Luật Viên Chức Mới Nhất 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Từ Ngày 01/7/2020, Nhiều Chính Sách Mới Áp Dụng Với Viên Chức
 • 5 Điểm Mới Về Hợp Đồng Làm Việc Của Viên Chức Từ 01/7/2020
 • 10 Điểm Mới Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cần Biết Từ 01/7/2020
 • Từ 1/7/2020 Sẽ Chỉ Còn 3 Trường Hợp Hưởng Chế Độ Viên Chức Suốt Đời?
 • Ngày 01/7/2020 Luật Viên Chức Sửa Đổi Năm 2022 Có Hiệu Lực
 • Luật viên chức số 58/2010/QH12 bao gồm một số sửa đổi của Luật viên chức mới nhất quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng và quản lý viên chức trong đơn vị nhà nước. Luật viên chức 2010 được Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  Mới cập nhật: Quốc hội đã chính thức thông qua Luật số: 52/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2020 với nhiều điểm mới về các quy định về cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo toàn văn Luật cán bộ công chức, viên chức sửa đổi 2022 mới nhất:

  LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.

  CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 2. Viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

  2. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

  3. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

  4. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  5. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

  Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức

  Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

  1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  2. Tận tụy phục vụ nhân dân.

  3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

  4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

  Điều 6. Các nguyên tắc quản lý viên chức

  1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

  2. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

  4. Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức.

  Điều 7. Vị trí việc làm

  1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 8. Chức danh nghề nghiệp

  1. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.

  Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

  b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

  3. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 Điều này đối với từng lĩnh vực sự nghiệp căn cứ vào khả năng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và phạm vi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Căn cứ điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý đối với mỗi loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, Chính phủ quy định việc thành lập, cơ cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức

  1. Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng; bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  2. Chính phủ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc lập quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực hạn chế và lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp. Không tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ kinh doanh, thu lợi nhuận.

  3. Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

  Chương II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

  Mục 1. QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC

  Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

  1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

  2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

  3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

  5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

  6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

  7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

  1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

  2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

  1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

  2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

  4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

  1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

  Điều 15. Các quyền khác của viên chức

  Viên chức được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia hoạt động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

  Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

  Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức

  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

  2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

  3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao.

  5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

  Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

  1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

  2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

  3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

  4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

  5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

  a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;

  b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

  c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

  d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

  6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 18. Nghĩa vụ của viên chức quản lý

  Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các nghĩa vụ sau:

  1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao;

  2. Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

  3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách;

  4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

  5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

  Điều 19. Những việc viên chức không được làm

  1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

  2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

  3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

  4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

  5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  Chương III. TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

  Mục 1. TUYỂN DỤNG

  Điều 20. Căn cứ tuyển dụng

  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng

  1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

  2. Bảo đảm tính cạnh tranh.

  3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

  4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  5. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

  Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

  c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

  d) Có lý lịch rõ ràng;

  đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  Điều 23. Phương thức tuyển dụng

  Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

  Điều 24. Tổ chức thực hiện tuyển dụng

  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng.

  2. Căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào viên chức.

  Mục 2. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

  Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

  1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

  2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

  Điều 26. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc

  1. Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau:

  a) Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

  b) Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng.

  Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng;

  c) Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc;

  d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

  đ) Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng làm việc;

  e) Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có);

  g) Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

  h) Chế độ tập sự (nếu có);

  k) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

  l) Hiệu lực của hợp đồng làm việc;

  2. Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người được tuyển dụng làm viên chức và được lập thành ba bản, trong đó một bản giao cho viên chức.

  3. Đối với các chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì trước khi ký kết hợp đồng làm việc phải được sự đồng ý của cấp đó.

  Điều 27. Chế độ tập sự

  1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

  2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

  3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

  Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc

  2. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

  3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

  4. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  5. Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt.

  Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

  b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

  c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

  d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

  đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

  b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

  c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.

  4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

  5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

  a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

  c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

  đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

  e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

  6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

  Điều 30. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc

  Mục 3. BỔ NHIỆM, THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THAY ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIÊN CHỨC

  Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

  1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

  b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

  2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

  3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

  4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

  Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

  Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

  1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

  2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

  3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.

  Mục 4. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

  Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

  1. Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

  2. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

  3. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm:

  a) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý;

  b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  c) Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

  4. Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

  Điều 34. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

  3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm.

  Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng

  1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

  2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

  3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

  Mục 5. BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM

  Điều 36. Biệt phái viên chức

  1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

  2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

  3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

  4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

  5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

  6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

  Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý

  1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

  2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chức vụ quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

  3. Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

  5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.

  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 38. Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

  1. Viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Không đủ sức khoẻ;

  b) Không đủ năng lực, uy tín;

  c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

  d) Vì lý do khác.

  2. Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi giữ chức vụ quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  3. Viên chức quản lý sau khi được thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc xin thôi giữ chức vụ quản lý, miễn nhiệm viên chức quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Mục 6. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

  Điều 39. Mục đích của đánh giá viên chức

  Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

  Điều 40. Căn cứ đánh giá viên chức

  Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

  1. Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

  2. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

  Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

  1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

  a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

  b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

  c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

  d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

  2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

  a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

  b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

  3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường.

  Điều 42. Phân loại đánh giá viên chức

  1. Hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại như sau:

  1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

  2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ,

  3. Hoàn thành nhiệm vụ;

  4. Không hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 43. Trách nhiệm đánh giá viên chức

  1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

  2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.

  3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quy định tại Điều này.

  Điều 44. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức

  1. Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo cho viên chức.

  2. Kết quả phân loại viên chức được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

  Mục 7. CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, HƯU TRÍ

  Điều 45. Chế độ thôi việc

  1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Bị buộc thôi việc;

  b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

  c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

  Điều 46. Chế độ hưu trí

  1. Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  2. Trước 06 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu.

  3. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; trong thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do Chính phủ quy định.

  Chương IV. QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

  Điều 47. Quản lý nhà nước về viên chức

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về viên chức.

  2. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về viên chức và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  a) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chức;

  b) Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức trình cấp có thẩm quyền quyết định;

  d) Quản lý công tác thống kê về viên chức; hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ viên chức; phát triển và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức;

  đ) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà nước về viên chức;

  e) Hàng năm, báo cáo Chính phủ về đội ngũ viên chức.

  3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về viên chức.

  4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về viên chức.

  Điều 48. Quản lý viên chức

  1. Nội dung quản lý viên chức bao gồm:

  a) Xây dựng vị trí việc làm;

  b) Tuyển dụng viên chức;

  c) Ký hợp đồng làm việc;

  d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp;

  đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc;

  e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc;

  g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức;

  h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

  i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm báo cáo cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng viên chức tại đơn vị.

  3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý viên chức hoặc phân cấp thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này cho đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý.

  4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 50. Kiểm tra, thanh tra

  1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý.

  3. Các bộ, cơ quan ngang bộ thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

  Chương V. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

  Điều 51. Khen thưởng

  1. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  2. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của Chính phủ.

  Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

  1. Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

  a) Khiển trách;

  b) Cảnh cáo;

  c) Cách chức;

  d) Buộc thôi việc.

  3. Hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý.

  4. Quyết định kỷ luật được lưu vào hồ sơ viên chức.

  5. Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức.

  Điều 53. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

  1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

  2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền.

  Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng.

  Điều 54. Tạm đình chỉ công tác

  1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ.

  2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

  Điều 55. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

  1. Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải bồi thường thiệt hại.

  2. Viên chức khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được phân công có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà đơn vị sự nghiệp công lập phải bồi thường thì có nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập.

  Chính phủ quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả của viên chức.

  1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

  2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.

  4. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý.

  6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định.

  Điều 57. Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  1. Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  2. Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

  1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

  a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

  b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

  d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

  đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

  2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

  Điều 59. Quy định chuyển tiếp

  1. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của Luật này. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

  2. Viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý theo quy định của Luật này.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 60. Áp dụng quy định của Luật viên chức đối với các đối tượng khác

  Chính phủ quy định việc áp dụng Luật viên chức đối với những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  Điều 61. Hiệu lực thi hành

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  Điều 62. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này; hướng dẫn thi hành những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

