Biểu Mẫu Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức

--- Bài mới hơn ---

 • Bất Thường Quyết Định Hủy Kết Quả Tuyển Dụng Ở Học Viện Khcn & Đổi Mới Sáng Tạo
 • 3 Trường Hợp Người Dự Tuyển Bị Hủy Kết Quả Trúng Tuyển Công Chức
 • Lễ Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Năm 2022
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Tổng Cục Du Lịch Năm 2022
 • Các Phương Thức Tuyển Dụng Mà Một Chuyên Viên Nhân Sự Nên Biết
 • (Kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ)

  Mẫu số 01

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3) 󠄑 Nữ 󠄑

  Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: …………………………………………………….

  Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ……………..

  Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: ……………………………………

  Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………..

  Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: ………………………. kg

  Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………………………..

  Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………..

  Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

  IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

  (Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

  Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………………

  Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………..

  VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

  (Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

  Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………….

  VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

  Ghi chú:

  1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

  2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

  3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

  Mẫu số 02

  HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN Căn cứ Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2022 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định ………. của ……….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ………..

  Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

  Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

  Đại diện cho đơn vị (1)……………………………………………………………………………………

  Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………..

  Và một bên là Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày ….. tháng ….. năm …… tại ……………………………………………………………………………..

  Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………..

  Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………

  Năm tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

  Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ……………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ……………………………………….

  Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………………………….

  Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  – Loại Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (2) ……………………………………………………..

  – Thời hạn của Hợp đồng: ………………………………………………………………………………

  – Từ ngày …….. tháng ……… năm ………. đến ngày …….. tháng ……… năm ………………….

  – Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): ………………………………………………………..

  – Từ ngày …….. tháng ……… năm ………. đến ngày …….. tháng ……… năm …………………

  – Địa điểm làm việc (3): …………………………………………………………………………………

  – Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

  – Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

  – Nhiệm vụ (4) ……………………………………………………………………………………………

  – Thời giờ làm việc (5): …………………………………………………………………………………………………..

  – Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:…………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký kết hợp đồng làm việc 1. Nghĩa vụ:

  – Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

  – Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

  – Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  – Chấp hành việc bố trí, phân công khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

  2. Quyền lợi:

  – Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

  – Phương tiện đi lại làm việc (6): …………………………………………………………………………

  – Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (7): ……………………………, Bậc: ………. Hệ số lương …………………………………………………………………

  – Phụ cấp (nếu có) gồm (8): …………………………………………………………………………

  được trả ……… lần vào các ngày ………………….. và ngày …………….. hàng tháng.

  – Thời gian tính nâng bậc lương: ……………………………………………………………………..

  – Khoản trả ngoài lương: ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Chế độ bảo hiểm (9): …………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10): …………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

  – Được tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày khi đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu.

  – Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

  – Những thỏa thuận khác (11)………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 1. Nghĩa vụ:

  – Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc;

  – Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

  – Trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày của viên chức, phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp đơn vị sự nghiệp còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

  2. Quyền hạn

  – Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm đình chỉ công tác…).

  – Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  – Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

  – Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị như nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản, hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm …

  Hợp đồng này làm tại………………., ngày … tháng …. năm …

  Ghi chú:

  1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

  2. Ghi rõ hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

  3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc trung ương.

  4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

  5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

  6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

  7. Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán…).

  8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…

  9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

  11. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

  12. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật.

  Mẫu số 03

  HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (Dành cho đối tượng dưới 18 tuổi) Căn cứ Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2022 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số ………. của ……….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ………..

  Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

  Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

  Đại diện cho đơn vị (1)……………………………………………………………………………………

  Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………..

  Và một bên là Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày ….. tháng ….. năm …… tại ……………………………………………………………………………..

  Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………..

  Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………

  Năm tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

  Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ……………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ……………………………………….

  Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………………………….

  Và người đại diện là (2) Ông/Bà:…………………………………………………………………………….

  Sinh ngày ….. tháng ….. năm …… tại ……………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

  Số chứng minh thư nhân dân ………………………………………………………………………….

  Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………………………….

  Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  Điều 1. Loại hợp đồng, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

  – Loại Hợp đồng làm việc (3) ……………………………………………………………………………

  – Thời hạn của Hợp đồng: ……………………………………………………………………………….

  – Từ ngày …….. tháng ……… năm ………. đến ngày …….. tháng ……… năm ………………….

  – Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): ………………………………………………………..

  – Từ ngày …….. tháng ……… năm ………. đến ngày …….. tháng ……… năm …………………

  – Địa điểm làm việc (4): …………………………………………………………………………………

  – Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

  – Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

  – Nhiệm vụ (5) ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Điều 2. Chế độ làm việc

  – Thời giờ làm việc (6): …………………………………………………………………………………………………..

  – Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:…………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng 1. Nghĩa vụ:

  – Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

  – Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

  – Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  – Chấp hành việc bố trí, phân công khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

  2. Quyền lợi:

  – Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

  – Phương tiện đi lại làm việc (7): …………………………………………………………………………

  – Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (8): ……………………………, Bậc: ………. Hệ số lương …………………………………………………………………

  – Phụ cấp (nếu có) gồm (9): …………………………………………………………………………

  được trả ……… lần vào các ngày ………………….. và ngày …………….. hàng tháng.

  – Thời gian tính nâng bậc lương: ……………………………………………………………………..

  – Khoản trả ngoài lương: ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Chế độ bảo hiểm (10): …………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (11): …………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

  – Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

  – Những thỏa thuận khác (12)………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 1. Nghĩa vụ:

  – Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc;

  – Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

  2. Quyền hạn

  – Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm đình chỉ công tác…).

  – Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  – Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

  – Hợp đồng này làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản, người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng; hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm …

  Hợp đồng này làm tại………………., ngày … tháng …. năm …

  Ghi chú:

  1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

  2. Ghi rõ tên người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng.

  3. Ghi rõ hợp đồng làm việc với thời hạn từ khi bắt đầu ký đến khi đủ 18 tuổi, ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

  4. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc trung ương.

  5. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

  6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

  7. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc người được tuyển dụng tự túc.

  8. Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được xếp, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán…).

  9. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…

  10. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà người được tuyển dụng được hưởng. Ví dụ: Đối với người làm hợp đồng làm việc với thời hạn xác định từ 1 năm trở lên ghi là được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

  11. Ghi cụ thể người được tuyển dụng được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

  12. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho người được tuyển dụng như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật.

  HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN Căn cứ Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2022 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định ………. của ……….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ………..

  Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

  Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

  Đại diện cho đơn vị (1)……………………………………………………………………………………

  Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………..

  Và một bên là Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày ….. tháng ….. năm …… tại ……………………………………………………………………………..

  Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………..

  Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………

  Năm tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

  Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ……………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ……………………………………….

  Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………………………….

  Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng

  – Địa điểm làm việc (2) ……………………………………………………..

  – Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

  – Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

  – Nhiệm vụ (3) ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Điều 2. Chế độ làm việc

  – Thời giờ làm việc (4): …………………………………………………………………………………………………..

  – Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:…………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng 1. Nghĩa vụ:

  – Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

  – Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

  – Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  – Chấp hành việc bố trí, phân công khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

  2. Quyền lợi:

  – Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

  – Phương tiện đi lại làm việc (5): …………………………………………………………………………

  – Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (6): ……………………………, Bậc: ………. Hệ số lương …………………………………………………………………

  – Phụ cấp (nếu có) gồm (7): …………………………………………………………………………

  được trả ……… lần vào các ngày ………………….. và ngày …………….. hàng tháng.

  – Thời gian tính nâng bậc lương: ……………………………………………………………………..

  – Khoản trả ngoài lương: ………………………………………………………………………………..

  – Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Chế độ bảo hiểm (8): …………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  – Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9): …………………..

  – Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

  – Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

  – Những thỏa thuận khác (10)………………………………………………………………………………

  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 1. Nghĩa vụ:

  – Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc;

  – Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

  2. Quyền hạn

  – Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm đình chỉ công tác…).

  – Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  – Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

  – Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản, hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm …

  Hợp đồng này làm tại………………., ngày … tháng …. năm …

  Ghi chú:

  1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

  2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc trung ương.

  3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

  4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

  5. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

  6. Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán…).

  7. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…

  8. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

  9. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

  10. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật.

  Mẫu số 05

  TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:……………. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM …

  Mẫu số 06

  TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: …………. DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH … LÊN CHỨC DANH … NĂM ………

  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

  Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự – Công ty luật Minh Khuê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trao Quyết Định Tuyển Dụng 2 Viên Chức Bộ Ngoại Giao
 • Quy Định Về Thời Hạn Thông Báo Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức
 • Quy Định Mới Về Thi, Xét Tuyển Viên Chức
 • Điều Kiện Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức ? Các Trường Hợp Được Ưu Tiên Khi Tuyển Dụng Viên Chức ?
 • Mẫu Đăng Tin Tuyển Dụng Hay Nhất
 • Lễ Trao Quyết Định Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự
 • Hàng Trăm Giáo Viên Thpt Ở Thanh Hóa Mòn Mỏi Chờ Quyết Định Tuyển Dụng
 • Giáo Viên Không Có Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Có Bị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng?
 • Bỏ Quyết Định Không Tuyển Dụng Giáo Viên ‘không Quá 30 Tuổi’
 • Quy Trình Tuyển Dụng Giáo Viên Và Các Bước Thực Hiện Thế Nào?
 • Ngày 30/11/2020, tại trụ sở liên cơ quan số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường.

  Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn trao quyết định cho các viên chức mới của Trường

  Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Trường.

  Tại buổi lễ, đồng chí Phan Việt Hùng – Phó Chánh Văn phòng, đã công bố 07 quyết định của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường về việc tuyển dụng viên chức; thời điểm tuyển dụng kể từ ngày 01/12/2020.

