Top 2 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Văn Bản Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Mẫu Văn Bản Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự

Văn Bản Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự, Mẫu Văn Bản Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Theo Luật Dân Sự, Giấy Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự, Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, Hợp Đồng ủy Quyền Theo Pháp Luật Việt Nam, Luận Văn Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Giấy ủy Quyền Theo Mẫu Số 13-hsb, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Theo Thông Tư 04, Giấy Uỷ Quyền Theo Mẫu 04 2 Tncn, Giấy ủy Quyền Theo Mẫu Của Ngân Hàng, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Logo Độc Quyền (theo Mẫu), Người Thuê Vận Tải Hàng Hóa Có Các Quyền Hạn Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Người Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Có Các Quyền Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Người Kinh Doanh Vận Tải Hành Khách Có Những Quyền Hạn Nào Theo Quy Định?, Thực Tế Quyền Và Nghĩa Vụ Cơ Bản Của Công Dân Theo Hiến Pháp 2013, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Bộ Luật Quyền Trẻ Em, Luật ủy Quyền, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Luận án Kỷ Luật Lao Động Theo Quy Định Của Bộ Luật Lao Động 2019, Điều 583 Uỷ Quyền Lại Bộ Luật Dân Sự, Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế Tài Sản, Hợp Đồng ủy Quyền Luật Dân Sự, Hợp Đồng ủy Quyền Luật Sư, Văn Bản Pháp Luật Về Quyền Trẻ Em, Hợp Đồng ủy Quyền Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Dân Sự Quyền Thừa Kế, Bộ Luật Dân Sự Quy Định Về ủy Quyền, Bộ Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế, Kỷ Luật Chính Quyền, Các Văn Bản Pháp Luật Về Quyền Trẻ Em, Bản Cam Kết Theo Điều 55 Của Luật Lưu Trú, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Luật 43, Tài Sản Theo Điều 163 Bộ Luật Dân Sự, Theo Điều 427 Bộ Luật Dân Sự, Ly Hôn Theo Pháp Luật Của Nga, Theo Điều 582 Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Quốc Tế Về Quyền Con Người Bao Gồm, Luật Chính Quyền Địa Phương, Hợp Đồng ủy Quyền Trong Bộ Luật Dân Sự, Quy Định Pháp Luật Về ủy Quyền, Hợp Đồng ủy Quyền Trong Luật Dân Sự, Bộ Luật Dân Sự 2015 Quyền Thừa Kế, Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về ủy Quyền, Bộ Luật Quốc Tế Về Quyền Con Người, Bộ Luật Nhân Quyền Việt Nam, Bộ Luật Nhân Quyền Quốc Tế, Kỷ Luật Chính Quyền, Đoàn Thể, Theo Điều 355 Bộ Luật Dân Sự Năm 2005, Theo Điều 281 Bộ Luật Hình Sự, Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Phá Sản Theo Luật Phá Sản 2014, Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Theo Công ước 2003, Luật Di Sản, Dự Luật Nhân Quyền Hồng Kông, Chuyển Giao Quyền Yêu Cầu Bộ Luật Dân Sự 2015, Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam Của Hạ Viện Mỹ, Dự Luật Nhân Quyền Và Dân Chủ Hong Kong, Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Dự Luật Dân Chủ Và Nhân Quyền Hong Kong, Nội Dung Quyền Sở Hữu Trong Luật Dân Sự 2015, Dự Luật Nhân Quyền Hồng Kông Là Gì, Mẫu Di Chúc Theo Quy Định Của Pháp Luật, Chuyên Đề Học Tập Và Làm Theo Lời Bác Về Pháp Luật Năm 2020, Khi Gặp Biển Này, Các Xe ưu Tiên Theo Luật Định, Tội Tham ô Theo Bộ Luật Hình Sự 2015, Các Loại Tài Sản Theo Quy Định Của Pháp Luật, Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Luật Lao Động 2012, Sửa Điều Lệ Theo Luật Doanh Nghiệp Mới, Trình Bầy Về Thừa Kế Theo Pháp Luật, Ly Hôn Đơn Phương Theo Bộ Luật Dân Sự Và Thương Mại Thái Lan, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Theo Luật Dân Sự 2015, Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Kinh Nghiệm Thực Thi Luật Chống Độc Quyền Của Hoa Kỳ, Bài Giảng Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Thẩm Quyền Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Dự Thảo Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Quyền Đòi Lại Tài Sản Của Chủ Sở Hữ, Chuyên Đề Bản Tin Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Kỷ Luật Không Nước Mắt Theo Cách Mẹ Nhật, Điều Lệ Mẫu Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Dự Thảo Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư, Sửa Điều Lệ Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, Thừa Kế Theo Pháp Luật Của Cháu, Chắt Th, Bài Thảo Luận Thứ Bảy Thừa Kế Theo Pháp Luật, Theo Điều 78 Luật Doanh Nghiệp 2005, Bài Thảo Luận 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Thảo Luận Dân Sự 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Sửa Đổi Điều Lệ Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, Đang Ký Học Tâp Và Làm Theo Bác Về Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Mẫu 04 Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Điều Kiện Kết Hôn Theo Qui Định Của Pháp Luật, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty Cổ Phần,