  Luật viên chức 2010 thuộc Văn bản hành chính, là văn bản pháp luật quan trọng còn hiệu lực ngày nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Viên Chức 2010, Luật Số 58/2010/qh12 2022
 • Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022
 • Luật Viên Chức 2010 Số 58/2010/qh12 Áp Dụng 2022
 • Chùa Huệ Nghiêm Tuyển Sinh Lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm Khóa Iv
 • Dấu Hiệu Bất Thường Trên Hồ Sơ Ô Tô Việt Kiều Hồi Hương
 • Luật Viên Chức Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022
 • Luật Số 52/2019/qh14 Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức
 • Đề Cương Tuyên Truyền Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức 2022
 • Những Nguyên Tắc, Luật Lệ, Quy Định Cơ Bản Của Wto
 • Vai Trò Đảm Bảo Pháp Luật Của Wto
 • số 58/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 15/11/2010 và chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012, quy định chi tiết về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; quy trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Luật viên chức năm 2010 đã được đưa vào thi hành trong tám năm vừa qua và chúng tôi xin giới thiệu tới tất cả các bạn về một số điểm cần lưu ý dành cho Viên chức trong năm 2022 này. Bạn có thể tải miễn phí file đầy đủ về máy để tiện theo dõi (File: Luat vien chuc nam 2010).

  LUẬT

  VIÊN CHỨC

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,

  Quốc hội ban hành Luật viên chức. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 2. Viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.
  2. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.
  3. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.
  4. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
  5. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

  Có thể bạn đang quan tâm tới các Luật, Bộ luật sau:

  Một số điểm mà Luật viên chức năm 2010 có quy định viên chức cần lưu ý như sau: Điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức:

  Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP, trong trường hợp viên chức khi được bổ nhiệm vào các vị trí làm việc dành cho công chức thì chỉ phải tiến hành quy trình xét chuyển thành công chức và không phải thi tuyển theo các quy định về thi tuyển công chức.

  Các điều kiện để được chuyển đổi sang công chức:

  – Thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng;

  – Viên chức phải có trình độ được đào tạo theo đúng chuyên ngành làm việc, có đầy đủ kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khi chuyển sang vị trí công chức;

  – Viên chức phải đáp ứng được ngay yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của vị trí dành cho công chức sẽ chuyển sang.

  Trân trọng cảm ơn ./.

  Chuyên viên tư vấn: Lê Thị Thanh Thanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Viên Chức: 8 Điểm Đáng Chú Ý Trong Năm 2022
 • Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022
 • Luật Việc Làm Số 38/2013/qh13
 • Luật Việc Làm Và Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành
 • #1 Luật Việc Làm Năm 2013
 • Luật Viên Chức Mới Nhất 2022 Số 58/2010/qh12

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Luật Viên Chức Năm 2010
 • Luật Viên Chức Số 58/2010/qh12 Ngày 15 Tháng 11 Năm 2010
 • Bộ 9 Câu Hỏi Phỏng Vấn Viên Chức Ngành Y Tế (Top 1 Bình Chọn)
 • Nội Dung Thông Tư Số 07/2014/tt
 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Viên Chức Ngành Y Tế Năm 2022
 • Luật viên chức mới nhất 2022 số 58/2010/QH12

  Luật viên chức số 58/2010/QH12 bao gồm một số sửa đổi của Luật viên chức mới nhất quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng và quản lý viên chức trong đơn vị nhà nước. LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10 ,Quốc hội ban hành Luật viên chức. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  2. Tận tụy phục vụ nhân dân.

  3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

  4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

  1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

  2. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

  4. Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức.

  QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

  1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

  2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

  3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

  5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

  6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

  7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

  2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

  3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao.

  5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

  1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

  2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

  3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

  4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

  5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

  a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;

  b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

  c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

  d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

  6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Biệt Phái Viên Chức Năm 2022? Các Chế Độ Được Hưởng Đối Với Viên Chức Biệt Phái?
 • Biệt Phái Viên Chức Là Gì ?
 • Thời Hạn Biệt Phái Viên Chức Tối Đa Là Bao Nhiêu Năm?
 • Quy Định Về Điều Động, Biệt Phái Viên Chức
 • Một Số Vấn Đề Về Chế Độ Và Đánh Giá Viên Chức Biệt Phái
 • Luật Viên Chức 2010, Luật Số 58/2010/qh12 Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Viên Chức 2022
 • Từ Ngày 01/7/2020, Nhiều Chính Sách Mới Áp Dụng Với Viên Chức
 • 5 Điểm Mới Về Hợp Đồng Làm Việc Của Viên Chức Từ 01/7/2020
 • 10 Điểm Mới Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cần Biết Từ 01/7/2020
 • Từ 1/7/2020 Sẽ Chỉ Còn 3 Trường Hợp Hưởng Chế Độ Viên Chức Suốt Đời?
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức. Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 2. Viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

  2. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

  3. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

  4. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  5. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

  Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

  1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  2. Tận tụy phục vụ nhân dân.

