Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Quy Trình Thực Hiện Quyết Định Cưỡng Chế Thu Hồi Đất
 • Thu Hồi Đất Theo Quy Định Pháp Luật Đất Đai Thế Nào?
 • Xác Định Đúng Sai Quyết Định Thu Hồi Đất
 • Cưỡng Chế Thu Hồi Đất Theo Luật Định Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật
 • QUYẾT ĐỊNH

  CMND/Thẻ căn cước công dân số:……………… Nơi cấp:…………………….. Ngày cấp:……………….

  Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

  – Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Ông/Bà ……………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV Chủ tịch HĐQT/HĐTV Mẫu 2: Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty TNHH MTV ………………, ngày …. tháng … năm ….. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….) CÔNG TY TNHH… – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….; – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm …………… QUYẾT ĐỊNH

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………

  – Sinh ngày ……………………………………………………………………………………………………………………

  – Dân tộc ………………………………………………………………………………………………………………………

  – CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………… Do…………………. Cấp ngày……………………

  – Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

  – Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2022
 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Cần Biết
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

  Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm phó giám đốc

  1. Định nghĩa mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là gì?

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Mẫu quyết định bổ nhiệm này được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Khi Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được sử dụng, người được lựa chọn sẽ đảm nhận thêm các trách nhiệm và nghĩa vụ mới đồng thời thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người được bổ nhiệm, thời gian bổ nhiệm…

  hoatieu.vn xin được gửi đến các bạn các mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc khá phổ biến, áp dụng với các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn… Các bạn tham khảo nội dung và có thể thay đổi một số chi tiết sao cho phù hợp với tình hình, quy định của công ty mình.

  2. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

  CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..

  Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………………

  Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

  CÔNG TY TNHH…

  – Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  3. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà …………………….

  – Sinh ngày …………………………..

  THAY MẶT CÔNG TY TNHH Giám đốc

  – Dân tộc ……………………………….

  – CMND số…………………….

  – HKTT…………………………………….

  Chỗ ở hiện tại…………………….

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH …

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  4. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

  (Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

  CÔNG TY TNHH…

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà

  – Sinh ngày

  – Dân tộc

  – CMND/Thẻ căn cước công dân số: Do Cấp ngày

  – Hộ khẩu thường trú:

  – Chỗ ở hiện tại:

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

  5. Cách viết quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  – Bước 1: Bạn cần tham khảo những bản quyết định mẫu có sẵn

  – Bước 2: Cần tìm hiểu chính xác họ tên, năm sinh, quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệm

  – Bước 3: Cần soạn thảo những điều khỏan trách nhiệm mà một phó giám đốc cần có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và nhân viên của công ty

  – Bước 4: Kiểm tra lại nội dung của công ty, thông tin của người được bổ nhiệm, các quy định nhiệm vụ của phố giám đốc phải làm

  – Bước 5: Đề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền để phê duyệt, lấy chữ ký và dấu quyết định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Thẩm Định Hồ Sơ Khoa Học Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Để Đưa Vào Danh Mục Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Cần Biết
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Cách Trình Bày Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc theo Sở Tư Pháp mới nhất

  Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………

  CMND/ Thẻ căn cước công dân số …………………………………………………………

  Nơi cấp:………………………………..Ngày cấp: ………………………………………..

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  • Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
  • Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.
  • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.
  • Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH một thành viên

  CÔNG TY TNHH…

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ………………………………………………….

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà………………………………………………………………………………………

  – Sinh ngày………………………………………………………………………………………

  – Dân tộc………………………………………………………………………………………

  – CMND/Thẻ căn cước công dân số:……………. Do………………. Cấp ngày………….

  – Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

  – Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ……………………………………………….

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH…

  XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cho công ty TNHH hai thành viên

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  QUYẾT ĐỊNH

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà ……………………………………………………………………………………..

  – Sinh ngày ……………………………………………………………………………………

  – Dân tộc ………………………………………………………………………………………..

  – CMND số………………………………………………………………………………………

  – HKTT……………………………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………………………………………………..

  THAY MẶT CÔNG TY TNHH Giám đốc

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  Tóm lại vấn đề

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Thẩm Định Hồ Sơ Khoa Học Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Để Đưa Vào Danh Mục Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
  • 26/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  – Tư vấn trực tiếp tại văn phòng (áp dụng đối với khách hàng tại khu vực Hà Nội và các khu vực lân cận);

  – Tư vấn qua email;

  – Tư vấn qua tổng đài 1900.6169.

  Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật có thể liệ hệ với chúng tôi thông qua các hình thức nêu trên.

