Top 18 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Nghị Quyết Hđnd Huyện / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Danh Mục Các Nghị Quyết Của Hđnd Huyện Ba Chẽ Khóa Xix, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ liên tục cập nhập các Nghị quyết được ban hành mới nhất của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về xác nhận kết quả bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

– Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ hợp thứ 7, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về phương án phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2018.

– Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

– Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

– Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

– Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án Phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2025.

– Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến 2020, định hướng đến năm 2030.

– Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIX; triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND huyện.

– Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện.

– Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 27/02/2020 về thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, hiệu quả các công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt tập trung và phân tán được đầu tư trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến tháng 6/2019. – Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

– Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019.

– Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

– Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm vụ 2016 – 2021.

– Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

Hôm nay: 1055

Đã truy cập: 2703685

Hđnd Huyện Yên Dũng: Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Huyện / 2023

(BGĐT) – Ngày 9-10, HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Huyện ủy ( bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng.

Tại đây, kỳ họp đã thực hiện các trình tự, thủ tục bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật và Nghị quyết về công tác cán bộ của BTV Tỉnh ủy, thay mặt chủ tọa kỳ họp, ông Phan Thế Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giới thiệu ông Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Huyện ủy ứng cử để HĐND huyện xem xét bầu vào chức danh Chủ tịch UBND huyện. Với 38/38 phiếu tán thành, ông Bùi Quang Huy đã trúng cử vào chức danh trên.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Yên Dũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND huyện để nhận nhiệm vụ mới, làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Yên Dũng diễn ra cùng ngày, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đến công tác, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết về việc luân chuyển đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến Huyện ủy Yên Dũng công tác, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Quốc Trường

Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Gia Lai / 2023

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Hưng Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lạng Sơn, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa,

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ,

Đơn Dương Ban Hành Nghị Quyết Xây Dựng Huyện Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu / 2023

Ngày 12/4, Huyện ủy Đơn Dương ban hành Nghị quyết chuyên đề số 12-NQ/HU Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 – 2025.

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Nghị quyết đã đánh giá khái quát tình hình xây dựng huyện Đơn Dương giai đoạn 2009 – 2019, đề ra quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 – 2025. Phấn đấu đến năm 2020 có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh là Lạc Lâm, Ka Đô, Quảng Lập, thị trấn Thạnh Mỹ đạt chuẩn đô thị văn minh; có 90% diện tích sản xuất rau hoa và đất phục vụ chăn nuôi bò sữa được ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh; giá trị bình quân 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 220 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2025 100% xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trong đó thêm 2 xã Tu Tra và Đạ Ròn được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, thị trấn Dran đạt chuẩn đô thị văn minh; giá trị bình quân 1 ha đất sản xuất đạt từ 240 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm; huyện Đơn Dương được công nhận huyện nông thôn mới về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Các đại biểu thống nhất cao thông qua nghị quyết

Nghị quyết nêu rõ quan điểm: Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh có sự kế thừa, phát triển những thành quả của nền sản xuất nông nghiệp của những năm qua; xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh cần phải đảm bảo tính hiệu quả, thực chất, không chạy theo thành tích nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái, làm thai đổi diện mạo nông thôn và xây dựng đô thị văn minh. Hiện nay Huyện ủy Đơn Dương đang triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ trương nghị quyết đã đề ra./.

Văn Mạnh

Lượt xem: 239