  Phát biểu tại buổi lễ, đồng chi Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn chúc mừng các viên chức đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022, đồng thời khẳng định, nhà trường luôn quan tâm đối với đội ngũ viên chức trẻ, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, môi trường tốt nhất để công chức trẻ phấn đấu, rèn luyện và phát triển. Điểm lại những thành tích và bài học trong 3 năm xây dựng và phát triển Trường. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng, các viên chức mới tuyển dụng hôm nay sẽ nỗ lực trau dồi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; luôn có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tập sự. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị có viên chức được tuyển dụng phân công nhiệm vụ đúng theo vị trí việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn viên chức mới làm quen với công việc, phấn đấu thành tốt nhiệm vụ được giao./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2022
 • Thủ Tục Điều Chỉnh Tăng Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội
 • Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022 Tăng 6,5%
 • Chưa Tăng Lương Cơ Sở Từ 1
 • Lương, Phụ Cấp Công Chức, Viên Chức Từ 01/7/2020 Thế Nào?
 • Lễ Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Tổng Cục Du Lịch Năm 2022
 • Các Phương Thức Tuyển Dụng Mà Một Chuyên Viên Nhân Sự Nên Biết
 • Tải Mẫu Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Tuyển Dụng
 • ‘chưa Ai Trong Số 137 Trường Hợp Có Quyết Định Tuyển Dụng Của Sở Nội Vụ Tỉnh Lai Châu’
 • Tổng Cục Thuế Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022
 • Tham dự buổi lễ còn có ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Bộ và các công chức, viên chức mới được tuyển dụng.

  Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng các công chức, viên chức mới vừa vượt qua kỳ thi để có mặt tại Lễ trao quyết định hôm nay.

  Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

  “Với sự quan tâm sâu sát của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đối với công tác tuyển dụng của Bộ và bản thân tôi trong hai kỳ tuyển dụng vừa qua cũng là người đã trực tiếp chỉ đạo, theo sát từng diễn biến của kỳ thi nên tôi hiểu rõ đây là kỳ thi được tổ chức hết sức công phu, chặt chẽ, minh bạch”.

  “Chúng tôi đã đặt ra những yêu cầu rất cao với mục tiêu tìm kiếm, sàng lọc và lựa chọn những bạn trẻ xuất sắc để bổ sung vào lực lượng kế tiếp của ngành Ngoại giao. Do đó, các bạn hoàn toàn có quyền tự hào vì mình đang ở đây, đang đứng trong hàng ngũ những cá nhân xuất sắc nhất đã vượt qua được thử thách của kỳ thi này và chính thức trở thành những công chức, viên chức ngoại giao trẻ”, Thứ trưởng khẳng định.

  Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ngành Ngoại giao Việt Nam vinh dự có Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bộ trưởng đầu tiên, đã có những đóng góp rất vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước.

  Ngày nay, ngành Ngoại giao cũng có vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những lực lượng đi đầu trong việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

  “Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới ngày càng biến đổi phức tạp và khó lường, sức ép lên nhiệm vụ đối ngoại ngày càng nhiều, trách nhiệm đặt trên vai những cán bộ ngoại giao ngày càng lớn hơn. Trách nhiệm lớn yêu cầu phải được đặt trên những đôi vai vững chắc. Do đó, cán bộ ngoại giao phải là những người có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để đảm đương và gánh vác trách nhiệm này. Đó chính là những điều chúng tôi rất mong chờ nơi các bạn”, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

  Thứ trưởng cho biết, kỳ tuyển dụng năm nay, Bộ Ngoại giao đã tuyển chọn được 77 gương mặt xuất sắc trong 6 chuyên ngành khác nhau (quan hệ quốc tế, luật, kinh tế, báo chí, kế toán và công nghệ thông tin).

  Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ trẻ hãy cố gắng rèn luyện trình độ chuyên môn thật tốt, sức khỏe thể lực tốt và bản lĩnh trong công việc thật vững vàng; cần phải luôn bồi đắp thái độ nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và cầu thị trong công việc, coi trọng và có ý thức trách nhiệm cao đối với mỗi công việc mình được giao cho.

  Anh Hoàng Thanh Liêm, đại diện cho 77 công chức, viên chức mới được tuyển dụng phát biểu bày tỏ niềm tự hào to lớn khi được đứng trong hàng ngũ cán bộ Ngoại giao Việt Nam, với bề dày lịch sử 73 năm hình thành và phát triển.

