Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Xét Chuyển Đảng Chính Thức Và Biểu Mẫu
 • Nghị Quyết Của Đảng Chỉ Có Giá Trị Thi Hành Khi Có Hơn Một Nửa Số Thành Viên Trong Cơ Quan Tán Thành Được Hiểu Như Thế Nào?
 • Giấy Chứng Nhận Học Lớp Cảm Tình Đảng Có Giá Trị Trong Bao Lâu?
 • Lời Dẫn Chương Trình Đại Hội Chi Bộ
 • Công Tác Văn Phòng Cấp Ủy
 • Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Nghị Quyết 51 Về Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Bản Tường Trình Về Việc Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Trễ Hạn, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết, Quy Định Của Đảng Và Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm, Nghị Quyết Số 51-nq/tw “về Việc Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Thực Hiện Chế Độ Một N, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Phường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Công Ty, Nghị Quyết Số 51-nq/tw “về Việc Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Thực Hiện Chế Độ Một N, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Mau To Tring Ve Viec Chuyen Dang Chinh Thuc Cho Dang Vien Du Bi Cham Tre, Văn Bản Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Đảng Chính Thức, Lời Phát Biểu Cho Đảng Viên Chuyên Đang Chinh Thuc, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu,

  Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Nghị Quyết 51 Về Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Nội Dung Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Theo Hướng Dẫn Số 12
 • Các Bước Tổ Chức Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kì 2022
 • Danh Mục Các Biểu Mẫu Dùng Trong Đảng
 • Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022
 • Nghị Quyết Chuyển Đảng Chính Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Vấn Đề Đặt Ra Từ Nghị Quyết 21 Về Công Tác Dân Số Trong Tình Hình Mới
 • 5 Hoạt Động Dân Số Theo Tinh Thần Nghị Quyết 21
 • Nghị Quyết Số 47 Về Dân Số
 • Những Điểm Mới Về Công Tác Dân Số Trong Tình Hình Mới
 • Báo Cáo Tham Luận Của Giám Đốc Trung Tâm Dân Số
 • ĐẢNG BỘ XÃ NINH VÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ THCS NGUYỄN PHAN VINH

  *

  Số: 15/NQ-CBNPV Ninh Vân, ngày 06 tháng 10 năm 2014

  NGHỊ QUYẾT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Ngày 06 tháng 10 năm 2014, chi bộ Trường THCS Nguyễn Phan Vinh họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị PHAN THANH TOÀN trở thành đảng viên chính thức.

  Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức: 07 đồng chí, dự bị: 01 đ/c

  Có mặt: đ/v chính thức: 06 đồng chí, dự bị: 01 đ/c

  Vắng mặt: đ/v chính thức: 0 đồng chí, dự bị: 0 đ/c

  Lý do vắng mặt:………………………………………………………………………………………………………..

  Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Tiển. Chức vụ: Bí thư Chi bộ

  Thư ký hội nghị: Đồng chí Phạm Văn Nhôm

  PHAN THANH TOÀN như sau:

  Những ưu, khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ………………………………………………………………………………………………………………..

  a. Về phẩm chất chính trị:

  – Luôn luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  – Chấp hành nghiêm túc đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  – Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

  b. Về đạo đức, lối sống:

  Luôn luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị.

  – Sống hòa nhã với mọi người, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ.

  c. Về năng lực công tác; thực hiện nhiệm vụ đảng viên:

  – Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

  – Chấp hành tốt sự phân công của nhà trường với tinh thần trách nhiệm cao.

  – Thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân, bà con nơi cư trú tín nhiệm, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị PHAN THANH TOÀN trở thành đảng viên chính thức 06 đ/c (đạt 100 %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: 0 đ/c (đạt……. %) với lý do

  Chi bộ báo cáo đảng ủy xã Ninh Vân xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị NGUYỄN XUÂN TA trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nơi nhận: T/M CHI BỘ

  – Đảng ủy Ninh Vân(để báo cáo); BÍ THƯ

  – Lưu chi bộ.

