Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện

--- Bài mới hơn ---

 • Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện
 • Miễn Nhiệm Nhiều Chức Danh Ủy Viên Ubnd Tp. Hà Nội
 • Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Quy Trình, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Kỳ Họp Thứ 17, Hđnd Tỉnh Khóa Vii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đbhdnd Huyện, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Là Gì, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Đơn Xin Miễn Nhiệm Pct Ubnd, Thu Tuc Mien Nhiem Pct Ubnd Xa, Mau Dơn Mien Nhiem Pct Ubnd, Mau Don Xin Miên Nhiem Tv Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Miễn Nhiệm Cong An Viên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyet Dinh Mien Nhiem Cong An Vien, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã,

  Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đbhdnd Huyện, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Quy Định Về Việc Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân
 • Công Bố Nghị Quyết Về Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc
 • Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc
 • Công Bố Nghị Quyết Của Quốc Hội Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Của Ubnd Huyện Về Điều Động, Bổ Nhiệm Công Chức Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Tiêu Chuẩn Đối Với Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã Thế Nào?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Biên Bàn Bàn Giao Nhiệm Vụ Chủ Tịch Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Các Cấp, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Mẫu Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Huyện, Chỉ Thị Của Ubnd Huyện, Quy Chế Ubnd Huyện, Báo Cáo Ubnd Huyện, Chỉ Thị Ubnd Huyện, Công Văn Ubnd Huyện, Báo Cáo Kiến Tập Ubnd Huyện, Nội Quy Cơ Quan Ubnd Huyện, Tờ Trình Ubnd Huyện, Báo Cáo Kiến Tập Tại Ubnd Huyện, Công Văn Cảm ơn Của Ubnd Huyện, Mẫu Công Văn Chỉ Đạo Của Ubnd Huyện, Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Huyện, Mẫu Công Văn Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Ubnd Huyện, Mẫu Giấy Mời Họp Của Ubnd Huyện, Mẫu Giấy Mời Ubnd Huyện, Tờ Trình Của Ubnd Huyện, Báo Cáo Tổng Kết Của Ubnd Huyện, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Huyện, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Tờ Trình Xin Kinh Phí Ubnd Huyện,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Biên Bàn Bàn Giao Nhiệm Vụ Chủ Tịch Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd
 • Quy Định Về Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Thủ Quỹ Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Công Nhận Kế Toán, Thủ Quỹ Cđcs
 • Quy Định Về Việc Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trường Tiểu Học
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Bình Liêu

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Danh Cấp Ubnd Phường
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường Thắng Tam
 • Chủ Tịch Ubnd Quận Công Bố Quyết Định Điều Động, Bổ Nhiệm
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Ngày 28/1, tại huyện Bình Liêu, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Liêu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2021.

  Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Liêu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2021

  Trước đó, HĐND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, thay đồng chí Đặng Bá Bắc, nguyên Chủ tịch UBND huyện được điều động nhận nhiệm vụ mới. Tại kỳ họp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy trung cử với 28/29 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 96,55%.

  Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ trao quyết định.

  Phát biểu tại Lễ trao quyết định, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Bình Liêu là địa phương có truyền thống đoàn kết, có sự thống nhất, quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị khi thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, của huyện. Mặc dù trước đây, Bình Liêu là địa phương khó khăn nhưng trong những năm qua, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn, cùng sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, Bình Liêu đã quyết tâm vươn lên, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế – xã hội với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển địa phương, cải thiện sản xuất và nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

  Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 9/5/1975, dân tộc Tày; trú quán khu Bình An, thị trấn Bình Liêu; trình độ văn hóa 12/12, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế phát triển.

  Tuy nhiên, huyện cũng còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo, do đó, địa phương cần thực hiện tốt công tác dân vận để nhân dân thay đổi tư duy, thực sự có ý chí vươn lên thoát nghèo; có kế hoạch và phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo bám sát cơ sở, đặc biệt là đối với các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn hiện nay. Ngoài ra, cần tăng tính chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới; tăng cường công tác đối ngoại; xây dựng sản phẩm thương hiệu của địa phương ở tầm cao mới…

  Đồng chí tin tưởng, với sự đồng thuận, đoàn kết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh trên cương vị mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn; phát huy tài năng, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cùng tập thể lãnh đạo huyện xây dựng huyện Bình Liêu ngày càng phát triển.

  Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu nhận nhiệm vụ

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện khẳng định sẽ đem hết trí tuệ, sức lực để cùng tập thể lãnh đạo huyện Bình Liêu phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng một tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Đỗ Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Tịch Ubnd Huyện Ký Nhiều Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Sai Quy Định
 • Đà Nẵng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Quận Huyện
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Hướng Hoá.
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Quyết Định Giao Đất Của Chủ Tịch Ubnd Huyện Có Đúng Quy Định Hay Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Giao Đất, Giao Rừng
 • Mẫu Quyết Định Giao Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính 2022
 • Mẫu Mqđ30: Quyết Định Giao Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Giao Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Ứng Dụng Kế Toán Quản Trị Chiến Lược Trong Các Quyết Định Về Giá Bán Sản Phẩm
 • Trên cơ sở quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được ủy quyền của UBND tỉnh. Tháng 8/2016, Chủ tịch UBND huyện A ra quyết định giao đất cho một trường trung học nông nghiệp công lập để xây dựng khu thí nghiệm nông nghiệp và thu 30 triệu đồng tiền sử dụng đất. Quyết định nêu trên có đúng hay không? Vì sao?

  Người gửi: Hồ Quang Hiếu (Lào Cai)

  Xin chào anh! Cám ơn anh đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của anh, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn anh như sau:

  – Luật đất đai năm 2013

  2/ Quyết định giao đất của Chủ tịch UBND huyện có đúng quy định hay không?

  Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

  – Thứ nhất về thẩm quyền quyết định giao đất:

  Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định:

  ” Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo; c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này; d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này; đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định; b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. 4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền”.

  Như vậy căn cứ Điều 59 Luật đất đai năm 2013 thì UBND huyện A ra quyết định giao đất cho trường trung học nông nông nghiệp là không đúng thẩm quyền, kể cả trong trường hợp đã được UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất cho tổ chức phải là UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không được ủy quyền cho UBND cấp huyện để quyết định giao đất cho trường trung học nông nông nghiệp.

  – Thứ hai, về mức thu tiền sử dụng đất:

  Căn cứ vào Điều 54 và 55 Luật đất đai năm 2013:

  “Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này; 2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này; 3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp; 4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước; 5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này. Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; 2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”.

  Như vậy, nếu trường trung học nông nghiệp này là tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp để làm khu thí nghiệm nông nghiệp thì với mục đích đấy có thể được UBND cấp tỉnh quyết định giao đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Do đó quyết định giao đất cho trường trung học nông nghiệp thu 30 triệu đồng tiền sử dụng đất là không đúng quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất
 • Những Qui Định Của Pháp Luật Về Việc Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Dưới Góc Nhìn Của Luật Sư
 • So Sánh Quyết Định Giao Đất Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Phân Biệt Quyết Định Giao Đất Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Mẫu Quyết Định Phân Công Nhiệm Vụ Chi Tiết Nhất
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Hướng Hoá.

  --- Bài mới hơn ---

 • Đà Nẵng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Quận Huyện
 • Chủ Tịch Ubnd Huyện Ký Nhiều Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Sai Quy Định
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Bình Liêu
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Danh Cấp Ubnd Phường
 • Ngày 05/5/2014, UBND Tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Võ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa. Đến dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Đức Cường, Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ – Chủ Tịch UBND tỉnh, đ/c Mai Thức – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh. Về phía huyện, có đ/c Hồ Thị Lệ Hà – TUV – BTHU, đ/c Nguyễn Ngọc Sắc, Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ Tịch UBND huyện cùng các đ/c Phó Chủ Tịch UBND huyện và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện.

  Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Cường – Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ – Chủ Tịch UBND tỉnh đã trao quyết định chính thức về việc bổ nhiệm đồng chí Võ Thanh giữ chức Chủ Tịch UBND huyện Hướng Hóa.