  Anh Hoàng Thanh Liêm, đại diện cho 77 công chức, viên chức mới phát biểu. (Ảnh: Trung Hiếu)

  “Trở thành cán bộ ngoại giao là một vinh dự to lớn. Nhưng vinh dự to lớn ấy cũng đi kèm với những trách nhiệm to lớn, đó là làm sao để tiếp nối truyền thống đáng tự hào của lớp lớp thế hệ đi trước, làm sao để thực sự trở thành những chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

  Thay mặt 77 công chức, viên chức trẻ, anh Liêm cam kết sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

  Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các công chức, viên chức mới tại cổng chính Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Trung Hiếu)

  Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức Ngày hội hiến máu cứu người

  Sáng 28/11, các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao đã tham gia phong trào “Hiến máu cứu người” do Công đoàn …

  Bộ Ngoại giao trao quyết định phân công công tác

  Sáng 5/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tô Anh Dũng đã …

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Trường Hợp Người Dự Tuyển Bị Hủy Kết Quả Trúng Tuyển Công Chức
 • Bất Thường Quyết Định Hủy Kết Quả Tuyển Dụng Ở Học Viện Khcn & Đổi Mới Sáng Tạo
 • Biểu Mẫu Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức
 • Trao Quyết Định Tuyển Dụng 2 Viên Chức Bộ Ngoại Giao
 • Quy Định Về Thời Hạn Thông Báo Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Chuyên Viên Chính Và Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Về Việc Xếp Lương Khi Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức ?
 • Yêu Cầu Về Năng Lực Cơ Bản Của Giáo Viên Tiếng Anh
 • Bộ Công Thương Công Bố Quyết Định Tuyển Dụng
 • Bộ Nội Vụ Hủy Kết Quả Thi Tuyển Công Chức Ở Bộ Công Thương
 • Bộ Ngoại Giao Trao Quyết Định Tuyển Dụng Cán Bộ Năm 2022
 • TTH.VN – Chiều 7/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và quyết định tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền chủ trì lễ công bố.

  28 công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể mới trúng tuyển vinh dự được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao quyết định

  Tại buổi lễ, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã trao quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính cho 35 công chức trúng tuyển, nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; quyết định tuyển dụng 28 công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể mới trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng vừa qua.

  Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chúc mừng 35 công chức được nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và 28 công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể mới trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng vừa qua; đồng thời khẳng định, đây là bước ngoặt quan trọng mới của mỗi cá nhân.

  Năm 2022 có rất nhiều sự kiện quan trọng. Do vậy, mỗi công chức, viên chức cần không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, chuyên môn; phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  28 công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể mới trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng vừa qua không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà cần luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc được giao để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

  Mỗi cá nhân công chức, viên chức trong khối cần phát huy tính chủ động, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nhất là những kiến thức về ngoại ngữ, công nghệ thông tin; năng động, sáng tạo; nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng; bám, nắm cơ sở; xây dựng phương pháp làm việc hiệu quả; cùng cộng đồng trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; chia sẻ những khó khăn để luôn phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp
 • 6 Cán Bộ Được Tuyển Thẳng Bất Ngờ Bị… Hủy Công Chức
 • Không Đủ Chứng Chỉ Sẽ Thu Quyết Định Tuyển Dụng Chỉ Là Cớ Buộc Giáo Viên Đi Học?
 • Quy Trình Tuyển Dụng Giáo Viên Và Các Bước Thực Hiện Thế Nào?
 • Bỏ Quyết Định Không Tuyển Dụng Giáo Viên ‘không Quá 30 Tuổi’
 • Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Nóng: Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Với Công Chức Không Đủ Tiêu Chuẩn
 • Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Không Qua Thi Tuyển Ở Hải Phòng
 • Chủ Trương Liên Quan Đến Công Chức Được Tuyển Dụng Sau Ngày 28/12/2017
 • Thu Hồi Tuyển Dụng Công Chức Sau 28/12/2017 Không Đủ Tiêu Chuẩn
 • Những Trường Hợp Thu Hồi Qđ Tuyển Dụng Cbccvc Trước 28/12/2017 Không Đủ Tiêu Chuẩn
 • Đây là những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ ngày 15-1-2019).

  Đối với công tác tuyển dụng công chức, viên chức, Nghị định bổ sung quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng không được đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

  Quy định này để bảo đảm phù hợp với Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Giáo dục đại học về việc không quy định phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng chứng chỉ, cơ sở đào tạo.

  Đáng chú ý, Nghị định sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức, quy trình thi tuyển và xét tuyển nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng, gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng công chức, viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

  Theo đó, việc tuyển dụng công chức, viên chức được tổ chức theo 2 vòng, vòng 1 thi trắc nghiệm về kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học để bảo đảm chính xác trong việc chấm thi và thuận tiện trong việc ứng dụng thi trên máy; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn, thực hành hoặc thi viết do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

  Đồng thời, quy định cụ thể thời hạn để tiến hành các bước trong tổ chức tuyển dụng theo hướng rút gọn thời gian, đơn giản thủ tục hành chính.

  Việc thi nâng ngạch công chức cũng tổ chức theo hướng đơn giản hóa thủ tục, thực hiện theo 2 vòng tương tự như thi tuyển công chức.

