Top 18 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Giấy Mời Theo Nghị Định 30/2020 / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Mẫu Giấy Ủy Quyền Theo Nghị Định 30/2020/Nđ / 2023

Cá nhân ủy quyền cho cá nhân

Doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân…

1. Mẫu giấy ủy quyền chung nhất chuẩn Nghị định 30/2020/NĐ-CP

– Mẫu giấy ủy quyền chung nhất:

……………………………………………………………….8…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

II. Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

– Mẫu giấy ủy quyền cho cá nhân:

Mẫu số 1 – Download: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCăn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc I. BÊN ỦY QUYỀN: Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Hôm nay , ngày …… tháng …… năm 20……. ,chúng tôi gồm có:

Họ tên:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Số CMND: cấp ngày: nơi cấp:

Quốc tịch: …………………………………………………………….

Họ tên: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………….

Số CMND: cấp ngày: nơi cấp:

IV. CAM KẾT

Quốc tịch:…………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:……………………………………………………………………………………………………………

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

I. BÊN ỦY QUYỀN:

– Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân:

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: ………….Ngày cấp: ………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………

1. Phạm vi Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

2. Thời gian Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………

Mẫu số 1 – Download: Mẫu ủy quyền giao nhận chứng từ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMGIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

III. Mẫu giấy ủy quyền dành cho doanh nghiệp

– Mẫu ủy quyền giao nhận chứng từ:

Ủy quyền cho:

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………..

2. Người đại diện:……………………………………………………………………………..

3. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

– Tên nhân viên: ………………………………………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

– Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………………………………

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Mẫu số 2 – Download: Mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)………………và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

…………, ngày ………. tháng ……… năm ………..

– Mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm 20……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày ……. tháng ……. năm …….

– Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ:

Hôm nay, ngày ..tháng…. năm…….., tại địa chỉ: ……………………………………………………………

CMND số : ………………. , ngày cấp…………, nơi cấp…………………

Nơi ĐKHKTT: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

CMND số: ………………….., ngày cấp………………, nơi cấp………………

Nơi ĐKHKTT: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày …… tháng… năm……., tại……………………… Ông ……………………. có vay của bà……………………… tiền mặt, nhằm mục đích….., cụ thể như sau:

– Tiền mặt: ……………………………………………………………………………………

Mẫu số 4 – Download: Mẫu giấy hợp đồng ủy quyền CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc–*****– GIẤY UỶ QUYỀN Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014; Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………………..; Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….; Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

– Tài sản:………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: …………………………………………………….

Bằng văn bản này, ……………………………………. quyền cho …………………………………………….. với nội dung:

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

– Mẫu giấy hợp đồng ủy quyền:

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà): ……………………………………………………………..

Giám đốc ……………………………….. Công ty Cổ phần ……………………………

Số CMTND: ………………….., ngày cấp ………………., nơi cấp …………………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà): ……………………………………………………..

Phó giám đốc …………………………… Công ty Cổ phần ……………………………

Số CMTND: ……………, ngày cấp ………………….., nơi cấp ………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của chúng tôi hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …………

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn chúng tôi quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

” Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, pháp nhân

Một số lưu ý khi viết Giấy ủy quyền

– Phải viết đầy đủ thông tin 02 bên: ủy quyền và nhận ủy quyền để làm căn cứ cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

– Bắt buộc ghi rõ thời gian thực hiện ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác;

– Ghi rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng Giấy ủy quyền mà thực hiện công việc khác;

– Nên thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp;

– Nếu có căn cứ ủy quyền thì nên trình bày chi tiết để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền…

Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền có phải công chứng không?

Hiện nay, Luật Công chứng 2014 không hề quy định bắt buộc trường hợp nào ủy quyền phải công chứng. Tuy nhiên, một số văn bản chuyên ngành lại yêu cầu cụ thể. Chẳng hạn, ủy quyền của vợ chồng cho nhau về việc thỏa thuận mang thai hộ phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý (khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Như vậy, hợp đồng ủy quyền không mặc nhiên phải công chứng mới có giá trị pháp lý trừ một số trường hợp bắt buộc.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng ủy quyền, có cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết các tranh chấp sau này, các bên có thể thỏa thuận công chứng hoặc chứng thực hợp đồng ủy quyền.

Phân biệt giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền như thế nào?

