Top 8 # Xem Nhiều Nhất Nâng Cao Chất Lượng Ra Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuyết Trình Ve Nang Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bo, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Nông Thôn, Bài Thuyết Tính Năng Cao Chất Lương Sinh Hoạt , Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Về Nâng Cao Chât Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Huong Dan 1677 Cua Tccc Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2020, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt , ướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2016 – 2020, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Chất Lượng Nư�- C Sinh Hoạt, Nânc Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chất Lượng Nước Sinh Hoạt, Quy Chuẩn Chất Lượng Nước Sinh Hoạt, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Bao Cao Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hjoat Chi Bo, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạ, Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành, Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Hoạt Động Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Hướng Dẫn Số 1677- Hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Ho, Hướng Dẫn Số 1677-hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạ, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Nghị Quyết 55 Năng Lượng, Nghị Quyết Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Về Năng Lượng, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw Đột Phá Trong Phát Triển Năng Lượng, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Chuyên Đề 8 Thanh Kiểm Tra Một Số Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Trường Học,

Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuyết Trình Ve Nang Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bo, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Nông Thôn, Bài Thuyết Tính Năng Cao Chất Lương Sinh Hoạt , Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Về Nâng Cao Chât Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Huong Dan 1677 Cua Tccc Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2020, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt , ướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2016 – 2020, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu,

Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Chi Bộ

Nghị quyết lãnh đạo là văn kiện chính trị trọng yếu của các cấp bộ đảng từ cơ sở đến Trung ương. Nội dung chủ yếu của nghị quyết lãnh đạo bao gồm: đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ, đảng bộ trong nhiệm kỳ, quý hoặc tháng trước; đánh giá tình hình, xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho nhiệm kỳ, quý hoặc tháng tiếp theo; phân công nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác lãnh đạo.

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết lãnh đạo, tăng cường bám sát thực tiễn công tác,̀ đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở cũng như nâng cao chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đảng, chi bộ yếu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và cấp ủy cấp trên vào thực tiễn nhiệm vụ còn hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lí kịp thời những đảng viên vi phạm.

Nguyên nhân chủ yếu là, chưa chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trong đó đặc biệt là khâu xây dựng nghị quyết lãnh đạo. Công tác kiểm tra đã cho thấy rằng, ở những chi bộ yếu kém, nội dung nghị quyết lãnh đạo rất nghèo nàn, thiếu nội dung; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình yếu. Một số nghị quyết lãnh đạo của chi bộ còn dàn trải, chung chung, chưa xác định được vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, thậm chí có nghị quyết lãnh đạo của chi bộ có nội dung tương tự như nghị quyết của cấp ủy cấp trên, hoặc có chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo giống như sắp xếp lịch công tác cho cơ quan, đơn vị…

Nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cũng như làm rõ hơn sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tác giả đưa ra một số ý kiến trao đổi cụ thể như sau:

1. Về công tác chuẩn bị.

Trong quá trình xây dựng dự thảo nội dung nghị quyết, chi ủy, trực tiếp là bí thư cần tiến hành tổ chức lấy ý kiến tham gia từ đảng viên, tổ đảng và các tổ chức quần chúng đối với công tác lãnh đạo của chi bộ để việc dự thảo nghị quyết sát tình hình thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến thu thập được, chi uỷ, bí thư chi bộ phải tiến hành phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học để thấy rõ được những nguyên nhân mạnh, yếu trong công tác lãnh đạo. Đặc biệt là, phải thấy được những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, dự kiến các nhiệm vụ đột xuất và những vấn đề do thực tiễn đặt ra để có nội dung, biện pháp lãnh đạo kịp thời trong tháng tới. Các vấn đề đã được xác định phải được đưa vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo một cách cụ thể, phản ánh đúng bản chất của vấn đề làm cơ sở cho việc phát triển nội dung xây dựng và đóng góp của chi uỷ và các đảng viên trong chi bộ. Công tác chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ phải được tiến hành trên cơ sở phát huy năng lực trí tuệ, vai trò, trách nhiệm của từng chi ủy viên, cán bộ chủ chốt phụ trách các ban, ngành, bộ phận và tổ chức quần chúng. Phải thông báo nội dung hội nghị chi bộ trước cho các tổ đảng, đảng viên để chuẩn bị ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết được chính xác, đầy đủ, có tính khả thi. Nội dung nghị quyết cần chuẩn bị ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; bám sát nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị để đánh giá và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện.

2. Những nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết.

* Về đặc điểm tình hình.

* Phần đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tháng trước.

* Phần phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo trong tháng.