  Phân cấp thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính và tương đương trở xuống cho các bộ, ngành, địa phương. Các Bộ, ngành, địa phương quyết định danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch và chịu trách nhiệm toàn bộ trong quá trình tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức theo thẩm quyền; Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương chỉ chủ trì tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp.

  Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng được quy định theo hướng cộng điểm ưu tiên và áp dụng thống nhất giữa tuyển dụng công chức và tuyển dụng viên chức.

  Trường hợp tuyển dụng đặc cách sẽ theo hướng quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và phân cấp thẩm quyền cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện (không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương như trước đây).

  Quy định cụ thể về việc không phải thực hiện quy trình tuyển dụng đối với trường hợp đã là cán bộ, công chức sau đó được điều động, luân chuyển sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, nay cơ quan có thẩm quyền có nhu cầu điều động, tiếp nhận trở lại.

  Trong trường hợp trúng tuyển, thời gian tập sự sẽ phù hợp với trình độ đào tạo của viên chức để bảo đảm sự thống nhất giữa các lĩnh vực sự nghiệp.

  Thời gian tập sự là 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học (riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 9 tháng), 9 tháng đối với trình độ đào tạo cao đẳng và 6 tháng đối với trình độ đào tạo trung cấp.

  Gỡ vướng quy định thôi việc đối với viên chức

  Nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ thôi việc đối với viên chức trong thời gian qua, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đã bổ sung quy định không thực hiện chế độ thôi việc đối với trường hợp viên chức trong 2 trường hợp sau:

  – Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị.

  – Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

  Thực hiện phân cấp cho người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh) ban hành các quyết định cá biệt về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương sau khi có ý kiến thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện của Bộ Nội vụ (đối với các cơ quan Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (đối với các cơ quan của Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội).

  Nghị định bổ sung quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức sau khi thực hiện xong hợp đồng làm việc lần đầu để thực hiện chủ trương Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc ký hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức mới được tuyển dụng (trừ trường hợp được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

  Ngoài ra, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho phù hợp tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp).

  Theo đó, Nghị định quy định không áp dụng chế độ công chức đối với lái xe Bộ trưởng hoặc tương đương, không được ký hợp đồng lao động để làm các công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

  K.An Ành: HOÀNG TRIỀU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Hàng Trăm Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Bổ Sung Trong Kỳ Tuyển Dụng Công Chức Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế Năm 2022
 • Từ 01/7/2019, Chính Thức Áp Dụng Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức Không Qua Thi Tuyển
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Hiện Nay
 • Hương Phong: Tổ Chức Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Bộ Trạm Y Tế
 • Trao Quyết Định Tuyển Dụng 2 Viên Chức Bộ Ngoại Giao

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Mẫu Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức
 • Bất Thường Quyết Định Hủy Kết Quả Tuyển Dụng Ở Học Viện Khcn & Đổi Mới Sáng Tạo
 • 3 Trường Hợp Người Dự Tuyển Bị Hủy Kết Quả Trúng Tuyển Công Chức
 • Lễ Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Năm 2022
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Tổng Cục Du Lịch Năm 2022
 • Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng và các đại biểu chúc mừng 02 viên chức mới.

  Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng đã trao quyết định tuyển dụng cho ông Nguyễn Tiến Thịnh, Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, thành thạo tiếng Anh, tiếng Khmer, được xét tuyển nghiên cứu viên về Campuchia và bà Hà Bảo Trâm, Cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, thành thạo tiếng Anh, tiếng Lào, được xét tuyển nghiên cứu viên về Lào.

  Phát biểu tại Lễ trao quyết định, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng đã chúc mừng các viên chức được nhận quyết định; cho biết cả 2 viên chức mới đều được đào tạo chính qui về chuyên môn và có thời gian bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Lào, Khmer tại Lào, Campuchia.

  Đợt xét tuyển lần này kéo dài 03 tháng, kể từ thời điểm thông báo và được sự quan tâm cao của Lãnh đạo Bộ.

  Giám đốc Học viện Ngoại giao kỳ vọng các viên chức mới sẽ là nguồn nhân lực bổ sung cần thiết cho các cán bộ làm công tác về Lào, Campuchia và đóng góp tích cực cho công tác của Bộ trong thời gian tới.