  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hướng Hóa là một trong những huyện phát triển nhanh nhất, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực; Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần có nhiều chính sách và giải pháp quyết liệt hơn nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian tới, huyện Hướng Hóa cần chú trọng tạo sự phát triển toàn diện về kinh tế, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra rằng, nội lực phát triển kinh tế của huyện Hướng Hóa không lớn. Trong khi đó, sự hỗ trợ đầu tư phát triển của Chính phủ, Trung ương và tỉnh lâu nay gặp rất nhiều khó khăn. Huyện cần chủ động khắc phục khó khăn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ. Tăng cường thu hút đầu tư các Dự án một cách có hiệu quả để phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Đức Cường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.

  Trong buổi lễ này, đ/c Võ Thanh bày tỏ sự vui mừng sau khi nhận quyết định chính thức về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm khi làm lãnh đạo của một huyện miền núi biên giới; Đồng thời, bày tỏ quyết tâm cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo huyện tiếp tục đưa huyện Hướng Hóa phát triển Kinh tế – Văn hoá xã hội, thương mại – dịch vụ mà Nghị quyết 2010 – 2022 đã đề ra; Chú trọng phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị; Kêu gọi và tạo điều kiện thu hút đầu tư; Tập trung đẩy mạnh phát triển xây dựng nông thôn mới. Đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2014, tập trung giải quyết cơ bản về địa giới hành chính để nhân dân ốn định sản xuất. Góp phần xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Xây dựng các dự án phát triển đô thị. Đảm bảo an ninh – quốc phòng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Tiêu Chuẩn Đối Với Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã Thế Nào?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Số 56 Của Chủ Tịch Ubnd Huyện Cao Lãnh Phù Hợp Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Hành Quyết Định Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Vậy Đi Karaoke
 • Karaoke Ok Quyết Định Vậy Đi
 • Quyết Định Vậy Đi Karaoke Lâm Chấn Khang
 • Tâm Sự Của Chàng Trai Rời Hà Nội Lập Nghiệp: “sài Gòn, Cảm Ơn”
 • Nội dung khiếu nại và kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

  Ông Trần Minh Hải khiếu nại yêu cầu được giao một nền đất ở có thu tiền sử dụng đất tại vị trí mặt tiền đường ĐT 856 và được giao thêm một nền liền kề với nền được giao có thu tiền sử dụng đất với đơn giá 1.500.000 đồng/m 2 (không thông qua đấu giá) thuộc cụm dân cư ấp 4, xã Phương Thịnh, do Nhà nước thực hiện công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, mở rộng, nâng cấp ĐT 856 (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến cầu Nguyễn Văn Tiếp), đợt 2, qua xã Ba Sao và xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh.

  Ngày 16/9/2019, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND, giải quyết: Bác các khiếu nại yêu cầu của ông Trần Minh Hải. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

  Ngày 28/12/2018, UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 5412/QĐ-UBND về việc thu hồi quyền sử dụng diện tích 92,1m 2 đất trồng cây lâu năm của ông Trần Minh Hải để thực hiện công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh, mở rộng, nâng cấp ĐT 856 (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến cầu Nguyễn Văn Tiếp), đợt 2, qua xã Ba Sao và xã Phương Thịnh. Đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Minh Hải với tổng số tiền là 725.041.044 đồng theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/01/2019. Ông Trần Minh Hải được giao một nền đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá.

  Ông Trần Minh Hải chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và có đơn khiếu nại yêu cầu được giao một nền đất ở có thu tiền sử dụng đất tại vị trí mặt tiền đường ĐT 856 và được giao thêm một nền đất ở liền kề với nền được giao với đơn giá 1.500.000 đồng/m 2 (không thông qua đấu giá) thuộc cụm dân cư ấp 4, xã Phương Thịnh, mặt đường ĐT 856 (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến cầu Nguyễn Văn Tiếp).

  Đối thoại và kết luận của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

  Ngày 16/9/2019, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại của ông Trần Minh Hải.

  Ông Trần Minh Hải không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

  Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với ông Trần Minh Hải. Qua đó, kết luận các nội dung khiếu nại của ông Trần Minh Hải là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 56/QĐ-UBND.HC ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 28/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký Quyết định số 155/QĐ-UBND-NĐgiữ nguyên Quyết định số56/QĐ-UBND.HC ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Hải.

  Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 30 ngàykể từ ngàyban hành.Trong trường hợp ông Trần Minh Hải không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng giao UBND huyện Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này.

  Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phim Quyết Định Tối Cao (Maximum Conviction) 2012 Hd
 • Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Hiện Nay
 • Thủ Tướng Ký Quyết Định Để Triển Khai Gói Hỗ Trợ 62.000 Tỉ Đồng
 • Sự Khác Biệt Giữa Quyết Định 15 Và Quyết Định 48
 • Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Điều Động Cán Bộ Quý 4 Năm 2022
 • Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Miễn Nhiệm Nhiều Chức Danh Ủy Viên Ubnd Tp. Hà Nội
 • Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Quy Trình, Thủ Tục Bãi Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Kỳ Họp Thứ 17, Hđnd Tỉnh Khóa Vii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Thông Tư Hướng Dẫn Việc Giới Thiệu Bầu Và Đề Nghị Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Hội Thẩm Tòa Án Nhân Dân Huyện, Quận Nơi Không Tổ Chức Hội Đồng Nhân Dân
 • Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Chủ Tịch Nước Đọc Tờ Trình Miễn Nhiệm Thủ Tướng, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đbhdnd Huyện, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Hooij Cựu Chiến Binh, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Thu Tuc Mien Nhiem Pct Ubnd Xa, Đơn Xin Miễn Nhiệm Pct Ubnd, Mau Dơn Mien Nhiem Pct Ubnd, Mau Don Xin Miên Nhiem Tv Ubnd, Đơn Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Của Ubnd Huyện, Tờ Trình Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Tờ Trình Xin ý Kiến Chỉ Đạo Của Ubnd Huyện, Tờ Trình Xin Kinh Phí Ubnd Huyện, Biên Bàn Bàn Giao Nhiệm Vụ Chủ Tịch Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Mẩu Tờ Trình Của Ubnd Xã Phường Trình Lên Huyện, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quy Trình Miễn Nhiêm Phó Bí Thư Chi Bộ, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Chương Trình Kiểm Tra, Giám Sát Toàn Khoa Của Ubkt Huyện ủy Nhiệm Kỳ 2022-2025, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Công An Xã,

  Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Chủ Tịch Nước Đọc Tờ Trình Miễn Nhiệm Thủ Tướng, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đbhdnd Huyện, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Hooij Cựu Chiến Binh, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Thu Tuc Mien Nhiem Pct Ubnd Xa, Đơn Xin Miễn Nhiệm Pct Ubnd, Mau Dơn Mien Nhiem Pct Ubnd, Mau Don Xin Miên Nhiem Tv Ubnd, Đơn Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện
 • Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Quy Định Về Việc Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân
 • Công Bố Nghị Quyết Về Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc
 • Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc
 • Chủ Tịch Ubnd Huyện Ký Nhiều Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Sai Quy Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Bình Liêu
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Danh Cấp Ubnd Phường
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường Thắng Tam
 • Chủ Tịch Ubnd Quận Công Bố Quyết Định Điều Động, Bổ Nhiệm
 • Theo kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa công bố, trong đợt tuyển dụng năm 2012, đối với chuyên ngành tài chính – ngân hàng đăng ký tuyển hai người nhưng chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa lại ký tuyển dụng lên ba người.

  Chuyên ngành môi trường và xã hội học mỗi chuyên ngành đăng ký một người nhưng không tuyển dụng người nào, mặc dù các đối tượng tham gia thi đều đạt.

  Bên cạnh đó, chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa còn ký tuyển hàng loạt cán bộ công chức không qua thi tuyển gồm ông Lê Văn Lộc làm phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH, bà Lê Thu Lan và bà Hoàng Thị Oanh làm phó trưởng Phòng GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Hải thành viên chức Trạm khuyến nông huyện.

  Riêng ông Lê Huy Cường từ chủ tịch UBND xã Hoằng Hợp, không qua thi tuyển công chức, được bổ nhiệm trưởng Phòng NN&PTNT.

  Kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa nêu rõ việc chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa ký quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng các trường hợp nêu trên vi phạm các quy định của Bộ Nội vụ. Bởi muốn trở thành công chức, viên chức phải tham gia kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức.

  Ngoài những sai phạm nêu trên, kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa còn nêu rõ ngày 11-3-2010, chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định về những người được ưu tiên tuyển dụng làm công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức.