Trước khi triển khai các nội dung chính cần phải khái quát ngắn gọn những đặc điểm chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo nhiệm vụ trong tháng tới của chi bộ như: những biến động về biên chế tổ chức, về lãnh đạo chỉ huy; tình hình thời tiết, khí hậu và các yếu tố khác có thể gây tác động tới nhiệm vụ của đơn vị; dự kiến các nhiệm vụ đột xuất có thể phát sinh… Việc xây dựng nội dung, phương hướng nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo cần phải căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác chung của đơn vị đã được xác định trước đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ. Nội dung và biện pháp lãnh đạo cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc nổi cộm đang tồn tại. Sau khi xác định được nội dung cần tập trung lãnh đạo, dự thảo nghị quyết phải đề ra chỉ tiêu, yêu cầu và các biện pháp cụ thể. Về chỉ tiêu, yêu cầu: các chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra phải sát thực tế, sát đối tượng và khả năng thực hiện của các tổ chức, cá nhân. Cần nêu cụ thể và nên lượng hóa bằng các số liệu, hoặc tỉ lệ (%) tiện cho việc giao nhiệm vụ và theo dõi kiểm tra, đánh giá, tổng kết. Về biện pháp thực hiện: phải được xây dựng một cách đồng bộ về chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức, về hành chính, chính sách. Đặc biệt cần có giải pháp đột phá để giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc trong cơ quan, đơn vị.

* Phân công tổ chức thực hiện nghị quyết.

Việc phân công tổ chức thực hiện nghị quyết phải rõ ràng, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ, năng lực của từng tổ chức, cá nhân nhằm đạt hiệu quả cao trong thực tiễn. Chú ý phân công nhiệm vụ cho đảng viên là cán bộ chủ trì, các chi ủy viên, các trưởng ngành, trưởng bộ phận, đảng viên ở các vị trí trọng yếu. Việc phân công tổ chức thực hiện phải được đưa vào nội dung của dự thảo nghị quyết, làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng, kiểm điểm, quy trách nhiệm và đánh giá kết quả phấn đấu của tổ chức, cá nhân trong tháng và cuối năm được chính xác.

Ths. Cao Ngọc Hải (Tạp chí Xây dựng Đảng)

Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 06/3/2018 về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 “về nội dung sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 12-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 “về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 13-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 “về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư”; Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 “về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Hằng năm ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện đã ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác và phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo các ban, ngành phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư (cấp tỉnh hằng quý dự họp với đảng ủy cấp xã, 6 tháng dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; cấp huyện được giao phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở định kỳ hằng tháng dự sinh hoạt với chi bộ, đảng ủy cơ sở được giao phụ trách, định kỳ 3 tháng dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; cấp ủy viên, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị cấp huyện hằng tháng hoặc quý dự, theo dõi hướng dần sinh hoạt chi bộ khu dân cư; đồng thời gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy, cán bộ, chuyên viên cấp trên với kết quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Một số đảng bộ (Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu ….) thành lập các tổ công tác dự, theo dõi, hướng dân sinh hoạt ở các chi bộ; ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở khối cơ quan giúp đỡ các chi bộ thôn, bản còn khó khăn, chi bộ còn yếu kém…

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt mô hình sinh hoạt mẫu theo từng loại hình chi bộ. Một số đảng bộ câp huyện (Tam Đường, thành phố Lai Châu, Sìn Hồ, Nậm Nhùn…) đã có cách làm hiệu quả như: thành lập tổ công tác phối hợp với đảng ủy xã lựa chọn một số chi bộ thôn, bản còn khó khăn trong sinh hoạt để tổ chức sinh hoạt mẫu; sau sinh hoạt mẫu tổ chức rút kinh nghiệm rõ từng nội dung, từ việc chuẩn bị, nội dung sinh hoạt, quy trình, phương pháp điều hành đến kết luận, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và cách ghi biên bản sinh hoạt… qua đó giúp bí thư chi bộ nắm vững hơn về quy trình, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ, khắc phục dần tình trạng trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công tác chuyên môn, nội dung sinh hoạt đơn điệu, nghèo nàn, không đảm bảo nội dung quy định. Các thông tin, tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất luợng cấp ủy, chi ủy viên và bí thư chi bộ (thực hiện 100% bí thư chi bộ là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trong đó 86,41% là người đứng đầu cơ quan; toàn tỉnh có 198/994 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bản, tổ dân phố, đạt 19,9%); thực hiện chủ trương trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên (từ tháng 9/2017 đến 31/12/2019 kết nạp được 44 trưởng thôn, bản, tô dân phố vào Đảng; giới thiệu 241 đảng viên ứng cử bầu làm trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh có 644/994 trưởng bản, tổ dân phố là đảng viên, đạt 64,79%, tăng 21,81% so với thời điểm 30/9/2017), trong đó một số địa phương có tỷ lệ cao như: thành phố Lai Châu (82,5%), Mường Tè (79%), Tân Uyên (70,86%). Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng gắn tổ chức đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội (từ 2017-2019 đã sắp xếp giảm 34 chi bộ cơ sở, 267 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); thôi thực hiện mô hình chi bộ cơ quan, quân sự cấp xã. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ (từ 2017 đến nay, toàn tỉnh đã mở trên 40 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng cho hơn 2.581 lượt cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ).