Không ít người đang bị lẫn lộn giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, bản chất của 02 loại này hoàn toàn khác nhau.

Nếu như giấy ủy quyền chỉ được thừa nhận trong thực tế không có văn bản nào quy định cụ thể thì hợp đồng uy quyền được quy định rất rõ ràng tại Bộ luật Dân sự. Giấy ủy quyền là hành vi pháp lý đơn phương của bên ủy quyền và áp dụng nhiều trong trường hợp cấp trên ủy quyền cho cấp dưới thực hiện công việc thông qua giấy ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền lại có sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa các bên.

Người được ủy quyền trong giấy ủy quyền không được ủy quyền lại. Tuy nhiên, đối với hợp đồng ủy quyền thì khác. Bên được uỷ quyền được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định…

Điều quan trọng nhất là trách nhiệm của bên được ủy quyền. Sau khi giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại. Còn hợp đồng ủy quyền quy định rõ ràng về nghĩa vụ của bên được ủy quyền, và nếu có thiệt hại thì phải bồi thường nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền…

” Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

Mẫu Giấy Ủy Quyền Đúng Chuẩn Nghị Định 30/2020/Nđ / 2023

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

3 Chữ viết tắt tên loại văn bản.

4 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

6 Tên loại văn bản: giấy ủy quyền

7 Trích yếu nội dung văn bản.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Những nội dung cần chú ý khi viết giấy ủy quyền:

– Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

a) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là tên chính thức, đầy đủ của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban hành văn bản. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

Đối với tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp ở địa phương có thêm tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc xã, phường, thị trấn nơi cơ quan, tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở. Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được viết tắt những cụm từ thông dụng.

b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng.

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được trình bày cách nhau dòng đơn. Trường hợp tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp dài có thể trình bày thành nhiều dòng.

– Quốc hiệu và Tiêu ngữ;

Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”: Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản.

Tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm và được canh giữa dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối (-), có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

– Địa danh và thời gian ban hành văn bản;

* Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở. Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở.

Đối với những đơn vị hành chính được đặt theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử thì phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị hành chính đó.

Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

* Thời gian ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản được ban hành. Thời gian ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; các số thể hiện ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả Rập; đối với những số thể hiện ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 phía trước.

– Tên loại và trích yếu nội dung văn bản;

Trích yếu nội dung văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.

– Nội dung văn bản;

Nội dung văn bản được trình bày bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào 1 cm hoặc 1,27 cm; khoảng cách giữa các đoạn văn tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1,5 lines.

– Chữ ký người ủy quyền: Chữ ký của người có thẩm quyền là chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử.

Lưu ý: Mẫu này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Tải mẫu tại file đính kèm:

Mẫu Giấy Mời Ubnd Xã / 2023

Giấy Mời Họp Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Họp Ubnd, Mẫu Giấy Mời Của Ubnd, Mẫu Giấy Mời Họp Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Họp Của Ubnd, Mẫu Giấy Mời Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Họp Của Ubnd Huyện, Giấy ủy Quyền Ubnd, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Triệu Tập Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Ubnd Huyện, Mẫu Giấy Xác Nhận Ubnd Xã, Mẫu Giấy Triệu Tập Của Ubnd, Mẫu Giấy Xác Nhận Của Ubnd Huyện, Mẫu Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Giấy Đề Nghị Duyệt Chi Khối Ubnd, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 525/gp-ubnd, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Quận Cầu Giấy, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Về Điều Kiện Diện Tích, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Về Việc Chưa Dc Cấp Thẻ Bhyt Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi, Tờ Trình Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Gửi Ubnd Thành Phố Hà Nội, Giay Xac Nhan Cua Ubnd Xa Phuong Noi Dang Ky Thuong Tru Ve Viecchua Duoc Cap The Bhyt, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhy, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 525/gp-ubnd ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhyt, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồn, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, Số 525/gp-ubnd, Mẫu Báo Cáo Ubnd, Chỉ Thị Ubnd, Mẫu Báo Cáo Ubnd Xã, Ubnd, Nội Quy Của Ubnd, Chỉ Thị Ubnd Hà Nội, Ubnd Xã, Quy Chế Ubnd Xã, Báo Cáo Ubnd, Văn Bản 686/ubnd-kt, 570/ubnd-nv, 348/qĐ-ubnd, Mẫu Văn Bản Ubnd Xã, Quy Chế Ubnd, 882/gp-ubnd, Văn Bản Số 686/ubnd-kt, Số 103/gp-ubnd, Nội Quy Ubnd Xã, Báo Cáo Ubnd Xã, 179/gp-ubnd, Báo Cáo Sơ Kết Quý 1 Của Ubnd Xã, Chỉ Thị Số 17/ct-ubnd, 584/qĐ-ubnd, Mẫu Văn Bản Của Ubnd Xã, Đề án 981/Đa-ubnd, Chỉ Thị Số 01/ct-ubnd, 130/gp – Ubnd, Bản Cam Kết Của Ubnd, Mẫu Thư Mời Ubnd, 103/gp-ubnd, 559/qĐ-ubnd, Văn Bản Số 10385 Ubnd Cnn, Chỉ Thị Của Ubnd Huyện, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản 3146/ubnd-vp, Văn Bản 1408/ubnd-kt, Tờ Trình Ubnd, Đề án Xây Dựng Tp 4 An Và Chỉ Thị 14/ct-ubnd, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Công Văn Của Ubnd, Mẫu Xác Nhận Của Ubnd Xã, 1238/qĐ-ubnd.hc, Chỉ Thị Của Ubnd Thành Phố Hà Nội,