  Tuy nhiên, sau đó chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ký nhiều quyết định tuyển dụng trái quy định của UBND tỉnh.

  Cụ thể, trong tổng số 168 công chức cấp xã được tuyển dụng có 87 trường hợp tuyển dụng theo quyết định 798. Trong đó có 22/87 người tốt nghiệp ĐH sư phạm không thuộc đối tượng ký theo quyết định 798, nhưng vẫn được tuyển dụng vào làm công chức tại UBND các xã.

  Còn 81 trường hợp không thuộc diện tuyển dụng theo quyết định 798 thì có 9 người tuyển không phù hợp vị trí việc làm. Nhiều người tốt nghiệp ĐH kế toán, tài chính, điện tử viễn thông lại được tuyển dụng vào làm văn phòng – thống kê, văn hóa – xã hội…

  Hiện ông Phạm Bá Oai là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2022-2020), phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2022-2021).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đà Nẵng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Quận Huyện
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Hướng Hoá.
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Đà Nẵng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Quận Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Chủ Tịch Ubnd Huyện Ký Nhiều Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Sai Quy Định
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Bình Liêu
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Danh Cấp Ubnd Phường
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường Thắng Tam
 • Thực hiện Nghị quyết 26 năm 2008, Quốc hội khoá 12 về việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận huyện, xã phường, UBND thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND 8 quận, huyện.

  Theo đó ông Nguyễn Thái Phiên được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; ông Nguyễn Thương- Chủ tịch UBND quận Thanh Khê; ông Nguyễn Đăng Hùng- Chủ tịch UBND quận Hải Châu; ông Dương Thành Thị- Chủ tịch UBND Quận Liên Chiểu; ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn; ông Trần Tiến Văn- Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; ông Huỳnh Minh Nhơn- Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang và ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội Vụ được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Tại buổi lễ, ông Trần Văn Minh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện mới được bổ nhiệm, khẩn trương đề xuất nhân sự Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện để thành phố xem xét quyết định sớm bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã phường.

  Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lưu ý tại buổi lễ: Đà Nẵng là một trong 10 địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận huyện nên các địa phương phải tập trung điều hành thật tốt, kịp thời báo cáo tình hình về HĐND và UBND thành phố; Phải xây dựng quy chế làm việc theo quy định mới, điều hành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009.

  Ngoài chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa được UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm, sắp tới sẽ tiếp tục bổ nhiệm phó chủ tịch và các ủy viên. Tùy theo khối lượng công việc mà bộ máy sẽ tiếp tục được hình thành và chính quyền mới của huyện đảo này sẽ được kiện toàn.

  Ngay sau khi được bổ nhiệm giữa chức vụ chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ cho biết: Với những người được giao nhiệm vụ để thực thi quyền hạn của mình trên quần đảo Hoàng Sa, trách nhiệm càng nặng nề hơn. UBND Huyện Hoàng Sa sẽ cùng với Sở Nội vụ thành phố xúc tiến lại Đề án Xây dựng trụ sở, bộ máy chính quyền chuyên trách, bảo tàng và một số chương trình tuyên truyền, giáo dục khác về Hoàng Sa; Xuất bản cuốn kỷ yếu của huyện đảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Hướng Hoá.
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Tiêu Chuẩn Đối Với Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã Thế Nào?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện
 • Công Bố Quyết Định Của Ubnd Huyện Về Điều Động, Bổ Nhiệm Công Chức Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Các Cấp, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 869/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 522/qĐ-ubnd, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Hà Nội, Quyết Định 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Ubnd Xã, Quyết Định Số 689/qĐ-ubnd, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Ubnd, Quyết Định Số 886/qĐ-ubnd, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Huế, Quyết Định 688/qĐ-ubnd, Quyết Định Của Ubnd, Quyết Định Số 688/qĐ-ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định 04/2020/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 04/2020/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 07/2016/qĐ-ubnd,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Thủ Quỹ Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Công Nhận Kế Toán, Thủ Quỹ Cđcs
 • Quy Định Về Việc Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trường Tiểu Học
 • Mẫu Qđ Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyên Môn
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Tổ Trưởng, Tổ Phó Các Tổ Chuyên Môn Năm Học 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100