  Trao quyết định phong hàm Đại sứ cho cán bộ ngoại giao

  TGVN. Sáng 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Lễ phong hàm Đại sứ …

  Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ cấp Vụ

  TGVN. Chiều 7/2, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ cấp …

  Lãnh đạo Bộ Ngoại giao gặp mặt công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2022

  TGVN. Sáng 7/1, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Thời Hạn Thông Báo Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức
 • Quy Định Mới Về Thi, Xét Tuyển Viên Chức
 • Điều Kiện Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức ? Các Trường Hợp Được Ưu Tiên Khi Tuyển Dụng Viên Chức ?
 • Mẫu Đăng Tin Tuyển Dụng Hay Nhất
 • Tìm Việc Làm Kế Toán, Kiểm Toán Tại Timviec365.vn
 • Viên Chức Tuyển Dụng Sau Ngày 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Ngày 1/7/2020: Biên Chế Suốt Đời, Phụ Cấp Thâm Niên Sẽ Không Còn Tồn Tại
 • 6 Điểm Mới Chú Ý Luật Xây Dựng Sửa Đổi Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/01/2021
 • Dự Thảo Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2022
 • Luật Xây Dựng Sửa Đổi, Bổ Sung Trên Ba Nhóm Chính Sách
 • Quốc Hội Thông Qua Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng
 • Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc cùng với quyền và nghĩa vụ của các bên (đ iều 3 Luật Viên chức ).

  Theo đó, khi được tuyển dụng, viên chức sẽ được ký kết một trong hai loại hợp đồng làm việc:

  1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn:

  Trong hợp đồng xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng từ đủ 12 – 36 tháng, áp dụng với người trúng tuyển vào viên chức trừ trường hợp:

  – Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện như có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, có văn bằng, chứng chỉ … phù hợp vị trí việc làm …

  Sau khi thực hiện xong loại hợp đồng này, viên chức sẽ được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

  Đáng chú ý, từ 1-7-2020, khi Luật sửa đổi Luật Viên chức chính thức có hiệu lực, hợp đồng xác định thời hạn đã được gia hạn thêm thời gian, cụ thể từ đủ 12 – 60 tháng (hiện nay đang là từ 12 – 36 tháng).

  Đồng thời, khoản 2, điều 2 Luật sửa đổi Luật Viên chức khẳng định: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 1-7-2020 trừ cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức và người được tuyển dụng làm viên chức tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

  Như vậy, viên chức trúng tuyển mới từ 1-7-2020 là đối tượng phải thực hiện hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

  2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

  Đây là loại hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực. Theo khoản 2, điều 25 Luật Viên chức hiện hành, loại hợp đồng này áp dụng với các đối tượng:

  Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập; Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập hết thời hạn bổ nhiệm nhưng không được bổ nhiệm lại và vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan, đơn vị đó.

  Tuy nhiên, những đối tượng được áp dụng hợp đồng làm việc không xác định thời hạn từ 1-7-2020 đã được điều chỉnh tại Luật sửa đổi Luật Viên chức gồm: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2020; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

  Đặc biệt, với những viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2020 nhưng chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký. Sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng đã ký thì được ký hợp đồng không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

  Có thể thấy, viên chức được tuyển dụng từ ngày 1-7-2020 đều phải ký hợp đồng xác định thời hạn. Nếu đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đủ điều kiện thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hợp đồng với viên chức (khoản 3, điều 2 Luật sửa đổi).

  Do không thuộc trường hợp được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nên những người được tuyển dụng mới từ 1-7-2020 sẽ chỉ được ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

  Do đó, viên chức tuyển dụng sau 1-7-2020 không được hưởng “chế độ biên chế suốt đời”.

  Nguồn SGGP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ 1/7/2020 Sẽ Có 6 Trường Hợp Viên Chức Bị Cắt Hợp Đồng Làm Việc
 • Luật Cán Bộ, Công Chức 2008, Luật Số 22/2008/qh12 2022
 • Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức Sửa Đổi
 • Chính Sách Mới Áp Dụng Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ 1
 • Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức Sửa Đổi Năm 2022
 • Trường Đhkhxh&nv Tuyển Dụng Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Án Hợp Nhất Văn Phòng Đảng Ủy Với Văn Phòng Ubnd Xã, Thị Trấn Thành Văn Phòng Cấp Ủy
 • Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tp.hà Nội Tuyển Dụng Công Chức Không Qua Thi Tuyển
 • Về Việc Tuyển Dụng Cán Bộ Xã
 • Công Ty Cổ Phần Fafilm Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Dụng
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Muối Miền Nam Tuyển Dụng
 • Trường ĐHKHXH&NV tuyển dụng viên chức

  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch Giảng viên, Chuyên viên và Nghiên cứu viên.

  – Số lượng cần tuyển dụng: 18 giảng viên.

  – Yêu cầu chung cho ngạch giảng viên: Người đăng kí tuyển dụng giảng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:

  – Những người chưa có học vị tiến sĩ cần đáp ứng một trong các điều kiện:

  + Có học vị thạc sĩ (và tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi tại các trường đại học công lập), đang học nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp.

  + Có học vị thạc sĩ chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển dụng (và tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi tại các trường đại học công lập).

  Số lượng cần tuyển: 03 nghiên cứu viên.

  Người đăng kí tuyển dụng ngạch Nghiên cứu viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:

  – Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên tại các trường đại học công lập trong nước hoặc tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài, có chuyên ngành phù hợp vị trí cần tuyển.

  – Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn sẽ tuyển dụng và những người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ.

  – Ngoại ngữ: Tương đương trình độ C.

  – Tin học: tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo chương trình tin học văn phòng.

  – Các vị trí cần tuyển dụng như sau:

  – Số lượng cần tuyển: 20 chuyên viên.

  – Người đăng kí tuyển dụng ngạch Chuyên viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:

  – Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên tại các trường đại học công lập trong nước hoặc tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài, có chuyên ngành phù hợp vị trí cần tuyển.

  – Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn sẽ tuyển dụng và những người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ.

  – Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B.

  – Tin học: Tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo chương trình tin học văn phòng.

  – Các vị trí cần tuyển dụng như sau:

  2. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển

  Thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng (Miễn thi ngoại ngữ và tin học thực hiện theo điều 8 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).

  + Hình thức thi: Vấn đáp.

  + Nội dung thi: Kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ, cách xử lí tình huống trong giải quyết công việc thuộc vị trí sẽ đảm nhận.

  + Hình thức thi: Vấn đáp.

  + Nội dung thi: Vận dụng kĩ năng sử dụng chương trình Word, PowerPoint, để soạn bài, thiết kế bài giảng.

  + Hình thức thi: Phần nội dung này sẽ được đánh giá khi thí sinh trình bày bài thi chuyên môn.

  + Hình thức thi: Thi thực hành trên máy.

  Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính, các ngày từ 03/12/2012 đến 07/12/2012.

  Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ (phòng 602 nhà E, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).

  Nhà trường sẽ thông báo chính thức thời gian và địa điểm thi sau.

  Lệ phí dự tuyển : 260.000 đồng (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

  Ứng viên cần theo dõi thông tin chi tiết tại: Phòng Tổ chức Cán bộ – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trên website của Trường.

  VNU Media – VNU-USSH

  In bài viết Gửi cho bạn bè

  Từ khóa :

  Xem tin bài theo thời gian :

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức 2022 Của Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội
 • Bộ Tài Chính Xét Tuyển Cán Bộ Viên Chức Năm 2013 (Đợt 01)
 • Bộ Tài Chính Tuyển Dụng 39 Công Chức Theo Chính Sách Thu Hút Nhân Tài
 • Bộ Tài Chính Tuyển Dụng 39 Công Chức Vào 14 Đơn Vị Vụ, Cục
 • Bộ Tài Chính Công Bố Quyết Định Tuyển Dụng 30 Công Chức
 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàng Trăm Giáo Viên Thpt Ở Thanh Hóa Mòn Mỏi Chờ Quyết Định Tuyển Dụng
 • Giáo Viên Không Có Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Có Bị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng?
 • Bỏ Quyết Định Không Tuyển Dụng Giáo Viên ‘không Quá 30 Tuổi’
 • Quy Trình Tuyển Dụng Giáo Viên Và Các Bước Thực Hiện Thế Nào?
 • Không Đủ Chứng Chỉ Sẽ Thu Quyết Định Tuyển Dụng Chỉ Là Cớ Buộc Giáo Viên Đi Học?
 • Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là một trong những tài liệu quan trọng mà nhà tuyển dụng sẽ chuẩn bị để gửi đến ứng viên sau khi cả hai bên đã thỏa thuận với nhau các điều khoản làm việc. Vậy mẫu quyết định tuyển dụng gồm những thông tin gì? Cách viết một bản quyết định tuyển dụng đúng chuẩn sẽ được đề cập qua bài viết bên dưới.

  Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là gì?

  Sau khi đăng thông tin tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển và tìm ra được những ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc đến ứng viên. Nếu ứng viên và nhà tuyển dụng đều đã thỏa thuận xong tất cả các điều khoản hợp đồng và ứng viên đồng ý làm việc tại công ty thì lúc này, nhà tuyển dụng sẽ gửi mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự đến ứng viên. Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự dùng để thông báo về việc quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó theo đúng hợp đồng đã ký.

  Ngày nay, mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự không còn được gọi phổ biến như trước. Chủ yếu, việc đưa ra quyết định tuyển dụng nhân sự chính thức được tiến hành qua email; nhưng về bản chất vẫn cùng là thông báo về quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó.

  Trước đó, những ứng viên này đã nhận được thư mời nhận việc. Song do vì một lí do nào đó mà ứng viên từ chối, khi ấy sẽ không có quyết định tuyển dụng. Quyết định tuyển dụng chỉ được đưa ra khi ứng viên đã thỏa thuận xong với nhà tuyển dụng về tất cả các điều khoản hợp đồng và đồng ý làm việc tại công ty.

  Vậy làm sao để thảo được quyết định tuyển dụng nhân sự?

  Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự nhân sự cần có những thông tin sau:

  * Quốc hiệu, tiêu ngữ.

  * Tên tài liệu, trong trường hợp này đó là Quyết định tuyển dụng nhân sự.