  Hà Nội, ngày …. tháng …năm…

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

  CÔNG TY TNHH…

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà …

  – Sinh ngày …

  – Dân tộc …

  – CMND số…

  – HKTT…

  – Chỗ ở hiện tại…

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH …

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  THAY MẶT CÔNG TY TNHH

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169 như sau:

  Câu hỏi – Xử lý trường hợp khi cổ đông không góp đủ vốn khi thành lập doanh nghiệp

  Công ty tôi thành lập ngày 16/9/2016 với 3 thành viên (Cty CP), có 2 cổ đông đã góp vốn, cổ đông thứ 3 hiện tại chưa góp vốn (theo luật quá 90 ngày cổ đông không nộp thì sẽ không còn tư cách cổ đông). Xin hỏi: – Công ty tôi không muốn đổi sang loại hình doanh nghiệp khác mà vẫn giữ Công ty CP thì phải CNCP của người thứ 3 cho cổ đông mới.- Vậy các thủ tục phải làm bao gồm những gì để đáp ứng là Công ty Cổ Phần? (Họp HĐQT để tước quyền cổ đông của cổ đông thứ 3 hay không?). Trân trọng!

  Theo thông tin bạn cung cấp, loại hình công ty bạn là công ty cổ phần, tuy nhiên cổ đông thứ 3 chưa góp vốn vào doanh nghiệp, theo đó, cổ đông có trách nhiệm thanh toán sổ cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Sau khi hết thời hạn trên mà cổ đông thứ 3 chưa thanh toán thì sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.

  Để duy trì loại hình công ty cổ phần thì công ty cần phải có ít nhất 3 cổ đông, do đó, đối với số cổ phần mà cổ đông thứ 3 chưa thanh toán thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định bán. Về thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định tại cuộc họp nhưng giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014.

  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Thẩm Định Hồ Sơ Khoa Học Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Để Đưa Vào Danh Mục Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chuẩn Nhất 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kế Toán
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Năm 2022
 • Giải Quyết Hậu Quả Pháp Lý Của Hợp Đồng Kinh Tế
 • Các Trường Hợp Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Và Điểm Mới Trong Bộ Luật Lao Động 2022
 • Bổ nhiệm phó giám đốc là một quyết định vô cùng quan trong thay đổi bộ máy và hoạt động quản lý điều hành của một doanh nghiệp. Vậy khi thực hiện mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung nào?

  Phó giám đốc công ty là gì?

  Phó giám đốc là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền hoặc theo sự phân công nhiệm vụ của Doanh nghiệp.

  Thường trong các hoạt động của doanh nghiệp thì Chức năng chính của Phó giám đốc là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc.

  Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

  Nhiệm vụ của phó giám đốc công ty?

  Tùy vào từng mảng công việc phụ trách trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị mà Phó giám đốc sẽ có các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn phải đảm bảo những công việc chính như sau đó là:

  – Quản lý nhân sự: Công việc của một Phó giám đốc bao gồm phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Ngoài ra còn đào tạo, đánh giá khen thưởng nhân viên, tham gia phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.

  Ví dụ: Phó giám đốc sản xuất sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đơn đặt hàng và kế hoạch được giao. Duy trì, cải thiện hệ thống chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sai sót, hỏng sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng máy móc, vật tư, nhân lực. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị, báo cáo về hệ thống máy móc của phân xưởng.

  • Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn trong pháp lý doanh nghiệp, tham khảo ngay đầy đủ dịch vụ

   thành lập công ty TPHCM

   và nhận tư vấn miễn phí chuyên nghiệp nhất.

  Thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH, Cổ phần

  Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

  Tiếp đến là Luật doanh nghiệp quy định HĐQT có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

  Tuy nhiên, luật chỉ quy định thế nào là người quản lý doanh nghiệp mà lại chưa có quy định thế nào là người quản lý quan trọng trong công ty? Song chúng ta đối chiếu với quy định người quản lý doanh nghiệp thì:

  Người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Theo quy định này, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật mà do Điều lệ  công ty quy định. Tiếp nữa là Giám đốc/Tổng giám đốc công ty có quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

  Từ những căn cứ đó, chúng ta thấy cả HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc công ty đều có thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và việc phân chia thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh này hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định.