  Nguyễn Tiển

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bien Ban Nhan Xet Cua Bch Cong Doan Chuyen Dang Chinh Thuc
 • Mẫu Nq Đề Nghị Công Nhận Đv Chính Thức Nqmai Yen Doc
 • Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Biên Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị + Nghị Quyết Đề Nghị Chuẩn Y Đảng Viên Chính Thức
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 5
 • Quy Trình Xét Chuyển Đảng Chính Thức Và Biểu Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Đảng Chỉ Có Giá Trị Thi Hành Khi Có Hơn Một Nửa Số Thành Viên Trong Cơ Quan Tán Thành Được Hiểu Như Thế Nào?
 • Giấy Chứng Nhận Học Lớp Cảm Tình Đảng Có Giá Trị Trong Bao Lâu?
 • Lời Dẫn Chương Trình Đại Hội Chi Bộ
 • Công Tác Văn Phòng Cấp Ủy
 • Chi Bộ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Hàng Hải Miền Nam
 • – Điều 5 – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

  – Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

  – Điểm 4 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

  – Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/05/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”.

  II. THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

  1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

  Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được Đảng ủy Nhà trường hoặc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

  2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

  Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị phải viết bản tự kiểm điểm nộp cho Bí thư chi bộ nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

  3. Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

  Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nộp cho Bí thư chi bộ nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

  4. Nghị quyết của Chi đoàn và Ban Chấp hành Đoàn trường (đối với đảng viên dự bị là sinh viên và là CB,GV,NV còn trong độ tuổi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

  Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức Hội nghị Chi đoàn cho ý kiến nhận xét chuyển đảng chính thức đối với Đảng viên dự bị và chuyển hồ sơ lên Ban Chấp hành Đoàn trường họp.

  5. Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú

  Chi uỷ có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

  a) Chi bộ căn cứ và hồ sơ tổ chức họp, nghiên cứu các hồ sơ:

  – Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý chuyển chính thức cho đảng viên dự bị thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy xem xét, quyết định.

  Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về ý thức chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; kết quả học tập và tham gia các phong trào Đoàn – Hội; quan hệ quần chúng, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên… của đảng viên dự bị; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.

  7. Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ

  a) Sau khi nhận được hồ sơ của Chi bộ, Văn phòng Đảng ủy kiểm tra các hồ sơ về thủ tục (các loại văn bản, thời gian đã hợp lệ,…) và chuyển hồ sơ về cho Ban Tổ chức – Bảo vệ chính trị nội bộ tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu, xây dựng Tờ trình đề nghị chuyển đảng chính thức gửi các đồng chí Đảng ủy viên nghiên cứu.

  b) Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành họp xét, nếu được ít nhất hai phần ba đảng uỷ viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định chuyển chính thức.

  c) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷ công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

  VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY (Phòng A805, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Số điện thoại: 08.38.9800.989 (số nhánh 160)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ
 • Những Nội Dung Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Theo Hướng Dẫn Số 12
 • Các Bước Tổ Chức Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kì 2022
 • Danh Mục Các Biểu Mẫu Dùng Trong Đảng
 • Quy Trình Xét Chuyển Đảng Chính Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Phường Vị Xuyên Xây Dựng Chi Bộ Tổ Dân Phố Vững Mạnh
 • Hiệu Quả Đưa Cán Bộ, Công Chức Xã Về Sinh Hoạt Ở Chi Bộ Thôn, Tổ Dân Phố
 • Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Chi Bộ Khu Dân Cư Số 1 Tổ Chức Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2022
 • “chìa Khóa” Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • QUY TRÌNH

  XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

   

  1

  . Cơ sở pháp lý

  Quy định số 29-QĐ/TW

  ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

  2. Thành phần hồ sơ

   

  TT

  Mẫu biểu

  Tên gọi

  Ghi chú

  1

  Mẫu CN-ĐVM

  Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

  Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp

  2

  Mẫu 10-KNĐ

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

  Đảng viên dự bị thực hiện

  3

  Mẫu 11-KNĐ

  Bản nhận xét Đảng viên dự bị

  Đảng viên hướng dẫn thực hiện

  4

  Mẫu 12-KNĐ

  Tổng hợp ý kiến nhận xét kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 12B-KNĐ) và các tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc (Mẫu 12C-KNĐ).

