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định 82/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 81/2018, Nghị Định 06/2018, Nghị Định 23/2018,

  Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Điều 9 Nghị Định 146 Năm 2007 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn 2022, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Qui Dinh 126 -qd/tw Ngay 28/2/2018 Cua Bo Chinh Tri Mot So Van De Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Cua Dang, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị ‘một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng’, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tư Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ , Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe Ô Tô
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Định Mức Sử Dụng Xe Ô Tô
 • Nghị Định Mới Của Chính Phủ Về Kinh Doanh Xăng Dầu
 • Hiệu Quả 10 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 163 Của Chính Phủ Về Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Ở Cần Thơ
 • Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Trách Nhiệm Qlnn Về Giáo Dục:
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 161 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tinh Giản Biên Chế 88 Trường Hợp Theo Nghị Định 108 Của Chính Phủ
 • Nghị Định 108 Của Chính Phủ Về Tinh Giản Biên Chế
 • Chính Phủ Thông Qua Đề Nghị Xây Dựng Nghị Định Về Định Danh Và Xác Thực Điện Tử
 • Nghị Định Của Chính Phủ Được Xây Dựng Theo Trình Tự Nào
 • Những Dự Luật Mới ‘rùm Beng’ & Í Ẹ
 • Trong quá trình thực hiện Nghị định, UBND tỉnh đã chỉ đạo bộ đội biên phòng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, quân sự, tư pháp, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hải quan và các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển; phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế khu vực biên giới biển; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng – an ninh; làm tốt công tác nắm tình hình, đặc biệt là nắm, dự báo tình hình từ xa, trên biển, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; điều tra, giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc bảo đảm tốt yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ… Đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả, làm phong phú, sinh động thêm cả về nội dung, hình thức và phương pháp tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 161 của Chính phủ đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

  Bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển trong tình hình mới gắn với công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống trên biển.

  Tại Hội nghị, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 161 của Chính phủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điểm Mới Về Soạn Thảo, Ban Hành Văn Bản Hành Chính Theo Quy Định Tại Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Thủ Đoạn Chống Phá Việc Thi Hành Luật An Ninh Mạng Của Các Thế Lực Thù Địch
 • Hoàn Thiện Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện
 • Chính Phủ Phân Công Soạn Thảo Văn Bản Quy Định Chi Tiết Thi Hành 6 Luật
 • Nghị Định Mới Của Chính Phủ Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức.
 • Giới Thiệu Nghị Định Số 161/2018/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Vướng Mắc Của Nghị Định 167/2013/nđ
 • So Sánh Mức Phạt Của Nghị Định 100/2019/nđ
 • Những Lỗi Vi Phạm Bị Tạm Giữ Xe Năm 2022 Theo Nghị Định 100
 • Vì Sao Nghị Định 100/2019 Có Hiệu Lực Chỉ Sau 2 Ngày Ban Hành?
 • Mức Xử Phạt Mới Về Vi Phạm Giao Thông Của Nghị Định 100 Tài Xế Cần Biết
 • Thứ nhất, không phân biệt văn bằng khi tuyển dụng công chức, viên chức

  Điều 4 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và Điều 4 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức đã được Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi theo hướng:

  Các cơ quan sử dụng công chức, viên chức được xác định điều kiện tuyển dụng các công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, tuy nhiên không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Quy định này được hiểu là sẽ không còn sự phân biệt giữa bằng chính quy và bằng tại chức, văn bằng 2, bằng đào tạo từ xa… khi tuyển dụng công chức, viên chức.

  Thứ hai, quy định lại về điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức

  Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, một số đối tượng thi tuyển công chức, viên chức không còn được hưởng nhiều điểm ưu tiên như trước, cụ thể:

  Trước đây, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Anh hùng Lao động… được cộng 30 điểm vào điểm thi tuyển hoặc xét tuyển thì nay, chỉ còn được cộng 7,5 điểm vào kết quả thi vòng 2.

  Tương tự, người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, con thương binh, liệt sĩ… cũng chỉ còn được cộng 5 điểm vào kết quả thi vòng 2, thay vì 20 điểm vào tổng điểm.

  Thứ ba, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức

  Khác với trước đây, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức sẽ diễn ra trong 02 vòng.

  – Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học;

  – Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với nội dung về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi là phỏng vấn hoặc thi viết.

  – Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển;

  – Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn.