Giấy Mời Họp Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Họp Ubnd, Mẫu Giấy Mời Của Ubnd, Mẫu Giấy Mời Họp Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Họp Của Ubnd, Mẫu Giấy Mời Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Họp Của Ubnd Huyện, Giấy ủy Quyền Ubnd, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Triệu Tập Của Ubnd Xã, Mẫu Giấy Mời Ubnd Huyện, Mẫu Giấy Xác Nhận Ubnd Xã, Mẫu Giấy Triệu Tập Của Ubnd, Mẫu Giấy Xác Nhận Của Ubnd Huyện, Mẫu Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Giấy Đề Nghị Duyệt Chi Khối Ubnd, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 525/gp-ubnd, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Quận Cầu Giấy, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Về Điều Kiện Diện Tích, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Về Việc Chưa Dc Cấp Thẻ Bhyt Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi, Tờ Trình Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Gửi Ubnd Thành Phố Hà Nội, Giay Xac Nhan Cua Ubnd Xa Phuong Noi Dang Ky Thuong Tru Ve Viecchua Duoc Cap The Bhyt, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhy, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 525/gp-ubnd ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhyt, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồn, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương,

Tải Mẫu Giấy Mời Và Một Số Lưu Ý Khi Viết Giấy Mời Chuẩn Nhất! / 2023

Friday, 20/12/2019

1. Khái niệm mẫu giấy mời là gì?

Mẫu giấy mời là một biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi ở khắp các lĩnh vực trong đời sống, phục vụ mục đích sử dụng khác nhau của mỗi người. Nó là một loại văn bản với nội dung thông báo đến cá nhân, tập thể, tổ chức đến tham dự trong một buổi họp, một hội nghị hay một bữa tiệc, một buổi khai trương nào đó,…

Hiện nay có rất nhiều loại giấy mời họp khác nhau nhằm phục vụ cho từng hoàn cảnh và mục đích sử dụng từng ngữ cảnh. Người ta sẽ căn cứ vào mục đích và nội dung của hoạt động sắp diễn ra mà lựa chọn mẫu giấy mời phù hợp với bố cục, văn phong đúng chuẩn nhất đảm bảo công tác triệu tập khách mới.

2. Mẫu giấy mời được lập khi nào?

Tên gọi của mẫu giấy đã cho thấy mục đích sử dụng của nó. Giấy mời được sử dụng để gửi đến cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào 1 sự kiện hoặc một buổi họp mặt nào đó. Đối tượng tham gia của mỗi sự kiện là khác nhau, nội dung và các vấn đề triển khai trong những buổi họp mặt cũng không giống nhau bởi vậy mẫu giấy mời không chỉ có một. Các loại mẫu giấy mời khác nhau như:

– Mẫu giấy mời họp phụ huynh

– Mẫu giấy mời tham gia sự kiện

– Mẫu giấy mời dự hội nghị tổng kết

– Mẫu giấy mời dự tiệc sinh nhật

Các mẫu giấy mời được trình bày với nội dung khác nhau nhưng hình thức phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định theo quy định của việc lập văn bản hiện hành tại Việt Nam. Mọi mẫu giấy mời đều phải có:

– Nội dung mời kèm theo thời gian, địa điểm

– Thay mặt đơn vị mời và ký tên

3. Một số mẫu giấy mời đẹp và file mẫu giấy mời cho bạn download

Mẫu giấy mời họp word thường phải có những thông tin đầy đủ và chính xác nhất các thông tin, tuyệt đối không ghi sai thời gian, địa điểm khiến người nhận giấy mới hiểu nhầm. Cùng với đó là ngôn ngữ phải lịch sự, bố cục giấy mời khoa học. Độ dài giấy mời thường chỉ nửa trang giấy A4, không cần dài, vừa đủ để cung cấp thông tin chính cho người nhận.

Giấy mời họp phải được gửi tới trước thời gian diễn ra cuộc họp 3 ngày để người tham dự sắp xếp thời gian, chuẩn bị đầy đủ tư liệu để kịp thời có mặt và cho ý kiến trong cuộc họp. Trừ trường hợp những cuộc họp diễn ra đột xuất không thể kịp thời gian gửi giấy mời.

Tiêu chuẩn chung của một mẫu giấy mời họp phải có đầy đủ nội dung sau mới đảm bảo tính quy chuẩn:

– Tên đơn vị tổ chức cuộc họp

– Tên đơn vị ban hành ra biểu mẫu giấy mời họp

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, chức vụ và đơn vị công tác của người được mời dự cuộc họp

– Tên của cuộc họp diễn ra trong thời gian tới

– Yêu cầu với người đến họp (nếu có)

– Thông tin liên hệ cuộc họp

– Chữ kỹ của đơn vị triệu tập cuộc họp hoặc người lãnh đạo cơ quan, ban ngành

mau-thu-moi-hop.doc

Mẫu giấy mời họp lớp dành cho các đối tượng là thành viên của một lớp hay những giáo viên, thầy cô cũ đã từng chủ nhiệm hoặc giảng dạy lớp đến để tham dự cuộc họp lớp, ở các cấp và thường được lập bởi người tổ chức cuộc họp như bí thư, lớp trưởng.

Giấy mời họp thường chỉ mang hình thức bởi vậy theo quy chuẩn chung nó được thiết kế khá đơn giản, gọn gàng chứ không quá cầu kỳ và phức tạp và trang trọng như những giấy mời khác. Nội dung trong giấy mời họp lớp chỉ cần cho người dự biết thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp để họ nắm bắt được chính xác thông tin chính xác, có mặt trong đúng cuộc họp.

Việc sử dụng giấy mời họp lớp thay vì lớp trưởng hay bí thư trực tiếp gọi điện đến từng người sẽ cho các thành viên trong lớp thấy tầm quan trọng của buổi họp lớp từ đó kích thích sự tham dự của họ và buổi họp sẽ đông đủ hơn. Ngôn ngữ trong văn bản không cần quá trang trọng, tốt nhất là những từ ngữ thân thiện, nhẹ nhàng để mọi người nhận được giấy mời có thể thấy được sự tôn trọng và cảm thấy hào hứng khi tham gia buổi họp lớp.

3.3. Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Mẫu giấy mời phụ huỳnh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực giáo dục tại các trường học trên cả nước. Giấy mời họp phụ huynh là mẫu văn bản do bộ phần hành chính trong nhà trường lập ra nhằm mục đích thông báo và mới phụ huynh học sinh tham dự buổi họp mặt do nhà trường tổ chức và người trực tiếp điều hành cuộc họp sẽ là giáo viên phụ trách của từng lớp. Mục đích của văn bản họp phụ huynh là để thông báo về thời gian, địa điểm họp và cả nội dung diễn ra cuộc họp.

