Top 6 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Athena4me.com

Thủ Tục Hủy Bỏ Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã:

UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định và nộp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Văn phòng Sở Nội vụ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh và trả lại hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ: nhận và hẹn ngày trả kết quả.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.

* Thời gian giao trả kết quả: Trong giờ hành chính và theo ngày hẹn.

– Tờ trình đề nghị hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức của UBND cấp huyện (nêu rõ quan điểm và lý do cụ thể) (Bản chính)

– Tờ trình của UBND cấp xã về việc đề nghị hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức (nêu rõ lý do) (Bản chính)

– Biên bản họp của Đảng ủy, UBND xã về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức cấp xã (Bản chính)

– Nhận xét, đánh giá của người được phân công hướng dẫn công chức tập sự (Bản chính)

– Báo cáo kết quả tập sự của công chức được tuyển dụng (Bản sao)

– Bản sao quyết định tuyển dụng.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Liên tịch Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; – Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. – Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; – Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụHướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thời Hạn Ra Quyết Định Tuyển Dụng Và Nhận Việc Đối Với Công Chức Cấp Xã

Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc đối với công chức cấp xã được quy định tại Điều 20 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn, theo đó:

1. Đối với các chức danh Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội:

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:

a) Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện;

b) Bổ nhiệm Trưởng Công an xã theo đề nghị bằng văn bản của Trưởng Công an cấp huyện sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3 Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định tại khoản này.

4. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

Chúc sức khỏe và thành công!

Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức

Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Tuyển Dụng Công Chức, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế Năm 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế 2017, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Bổ Sung Công Chức Thuế, Tiểu Luận Tình Huống Tuyển Dụng Công Chức, Nghị Quyết Về Tổ Chức Bộ Tuyên Truyền Và Công Tác Tuyên Truyền, Quy Định Về Tuyển Dụng Viên Chức Tỉnh Thanh Hóa Năm 2017, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Ra Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tuyển Dụng, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Về Việc áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Lề Lối Làm Việc: Hút Thuốc, Uống Rượu Và Làm Việc Riêng Trong Giờ Làm Việc Của Cán Bộ, Công Chức, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Luận Văn Ve Phap Luân Tuyen Dung Cong Chuc, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quy Trình Phát Triển Các Quy Định Về Tuyển Dụng Công Hức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, QĐ So 1969/ QĐ Sgd Đt Ngay 3/9/2008 Ve Viec Phân Bo Viên Chuc Trúng Tuyen, Bo Cau Hoi Tuyen Dung Vien Chuc Y Te, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Quy Chế Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2017, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Y Tế, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Y Tế Năm 2014, Mẫu Hồ Sơ Tuyển Dụng Viên Chức Huyện Triệu Sơn, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Việc Làm, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quy Chế Tuyển Dụng Viên Chức Tỉnh Thanh Hóa Năm 2017, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Giáo Dục 2014, Đơn Dự Tuyển Công Chức, Đề Thi Tuyển Công Chức, Mẫu Đơn Xin Dự Tuyển Công Chức, Mẫu Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức, Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức,

Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Tuyển Dụng Công Chức, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế Năm 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế 2017, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Thuế 2014, Thông Báo Tuyển Dụng Bổ Sung Công Chức Thuế, Tiểu Luận Tình Huống Tuyển Dụng Công Chức, Nghị Quyết Về Tổ Chức Bộ Tuyên Truyền Và Công Tác Tuyên Truyền, Quy Định Về Tuyển Dụng Viên Chức Tỉnh Thanh Hóa Năm 2017, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Ra Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tuyển Dụng, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Về Việc áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Lề Lối Làm Việc: Hút Thuốc, Uống Rượu Và Làm Việc Riêng Trong Giờ Làm Việc Của Cán Bộ, Công Chức, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Luận Văn Ve Phap Luân Tuyen Dung Cong Chuc, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức,

Tp. Hcm: 11 Người Chưa Có Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Xã Đã “Lên” Huyện

Ngày 14.11.2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận thanh tra về việc tuyển dụng, xét tuyển công chức, bổ nhiệm… của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2018.

Về tuyển dụng công chức, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như quy định về điều kiện dự tuyển công chức có hộ khẩu thường trú tại thành phố; giới hạn độ tuổi dự tuyển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ngày 29.12.2017, quy định này đã bị bãi bỏ.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 346 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng đến thời điểm thanh tra 13/346 công chức chưa có chứng chỉ quản lý Nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, trong giai đoạn thanh tra, thành phố đã quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 104 trường hợp.

Tuy nhiên, trong đó có 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã đã được quyết định xét chuyển lên cấp huyện. 3 trường hợp tính từ thời điểm có quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đến thời điểm có quyết định xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa đủ 60 tháng công tác (đến thời điểm thanh tra 1 trường hợp đã đủ 60 tháng công tác); 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Về bổ nhiệm, có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp với ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành và yêu cầu Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 77 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, số lượng Phó Giám đốc và tương đương thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, còn 5 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng, ban.