  3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

  4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

  Điều 6. Các nguyên tắc quản lý viên chức

  1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

  2. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

  4. Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức.

  1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 8. Chức danh nghề nghiệp

  1. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.

  Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

  b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

  3. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 Điều này đối với từng lĩnh vực sự nghiệp căn cứ vào khả năng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và phạm vi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Căn cứ điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý đối với mỗi loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, Chính phủ quy định việc thành lập, cơ cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức

  1. Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng; bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  2. Chính phủ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc lập quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực hạn chế và lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp. Không tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ kinh doanh, thu lợi nhuận.

  3. Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

  Chương II

  QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC Mục 1. QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

  1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

  2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

  3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

  5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

  6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

  7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

  2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

  1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

  2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

  4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

  1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

  Điều 15. Các quyền khác của viên chức

  Viên chức được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia hoạt động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

  Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức

  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

  2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

  3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao.

  5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

  Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

  1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

  2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

  3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

  4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

  5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

  a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;

  b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

  c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

  d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

  6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 18. Nghĩa vụ của viên chức quản lý

  Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các nghĩa vụ sau:

  1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao;

  2. Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

  3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách;

  4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

  5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

  Điều 19. Những việc viên chức không được làm

  1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

  2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

  3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

  4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

  5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  Chương III

  TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC Điều 20. Căn cứ tuyển dụng

  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng

  1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

  2. Bảo đảm tính cạnh tranh.

  3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

  4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  5. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

  Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

  c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

  đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  Điều 23. Phương thức tuyển dụng

  Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

  Điều 24. Tổ chức thực hiện tuyển dụng

  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng.

  2. Căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào viên chức.

  Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc Điều 26. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc

  1. Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau:

  a) Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

  b) Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng.

  Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng;

  c) Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc;

  d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

  đ) Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng làm việc;

  e) Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có);

  g) Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

  h) Chế độ tập sự (nếu có);

  k) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

  l) Hiệu lực của hợp đồng làm việc;

  2. Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người được tuyển dụng làm viên chức và được lập thành ba bản, trong đó một bản giao cho viên chức.

  3. Đối với các chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì trước khi ký kết hợp đồng làm việc phải được sự đồng ý của cấp đó.

  1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

  2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

  3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

  2. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

  3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

  4. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

  b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

  c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

  d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

  đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

  b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

  c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.

  4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

  5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

  a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

  c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

  đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

  e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

  6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

  Mục 3. BỔ NHIỆM, THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THAY ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIÊN CHỨC Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

  1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

  b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

  2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

  3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

  4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

  Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

  Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

  1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

  2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

  3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.

  Mục 4. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

  1. Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

  2. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

  3. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm:

  a) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý;

  b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  c) Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

  4. Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

  Điều 34. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

  3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm.

  Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng

  1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

  2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

  3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

  Mục 5. BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM Điều 36. Biệt phái viên chức

  1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

  2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

  3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

  4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

  5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

  6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

  Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý

  1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

  2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chức vụ quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

  3. Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

  5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.

  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 38. Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

  1. Viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  b) Không đủ năng lực, uy tín;

  c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

  d) Vì lý do khác.

  2. Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi giữ chức vụ quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  3. Viên chức quản lý sau khi được thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc xin thôi giữ chức vụ quản lý, miễn nhiệm viên chức quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Mục 6. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

  Điều 39. Mục đích của đánh giá viên chức

  Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

  Điều 40. Căn cứ đánh giá viên chức

  Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

  1. Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

  2. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

  Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

  Điều 42. Phân loại đánh giá viên chức

  Hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được Phân loại như sau:

  1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

  2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ,

  4. Không hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 43. Trách nhiệm đánh giá viên chức

  1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

  2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.

  3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quy định tại Điều này.

