Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Tổng Giám Đốc

--- Bài mới hơn ---

 • Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Cách Chức Tổng Giám Đốc (Giám Đốc) Trong Ctcp
 • Mẫu Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì
 • Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Công An Viên
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên
 • Quyết định bổ nhiệm nhân sự

  1. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc số 1

  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

  QUYẾT ĐỊNH

  Họ và tên: ……………………………………Giới tính:………………………..

  Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  CMND/Hộ chiếu số: chúng tôi công an…….. cấp ngày:…………….

  Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ: Giám đốc

  Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

  Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

  Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

  Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  – Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  – Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

  – Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

  – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

  – Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

  – Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

  – Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

  – Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

  – Tuyển dụng lao động;

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

  – Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

  – Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  – Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

  – Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

  – Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc số 1

  CMND số ……………………………………………………………………………………………….

  Nơi cấp:…………………………….Ngày cấp: …………………………………………………

  Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Điều 2: Ông/Bà …………………………………………………………có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Chuyên Môn Hiện Nay
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng
 • Vĩnh Phúc: Triển Khai Thực Hiện Nghiêm Túc Quyết Định 2151 Của Bộ Y Tế
 • Hội Nghị Trực Tuyến Sơ Kết Quyết Định 2151 Của Bộ Y Tế
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ctcp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Học Viện Tài Chính
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tài Chính
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Nghệ An
 • Quảng Trị: Công Bố Các Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Kh&đt Và Chánh Thanh Tra Tỉnh
 • V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

  – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………………………;

  – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

  – Và căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh.

  – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  Họ và tên: ……………………………………Giới tính:………………………..

  Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  CMND/Hộ chiếu số: chúng tôi công an…….. cấp ngày:…………….

  Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ: Giám đốc

  Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

  Và là người tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

  Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

  – Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

  – Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty.

  – Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty.

  – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

  – Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty.

  – Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty.

  – Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.

  – Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh.

  – Tuyển dụng lao động.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. Tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

  2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

  – Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán. Vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.

  – Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác. Không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

  – Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết.

  – Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty. Kể cả cho người quản lý.

  – Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này. Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Sở Nội Vụ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc.
 • Công Ty Hapi Group Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Và Phân Phối
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc
 • Bổ Nhiệm Và Ủy Quyền Giám Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Sản Xuất
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyển 1 Quyết Định 15, Quyển 2 Quyết Định 15, Mẫu Giấy ủy Quyền Giám Đốc Cho Phó Giám Đốc, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyet Dinh Quyen Su Dung Dat Tai Tp Hcm, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Giao Quyền, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý
 • Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Thanh Hóa
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Cần Biết
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

  Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm phó giám đốc

  1. Định nghĩa mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là gì?

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Mẫu quyết định bổ nhiệm này được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Khi Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được sử dụng, người được lựa chọn sẽ đảm nhận thêm các trách nhiệm và nghĩa vụ mới đồng thời thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người được bổ nhiệm, thời gian bổ nhiệm…

  hoatieu.vn xin được gửi đến các bạn các mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc khá phổ biến, áp dụng với các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn… Các bạn tham khảo nội dung và có thể thay đổi một số chi tiết sao cho phù hợp với tình hình, quy định của công ty mình.

  2. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

  CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..

  Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………………

  Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

  CÔNG TY TNHH…

  – Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  3. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà …………………….

  – Sinh ngày …………………………..

  THAY MẶT CÔNG TY TNHH Giám đốc

  – Dân tộc ……………………………….

  – CMND số…………………….

  – HKTT…………………………………….

  Chỗ ở hiện tại…………………….

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH …

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  4. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

  (Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

  CÔNG TY TNHH…

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà

  – Sinh ngày

  – Dân tộc

  – CMND/Thẻ căn cước công dân số: Do Cấp ngày

  – Hộ khẩu thường trú:

  – Chỗ ở hiện tại:

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

  5. Cách viết quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  – Bước 1: Bạn cần tham khảo những bản quyết định mẫu có sẵn

  – Bước 2: Cần tìm hiểu chính xác họ tên, năm sinh, quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệm

  – Bước 3: Cần soạn thảo những điều khỏan trách nhiệm mà một phó giám đốc cần có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và nhân viên của công ty