Văn Bản Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự, Mẫu Văn Bản Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Theo Luật Dân Sự, Giấy Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự, Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, Hợp Đồng ủy Quyền Theo Pháp Luật Việt Nam, Luận Văn Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Giấy ủy Quyền Theo Mẫu Số 13-hsb, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Theo Thông Tư 04, Giấy Uỷ Quyền Theo Mẫu 04 2 Tncn, Giấy ủy Quyền Theo Mẫu Của Ngân Hàng, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Logo Độc Quyền (theo Mẫu), Người Thuê Vận Tải Hàng Hóa Có Các Quyền Hạn Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Người Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Có Các Quyền Gì Theo Quy Định Được Ghi ở Dưới Đây?, Người Kinh Doanh Vận Tải Hành Khách Có Những Quyền Hạn Nào Theo Quy Định?, Thực Tế Quyền Và Nghĩa Vụ Cơ Bản Của Công Dân Theo Hiến Pháp 2013, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Bộ Luật Quyền Trẻ Em, Luật ủy Quyền, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Luận án Kỷ Luật Lao Động Theo Quy Định Của Bộ Luật Lao Động 2019, Điều 583 Uỷ Quyền Lại Bộ Luật Dân Sự, Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế Tài Sản, Hợp Đồng ủy Quyền Luật Dân Sự, Hợp Đồng ủy Quyền Luật Sư, Văn Bản Pháp Luật Về Quyền Trẻ Em, Hợp Đồng ủy Quyền Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Dân Sự Quyền Thừa Kế, Bộ Luật Dân Sự Quy Định Về ủy Quyền, Bộ Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế, Kỷ Luật Chính Quyền, Các Văn Bản Pháp Luật Về Quyền Trẻ Em, Bản Cam Kết Theo Điều 55 Của Luật Lưu Trú, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Luật 43, Tài Sản Theo Điều 163 Bộ Luật Dân Sự, Theo Điều 427 Bộ Luật Dân Sự, Ly Hôn Theo Pháp Luật Của Nga, Theo Điều 582 Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Quốc Tế Về Quyền Con Người Bao Gồm, Luật Chính Quyền Địa Phương, Hợp Đồng ủy Quyền Trong Bộ Luật Dân Sự, Quy Định Pháp Luật Về ủy Quyền, Hợp Đồng ủy Quyền Trong Luật Dân Sự, Bộ Luật Dân Sự 2015 Quyền Thừa Kế, Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về ủy Quyền,

Quy Định Về Ủy Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự

Trong cuộc sống nhiều trường hợp bản thân chúng ta không thể tự mình thực hiện được công việc khi đó chúng ta có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc thay cho chúng ta bằng hợp đồng ủy quyền. Pháp luật đã ghi nhận tại điều 562 Bộ luật dân sự 2015: ” Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Chủ thể của hợp đồng ủy quyền

Chủ thể của hợp đồng gồm có: bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Khi đó bên được ủy quyền sẽ nhân danh và vì lợi ích của bên ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Bên được ủy quyền theo quy định tại điều 134 Bộ luật dân sự 2015 có thể là pháp nhân hoặc cá nhân. Đây là điểm mới so với Bộ luật dân sự 2005, theo quy định mới pháp nhân có thể là đại diện theo ủy quyền, pháp nhân thành lập hợp pháp thì sẽ có khả năng thực hiện các hành vi pháp lý. Do pháp nhân có cơ cấu tổ chức và năng lực về tài chính sẽ giúp việc thực hiện công việc được ủy quyền tốt hơn như vậy sẽ mang lại sự yên tâm và tin tưởng cao hơn cá nhân.

Thời hạn ủy quyền

Các bên có thể thỏa thuận với nhau về thời hạn ủy quyền hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. (điều 563 Bộ luật dân sự 2015)

Đối tượng của hợp đồng ủy quyền

Đối tượng của hợp đồng này là công việc có thể thực hiện và được phép thực hiện. Người được ủy quyền thực hiện công việc trong phạm vi,nội dung được ủy quyền. Trường hợp người được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá nội dung được ủy quyền sẽ phải thực hiện bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra.