  Điều 44. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức

  1. Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo cho viên chức.

  2. Kết quả phân loại viên chức được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

  Mục 7. CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, HƯU TRÍ Điều 45. Chế độ thôi việc

  1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

  c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

  1. Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  2. Trước 06 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu.

  3. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; trong thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do Chính phủ quy định.

  Chương IV.

  QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Điều 47. Quản lý nhà nước về viên chức

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về viên chức.

  2. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về viên chức và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  a) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chức;

  b) Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức trình cấp có thẩm quyền quyết định;

  d) Quản lý công tác thống kê về viên chức; hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ viên chức; phát triển và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức;

  đ) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà nước về viên chức;

  e) Hàng năm, báo cáo Chính phủ về đội ngũ viên chức.

  3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về viên chức.

  4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về viên chức.

  Điều 48. Quản lý viên chức

  1. Nội dung quản lý viên chức bao gồm:

  a) Xây dựng vị trí việc làm;

  d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp;

  đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc;

  e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc;

  g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức;

  h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

  i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm báo cáo cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng viên chức tại đơn vị.

  3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý viên chức hoặc phân cấp thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này cho đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý.

  4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 50. Kiểm tra, thanh tra

  1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý.

  3. Các bộ, cơ quan ngang bộ thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

  Chương V

  KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

  1. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  2. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của Chính phủ.

  Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

  1. Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

  d) Buộc thôi việc.

  3. Hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý.

  4. Quyết định kỷ luật được lưu vào hồ sơ viên chức.

  5. Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức.

  Điều 53. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật Điều 54. Tạm đình chỉ công tác

  1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ.

  2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

  Điều 55. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

  1. Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải bồi thường thiệt hại.

  2. Viên chức khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được phân công có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà đơn vị sự nghiệp công lập phải bồi thường thì có nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập.

  Chính phủ quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả của viên chức.

  2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.

  4. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý.

  6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định.

  Điều 57. Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  1. Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  2. Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  Chương VI

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

  1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

  2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

  Điều 59. Quy định chuyển tiếp

  1. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của Luật này. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

  2. Viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý theo quy định của Luật này.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 60. Áp dụng quy định của Luật viên chức đối với các đối tượng khác

  Chính phủ quy định việc áp dụng Luật viên chức đối với những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  Điều 61. Hiệu lực thi hành

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  Điều 62. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này; hướng dẫn thi hành những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022
 • Luật Viên Chức 2010 Số 58/2010/qh12 Áp Dụng 2022
 • Chùa Huệ Nghiêm Tuyển Sinh Lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm Khóa Iv
 • Dấu Hiệu Bất Thường Trên Hồ Sơ Ô Tô Việt Kiều Hồi Hương
 • Siêu Xe “núp Bóng” Việt Kiều Hồi Hương Hết Thời Được Miễn Thuế
 • 7 Điểm Mới Về Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ 20/9/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức
 • Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức
 • Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập Sẽ Trình Chính Phủ Trong Tháng 6
 • Sẽ Có Quy Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Quyền Trong Tháng 10
 • Thanh Tra Chính Phủ Lấy Ý Kiến Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Và Thu Nhập
 • Với việc ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020, Chính phủ đã đồng bộ nhiều quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức so với trước đây.

  • 1/ Quy định chung kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại 1 Nghị định
  • 2/ Bổ sung quy định tái phạm khi kỷ luật cán bộ, công chức
  • 3/ Không còn hạ bậc lương cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý
  • 4/ Cán bộ, công chức, viên chức đã qua đời được miễn kỷ luật
  • 5/ Trình tự, thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu
  • 6/ Viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức
  • 7/ Kéo dài thời hạn kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  1/ Quy định chung kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại 1 Nghị định

  Hiện nay, Chính phủ đang hướng dẫn xử lý kỷ luật công chức tại Nghị định 34 năm 2011; kỷ luật viên chức nêu tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP. Đặc biệt, cán bộ đang là đối tượng chưa có văn bản riêng quy định về vấn đề này.