  – Bước 4: Kiểm tra lại nội dung của công ty, thông tin của người được bổ nhiệm, các quy định nhiệm vụ của phố giám đốc phải làm

  – Bước 5: Đề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền để phê duyệt, lấy chữ ký và dấu quyết định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Thẩm Định Hồ Sơ Khoa Học Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Để Đưa Vào Danh Mục Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Quy Định Về Giám Đốc Hợp Tác Xã Liên Hiệp Hợp Tác Xã
 • Hoạt Động Của Học Viện Tòa Án
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ
 • Quy Định Về Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ
 • Giám Đốc Điều Hành Mỏ Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Giấy ủy Nhiệm Chi Theo Quyết Định 15, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Phap Luật, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Giấy Đề Nghị Giám Định, Phụ Lục Số 2 Giấy Đề Nghị Giám Định, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giấy Đề Nghị Khám Giám Định, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giay Tu Choi Giam Dinh Suc Khoe, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ,

  Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng Nghệ An
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh
 • Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh
 • Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh
 • – The Company’s charter;

  – Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. ;

  – The business demands;

  – The employee’s ability, attitude and achievements;

  – The appointment proposal of ;

  – Minute of Meeting No. dated

  ID No.

  to be the Branch Director of .

  2. Rights and responsibilities of Branch Director:

  – To manage the operation of the Branch, be responsible for handling matters arising from the business activities of the Branch as guided and/or directed by the Director/General Director of the Company, to ensure the business activities of the Branch.

  – To implement the business targets of the Branch, to periodically report the business status.

  – The rights and responsibilities of Branch Director are pscribed in the Company’s, other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

  3. Mr./Ms. .

  4. This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. are responsible to implement this Decision.

  Căn cứ:

  – Điều lệ Công ty;

  – Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty;

  – Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

  – Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của người được bổ nhiệm;

  – Đề xuất bổ nhiệm của ;

  – Biên bản họp số ngày

  CMND/CCCD số:

  Vào chức danh Giám đốc chi nhánh .

  2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh

  – Điều hành và quản lý mọi hoạt động của chi nhánh, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

  – Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của Chi nhánh, định kỳ báo cáo công việc đã thực hiện và kết quả đã đạt được.

  3. Ông/bà .

  4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà và

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Tiếng Việt

  Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

  English

  Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

  Hướng dẫn

  Biểu mẫu

  Hỏi đáp

  Biểu mẫu công vụ

  Đây là mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc/trưởng chi nhánh sử dụng trong các Công ty, tập đoàn hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2014. Mẫu được làm theo phong cách trình bày của văn bản Việt Nam truyền thống. Quý khách hàng nên đọc kỹ và chỉnh sửa (nếu cần) để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

  Trân trọng

  THEGIOILUAT.VN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì?
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiêm Tổng Giám Đốc Công Ty
 • Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh Là Gì
 • Từ Quyết Định Tiếng Anh Là Gì
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Quy Trình Thực Hiện Quyết Định Cưỡng Chế Thu Hồi Đất
 • Thu Hồi Đất Theo Quy Định Pháp Luật Đất Đai Thế Nào?
 • Xác Định Đúng Sai Quyết Định Thu Hồi Đất
 • Cưỡng Chế Thu Hồi Đất Theo Luật Định Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật
 • QUYẾT ĐỊNH

  CMND/Thẻ căn cước công dân số:……………… Nơi cấp:…………………….. Ngày cấp:……………….

  Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

  – Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Ông/Bà ……………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV Chủ tịch HĐQT/HĐTV Mẫu 2: Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty TNHH MTV ………………, ngày …. tháng … năm ….. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….) CÔNG TY TNHH… – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….; – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm …………… QUYẾT ĐỊNH

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………

  – Sinh ngày ……………………………………………………………………………………………………………………

  – Dân tộc ………………………………………………………………………………………………………………………

  – CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………… Do…………………. Cấp ngày……………………

  – Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

  – Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2022
 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần
 • Bí Quyết Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường Chuẩn Nhất
 • Quyết Định 595: 7 Lưu Ý Cho Người Tham Gia Bảo Hiểm
 • Cập Nhật Ngành Nghề Theo Quyết Định 27/2018/qđ
  • 09/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  1. Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Giám đốc

  Quyết định về việc bổ nhiệm vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc hay bất kỳ quyết định ào trong doanh nghiệp đều là quyết định quan trọng, phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo tính có hiệu lực của quyết định.