  Chi ủy Chi bộ, cấp ủy địa phương và các tổ chức đoàn thể thực hiện.

  5

  Mẫu 13-KNĐ

  Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

  Chi bộ thực hiện

  6

  Mẫu 14-KNĐ

  Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

  Đảng ủy Bộ phận thực hiện (hiện nay trong Trường ĐHCT  không có tổ chức này)

  7

  Mẫu 15-KNĐ

  Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

  Đảng ủy cơ sở thực hiện

  8

  Mẫu 16-KNĐ

  Quyết định Công nhận đảng viên chính thức, kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ.

  Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy thực hiện

  * Trình tự thực hiện các thủ tục hồ sơ: Theo đúng thứ tự trên

  3. Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức (theo Hướng dẫn số 01-HD/TW)

         1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

  Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

  2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

  Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điếm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

  3. Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

  Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

  4. Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

  Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

  5. Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

  a) Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo điểm 3 (3.6 và 3.7) của Quy trình xét kết nạp đảng viên.

  b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

  6. Thủ tục xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách

  a) Chi bộ xem xét, nếu có 2/3 đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

  b) Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có 2/3 đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

  c) Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

  d) Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất 2/3 đảng ủy viên đương nhiệm.

  Trách nhiệm của chi bộ nơi đảng viên dự bị sinh hoạt tạm thời đối với việc công nhận đảng viên chính thức

  – Khi đảng viên hết thời gian dự bị, chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời của đảng viên dự bị thực hiện các thủ tục theo quy định và gửi về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức để xem xét công nhận đảng viên chính thức.

  – Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đảng chính thức công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất; thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời biết.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh xin liên hệ Văn phòng Đảng ủy Trường (số điện thoại 0292 3830188) hoặc Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2022

  Văn phòng Đảng ủy ĐHCT

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Theo Chuẩn 2022
 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ, Biên Bản Sinh Hoạt Chi Bộ 2022
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Tháng 01 Năm 2022
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 1/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2019
 • Sổ Nghị Quyết Chi Bộ Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Sổ Nghị Quyết Hướng Dẫn Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022
 • Thanh Mẫu Trong Tiếng Trung Là Gì
 • Bí Quyết Học Tiếng Trung
 • Chỉ Thị Là Gì? Thẩm Quyền Ban Hành Chỉ Thị?
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Đảng
 • Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

  Bán Sổ nghị quyết chi bộ mẫu nghị quyết chi bộ mới giá rẻ Sổ Nghị Quyết do Nhà Xuất Bản Chính Trị in ấn giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

  (dành cho cấp uỷ và đảng viên), giá 80.000 đồng/cuốn

  Sổ tay đảng viên dày 250 trang được trình trang nhã, bìa cứng bọc da, đẹp, in trên giấy tốt, khổ 16x24cm, gồm 3 phần:

  – Trang thông tin cá nhân

  B. Nội dung (hơn 50 trang)

  2. Quy định của Ban chấp hành Trung ương số 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm

  3. Quy định của Ban Bí thư số 109-QĐ/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2022 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  4. Chỉ thị của Ban Bí thư số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

  5. Quy định của Ban Bí thư số 127-QĐ/TW, ngày 01 tháng 03 năm 2022 chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

  6. Quy định số 08-QĐI/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2022 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương

  7. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (trích Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII)

  8. Chỉ thị của Ban Bí thư số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2022 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

  C. Phần dùng để ghi chép (gần 200 trang)

  Quy định về tiếp nhận đơn thư, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng

  Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Ðảng trong công tác cán bộ, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành như: Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-09-2019 Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Quy định 13-QĐ/UBKTTW ngày 18-09-2019 Về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân, Quy định 12-QĐ/UBKTTW ngày 11-06-2019 Về việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng…

  Để các cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:

  Nội dung sách gồm các phần sau đây:

  Phần thứ nhất. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

  Phần thứ hai. QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIÁM SÁT, XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

  Phần thứ ba. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

  Phần thứ tư. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈNH ĐỐN VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG

  Phần thứ năm. NGHỊ QUYẾT MỚI NHẤT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  Website: http://sachphapluat.com.vnEmail: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Của Đảng Và Tập Huấn Công Tác Đảng
 • Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Nhà Bè Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022
 • Nâng Cao Chất Lượng Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Đảng
 • Hội Nghị Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 11 Khóa Xii
 • Quán Triệt Là Gì? Cách Dùng Như Thế Nào Cho Chính Xác?
 • Hồ Sơ, Thủ Tục Chuyển Đảng, Điều Kiện Chuyển Đảng Chính Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Viên Được Miễn Sinh Hoạt Đảng Có Phải Nộp Đảng Phí Không?
 • Các Trường Hợp Đảng Viên Được Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng
 • Về Thủ Tục Miễn Sinh Hoạt Đảng
 • Hướng Dẫn Của Ban Tổ Chức Trung Ương Về Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Trường Tiểu Học Số 2 Bình Lư
 • Hồ sơ, thủ tục chuyển Đảng, điều kiện chuyển Đảng chính thức. Quy đinh về chuyển Đảng chính thức. Chuyển Đảng từ nơi công tác về nơi thường trú được không? Không học lớp bồi dưỡng đảng viên mới có được chuyển Đảng chính thức không?

  1. Không học lớp bồi dưỡng đảng viên mới có được chuyển Đảng chính thức không?

  Xin cho em hỏi! Em là đảng viên dự bị, vừa rồi có lớp bồi dưỡng đảng viên mới nhưng chi bộ em không biết nên không cho em đi học. Như vậy em có được chuyển đảng chính thức không ạ (vì tháng 6 này là đủ 12 tháng dự bị của em). Nếu không có giấy chứng nhận đảng viên mới thì làm thế nào ạ! Em xin cảm ơn ạ!

  + Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định Đảng viên là một chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của các giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

  + Đảng viên phải cố gắng suốt đời phấn đấu cho lý tưởng, mục đích của Đảng, phải đặt các lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên so với lợi ích của bản thân.

  + Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh về Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, các nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Tiến hành lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

  + Đảng viên có đạo đức, lối sống lành mạnh; trong quá trình sinh sống, làm việc phải có sự gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân; trong quá trình làm việc, sinh hoạt Đảng phải phục tùng kỷ luật, tổ chức của Đảng đồng thời giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

  Để được công nhận từ Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 4 Hướng dẫn 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

  – Giấy Chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới:

  Giấy Chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới do các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, quận, thị xã, thành phố hoặc cơ sở Đảng cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp cho các Đảng viên dự bị sau khi hoàn thành khóa học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

  Giấy Chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới sẽ được cấp theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

  Đảng viên dự bị muốn chuyển lên sẽ phải viết bản tự kiểm điểm. Bản tự kiểm điểm được lập sau 12 tháng kể từ ngày Đảng viên được Chi bộ đảng kết nạp.

  – Bản nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên làm việc và bản nhận xét của chi ủy nơi đảng viên cư trú:

  + Các tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên làm việc sẽ tiến hành ra các bản nhận xét về quá trình làm việc, sinh hoạt của Đảng viên.

  + Sau đó chi ủy nơi đảng viên dự bị cư trú tiến hành tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội nơi người này là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

  – Bản nhận xét về của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị:

  Đối với đảng viên dự bị sẽ được cử một Đảng viên chính thức để giúp đỡ, hướng dẫn trong quá trình công tác. Khi đảng viên dự bị làm thủ tục chuyển thành đảng viên chính thức thì sẽ phải có thêm bản nhận xét của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.

  Nội dung của bản nhận xét bao gồm: nhận xét các ưu, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

  + Cấp ủy có thẩm quyền sẽ ban hành Quyết định công nhận đảng viên chính thức và chi bộ, đảng ủy cơ sở sẽ ban hành nghị quyết.

  + Sau khi có quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền, chi ủy sẽ tiến hành công bố công khai quyết định công nhận đảng viên chính thức trong kỳ họp sinh hoạt của chi bộ gần nhất.

  Như vậy, khi đủ 12 tháng sau khi là Đảng viên dự bị và đáp ứng đủ các điều kiện để chuyển Đảng chính thức thì bạn phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ nêu trên công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức .

  Thứ ba, xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách

  Nếu xét theo quy định về tư cách đảng viên mà đảng viên dự bị không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được công nhận là đảng viên chính thức thì sẽ bị xóa tên, cụ thể như sau:

  + Trường hợp 2/3 đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý về việc xóa tên đảng viên dự bị thì chi bộ sẽ tiến hành xem xét, ban hành nghị quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định.

  + Trường hợp được sự đồng ý của từ 2/3 đảng ủy viên đương nhiệm trở lên thì Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên sẽ ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị.

  + Đối với Đảng ủy cơ sở sẽ tiến hành xem xét sau đó ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền về việc xóa tên đảng viên dự bị khi đáp ứng đủ điều kiện có 2/3 đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý.

  Thứ tư, hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị công nhận đảng viên chính thức

  Áp dụng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thông qua bằng thẻ đảng viên để biểu quyết. Việc áp dụng hình thức nào sẽ do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định.

  Nếu kết quả biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để có thể ban hành nghị quyết hoặc ban hành quyết định công nhận đảng viên chính thức thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết đến cấp ủy có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định.

  Thứ năm, trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời

  Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền về việc công nhận đảng viên chính thức, lúc này chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đảng chính thức sẽ tiến hành công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất đồng thời phải thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời biết về việc này.

  Thứ sáu, thủ tục và cách tính tuổi đảng cho đảng viên

  + Tuổi đảng sẽ được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên. Nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp đảng viên thì tuổi đảng sẽ được tính từ ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (quy định này không áp dụng đối với trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng).

  + Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng và đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, bị sai đồng thời từ khi ra khỏi Đảng đến thời điểm bây giờ không có vi phạm tư cách đảng viên thì sẽ được khôi phục lại quyền đảng viên lúc này tuổi đảng sẽ được tính liên tục. Về việc đóng đảng phí thì Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ số đảng phí cho chi bộ nơi sinh hoạt trong khoảng thời gian bị gián đoạn theo mức đóng đảng phí được xác định tại thời gian đó.

  + Những Đảng viên được kết nạp lại phải cung cấp bản kê khai thông tin về tuổi đảng của mình và báo cáo chi bộ. Sau đó chi bộ sẽ thẩm tra, báo cáo lại với đảng ủy cơ sở. Bước tiếp theo đảng ủy cơ sở sẽ lại tiến hành thẩm định, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Lúc này Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp tiến hành xem xét và ra quyết định tính lại tuổi đảng cho đảng viên.

  Thứ bảy, thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng

  + Văn bản về việc thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có những sự thay đổi về các thông tin trong lý lịch của người này so với thời điểm thẩm tra lý lịch cá nhân lần trước.

  + Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức là người được cử để giúp đỡ đảng viên dự bị.

  + Ý kiến nhận xét bổ sung thêm của tổ chức chính trị – xã hội nơi Đảng viên sinh hoạt và ý kiến nhận xét của chi bộ hoặc chi ủy nơi cư trú của Đảng viên dự bị.

  Do đó, khi thiếu một trong các giấy tờ này thì bạn không thể làm thủ tục chuyển đảng chính thức được. Trong trường hợp bạn chưa học lớp bồi dưỡng đảng viên mới và chưa có giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì phải làm đơn xin đi học lớp bồi dương đảng viên mới vào đợt sau để đủ điều kiện chuyển đảng chính thức.

  Xin chào luật sư: Tôi đang rất băn khoăn ở đơn vị tôi có 1 trường hợp đảng viên hết thời gian dự bị 12 tháng, chuẩn bị các thủ tục chuyển chính thức. Nhưng do trong thời gian dự bị đảng viên này ốm đau, thai sản kéo dài, không tham gia làm nhiệm vụ chuyên môn (không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn), tuy nhiên về đảng phí vẫn đóng, không tham gia sinh hoạt, nhưng có báo cáo chi bộ, có giấy xin nghỉ dài ngày đã được cơ quan chấp thuận.