Mẫu giấy mời hội nghị được sử dụng chủ yếu trong cơ quan nhà nước – nơi mà thường xuyên diễn ra hội nghị hoặc trong lĩnh vực giáo dục. Nội dung giấy mời hội nghị xoay quanh những vấn đề về chủ yếu vẫn là để cung cấp thời gian, địa điểm diễn ra hội nghị cho người được mời và tên hội nghĩ diễn ra. Và tất nhiên trong giấy mời không thể thiếu tên đơn vị tổ chức hội nghị, tên người được mời tham dự,….

mau-giay-moi-hop-hoi-nghi.docx

Ngày nay hầu hết các lĩnh vực, cuộc tranh đấu, cạnh tranh lẫn nhau đang diễn ra ngày một sôi động. Trong đó, thị trường việc làm cũng là địa điểm diễn ra “cuộc chiến” này. Các ứng viên cạnh tranh nhau việc làm còn các doanh nghiệp tranh đấu để chiêu mộ ứng viên giỏi. Việc ứng viên gửi hồ sơ khắp nơi để tìm cho mình công việc tốt nhất, phù hợp với năng lực, sau một thời gian họ có thể nhận được thư mời làm việc từ rất nhiều các doanh nghiệp khác nhau. Hoặc bạn sẽ nhận được thư mời làm việc sau khi đã trúng tuyển qua vòng phỏng vấn.

Mẫu giấy mời làm việc được lập bởi các doanh nghiệp với mục đích mời ứng viên “đầu quân” cho doanh nghiệp mình kèm nội dung quan trọng như vị trí công việc, mức lương, chế độ đãi ngộ,… Yêu cầu lập lá thư mời ứng viên làm việc như sau:

– Thông tin rõ ràng: Ngắn gọn, không lan man đi sâu quá nhiều vào công việc mà quên đi chiến lược Marketing là các chế độ, mức lương thưởng,… cho ứng viên khi nhận việc

– Trình bày chuyên nghiệp: Giấy mời làm việc không cần cầu nệ cách trình bày, chỉ cần đảm bảo bố cục khoa học và nội dung cần thiết

– Văn phong phù hợp: Ngôn ngữ gần gũi, cởi mở không quá trang trọng nhưng phải thể hiện được thiện ý với ứng viên

Mau-Thu-moi-lam-viec.doc

3.6. Mẫu giấy mời đại hội chi bộ

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ cũng là mẫu giấy mời được sử dụng khá phổ biến hiện nay trong các cơ quan đoàn thể. Là một biểu mẫu văn bản, mẫu giấy mời đại hội chi bộ được thiết kế với mục đích để thông báo về thời gian và địa điểm diễn ra đại hội. Riêng mẫu giấy mời này thể hiện sự kính mong mọi người đến tham dự đầy đủ nhất. Thông tin quan trọng nhất được cung cấp trong mẫu giấy mời không thể thiếu là thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, nội dung của đại hội, lý do lập ra cuộc đại hội lần này để các đại biểu có thể chuẩn bị tốt nhất khi đến tham dự buổi đại hội.

– Phần mở đầu: tên cơ quan và ban ngành tổ chức buổi họp hội chi bộ, tên của chi bộ trường và thời gian viết giấy mời họp đại hội

– Phần thân bài: Tên người được mời + thời gian + địa điểm tổ chức buổi họp đại hội cụ thể + nội dung đại hội + lý do đại hội

– Phần kết bài: Nơi nhận + chữ ký của chi bộ trưởng

4. Một số lưu ý khi viết mẫu giấy mời mới nhất

Ngoài những nội dung riêng của từng mẫu văn bản mời thì khi viết giấy mời người lập cần chú ý thêm những nội dung sau:

– Tóm tắt nội dung hội nghị, sự kiện, cuộc họp,…: Chỉ cần ghi lại một đoạn nội dung ngắn bao quát kiện sắp diễn ra, giới hạn trong 1 – 2 dòng nhưng vẫn phải cho người được mời hiểu rõ được nội dung cơ bản trước khi tham dự.

– Thời gian, địa điểm rõ ràng không được sai sót để người tham gia đến đúng giờ, đúng thời điểm

– Các loại mẫu giấy mời phải tuần theo quy chuẩn của một văn bản nói chung. Có quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian lập, tên đơn vị lập, tiêu đề giấy mời,…

Như vậy, với nội dung bài viết trên chúng tôi đã cung cấp tới độc giả những thông tin cần thiết nhất về các mẫu giấy mời phục vụ từng mục đích sử dụng. Bên cạnh đó là file download mẫu giấy mời đẹp trên word cho các bạn tham khảo và tải về.