  Trường hợp bạn có vướng mắc về một số vấn đề khi thành lập doanh nghiệp hoặc việc ban hành một số biểu mẫu tại doanh nghiệp thì bạn có thể liên hệ với Luật Sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ kịp thời.

  Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải quyết.

  2. Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc

  Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY …………………………….

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………………;– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………………………………………………………;– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ……………………………………………………………….

  Nơi cấp: ………………………………..Ngày cấp: …………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………………………

  Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Điều 2: Ông/Bà …………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  + Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

  + Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng;

  + Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc.

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến về vấn đề Dân sự, Doanh nghiệp qua tổng đài luật sư: như sau:

  Câu hỏi – Chiếm đoạt tiền của công ty thì bị xử lý như thế nào?

  Xin luật sư giải đáp giúp e trường hợp này. E có lấy 1 số tiền của cty là 250tr. Em đã bồi thường 100tr. Khi e và cty thương lượng, phía cty bắt e bồi thường gấp đôi số tiền đã lấy là 500tr. Do số tiền 500tr e ko thể trả nổi. E đã xin cty cho e trả số tiền gốc và trả hàng tháng. Phía cty ko đồng ý. Và muốn đưa vụ này ra pháp luậtLuật sư cho hỏi, nếu ra pháp luật thì e sẽ bị phạt như thế nào? Em đang có con nhỏ được 24 tháng, và bé rất bị bệnh. E có thể xin hoãn hoặc hưởng án treo không.E là lần đầu phạm tội. Mong luật sư trả lời giúp e. Em xin cám ơn.

  Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn trường hợp tương tự như sau:

  Về trách nhiệm dân sự thì chị buộc phải hoàn trả 250 triệu đã lấy lại cho doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp yêu cầu hoàn lại gấp đôi là không phù hợp với quy định pháp luật (trừ trường hợp công ty có căn cứ chứng minh được hành vi vi phạm của chị gây thêm thiệt hại khác cho công ty trong quá trình kinh doanh thì chị phải bồi thường thiệt hại).

  Về trách nhiệm hình sự. Vì thông tin trên không cụ thể nên chúng tôi không có căn cứ xác định rõ hành vi của chị. TUy nhiên, nếu chị có hành vi lén lút lấy 250 triệu ra khỏi nơi quản lý của công ty thì có thể đưa vào trường hợp trộm cắp tài sản. Khi công ty tố giác tới cơ quan công an yêu cầu xử lý hành vi của chị thì sau quá trình xác minh cụ thể sẽ xác định hành vi phạm tội và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tiến hành giai đoạn truy tố.

  Tại thời điểm xét xử thì chị có thể nộp các giấy tờ chứng minh các tình tiết giảm nhẹ: đang nuôi con nhỏ, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, đã hối cải và đã có biện pháp khắc phục thiệt hại để Thẩm phán tòa án xem xét một mức phạt phù hợp.

  Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Cán Bộ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng 2022
 • Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng, Hiệu Quả
 • Hữu Lũng Chuyển Biến Qua 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 32 Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chuẩn Nhất 2022
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Thẩm Định Hồ Sơ Khoa Học Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Để Đưa Vào Danh Mục Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty
  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  1. Tư vấn quy định về bổ nhiệm giám đốc

  Theo quy định thì giám đốc là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp và các điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Để đảm bảo việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ phù hợp và đúng trình tự thủ tục, đơn vị nên nghiên cứu quy định pháp luật hoặc liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6169 Luật Minh Gia sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ bạn.

  2. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

  ………….., ngày tháng năm …..

  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY TNHH

  V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công tyCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY TNHH

  – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

  – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ……. về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

  – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

  – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty ……….

  Đối với:

  Ông………………………….. Giới tính: Nam

  Sinh ngày: ……………….. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………..

  Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

  Chức vụ: Giám đốc

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

  – Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

  Điều 3: Trách nhiệm thi hành

  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

  Nơi Nhận: T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CHỦ TỊCH

  – Như Điều 1

  – Lưu VP

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn qua tổng đài: 1900.6169

  Hỏi: Tư vấn về thủ tục làm giấy ủy quyền

  Dạ e chào luật sư ah . E có vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp e với ah .Hiện tại e có quen một người nước anh . Và anh đó muốn về đón con trai e đi chơi . E muốn làm giấy ủy quyền cho a đó để đi lại cùng con e cho tiện ah . Vậy e muốn hỏi luật sư là e cần làm những thủ tục gì ah .E có tìm hiểu là hai bên phải kí tên vào giấy ủy quyền nhưng hiện tại a ấy chưa về được nhưng có thể gửi qua mail được . Vậy có khó khăn trong lúc làm giấy mà không có bên được ủy quyền không ah, E mong luật sư giải đáp giúp e với ah . Vì hoàn cảnh e cũng đi làm ăn xa quê hương nên hai người không về được cùng một lần ah . E về một mình có cách nào làm giấy ủy quyền được không ah .

  Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự qua bài viết cụ thể sau đây:

  Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh
 • Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh
 • Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh
 • Giám Đốc Hợp Tác Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Luật Hợp Tác Xã Giảm Giá 40% Có Vat Freeship Toàn Quốc
 • Thủ Tục Thành Lập Hợp Tác Xã Vận Tải
 • A – Z Về Thành Lập Hợp Tác Xã Vận Tải Đường Bộ
 • Quyền Sử Dụng Đất Của Hợp Tác Xã Được Chia Thế Nào? Người Quyết Định?
 • Hỗ Trợ Đất Đai Đối Với Hợp Tác Xã
 • 1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề về giám đốc hợp tác xã

  Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề về giám đốc hợp tác xã là các văn bản pháp luật như sau:

  • Luật Hợp tác xã năm 2012
  • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

  2. Quyền hạn của giám đốc hợp tác xã

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 38 Luật Hợp tác xã năm 2012 thì Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây (theo khoản 2 Điều 38 Luật Hợp tác xã 2012):

  • Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị;
  • Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị;
  • Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;
  • Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định;
  • Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã;
  • Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  Trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê thì ngoài việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ quy định trên còn phải thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo hợp đồng lao động và có thể được mời tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

  3. Điều kiện trở thành giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định về Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì điệu kiện trở thành giám đốc hợp tác xã là:

  • Giám đốc (tổng giám đốc) phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ.
  • Những người sau đây không được là giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:
   • Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
   • Đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sở hữu, các tội phạm về quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
   • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

  Giám đốc Hợp tác xã không phải là người đại diện theo pháp luật, vị trí này thuộc về Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã. Giám đốc có chức năng điều hành và thực hiện công việc của HTX mà không có quyền đại diện trước pháp luật.

  5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  Giám đốc (tổng giám đốc) bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  • Tự nguyện xin từ chức;
  • Trường hợp khác theo quy định của điều lệ hoặc theo quy định trong hợp đồng lao động ký kết giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với giám đốc (tổng giám đốc).

  Giám đốc (tổng giám đốc) sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động phải chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đó.

  CÔNG TY LUẬT THÁI AN

  Đối tác pháp lý tin cậy

  Tác giả bài viết:

  Luật sư Lê Văn Thiên – Phó giám đốc Công ty luật Thái An

  • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
  • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp

   Thẻ Luật sư số 1395/LS cấp tháng 8/2010

  • Lĩnh vực hành nghề chính:

   * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;

   * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Dân sự, Hình sự, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều 49 Luật Hợp Tác Xã Xử Lý Tài Sản Và Vốn Của Hợp Tác Xã, Liên Hiệp Hợp Tác Xã Khi Giải Thể
 • Điều 13 Luật Hợp Tác Xã Điều Kiện Trở Thành Thành Viên, Hợp Tác Xã Thành Viên
 • Hợp Tác Xã Là Gi? Đặc Điểm Của Hợp Tác Xã?
 • Bản Chất Của Luật Hợp Tác Xã Năm 2012
 • Gỡ Khó Cho Hợp Tác Xã Kiểu Mới
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100