Quyền nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng ủy quyền

Quyền, nghĩa vụ của bên được ủy quyền

Quy định tại điều 655, 656 Bộ luật dân sự 2015 quyền và nghĩa vụ của bên được uỷ quyền bao gồm các quyền sau đây

Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu hai bên có thỏa thuận.

Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Lưu ý: Bên được ủy quyền chỉ được ủy quyền lại cho bên thứ ba khi đáp ứng các điều kiện sau:

Việc ủy quyền lại phải được bên bên ủy quyền đồng ý hoặc do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu

Hợp đồng ủy quyền lại có hình thức phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Người được ủy quyền lại cũng có quyền, nghĩa vụ đối với người ủy quyền lại như người ủy quyền lại đối với người ủy quyền.

Quyền, nghĩa vụ của bên ủy quyền

Quy định tại điều 567, 568 Bộ luật dân sự 2015 quyền và nghĩa vụ của bên uỷ quyền bao gồm các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền

Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền nếu như không có thỏa thuận khác

Nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ, bên ủy quyền sẽ được bồi thường thiệt hại

Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc

Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền

Thanh toán chi phí hợp lý do bên được ủy quyền bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền. Ngoài ra bên ủy quyền trả thù lao cho bên được ủy quyền nếu có thỏa thuận về thù lao

Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 569 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Trường hợp ủy quyền có thù lao

Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải trả thù lao tương ứng với công việc mà bên ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và nếu có thiệt hại phải bồi thường cho bên ủy quyền

Trường hợp ủy quyền không có thù lao

Bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên được ủy quyền trong một thời gian hợp lý. Ngoài ra bên ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho bên thứ ba về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nếu không thông báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực pháp luật ( trừ trường hợp bên thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã chấm dứt)

Bên được ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên ủy quyền trong một thời gian hợp lý.

Người được ủy quyền có phải ký vào giấy ủy quyền không?

Hiện tại, tại bộ luật dân sự 2015 chỉ quy định về “hợp đồng uỷ quyền” mà không quy định về “giấy uỷ quyền”. Tuy vậy có thể hiểu việc làm “giấy uỷ quyền” là hành vi pháp lý đơn phương theo quy định tại khoản 2 điều 8 của bộ luật dân sự 2015

Điều 8. Căn cứ xác lập quyền dân sựQuyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây:2. Hành vi pháp lý đơn phương;

Như vậy, nếu việc uỷ quyền có chữ ký của 2 bên gọi là “hợp đồng uỷ quyền” còn “giấy uỷ quyền” thì chỉ cần bên uỷ quyền xác nhận để xác lập quyền của bên nhận uỷ quyền tuy nhiên cần lưu ý khi giao kết giấy uỷ quyền như sau:– Giấy ủy quyền không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc được ủy quyền;– Sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện các công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại (nếu có).

Sau khi ủy quyền có bị mất đi quyền đó hay không?

Tôi là chủ sở hữu căn nhà ở quận Bình Tân. Khi mua căn nhà trên tôi có ủy quyền cho ông A được quyền thay mặt tôi liên hệ các cơ quan chức năng để nộp và nhận hồ sơ kể cả ban chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Với thù lao ủy quyền là không. Tới ngày trả kết quả tôi liên hệ Văn phòng đăng ký để nhận giấy đỏ thì bị từ chối trả với lý do tôi đã ủy quyền cho ông A, ông A phải đến nhận. Tôi không được quyền nhận giấy chứng nhận đứng tên tôi. Tôi xin hỏi việc cán bộ văn phòng trả lời như vậy là đúng hay sai. Tài sản của tôi mà giờ tôi không được nhận phải đợi ông A ký nhận và trao cho tôi.

Trả lời

Theo quy định về uỷ quyền, bên nhận ủy quyền chỉ được “thay mặt” bên ủy quyền để thực hiện một công việc nào đó. Khác với “chuyển quyền” là việc cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu đối với một tài sản nhất định chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản cho cá nhân, tổ chức khác. Khái niệm “chuyển quyền” thường không đứng “một mình” mà sẽ gắn liền với một số loại tài sản nhất định.

Việc ủy quyền không làm mất “quyền” mà người ủy quyền đã ủy quyền cho người khác. Do vậy, trong trường hợp này cán bộ văn phòng đăng ký nhà đất không cho anh nhận “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của mình đang trái với các quy định pháp luật.