  Vậy nên với thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì đều do Điều lệ công ty quy định.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 

  Hướng dẫn các ghi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

  Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung của quyết định:

  Thứ nhất: Về hình thức, Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành ra quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

  Tiếp đến phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

  Thứ hai: Về phần nội dung của quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cần chú ý:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công An Tỉnh – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Công An 3 Tỉnh
 • Bổ Nhiệm Vợ Làm Phó Giám Đốc?
 • Quy Chế Làm Việc Trong Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Văn Hoa Công Vụ Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Tĩnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc.
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Năm 2022
 • Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế Nghệ An
 • Vni Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Phía Nam
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Phụ Trách Chuyên Môn Bệnh Viện K
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Giảm Lương, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Song Ngữ
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Khí Việt Nam
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh Hải Hà
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Hải Dương
 • Hà Tĩnh Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Giám Đốc Công An Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Máy Động Lực Và Máy Nông Nghiệp Việt Nam
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng
 • Công Ty Hapi Group Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Và Phân Phối
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Kpi Cho Vị Trí Trợ Lý Giám Đốc Trong Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc
 • Mẫu Công Văn Đề Nghị Bổ Nhiệm Lại Giám Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh
 • Điều Kiện Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Chuẩn Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Và Thay Đổi Giấy Phép Chi Nhánh
 • Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh
 • Hải Phòng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Khái niệm

  Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc (PGĐ) là loại văn bản dùng để công bố chính thức người sẽ được bổ nhiệm nắm giữ vị trí Phó giám đốc của các cơ quan Nhà nước (sở/ban/ngành…) hoặc các doanh nghiệp (thường là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)). Khi một cá nhận được quyết định này đồng nghĩa rằng họ sẽ phải đảm đương những công việc mới, có những nghĩa vụ mới phải hoàn thành.

  Biểu mẫu thường có các phần nội dung như: nội dung của quyết định; thông tin của người được bổ nhiệm; thời gian/thời điểm bổ nhiệm…

  Thời điểm sử dụng – Vai trò

  Mẫu quyết định này thường được đưa ra trong các cuộc họp của doanh nghiệp, mục đích (như đã nói ở trên) là để thông báo đến toàn bộ nhân viên trong công ty về việc bổ nhiệm người mới để nắm giữ vị trí PGĐ.

  Quyết định bổ nhiệm PGĐ có một vai trò cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp bởi nó đánh dấu sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo các của đơn vị ấy. Một vị lãnh đạo mới có thể tạo nên một cuộc “cách mạng”, làm thay đổi hướng đi và có ảnh hưởng lớn đến tương lai và sự phát triển của doanh nghiệp.

  Cách viết chuẩn dành cho loại văn bản này

  Bạn muốn có được một mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc chuẩn thì phải tuân thủ kỹ càng những điều sau đây:

  • Trước tiên, hãy tham khảo những mẫu quyết định mẫu có sẵn để nắm được nội dung cần có của loại văn bản này.
  • Bạn cũng cần liệt kê chính xác họ và tên; ngày tháng năm sinh; quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệm.
  • Người soạn thảo văn bản cần soạn rõ những điều khoản trách nhiệm mà người giữ chức vị Phó giám đốc cần phải hoàn thành đối với doanh nghiệp cũng như đối với các nhân viên của công ty.
  • Kiểm tra thật kỹ càng phần thông tin của công ty; thông tin của người được bổ nhiệm và những quy định nhiệm vụ mà Phó giám đốc phải thực hiện…
  • Sau khi soạn xong, hãy nộp mẫu quyết định lên ban lãnh đạo để họ xem xét và tiến hành phê duyệt. Sau khi văn bản được lãnh đạo ký xác nhận và đóng dấu thì nó sẽ chính thức có hiệu lực.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc tham khảo

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc (PGĐ) công ty cổ phần

  Tải xuống mẫu quyết định bổ nhiệm PGĐ công ty cổ phần

  Mẫu quyết định bổ nhiệm PGĐ công ty TNHH 1 thành viên

  Tải xuống mẫu quyết định bổ nhiệm PGĐ công ty TNHH 1 thành viên

  Mẫu quyết định bổ nhiệm PGĐ sản xuất

  Tải xuống mẫu quyết định bổ nhiệm PGĐ sản xuất

  Tìm hiểu thêm về vị trí Phó giám đốc

  Khái niệm

  Phó giám đốc (PGĐ) là một vị trí cấp cao trong bộ máy quản lý của các doanh nghiệp, đơn vị. PGĐ giống như “cánh tay phải” của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt thì họ chính là người được ủy quyền thay mặt thủ trưởng để giải quyết mọi công việc, vấn đề phát sinh.

  Nhiệm vụ của Phó giám đốc

  Nhiệm vụ mà PGĐ phải hoàn thành tương đối nhiều, khối lượng công việc cũng khá lớn. Nhìn chung, họ cần đảm đương những trọng trách sau đây:

   Quản lý nhân sự: PGĐ là một leader, vì vậy quản lý nhân sự chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của họ. Họ có nghĩa vụ phải giám sát, đôn đốc, nhắc nhở những nhân viên cấp dưới của mình để giúp công việc luôn đạt được hiệu quả cao. PGĐ là người dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng cũng là người đưa ra các hình thức khen thưởng – hình phạt để khích lệ những người làm tốt và cảnh cáo những ai chểnh mảng, lười biếng, chưa nỗ lực làm việc…