  Thứ tư, thêm điều kiện với người được miễn tập sự

  Trước đây, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định không thực hiện chế độ tập sự với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự. Nay, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định ngoài điều kiện nêu trên, người được miễn tập sự còn phải được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đã đảm nhiệm.

  Thứ năm, được ký 2 lần hợp đồng có thời hạn với viên chức

  Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng làm việc lần đầu từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Sau khi hết thời hạn này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc. Nếu ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn thì sau khi hết hạn hợp đồng, người đứng đầu đơn vị phải xem xét ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng.

  Như vậy, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức chỉ được ký tối đa 02 lần.

  Nghị định số 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019./.

  Xem nội dung văn bản tại: http://chinhphu.vn; mục Hệ thống văn bản/Chính phủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Thông Tư Và 2 Nghị Định Về Hóa Đơn Chứng Từ Cần Nhớ
 • Mức Lương Tối Thiểu Vùng Theo Nghị Định 90 Năm 2022
 • Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022
 • Hình Thức Xử Phạt Vi Phạm Công Bố Sản Phẩm Theo Nghị Định 115 Mới Ban Hành
 • Một Số Nghị Định Mới Ban Hành
 • Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Hà Nội: Bãi Bỏ 12 Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Trong Lĩnh Vực Xây Dựng
 • Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam
 • Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La
 • Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Tỉnh Quảng Bình Quyết Định 4585/qđ
 • Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 152/ttg Ngày 8/4/1976 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 13/qĐ-ttg Ngày 06/01/2017 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Chỉ Thị Số 01/ct-ttg, Ngày 3-1-2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về: “chấn Chỉnh, Tăng Cường Công Tác Quả, Chỉ Thị Số 01/ct-ttg, Ngày 3-1-2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về: “chấn Chỉnh, Tăng Cường Công Tác Quả, Quyết Định Số 1010/qĐ-ttg Ngày 10/8/2017 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Định 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị ‘một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng’, Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Qui Dinh 126 -qd/tw Ngay 28/2/2018 Cua Bo Chinh Tri Mot So Van De Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Cua Dang, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ , Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tư Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ-tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nộ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Quy Dinh 126 Nam 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Dinh 126 Nam 2022 Ve Bao Ve Chinh Tri Noi Bot, Quyết Định Số 28/2018/qĐ-ttg, Quyết Định Số 34/2018/qĐ-ttg, Quyết Định Số 12/2018, Quyết Định Số 37/2018/qĐ-ttg, Quyết Định Số 27/2018/qĐ-ttg, Quyết Định 37/2018/qĐ-ttg, Quyết Định Số 15/2018/ds-gĐt, Quyết Định 27/2018/qĐ-ttg, Quyết Định Số 41/2018/qĐ-ttg, Quyết Định 328/qĐ-btp Năm 2022, Quyết Định Số 39/2018/qĐ-ttg, Quyết Định 12/2018, Quyết Định 28/2018/qĐ-ttg, Quy Định Số 126-qĐ Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Quy Định Số 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Dinh 126-qd/tw, Ngay 28/2/2018 Bo Chinh Tri, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính , Quy Dinh 126 Ngay 28/2/2018 Cua Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 26/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị , Quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24-2-2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qqĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Quy Đinh 126 Cua Bo Chinh Tri Ngay 28/2/2018, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị , Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng, Quy Định Số 126-qĐ-tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định, Quyết Định Số 12 2022 Về Người Có Uy Tín, Quyết Định Ra Quân Năm 2022, Quyết Định 09/2018/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2018, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Số 20/2018/qĐ-ubnd, Quyết Định 3115 4/8/2018, Quyết Định Số 22 Ngày 8/5/2018, Quyết Định Số 275 Ngày 7/3/2018, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2022,

  Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 152/ttg Ngày 8/4/1976 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 13/qĐ-ttg Ngày 06/01/2017 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Chỉ Thị Số 01/ct-ttg, Ngày 3-1-2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về: “chấn Chỉnh, Tăng Cường Công Tác Quả, Chỉ Thị Số 01/ct-ttg, Ngày 3-1-2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về: “chấn Chỉnh, Tăng Cường Công Tác Quả, Quyết Định Số 1010/qĐ-ttg Ngày 10/8/2017 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Tặng Bằng Khen Của Thủ Tướng Chính Phủ Năm 2022, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Định 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị ‘một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng’, Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Qui Dinh 126 -qd/tw Ngay 28/2/2018 Cua Bo Chinh Tri Mot So Van De Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Cua Dang, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ , Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Đối Tượng Trình Độ Trung Cấp Lý Luận Chính Trị
 • Trường Hợp Đã Được Xác Định Trình Độ Lý Luận Chính Trị Theo Quy Định 12
 • Thêm Thời Gian Hỗ Trợ Khắc Phục Sự Cố Môi Trường Biển
 • Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Phú Thọ Quyết Định 3463/qđ
 • Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Tỉnh Phú Thọ Quyết Định Số 3463/qđ
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Số 115/2018/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chỉ Đạo, Điều Hành Của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ Nổi Bật Tuần Từ 29/3
 • Tư Vấn, Lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường
 • Thông Báo Thủ Tục Xác Nhận Hồ Sơ Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Theo Nghị Định 40/2019/nđ
 • Nhiều Quy Định Mới Về Bảo Vệ Môi Trường
 • Kinh Nghiệm Từ Việc Triển Khai Thu Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải
 • Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh mới được xây dựng nên không tránh khỏi những thiếu sót. Quý khách nếu thấy có điểm sơ suất, chưa chính xác, vui lòng thông báo đến số điện thoại (028)-36009323 hoặc gửi email đến

  Trang web của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh có thể được truy cập bằng 2 địa chỉ http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn/ và http://attp.gov.vn/ Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh mới được xây dựng nên không tránh khỏi những thiếu sót. Quý khách nếu thấy có điểm sơ suất, chưa chính xác, vui lòng thông báo đến số điện thoại (028)-36009323 hoặc gửi email đến [email protected] , Xin cám ơn Quý khách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Thường Gặp: Thành Lập Doanh Nghiệp Massage
 • Hướng Dẫn Phương Án Đảm Bảo Antt (Theo Điều 8 Nghị Định 96
 • Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự (Thực Hiện Tại Cấp Tỉnh)
 • Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự (Thực Hiện Tại Cấp Huyện)
 • Hướng Dẫn Nghị Định 96/2016/nđ
 • Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chỉ Thị 28/1999/ct.ubt Thực Hiện Nghị Định 22/1998/nđ
 • Các Quy Định Pháp Luật Về Đền Bù, Giải Tỏa, Giải Quyết Tranh Chấp Nhà Đất
 • Chỉ Thị 28/1999/ct.ubt Thực Hiện 22/1998/nđ
 • Những Hạn Chế Trong Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai Vào Công Tác Giải Tỏa, Đền Bù Về Đất Đai Cho Người Dân
 • Tp Hcm: Người Dân Phát “hoả” Vì Giải Tỏa Đền Bù
 • Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị ‘một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng’, Quy Định 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Qui Dinh 126 -qd/tw Ngay 28/2/2018 Cua Bo Chinh Tri Mot So Van De Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Cua Dang, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tư Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ , Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ-tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nộ, Quy Dinh 126 Nam 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Dinh 126 Nam 2022 Ve Bao Ve Chinh Tri Noi Bot, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính , Quy Dinh 126 Ngay 28/2/2018 Cua Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Đinh 126 Cua Bo Chinh Tri Ngay 28/2/2018, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 26/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Dinh 126-qd/tw, Ngay 28/2/2018 Bo Chinh Tri, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị , Quy Định Số 126, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị , Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24-2-2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qqĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Quy Định Số 126-qĐ-tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Chương Iv Quy Định 126 Ngày 28/02/2018 Cuả Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Quy Định Số 126 Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 08 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-. QĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị , Nghị Định 08/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 81/2018, Nghị Định 32/2018, Nghị Định 1/7/2018, Nghị Định 12/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp, Nghị Định 09/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định Số 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 82/2018, Nghị Định O6/2018, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 61/2018, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 69/2018, Nghị Định 63/2018, Nghị Định 23/2018, Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 06/2018, Quỳnh Búp Bê Tập 2 YoutubĐịnh 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số Vấn Đề Bảo, Quy Định Số 26 Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quỳnh Búp Bê Tập 2 YoutubĐịnh 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số Vấn Đề Bảo, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2022, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia,

  Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tácbảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, 2022 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Download Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Về Bảo Vệ Chính Trị, Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị ‘một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng’, Quy Định 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Qui Dinh 126 -qd/tw Ngay 28/2/2018 Cua Bo Chinh Tri Mot So Van De Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Cua Dang, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tư Ngày 28-2-2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tu Ngày. 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về “một Số Vấn Đề Để Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Quy Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ , Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đản, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ-tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nộ, Quy Dinh 126 Nam 2022 Của Bộ Chính Trị, Quy Dinh 126 Nam 2022 Ve Bao Ve Chinh Tri Noi Bot, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126 – QĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính , Quy Dinh 126 Ngay 28/2/2018 Cua Bộ Chính Trị, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Về Bảo Vệ Chính Trị, Quy Đinh 126 Cua Bo Chinh Tri Ngay 28/2/2018, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định 126-qĐ/tw, Ngày 26/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Dinh 126-qd/tw, Ngay 28/2/2018 Bo Chinh Tri, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị , Quy Định Số 126, Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị , Qui Định Số 126-qĐ/tw, Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24-2-2018 Của Bộ Chính Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ
 • Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe Ô Tô
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Định Mức Sử Dụng Xe Ô Tô
 • Nghị Định Mới Của Chính Phủ Về Kinh Doanh Xăng Dầu
 • Hiệu Quả 10 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 163 Của Chính Phủ Về Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Ở Cần Thơ
 • Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Truong Chinh Tri Nguyen Van Cu Tinh Bac Ninh
 • Cổng Điện Tử Huyện Phước Sơn
 • Cấp Huyện Được Sử Dụng Tối Đa 3 Xe Công Vụ
 • Nghị Định 79 Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Quy Định Thiết Kế Pccc Nhà Kho
 • Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 12/2018, Nghị Định 81/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 1/7/2018, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 32/2018, Nghị Định O6/2018, Nghị Định 69/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp, Nghị Định 09/2018, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định 63/2018, Nghị Định 23/2018, Nghị Định 61/2018, Nghị Định 82/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 06/2018, Nghị Định 08/2018, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 87/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 06/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 81/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 82/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 57/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 83/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 72/2018, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 63/2018, Nghị Định 77 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2022, Nghị Định Tăng Lương 2022, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Luật Cạnh Tranh 2022, Nghị Định Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2022, Điều 8 Nghị Định 103 Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Điều 4 Nghị Định 92, Điều 8 Nghị Định 83, Điều 8 Nghị Định 71, Điều 9 Nghị Định 92, Điều 9 Nghị Định 71, Điều 3 Nghị Định 85 Cp, Điều 4 Nghị Định 111, Điều 3 Nghị Định 92, Điều 2 Nghị Định 41, Điều 3 Nghị Định 35, Điều 3 Nghị Định 161, Điều 5 Nghị Định 100, Điều 9 Nghị Định 167, Điều 5 Nghị Định 107, Điều 5 Nghị Định 116, Điều 9 Nghị Định 171, Điều 5 Nghị Định 136, Điều 5 Nghị Định 167, Điều 9 Nghị Định 195 Cp, Điều 9 Nghị Định 34, Điều 2 Nghị Định Số 52, Điều 3 Nghị Định 153, Điều 9 Nghị Định 63, Điều 3 Nghị Định 34, Dieu 7.12.2, Nghi Dinh 682, Điều 6 Nghị Định Số 171, Điều 6 Nghị Định 222, Điều 5 Nghị Định 72,