Cách thức giải quyết– Anh tiếp tục nhờ người bạn nhận giấy chứng nhận cho mình– Liên hệ với người đứng đầu cơ quan đó để yêu cầu giải quyết, nếu không giải quyết anh có thể tiến hành các thủ tục khiếu nại hoặc tố cáo theo quy định

Văn Bản Huỷ Bỏ Giấy Uỷ Quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN HUỶ BỎ GIẤY  ỦY QUYỀN

            Hôm nay, Ngày……………tháng ………..năm………… (ngày ……………tháng ………..năm………… ),  tại Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  – TP.Hồ Chí Minh, 741 Cách Mạng Tháng 8 , Phường 6 , Quận Tân Bình , TPHCM

Ông                                         :

Sinh ngày                               :

Chứng minh nhân dân số    : …., do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp

Thường trú                             :

Bà                                           :

Sinh ngày                               :

Chứng minh nhân dân số    : …. , do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp

Cùng thường trú                    :

Nguyên trước đây tôi / chúng tôi có ký Giấy ủy quyền được Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  chứng nhận số…………… , ngày…………………….. về việc (ghi rõ nội dung uỷ quyền)

            Nay, bằng văn bản này tôi / chúng tôi huỷ bỏ Giấy ủy quyền nêu trên. Văn bản hủy bỏ Giấy uỷ quyền này có hiệu lưc kể từ ngày được công chứng. Đồng thời tôi/chúng tôi Cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

Việc thanh toán thù lao (nếu ủy quyền có thù lao) Có trách nhiệm thanh toán thù lao cho người được uỷ quyền theo thoả thuận tại giấy uỷ quyền đã bị huỷ bỏ;

Giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại (nếu có)…

Tôi / Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin nêu trên. Tôi / Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ Giấy ủy quyền.

                                                                                                Người lập văn bản

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày …. tháng …. năm ….(Ngày …. tháng …..năm……………)

Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  – TP.Hồ Chí Minh, 741 Cách Mạng Tháng 8 , Phường 6 , Quận Tân Bình , TPHCM,

Tôi:                                         - Công chứng viên Văn phòng công chứng Chu Thành Chương ,

Chứng nhận:

– Văn bản Huỷ bỏ Giấy ủy quyền này được lập bởi:

– Tại thời điểm công chứng, người lập văn bản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện việc ủy quyền này phù hợp với pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

– Người lập văn bản đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;

Văn bản Huỷ bỏ Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản chính, mỗi bản chính gồm 02 trang, cấp cho: Người lập văn bản: 02 (hai) bản chính và lưu tại Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  01 (một) bản chính.

Số công chứng.……………………

Quyển số:  ……….. TP/CC – SCC/HĐGD.

                                                                                                CÔNG CHỨNG VIÊN      

Quy Định Của Pháp Luật Về Ủy Quyền Lại Theo Bộ Luật Dân Sự 2022

Tôi được xếp ủy quyền cho việc thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng, tôi đã nhận thực hiện việc ký hợp đồng đó, nhưng ngày mai nhà tôi có việc, nên tôi không thể thực hiện việc ký hợp đồng được, cho tôi hỏi trong trường hợp này thì tôi nên làm thế nào để có thể hoàn thành công việc mà xếp tôi giao?

Theo quy định của pháp luật tại Điều 562 Bộ luật Dân sự có quy định về Hợp đồng ủy quyền như sau:

“Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Theo thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, thì xếp của bạn có ủy quyền cho bạn thực hiện việc ký hợp đồng với khách hàng, bạn đã nhận thực hiện việc ký kết hợp đồng đó với khách hàng, nhưng vào ngày mai bạn có việc, thì trong trường hợp này bạn có thể ủy quyền lại cho một người khác.

Theo quy định tại Điều 564 Bộ luật Dân sự có quy định về Hợp đồng ủy quyền lại như sau:

” Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:

a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

3. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.”

Để có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác thì bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Thứ nhất: phải có sự đồng ý của bên ủy quyền

– Thứ hai: Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

Khi thực hiện việc ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền lại đó cần chú ý khi thực hiện việc hợp đồng ủy quyền như sau:

– Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu;

– Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Như thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, thì ngày mai nhà bạn có việc do đó bạn không thể thực hiện việc ký kết hợp đồng được, đây không phải là sự kiện bất khả kháng bởi vì theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự có quy định về Sự kiện bất khả kháng như sau:

“Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

Như vậy, ngày mai nhà bạn có việc thì bạn đã thấy trước được, nên đây không phải là sự kiện bất khả kháng, vì nếu như là sự kiện bất khả kháng thì phải xảy ra một cách khách quan, bạn không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Do vậy, trong trường hợp này bạn chỉ có thể báo cáo với xếp bạn về việc không thể tiếp tục ký hợp đồng được, cần có sự đồng ý của xếp bạn, để thực hiện việc xác lập hợp đồng ủy quyền cho người khác.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Châu