  * Thông tin ứng viên được tuyển dụng chính thức, gồm: Họ tên, phòng/ bộ phận/ vị trí sẽ làm việc; ngày tháng năm bắt đầu vào làm việc.

  * Thông tin người Quản lý trực tiếp.

  * Những người có trách nhiệm thi hành quyết định.

  * Ngày tháng năm quyết định chính thức có hiệu lực.

  * Phần ký tên của người ra quyết định, gồm chức danh, tên và chữ ký.

  Đó là một số thông tin cần thiết phải có trong mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự. Tùy vào văn hóa đơn vị mà cách viết mẫu quyết định sẽ có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn phải đảm bảo các nội dung trên và đáp ứng một số tiêu chí sau:

  * Ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng.

  * Trình bày chuyên nghiệp.

  * Đầy đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích.

  * Giọng điệu niềm nở.

  Tiêu đề mail: Chúc mừng, bạn đã là thành viên của đại gia đình

  Kết luận

  Nguồn: chúng tôi

  Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Trao Quyết Định Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2022
 • Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2022
 • Thủ Tục Điều Chỉnh Tăng Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội
 • Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2022 Tăng 6,5%
 • Chưa Tăng Lương Cơ Sở Từ 1
 • Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Hàng Trăm Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức
 • Nóng: Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Với Công Chức Không Đủ Tiêu Chuẩn
 • Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Không Qua Thi Tuyển Ở Hải Phòng
 • Chủ Trương Liên Quan Đến Công Chức Được Tuyển Dụng Sau Ngày 28/12/2017
 • Thu Hồi Tuyển Dụng Công Chức Sau 28/12/2017 Không Đủ Tiêu Chuẩn
 • Theo báo cáo, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ thường xuyên tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra. Từ năm 2022 đến nay, Bộ Nội vụ tiến hành hơn 40 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch về quản lý, sử dụng biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý…

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các cuộc thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, trong thời gian từ năm 2022 đến hết 2022, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.572 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.287 cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc, trong đó có 3.245 cuộc theo kế hoạch, 327 cuộc đột xuất, tiếp nhận 4.140 thông tin phản ánh từ phương tiện thông tin đại chúng và công dân (3.875 thông tin qua đơn thư, 265 thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng).

  Nhiều trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 92 bộ, ngành, địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý và sử dụng biên chế; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng tiến độ, tỷ lệ theo quy định; bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định. Nhiều trường hợp sai phạm bị xử lý bằng hình thức thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định.

  Số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ từ báo cáo của 78/92 bộ, ngành, địa phương trong 3 năm qua cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra, tự rà soát, đã thu hồi quyết định tuyển dụng 252 trường hợp; thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm 271 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp 118 trường hợp; xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức 53 trường hợp; thi hành kỷ luật 53 trường hợp; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm; 967 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý khác. Hiện còn 14 đơn vị chưa gửi báo cáo, Bộ Nội vụ đang tiếp tục đôn đốc, trong năm nay sẽ hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thấy sai sót và tự khắc phục những vi phạm trong công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, 133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương; 7 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm; 45 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 8 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; 61 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

  Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tự xử lý các sai phạm, cụ thể thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút đối với 59 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm đối với 27 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đối với 87 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với 2 trường hợp; xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đối với 7 trường hợp; chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 2.176 trường hợp; xử lý theo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị (về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát) và Kết luận số 48-KL/TW (về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW) đối với 249 trường hợp.

  Những tồn tại, hạn chế, sai phạm chủ yếu phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra là không thực hiện đúng quy định về thành lập Hội đồng tuyển dụng, không công khai thông báo tuyển dụng, hình thức thi đối với một số môn thi ở nhiều kỳ thi không đúng, việc chấm thi còn có sai sót, miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và ưu tiên trong tuyển dụng không đúng quy định (đối với việc thi tuyển, xét tuyển); tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt không đúng tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn hoặc thời gian công tác, không thực hiện đủ trình tự trong việc kiểm tra, sát hạch hoặc xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Một số địa phương ban hành chính sách thu hút không phù hợp quy định (đối với tuyển dụng đặc biệt không qua thi); không thực hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm như việc đề nghị về chủ trương bổ nhiệm đồng thời với đề xuất phương án nhân sự, ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc bổ nhiệm các trường hợp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại thời điểm bổ nhiệm về trình độ chuyên môn, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, không có trong quy hoạch, có số lượng cấp phó vượt quy định…

  Chu Thanh Vân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Bổ Sung Trong Kỳ Tuyển Dụng Công Chức Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế Năm 2022
 • Từ 01/7/2019, Chính Thức Áp Dụng Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức Không Qua Thi Tuyển
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Hiện Nay
 • Hương Phong: Tổ Chức Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Bộ Trạm Y Tế
 • Công Ty Cần Trang Bị Những Gì Cho Phòng Y Tế?