  Điều 2 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 1 Nghị Định Số 59/2018/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Điều 2 Nghị Định 161 Năm 2022, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2022, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Nghị Định Số 27/2018/nĐ-cp Ngày 01/3/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Điều 2 Nghị Quyết 02/2018/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết Số 02/2018/nq-hĐtp, Điều 13 Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 5, Quy Định 126 Ngày 28/2/2018, Điều 11, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 11 Quy Định 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Bộ Chính Trị, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10/2018, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Số 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 12/2018, Nghị Định 81/2018, Phụ Lục V Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 1/7/2018, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 32/2018, Nghị Định O6/2018, Nghị Định 69/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp, Nghị Định 09/2018, Nghị Định 148/nĐ-cp/2018, Nghị Định 63/2018, Nghị Định 23/2018, Nghị Định 61/2018, Nghị Định 82/2018, Nghị Định NĐ 39/2018/nĐ-cp, Nghị Định 161/nĐ-cp 2022, Nghị Định 06/2018, Nghị Định 08/2018, Nghị Định 15/2018, Nghị Định 155 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 01 Ngày 6/8/2018, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Phủ Thúc Tiến Độ Ban Hành Nghị Định Mới Về Quản Lý Oda
 • Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 16 Oda
 • Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Nghị Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu Và Điều Kiện Hưởng Lương Hưu
 • Tại Nghị Định 100 Năm 2022 Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Phối Hợp Giữa Dân Quân Tự Vệ Với Các Lực Lượng Theo Nghị Định 133 Của Chính Phủ
 • Kiểm Tra Kết Quả Thực Hiện Nghị Định Số 04 Của Chính Phủ
 • Quy Chế Dân Chủ V/v Thực Hiện Nđ 04/nđ
 • Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định 56/2012/nđ
 • Nghị Định Mới Của Chính Phủ Về Công Tác Phòng Cháy, Chữa Cháy .công An Tra Vinh
 • – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 35/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 03 Của Chính Phủ Năm 2022, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Tại Nghị Định 100 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 03/2019 Ngày 5/9/2019, Nghi Định 01/2019/cp Ngày 5/9/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Ngày 10/11/2019, Quy Định 192 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2022, Kết Quả Thực Hiện Quy Định Số 11-qĐi/tw, Ngày 18-02-2019 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 26/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp, Nghị Định 32/2019, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 04/2019/nĐ-cp, Nghị Định 192/2019, Nghị Định 59 2022, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp, Nghị Định 88/2019, Nghị Định 90/2019, Nghị Định 58/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-co, Nghị Định 91/2019, Nghị Định 03/2019, Nghị Định 79/2019, Nghị Định 38/2019, Nghị Định 75/2019, Nghị Định 69/2019, Nghị Định 40/2019, Nghị Định Số 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định Số 100/2019/nĐ-cp, Nghị Định 71/2019, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp, Nghị Định 09/2019/nĐ-cp, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định 68/2019, Nghị Định 06/2019, Nghị Định 54/2019, Nghị Định 96/2019/nĐ-cp, Nghị Định 73/2019/nĐ-cp, Nghị Định 99/2019, Nghị Định 76/2019, Nghị Định 100 Năm 2022, Nghị Định 34/2019, Nghị Định 34 Năm 2022, Nghị Định 59/2019, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Điều 3 Nghị Định 90/2019/nĐ-cp, Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Nghị Định Lương Cơ Sở 2022, Điểm Mới Nghị Định 68/2019, Điều 2 Nghị Định 38/2019/nĐ-cp, Khoản 2, Điều 17 Của Nghị Định 100/2019/nĐ-cp, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp File Word, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 76/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, 9 Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 68/2019/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 34/2019, Nghị Định 35 2022 Xử Phạt Lâm Nghiệp, Nghị Định Tăng Lương 2022, Quy Định Số 192-qĐi/tw, Ngày 18/5/2019 Của Bộ Chính Trị Về Tổ Chức Đảng Trong Công An Nhân Dân, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Định 03 NĐ- Cp Ngày 05/9/2019, Nghị Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Điểm A Khoản 2 Điều 17 Nghị Định Số 100/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 40/2019, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 73/2019, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2022, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2022, Giám Định Sức Khỏe Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2022, Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Về Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Đề Nghị Kết Luận Tiêu Chuẩn Chính Chị Theo Quy Định 126 Của Bộ Chính Trị,

  – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 35/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 03 Của Chính Phủ Năm 2022, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Tại Nghị Định 100 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 03/2019 Ngày 5/9/2019, Nghi Định 01/2019/cp Ngày 5/9/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Ngày 10/11/2019, Quy Định 192 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2022, Kết Quả Thực Hiện Quy Định Số 11-qĐi/tw, Ngày 18-02-2019 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định 26/2019, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp, Nghị Định 32/2019, Nghị Định Năm 2022, Nghị Định 04/2019/nĐ-cp, Nghị Định 192/2019, Nghị Định 59 2022, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp, Nghị Định 88/2019, Nghị Định 90/2019, Nghị Định 58/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-co, Nghị Định 91/2019, Nghị Định 03/2019, Nghị Định 79/2019, Nghị Định 38/2019, Nghị Định 75/2019, Nghị Định 69/2019, Nghị Định 40/2019, Nghị Định Số 68/2019/nĐ-cp, Nghị Định Số 100/2019/nĐ-cp, Nghị Định 71/2019, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Định 122/nđ
 • Hướng Dẫn Việc Thực Hiện Nghị Định Số 122/2018/nđ
 • Bối Rối Khi Vận Dụng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Trong Chăn Nuôi
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 122/2016/nđ
 • Xử Lý Vi Phạm Về Môi Trường Theo Nghị Định 155 Của Chính Phủ: Còn Nhiều Khó Khăn
 • Nghị Định Đầu Tiên Của Chính Phủ Trong Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Ngày 15/11/2020: Phạt Người Đứng Đầu Không Tổ Chức Thực Hiện Quy Định Không Uống Rượu, Bia Trong Thời Gian Làm Việc, Tại Nơi Làm Việc
 • Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2022 có sự giảm sút nhẹ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 134.941 doanh nghiệp, giảm 2,3% so với năm 2022. Mặc dù vậy, đây cũng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội như năm nay.

  Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2022 đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2022. Điều này cho thấy mặc dù gặp phải nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng quy mô của doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục có xu hướng tăng lên.

  Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2022 là 5.577.570 tỷ đồng (tăng 39,3% so với năm 2022), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 2.235.626 tỷ đồng (tăng 29,2% so với năm 2022) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3.341.944 tỷ đồng (tăng 47% so với năm 2022) với 39.476 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn. Số vốn đăng ký tăng thêm đã cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp đang hoạt động về sự phục hồi kinh tế sau đại dịch.

  Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 là 1.042.995 lao động, giảm 16,9% so với năm 2022.

  Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 nay là 44.096 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với năm 2022.

  Trong năm 2022, có 101.719 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 13,9% so với năm 2022, bao gồm: 46.592 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 37.663 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, 17.464 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Mục: Tìm Hiểu Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Phần 2) .công An Tra Vinh
 • Dự Thảo Nghị Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân: Cần Mức Xử Phạt Tương Xứng Để Xử Lý Nghiêm Vi Phạm
 • Bước Tiến Mới Trong Bảo Vệ Cá Nhân
 • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Theo Hiệp Định Evfta Giai Đoạn 2022
 • Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự (Thực Hiện Ở Cấp Huyện)
 • Những Nội Dung Chính Của Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11/2018

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11/2016
 • Chủ Động Ứng Phó Diễn Biến Tình Hình Quốc Tế Và Trong Nước, Quyết Liệt Chống Dịch Bệnh Tả Lợn Châu Phi
 • Những Nội Dung Chính Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 5/2019
 • 4 Vấn Đề Lớn Tại Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 5/2019
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8
 • Nghị quyết nêu rõ: Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) năm 2022, tạo đà vững chắc cho năm 2022, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tập trung xử lý, giải quyết những hạn chế, bất cập của ngành, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa về khát vọng Việt Nam hùng cường tới cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân.

  Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu năm 2022.

  Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền

  Theo Nghị quyết, các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền. Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương chỉ đạo chuẩn bị nguồn cung những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tăng cường quản lý thị trường, giá cả, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết.

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các địa phương tổ chức chăm lo Tết cho người có công, các đối tượng chính sách, nhất là ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

  Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chuẩn bị phương án vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi diễn biến tỷ giá, lãi suất, điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, bảo đảm cung ứng đủ vốn cho nhu cầu của nền kinh tế. Tăng cường thanh tra, kiểm soát, bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả.

  Bảo đảm hoàn thành vượt kế hoạch thu NSNN năm 2022

  Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo ngành thuế đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế, rà soát kỹ các khoản thu, bảo đảm hoàn thành vượt kế hoạch thu NSNN năm 2022. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về giá, thuế, phí, lệ phí, nhất là đối với với các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn DN nhà nước. Siết chặt quản lý hình thức kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chú trọng phát triển các mặt hàng chủ lực, có nhiều tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản. Phối hợp với Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, chủ động triển khai giải pháp ứng phó với việc thay đổi chính sách thương mại của các nước.

  Đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển KT-XH và đời sống nhân dân

  Nghị quyết nêu rõ: Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển KT-XH và đời sống nhân dân. Thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp. Nghiên cứu, phân tích quy luật xuất nhập khẩu dịp cuối năm, có giải pháp phù hợp bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu.

  Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công, hoàn thiện các dự án, công trình trọng điểm của ngành, bảo đảm chất lượng. Nâng cao công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, hàng hải, đường bộ, đường thủy nội địa. Tăng cường thực hiện quyết liệt các giải pháp xóa bỏ các điểm đen về mất an toàn giao thông.

  Bộ Y tế chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân; triển khai quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe đến từng người dân, thực hiện tốt y tế cơ sở; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án cơ sở 2 của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức để phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân.

  Chủ động giải pháp thực hiện hiệu quả việc liên thông khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế từ năm 2022 theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, nhất là đối với 2 TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11/2018
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11/2020
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 5/2014
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 5/2015
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100