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ (thường kỳ, chuyên đề) đã đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt được đổi mới, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng: xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên và đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; chất lượng điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ từng bước được nâng lên; thời gian sinh hoạt đảm bảo quy định (bình quân một buổi sinh hoạt chi bộ từ 90 đến 120 phút). Nhận thức của đảng viên về chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công đã được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng bình quân đạt trên 90%; đa số đảng viên gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; chấp hành tốt nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ cơ bản đảm bảo tiêu chí theo Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc ghi chép, ký, lưu giữ, bảo quản sổ sinh hoạt chi bộ theo quy định…

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn; ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể đến từng chi, đảng bộ cơ sở; rà soát các thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị còn ít đảng viên, vùng đông bào dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp tư nhân để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng; chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp. Kết quả từ 30/9/2017 đến 31/12/2019 toàn tỉnh kết nạp được 3.528 đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên là nông dân chiếm 34,6%, qua đó đã góp phân tích cực trong việc duy trì bền vững kết quả 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ; kết nạp 22 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (01 chủ doanh nghiệp), đến nay có 256 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (42 đảng viên là chủ doanh nghiệp), tỷ lệ đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%.

Công tác kiểm tra sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy chú trọng, xác định trong chương trình kiểm tra giám sát hàng năm. Trong 2 năm (2018-2019), đã thực hiện 195 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 383 lượt tổ chức đảng và 116 lượt bí thư cấp ủy, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu cấp ủy, chi bộ đảng viên khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc duy trì và nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ.

Tuy nhiên, sau hơn 02 năm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số ít chi ủy, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ chưa đảm bảo quy định; có nơi chi ủy chưa làm tốt việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Việc triển khai nghị quyết của chi bộ đến quần chúng nhân dân một số nơi còn hạn chế. Trong sinh hoạt một số nơi vai trò lãnh đạo của chi bộ, tính giáo dục, tính chiến đấu còn hạn chế, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; chưa chú trọng nắm tình hình tư tưởng đảng viên và nhân dân, chưa chủ động phát hiện, uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hạn chế, sai phạm của đảng viên. Phương pháp tự đánh giá, xếp loại chất lượng buổi sinh hoạt ở một số chi bộ chưa sát, có nơi còn biểu hiện hình thức. Một số chi bộ sinh hoạt chuyên đề hằng quý chưa đều, nhất là chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; lựa chọn chuyên đề còn chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ còn chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú; ý thức kỷ luật của một số ít đảng viên chưa cao, chấp hành chưa nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, thiếu gương mẫu, có đảng viên còn vi phạm pháp luật, bỏ sinh hoạt chi bộ phải xóa tên. Một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ cấp trên được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư chưa bố trí thời gian dự sinh hoạt với chi bộ theo quy định; chưa tham gia đóng góp được nhiều ý kiến trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngay sau đại hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng và kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ đảm bảo hiệu quả, thực chất, sát với yêu cầu thực tiễn.

Rà soát, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình, nhất là ở chi bộ khu dân cư; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của chi ủy, chi bộ, của cá nhân và mối quan hệ công tác tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phổ. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đảm bảo phù hợp với năng lực, sức khỏe, điều kiện công tác của đảng viên, nhất là ở chi bộ khu dân cư. Duy trì ché độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo quy định.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo từng loại hình chi bộ; đồng thời phát huy tính sáng tạo, cách làm hay trong sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thống nhất thời điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng cho phù hợp, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ được đồng bộ, thống nhất với nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên, của cơ quan, đơn vị theo từng thời điểm. Định hướng cụ thể nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quý cho từng loại hình chi bộ, đảm bảo nội dung cụ thể và thiết thực.

Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; đối với chi bộ loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và những nơi có điều kiện nên tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên theo tháng gắn với kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng và cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm đảm bảo sát thực hơn.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở những chi bộ có ít đảng viên, vùng sâu, vùng xa; khắc phục tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố; khắc phục tình trạng trưởng thôn, bản, tổ dân phố không là đảng viên. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy cấp trên và cán bộ các cấp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, chú trọng đối với chi bộ khu dân cư, nhất là những nơi còn khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Trước khi đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành để:“trước hết nói về Đảng” và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”. 