  • Đề xuất cơ cấu tổ chức cho các phòng/ban: PGĐ có thể xem xét và đưa ra các đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức của một hoặc nhiều phòng/ban và trình lên cho ban lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Việc đề xuất này nhằm mục đích giúp các bộ phận có cơ cấu hợp lý hơn, giúp ích cho họ trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

  Mức thu nhập

  Phó giám đốc là nhân sự cấp cao nên mức lương của họ tương đối cao. Theo thống kê, thu nhập trung bình của một PGĐ ở Việt Nam rơi vào khoảng 31.000.000 đ/tháng (bình thường sẽ dao động trong mức 22.000.000 đ đến 44.000.000 đ). Ngoài ra, người nắm giữ vị trí này cũng nhận được nhiều khoản đãi ngộ hấp dẫn khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Dịch Tiếng Anh
 • Form Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Mẫu Thông Báo Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Email Thông Báo Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Quyết Định Bổ Nhiệm English
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế Nghệ An
 • Vni Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Phía Nam
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Phụ Trách Chuyên Môn Bệnh Viện K
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Trung Tâm Sản Xuất Giống Cây Trồng Nha Hố
 • Lào Cai: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Công Thương
 • Trong cơ cấu tổ chức quản lý của mô hình Công ty TNHH, ngoài các chức danh mà pháp luật doanh nghiệp quy định như Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) thì chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp này có thể thiết lập thêm chức danh Phó Giám đốc tùy theo quy mô của công ty mà họ làm chủ.

  Chức danh Phó Giám đốc công ty được coi như một cánh tay trái đắc lực của Giám đốc công ty, giúp Giám đốc dễ dàng nắm bắt hoạt động kinh doanh và các vấn đề nhân sự trong công ty.

  Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và soạn thảo quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc trong loại hình Công ty TNHH.

  Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc công ty

  Tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi, bổ sung 2022 không quy định chi tiết vấn về quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc công ty bởi vậy, quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc ởhai mô hình là công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên sẽ do Điều lệ Công ty quy định.

  Có thể thấy, hành lang pháp lý đã lới lỏng quy định về cơ cấu tổ chứctrong mô hình công ty TNHH, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức phù hợp, đồng thời tôn trọng sự thỏa thuận của các thành viên thông qua Điều lệ Công ty.

  Phó Giám đốc công ty là chức danh nằm dưới quyền của Giám đốc công ty. Vì vậy, quyền hạn của Phó Giám đốc sẽ bị hạn chế hơn. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc công ty có nghĩa vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý, phân công công tác của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên

  Quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH

  Ở hai mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty TNHH một thành viên,chức danh Phó Giám đốc có thể do Hội đồng thành viên bổ nhiệm thành viên trong Hội đồng làm Phó Giám đốc hoặc thuê Phó Giám đốc ở bên ngoài.

  Do đó, công ty có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển đối với chức danh này. Hội đồng thành viên sẽ ký hợp đồng lao động với người được công ty lựa chọn làm Phó Giám đốc.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty mới nhất

  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty … HỘI ĐỒNG … CÔNG TY…………………………. Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày … tháng … năm …; Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty………………………………; Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng … Công ty ………………………………..; Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; Xét năng lực và phẩm chất cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm:

  Ông (bà): ……………………………………Giới tính:………………………..

  Sinh ngày:………………..Dân tộc: …… Quốc tịch: …..

  CMND/Hộ chiếu số: chúng tôi công an…….. cấp ngày:…………….

  Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty …………………………

  Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

  – Ông (bà) … được hưởng các quyền được quy định tại Điều lệ Công ty, các quyền theo quyết định của Hội đồng … và theo quy định của pháp luật.

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng … và theo quy định của pháp luật hiện hành.

  – Thay mặt Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân côngvà chịu sự chỉ đạo của Giám đốc công ty.

  – Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng … về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Hướng dẫn soạn mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty

  Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung:

  Thứ nhất: Về hình thức

  Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành.

  Bên cạnh đó, phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc.
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Song Ngữ
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Khí Việt Nam
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh Hải Hà
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Mới Nhất.

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Năm 2022
 • Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế Nghệ An
 • Vni Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Phía Nam
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Phụ Trách Chuyên Môn Bệnh Viện K
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Trung Tâm Sản Xuất Giống Cây Trồng Nha Hố
 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

  ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY…………………….

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

  – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………….;

  – Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà

  CMND/Thẻ căn cước công dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:

  Địa chỉ thường trú:

  Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

  – Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Ông/Bà…………………….có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

  Chủ tịch HĐQT/HĐTV

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Song Ngữ
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Khí Việt Nam
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh Hải Hà
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Hải Dương
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100