  Căn cứ Mục 4 Quy định 29/QĐ-TW quy định Về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi đảng của đảng viên như sau:

  Theo quy định của Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định điều kiện trở thành Đảng viên chính thức như sau: Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng

  Theo Quy định 29/QĐ-TW thì trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc cấp ủy viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên thì báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Như vậy, đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, đơn vị bạn có 1 trường hợp đảng viên hết thời gian dự bị 12 tháng, trong thời gian làm nhiệm vụ, đảng viên này có giấy nghỉ phép dài ngày do ốm đau và đã được chấp thuận, nay chị bộ xét chuyển chính thức bỏ phiếu 2/3 không nhất trí vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ, hành vi này vẫn được xác định là một trong những nội dung nằm trong tiêu chuẩn của Đảng viên là hoạt động trong cơ sở đảng, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. Vì vậy, nếu 2/3 đảng viên chính thức bỏ phiếu không nhất trí thì Đảng viên này sẽ không được công nhận là Đảng viên chính thức.

  3. Thời gian dự bị để xét duyệt Đảng viên chính thức

  Xin hỏi luật sư: trong công tác đảng viên có quy định về thời gian tối đa cho quy trình kết nạp Đảng viên mới từ khi quần chúng học xong lớp đối tượng kết nập đảng, viết đơn xin vào đảng, tổng hợp ý kiến, chi bộ ra nghị quyết đề nghị kết nạp đến đảng ủy ra nghị quyết đề nghị kết nạp, huyện ủy quyết định kết nạp không ạ, nếu có thì cụ thể từng giai đoạn là bao nhiêu ngày ạ?

  Theo quy định tại mục 5.4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2022 về thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng. Theo đó giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thì quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

  Như vậy, Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có giá trị không quá 60 tháng và bạn phải làm hồ sơ đề nghị kết nạp trong thời gian này.

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 thì Người muốn được kết nạp Đảng phải có:

  – Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

  – Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

  – Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

  Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

  Căn cứ Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Năm 2022 Về Điều Kiện Kết Nạp Đảng Viên ?
 • Chi Bộ 4 Hoàn Thành Nghị Quyết Nhiệm Kỳ Về Chỉ Tiêu Kết Nạp Đảng Viên Mới.
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6,7/2010
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2010
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3
 • Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Nào Đảng Viên Được Miễn Sinh Hoạt Đảng Tại Chi Bộ? Thời Gian Miễn Sinh Hoạt Đảng Có Phải Đóng Đảng Phí Không?
 • Chi Bộ Tổ Dân Phố Số 6 Phường Việt Hưng Làm Tốt Công Tác Xây Dựng Đảng, Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Thôn, Bản, Tổ Dân Phố: Bám Sát Thực Tiễn, Nhân Rộng Cách Làm Hay
 • Chi Bộ Tổ Dân Phố 6 Và Những Việc Làm Gắn Với Lợi Ích Của Nhân Dân
 • Nghị Quyết Hướng Biển Ở Chi Bộ Tổ Dân Phố Tân Mỹ
 • Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Ngi Quyet Mien Sinh Hoat Dang , Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Nghỉ Thai Sản, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 1 Năm, Thủ Tục Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Dài Hạn, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Miễn Sinh Hoạt Đảng Lâu Dài, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đi Làm ăn Xa, Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mien Sinh Hoat Dang, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Hướng Dẫn Số 27-hd/btctw Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên 60 Tuổi Trở Lên, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 6 Tháng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Hướng Dẫn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 2022, Hướng Dẫn 27 Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Violet, Download Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Công Tác Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Hoãn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 3 Tháng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên Đi Làm ăn Xa, Hướng Dẫn Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Don Mien Sinh Hoat Dang Do Thai San, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Mẫu Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Hướng Dẫn Miễn Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Vĩnh Viễn, Mẫu Đơn Xin Tạm Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng Viên Đi Làm ăn Xa, Viet Don Nghi Sinh Hoat Dang Di Lam An Xa, Đơn Xin Nghỉ Tạm Thời Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng 6 Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đi Làm ăn Xa, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đoàn, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Xin Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Cựu Chiến Binh, Don Mien Xinh Hoat Dang, Dọn Xin Miễn Xinh Hoạt Dang Di Lam An Xa, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Chuyenr Sinh Hoạt Đảng Cho Dang Viên Hưu, Bản Tự Phê Của Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Chỉ Thị Số 10 Về Sinh Hoạt Đảng, Chế Độ Sinh Hoạt Đảng, Sinh Hoat Dang, 5 Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đảng, Chuyên Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ, Don Xin Hoan Sinh Hoat Dang, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Thủ Tục Đăng Ký Nước Sinh Hoạt, Đơn Xin Miễm Sinh Hoạt Đảng, Điều Lệ Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Xác Nhận Sinh Hoạt Đảng 76,

  Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Ngi Quyet Mien Sinh Hoat Dang , Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Nghỉ Thai Sản, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 1 Năm, Thủ Tục Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Dài Hạn, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Miễn Sinh Hoạt Đảng Lâu Dài, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đi Làm ăn Xa, Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mien Sinh Hoat Dang, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Hướng Dẫn Số 27-hd/btctw Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên 60 Tuổi Trở Lên, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 6 Tháng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Hướng Dẫn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 2022, Hướng Dẫn 27 Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Violet, Download Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Công Tác Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Hoãn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 3 Tháng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên Đi Làm ăn Xa, Hướng Dẫn Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Don Mien Sinh Hoat Dang Do Thai San, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Năm 2022 Về Điều Kiện Kết Nạp Đảng Viên?
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên
 • Đảng Viên Phải Nghiêm Túc Chấp Hành Chế Độ Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Chi Bộ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Hàng Hải Miền Nam
 • Công Tác Văn Phòng Cấp Ủy
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Chuyển Đảng Chính Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị
 • Những Mẫu Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị Chuẩn Nhất Năm 2022
 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên
 • Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức
 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên 2022
 • Lễ kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức

  Ngày 04//7/2017, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Trần Văn Hùng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị Dương Hải Phong.

  ThS. Bùi Đức Linh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức

  trao Nghị quyết kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Văn Hùng

  Trong tháng 7 năm 2022, Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức vinh dự kết nạp thêm 01 quần chúng ưu tú vào Đảng là đ/c Trần Văn Hùng và chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị là đ/c Dương Hải Phong. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ kết nạp, đồng chí Bùi Đức Linh – Phó Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, đối với quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự nhưng cũng mang trọng trách lớn lao. Yêu cầu đó là sự thấm nhuần lý tưởng cách mạng, không ngừng nỗ lực trau dồi đạo đức, phấn đấu học tập tốt, có mối quan hệ thân thiết và là tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động cả về chuyên môn và đoàn thể. Đồng chí Phó Bí thư cũng đề nghị, trong thời gian tới Liên chi đoàn Phòng Hành chính – Tổ chức cần tích cực phát hiện và bồi dưỡng nhiều hơn nữa các quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Chi bộ để bổ sung thêm những quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng.

  Có thể nói công tác phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Kết nạp các quần chúng ưu tú vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  ThS. Bùi Đức Linh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức trao Quyết định

  chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị Dương Hải Phong

  Nguồn: Phòng Hành chính – Tổ chức

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kịch Bản Chương Trình Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Thủ Tục Kết Nạp Đảng Viên Cập Nhật
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 18
 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 12
 • Bài Thu Hoạch Nqtw8 Khóa 12 Bai Thu Hoach Nqtw 8 Doc
 • Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Hđnd
 • Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hđnd Xã
 • Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd
 • Nghị Quyết 28/2016/qh14 Sửa Đổi 55/2010/qh12 Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp
 • Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Mẫu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Đất Đai, Nghị Định Mới Nhất Hôm Nay, Nghị Định Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Mau Don Xin Rut Kien Nghi Moi Nhat, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật Bản, Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất 2022, Nghị Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Dược Mới Nhất, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bhxh 1 Lần Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất ở Việt Nam, Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Tiền ăn Trưa Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Đơn Giản Nhất, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất 2022, Dự Thảo Mới Nhất Về Tuổi Nghỉ Hưu, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật Pdf, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Đơn Giản Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Mẫu Giấy Đề Nghị Cung ứng Séc Agribank Mới Nhất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Trình Bày Lí Do Nghỉ Học Bằng Tiếng Nhật, Nghị Định Mới Nhất Về Tiền Lương, Nghị Định Mới Nhất Về Hợp Đồng Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Nghỉ Phép Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm,

  Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế
 • Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa
 • Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục
 • Nghị Quyết Về Giáo Dục
 • Các Nghị Quyết Trung Ương 6 ‘vừa Cơ Bản, Vừa Cấp Bách’
 • Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên 2022
 • Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Danh Dự
 • Các Biểu Mẫu Về Công Tác Đoàn Viên
 • Công Đoàn Các Cấp Giới Thiệu Và Kết Nạp Đảng Cho 208 Đoàn Viên Ưu Tú
 • Nghị Quyết Hội Nghị Bch Công Đoàn Ngành Lần Thứ Ix, Khóa V Về Tình Hình Và Kết Quả Hoạt Động Công Đoàn Năm 2022; Phương Hướng, Nhiệm Vụ Chủ Yếu Hăm 2022
 • Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Bản Tường Trình Về Việc Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Trễ Hạn, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Bản Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị Chuyển Sang Đảng Viên Chính Thức, Quy Trình, Thủ Tục Kết Nạp Đảng Viên Và Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Văn Bản Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mau To Tring Ve Viec Chuyen Dang Chinh Thuc Cho Dang Vien Du Bi Cham Tre, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Đảng Chính Thức, Lời Phát Biểu Cho Đảng Viên Chuyên Đang Chinh Thuc, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Lời Tuyên Thệ Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Quy Trình Xét Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Loi Tuyen The Cua Dang Vien Chinh Thuc, Lời Tuyên Thệ Đảng Viên Chính Thức, Cham Chinh Thức Cho Dang Vien, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Hồ Sơ Xét Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Lời Phát Biểu Của Đảng Viên Chính Thức, Mẫu Hồ Sơ Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bản Kiểm Điểm Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Hồ Sơ Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Chính Thức, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Vì Chính Thức Muộn, Đơn Xin Nghi Không Đi Thực T Lớp Dang Viên Moi, Đơn Xin Nghỉ Buổi Đi Thực Tế Lớp Đảng Viên Mới, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Đảng Viên Mới , Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghi Quyết 51 Người Chỉ Huy Gắn Với Chính Trị Viên, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Bản Tường Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Châmn5, Ban Tuong Trinh Cham Chuyen Chinh Thuc Cho Dang Vien, Mẫu Bản Tường Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Bản Tường Trình Mẫu Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Bản Giải Trình Về Chhuyeenr Đảng Viên Chính Thức Cham, Bản Tường Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Châm, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Nghị Quyết Phát Triển Đảng Viên Mới, Nghị Quyết Về Phát Triển Đảng Viên, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Bản Cam Kết Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị Chuyển Chính Thức Năm 2022, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022,

  Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Bản Tường Trình Về Việc Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Trễ Hạn, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Bản Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị Chuyển Sang Đảng Viên Chính Thức, Quy Trình, Thủ Tục Kết Nạp Đảng Viên Và Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Văn Bản Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mau To Tring Ve Viec Chuyen Dang Chinh Thuc Cho Dang Vien Du Bi Cham Tre, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Đảng Chính Thức, Lời Phát Biểu Cho Đảng Viên Chuyên Đang Chinh Thuc, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Lời Tuyên Thệ Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Quy Trình Xét Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Loi Tuyen The Cua Dang Vien Chinh Thuc, Lời Tuyên Thệ Đảng Viên Chính Thức, Cham Chinh Thức Cho Dang Vien, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Hồ Sơ Xét Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Lời Phát Biểu Của Đảng Viên Chính Thức, Mẫu Hồ Sơ Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Bản Kiểm Điểm Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Hồ Sơ Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Chính Thức, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Vì Chính Thức Muộn, Đơn Xin Nghi Không Đi Thực T Lớp Dang Viên Moi, Đơn Xin Nghỉ Buổi Đi Thực Tế Lớp Đảng Viên Mới, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Đảng Viên Mới ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Kết Nạp Đảng Viên
 • Những Mẫu Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị Chuẩn Nhất Năm 2022
 • Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Chuyển Đảng Chính Thức
 • Kịch Bản Chương Trình Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100