 

Người từng căn dặn:“Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”;“Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Nhân dân ta rất tốt, nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt”, hay: “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”… Có thể nói chi bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, do vậy hoạt động của chi bộ (mà chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ) chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là quy định được ghi rõ trong Điều lệ Đảng. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng đó, ngày 30/3/2007 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; ngày 2/3/2012 Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/ BTCTW  về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; ngày 6/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12 để thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh việc bảo đảm thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, trong cuộc họp cần có sự phân công rõ ràng, nội dung sinh hoạt thiết thực và thời gian phù hợp để mọi đảng viên trong chi bộ có thể phát huy dân chủ và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực tiễn đã cho thấy, những chi bộ trong sạch, vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt đa dạng, có chất lượng tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là: (i) đâu đó vẫn có chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; (ii) nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, chưa gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại đơn vị mình; (iii) tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, kể cả cấp ủy; (iv) việc sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên còn chưa được thực hiện tốt; (v) chi bộ cũng chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Từ đó, vai trò hạt nhân của chi bộ, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên chưa được thể hiện rõ nét, ít nhiều làm suy giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và chính quyền, dẫn đến những nhận thức, đánh giá chưa đúng về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trong thời gian tới cần tập trung giải quyết một số nội dung sau:

– Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt;nâng cao ý thức của mỗi đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, trong việc nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ; trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình, trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộĐảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

– Hai là, thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Các chi bộ cần xác định, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có một thực trang là cấp ủy viên các cấp trong doanh nghiệp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên thường bị cuốn vào công việc chuyên môn, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường sơ sài, nội dung sinh hoạt thường đơn điệu, tẻ nhạt. Vì vậy để sinh hoạt trong Đảng không bị nhàm chán, hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực, thì cấp ủy cần quan tâm giành nhiều thời gian, trí tuệ hơn cho chuẩn bị nội dung trong sinh hoạt đảng. Thông qua các hoạt động, sinh hoạt chính trị của mình, cấp ủy phải nâng cao nhận thức cho đảng viên, để mỗi cuộc họp Chi bộ là dịp để đảng viên tiếp cận với chủ trương chính sách, tiếp cận thông tin, nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, để từ đó luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống, tác phong khoa học, nói đi đôi với làm và đặc biệt là coi kết quả công việc là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

– Bốn là, phát huy vai trò trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đội ngũ cán bộ chủ chốt có vai trò quan trọng, có tính chất quyết định để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị. Cán bộ chủ chốt còn là cầu nối giữa tổ chức Đảng với quần chúng, người lao động trong đơn vị; họ là những cán bộ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các quy định quản lý của đơn vị; đồng thời nắm tình hình thực tiễn ở đơn vị để đề ra các giải pháp, biện pháp đúng đắn, thiết thực, phù hợp. Các cấp ủy Đảng phải thể hiện vai trò thực sự trong lãnh đạo công tác cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo công tác cán bộ có chất lượng, có tính kế thừa. Trong công tác bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, đúng tiêu chuẩn, đúng quy hoạch, cách thức tiến hành thật sự minh bạch, khách quan, công tâm, luôn đặt lợi ích của đơn vị làm mục tiêu quan trọng nhất khi bổ nhiệm cán bộ.

– Năm là, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.Đảng lãnh đạo quần chúng thông qua đội ngũ đảng viên, vì vậy, vai trò, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng trước hết phải được thể hiện thông qua vai trò uy tín của từng đảng viên, để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng, từ đó đòi hỏi mỗi đảng viên phải có nhận thức đúng đắn về vai trò của mình để luôn tự giác, trung thực, gương mẫu, có trách nhiệm đối với công việc và đơn vị, có đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật đồng thời có quan hệ gần gũi với quần chúng. Để mỗi đảng viên thật sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu phải cần: không ngừng đổi mới phong cách và lề lối làm việc của từng đảng viên, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Để nâng cao tính tiền phong, trước hết đảng viên phải là người giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, trung thực, sáng tạo trong công việc, có nhiều đóng góp cho đơn vị. Lấy kết quả công việc là tiêu chuẩn, thước đo tính tiền phong của người đảng viên và chỉ có hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị thì vai trò tiền phong của đảng viên mới được thừa nhận. Bởi vậy, Đảng ủy các cấp cần có chiến lược chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

– Sáu là, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện kịp thời để bảo đảm tính thời sự của thông tin, tránh tình trạng nghị quyết ban hành đã lâu, sự kiện trong nước, quốc tế và khu vực đã xảy ra nhưng lâu sau mới có tài liệu tuyên truyền trong chi bộ. Làm tốt công tác này là chi bộ đã có kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội.

– Bảy là, thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc cán bộ đảng viên và tổ chức đảnghọc tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo nên động lực trong công việc, ngăn ngừa tiêu cực, sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

– Đối với đảng ủy cơ sở: duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng… Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng.

Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ Đảng. Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh, do đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ, khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt.

Trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế  của đất nước ngày càng xâu rộng như hiện nay, việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tăng cường việc sinh hoạt chi bộ còn thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước./.

Hoàng Thái Hùng - Chi bộ 1 – Đảng bộ bộ phận Ban KTNB – Đảng bộ TSC

                                                                        Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam