Top 12 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan Xã Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Hoàn Thành Việc Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan, Xã, Phường, Thị Trấn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến (bìa phải) trao Huy hiệu Đảng tại huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: H.Hiệp

– Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị là đánh giá kết quả sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề ra giải pháp để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Toàn Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn cho phù hợp; không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư, để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên.

* Vì sao phải giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn?

– Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Do vậy, từ năm 2003 đã hình thành đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; trong đó, đa số cán bộ, công chức là đảng viên. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Ban Bí thư, khóa X đã chỉ đạo thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn Đảng.

Năm 2014, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành sơ kết việc thực hiện mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn để báo cáo Ban Bí thư. Tại thời điểm này, một số tỉnh đã giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, nên Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục duy trì, củng cố chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã được thành lập, dừng việc thành lập mới theo mô hình này. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10-10-2014 về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn thay thế Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW và tiến hành tổng kết mô hình sau 10 năm hoạt động. Sau đó, nhiều tỉnh ủy đã giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn do không còn đủ điều kiện; đồng thời, một số tỉnh ủy, thành ủy cũng thống nhất kiến nghị giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

* Lộ trình, thời gian và các bước thực hiện chỉ đạo trên như thế nào?

– Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo theo Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1125-CV/TU ngày 8-3-2019, để chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tiến hành giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tháng 4-2019; đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 20-3-2019 để hướng dẫn việc chuyển sinh hoạt đảng, phân công đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu phố và một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên như: kết nạp đảng viên mới; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; phân công đảng viên; giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú…

Đến nay, việc tiến hành giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã thực hiện xong 164/164 xã, phường, thị trấn. Qua theo dõi, công tác chuẩn bị và tiến hành giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc; tạo được sự đồng thuận của đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là đối với chi bộ khu dân cư ít đảng viên. Điều quan trọng là chi bộ khu dân cư bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên sao cho phù hợp giữa đảng viên khu dân cư và đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ theo đúng tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư nhằm giúp cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh và giám sát đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ cơ sở.

Hữu Hiệp (thực hiện)

Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan Xã, Phường, Thị Trấn: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Chi Bộ Dưới Cơ Sở

Đảng viên Trần Quang Khải (bên phải), công chức địa chính – xây dựng xã Thái Sơn (Hàm Yên) thăm mô hình trồng cây ăn quả của người dân tại thôn Quang Trung, thôn anh được phân công về dự sinh hoạt chi bộ sau giải thể chi bộ cơ quan xã.

Toàn tỉnh đã giải thể 131 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên là 2.798. Sau khi giải thể các đảng viên đã được phân công nhiệm vụ dự sinh hoạt tại các chi bộ có ít đảng viên, chi bộ còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, về sinh hoạt chi bộ và những thôn có những vấn đề nóng cần tập trung lãnh đạo.

Huyện Hàm Yên có 9 chi bộ cơ quan xã, thị trấn. Đến nay đã giải thể 9/9 chi bộ với tổng số 171 đảng viên được chuyển về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố. Việc giải thể chi bộ cơ quan và chuyển đảng viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ còn ít đảng viên, hạn chế trong công tác lãnh đạo đã được các đảng bộ triển khai đúng quy định. Đồng chí Đỗ Mạnh Thống, Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn cho biết, chi bộ cơ quan xã có 21 đảng viên. Trước khi giải thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát những chi bộ có ít đảng viên, có những vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết để phân công đảng viên về sinh hoạt tại nơi đó. Qua rà soát, Đảng ủy đã phân công đảng viên về sinh hoạt tại 14 chi bộ.

Ông Trần Tất Thắng, Bí thư chi bộ thôn Quang Trung, xã Thái Sơn cho biết, sau giải thể chi bộ cơ quan, thôn được tăng cường thêm 2 đảng viên là cán bộ, công chức xã. Các đảng viên này đã tham mưu nhiều ý kiến có chất lượng cho chi bộ như tham mưu cách vận động sức dân để làm con đường liên thôn, làm kênh mương nội đồng. Ngoài ra, đảng viên là cán bộ, công chức xã còn nắm bắt đầy đủ, nhanh nhạy các thông tin từ cấp trên để chuyển tải cho đảng viên nông thôn nên chúng tôi tiếp cận thông tin rất nhanh. Đồng chí Trần Quang Khải, công chức địa chính – xây dựng xã Thái Sơn cho biết: “Sau giải thể chi bộ cơ quan được phân công về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tôi cảm thấy gần gũi, gắn bó với nhân dân, có điều kiện nắm bắt thông tin và thực tiễn đời sống của nhân dân thuận lợi và sâu sát hơn. Từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền một cách phù hợp trong lĩnh vực tôi được phân công”.

Thành phố Tuyên Quang đã giải thể 13 chi bộ cơ quan với 256 đảng viên đã về dự sinh hoạt tại 168 chi bộ thôn, tổ dân phố. Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng chia sẻ, khi phân công nhiệm vụ sau giải thể chi bộ cơ quan, những cán bộ, đảng viên đứng đầu cấp ủy, chính quyền về sinh hoạt chi bộ tại những thôn trọng điểm về an ninh trật tự, thôn mẫu về xây dựng nông thôn mới, thôn có ít đảng viên để giúp chi bộ lãnh đạo hiệu quả hơn. Nếu như trước đây, việc nắm bắt tình hình ở thôn của cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời nhưng nay, bước đầu đã kịp thời hơn.

Đồng chí Lâm Thị Nhung, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 6, xã Lưỡng Vượng cho biết, sau khi về sinh hoạt chi bộ tại thôn đã tham mưu với thôn nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, quan tâm công tác phát triển đảng viên, vận động nhân dân đồng thuận để sáp nhập thôn… Chị Lưu Thị Tuyết, công chức văn hóa – xã hội xã Lưỡng Vượng chia sẻ, mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ thôn, chị được trực tiếp lắng nghe ý kiến của các đảng viên trong chi bộ. Từ đó chị chuyển tải tới cấp ủy, chính quyền xã kịp thời hơn những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân.

Việc hoàn thành giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố cho thấy sự quyết tâm cao của cấp ủy cấp trên nhằm củng cố tổ chức đảng. Đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quyết Định Giải Thể Chi Bộ

Mẫu Quyết định giải thể chi bộ

ĐẢNG BỘ ….ĐẢNG ỦY ….

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI BỘ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY …………………….

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ vào Quy định số 29 – QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường vụ Đảnh ủy;

– Xét đề nghị của…………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể Chi bộ…

– Lý do giải thể:…………………………………………………………

– Kể từ ngày … tháng … năm….

– Chi bộ ……………………………….. có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên về tổ chức Đảng mới theo đúng quy định. Chuyển giao hồ sơ, sổ sách của chi bộ về chi bộ …………. và bàn giao con dấu của chi bộ về ……………………. quản lý.

Điều 2: Thi hành

Văn phòng, các ban của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ ……………… căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như điều 2;

– Ban tổ chức Tỉnh ủy;

– Lưu VP;

T/M BAN THƯỜNG VỤ

( Ký và ghi rõ họ tên)

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh: Nhiều Chi Đoàn Giải Thể

Đoàn khối các cơ quan tỉnh có 56 đơn vị, trong đó có 11 đoàn cơ sở và 45 chi đoàn trực thuộc. Thời gian qua, có một số chi đoàn đã giải thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Cụ thể là Chi đoàn Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu và Chi đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản đã không còn đoàn viên, vì tất cả đoàn viên đều hết tuổi Đoàn. Riêng Chi đoàn Công ty Cổ phần Kiểm định miền Nam bị giải thể vì công ty không còn tồn tại.

Ngoài các chi đoàn đã giải thể thì Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh cũng đang tiếp tục hướng dẫn quy trình giải thể, sinh hoạt ghép và hạ quy mô tổ chức Đoàn theo yêu cầu của một số đơn vị. Đơn cử là Chi đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh xin giải thể do phần lớn đoàn viên đã đến tuổi trưởng thành Đoàn; Đoàn cơ sở Đài PT-TH Bạc Liêu và Đoàn cơ sở Viễn thông Bạc Liêu đề nghị hạ từ đoàn cơ sở xuống chi đoàn vì số lượng đoàn viên không còn đủ đáp ứng theo quy định của Đoàn cơ sở. Đối với Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước thì chỉ còn… 2 đoàn viên và dự kiến sẽ ghép với Chi đoàn Ngân hàng Ngoại thương để tham gia sinh hoạt!

Nói về thực trạng này, chị Trần Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh, cho biết: “Các chi đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã và đang có nguy cơ giải thể hay phải ghép các chi đoàn lại để sinh hoạt chung, nguyên nhân chính là do đoàn viên đã hết tuổi Đoàn. Thực hiện Đề án tinh giản biên chế, hầu hết các cơ quan Nhà nước không nhận thêm nguồn cán bộ mới, trong khi đội ngũ cán bộ cũ ngày càng lớn tuổi, điều đó dẫn đến chi đoàn không có đội ngũ đoàn viên kế thừa. Hiện tại, đoàn viên Đoàn khối các cơ quan tỉnh nhỏ tuổi nhất là sinh năm 1992, cao nhất là sinh năm 1974. Trước thực trạng trên, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã gợi ý, chỉ đạo các chi đoàn có ít đoàn viên ghép lại sinh hoạt chung để hoạt động Đoàn có chất lượng, hiệu quả. Ngoài ra còn phối hợp với các cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động”.

Thực tế cho thấy, một số chi đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh hiện nay số lượng đoàn viên hết tuổi sinh hoạt Đoàn rất nhiều nhưng vẫn tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên. Một mặt là do đoàn viên còn nguyện vọng gắn bó với tổ chức Đoàn, mặt khác là do sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng muốn duy trì tổ chức Đoàn trong cơ quan, đơn vị mình. Nhưng liệu việc duy trì một chi đoàn với lực lượng đoàn viên “lỡ thì” mà không có đội ngũ trẻ kế thừa thì kéo dài được bao lâu?

Việc tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn đang được tỉnh thực hiện một cách tích cực. Điều này sẽ tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ cho việc xây dựng đội ngũ kế thừa ở các chi đoàn. Vì vậy, điều cần làm bây giờ là tìm kiếm những mô hình phù hợp với tình hình mới nhằm duy trì sự có mặt của tổ chức Đoàn trong các cơ quan, ban ngành.

HOÀNG LAM

Tại Mục 1 – Điều 4 – Chương I của Điều lệ Đoàn (khóa X) quy định: đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi. Lễ trưởng thành cho đoàn viên nên được tiến hành vào các dịp lễ kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5, 2/9, 22/12… hàng năm; hoặc trong những hoạt động, sinh hoạt truyền thống của Đoàn, của đơn vị. Lễ trưởng thành Đoàn có thể được tổ chức ở đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở hoặc chi đoàn. Lễ trưởng thành Đoàn phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu tú, trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.