  Để thuận lợi cho việc áp dụng quy định của pháp luật, Nghị định 112 mới được Chính phủ ban hành đã đồng thời hướng dẫn kỷ luật cả 03 đối tượng là cán bộ, công chức và viên chức. Ngoài ra, nhằm đồng bộ với Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định 112 cũng quy định cụ thể về việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

  Có thể thấy, với sự ra đời của Nghị định 112, Chính phủ đã thống nhất và đồng bộ hóa các quy định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại một văn bản. Qua đó giúp việc áp dụng vào thực tế được dễ dàng hơn.

  2/ Bổ sung quy định tái phạm khi kỷ luật cán bộ, công chức

  Đây là lần đầu tiên Chính phủ quy định cụ thể về vấn đề tái phạm khi kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, khoản 8 Điều 2 Nghị định 112 nêu rõ:

  Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kẻ từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm

  Đồng thời, ngoài thời hạn 24 tháng thi hành thì vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét kỷ luật.

  Về vi phạm lần đầu, theo Nghị định 112, Chính phủ nêu rõ tùy vào mức độ của hậu quả gây ra mà cán bộ, công chức, viên chức có thể phải chịu hình thức kỷ luật tương ứng:

  – Khiển trách với cán bộ, công chức: Gây hậu quả ít nghiêm trọng về đạo đức, văn hóa giao tiếp, thực hiện trách nhiệm, kỷ luật lao động, lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi…

  – Cảnh cáo với cán bộ, công chức: Gây hậu quả nghiêm trọng khi vi phạm các hành vi bị khiển trách…

  – Hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp bị kỷ luật khiển trách;

  – Giáng chức với công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo: Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp bị khiển trách…

  – Cách chức với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các hành vi bị khiển trách nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ;

  – Thôi việc với công chức: Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp bị khiển trách.

  Như vậy, khi vi phạm lần đầu, cán bộ, công chức vẫn có thể bị hạ bậc lương, giáng chức hoặc cách chức, buộc thôi việc tùy vào mức độ vi phạm.

  3/ Không còn hạ bậc lương cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý

  Quy định này nhằm thống nhất với quy định tại Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Cụ thể, khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi quy định:

  Hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

  Theo đó, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương và buộc thôi việc và công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. (đã bỏ hình thức hạ bậc lương với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP).

  Như vậy, chỉ có công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới bị hạ bậc lương. Đồng nghĩa với đó là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không còn bị hạ bậc lương theo quy định hiện nay.

  Đáng chú ý: So với các quy định trước đây, các hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định 112 đã có sự thay đổi đáng kể. Thay vì nêu cụ thể hành vi vi phạm tương ứng với từng hình thức kỷ luật như Nghị định 27 và Nghị định 34 thì Nghị định 112 đã khái quát theo các tiêu chí:

  – Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước;

  – Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

  – Vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ…

  Bởi Nghị định 112 áp dụng chung cho cả cán bộ, công chức, viên chức nên việc miễn trách nhiệm kỷ luật với các đối tượng này cũng có nhiều nội dung mới. Cụ thể, Điều 4 Nghị định 112 nêu 04 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật gồm:

  – Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm (như quy định trước đây);

  – Công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên (như quy định trước đây);

  – Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo Bộ luật Dân sự năm 2022 khi thi hành công vụ (trước đây với công chức là trong tình thế bất khả kháng khi thi hành công vụ; với viên chức là trong tình thế bất khả kháng khi thực hiện công việc, nhiệm vụ);

  – Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời (quy định mới được bổ sung).

  Đồng thời, về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 112 cũng có những quy định mới như sau:

  – Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép (như quy định trước đây);

  – Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (trước đây công chức đang trong thời gian điều trị; viên chức đang trong thời gian điều trị, chữa bệnh);

  – Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (như quy định trước đây);

  – Cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (bổ sung mới);

  – Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền (bổ sung thêm trường hợp đang bị khởi tố trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền).

  Có thể thấy, việc bổ sung các trường hợp miễn hoặc chưa xem xét trách nhiệm kỷ luật tại Nghị định 112 nêu trên đã bao quát các trường hợp, tạo sự thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền áp dụng với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

  5/ Trình tự, thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu

  Từ ngày 01/7/2020 khi Luật sửa đổi năm 2022 chính thức có hiệu lực thì cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu hoặc nghỉ việc cũng “hết thời hạ cánh an toàn”.

  Nếu phát hiện cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mà có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì phải chịu một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức kỷ luật đó (theo khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi).

  Với viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mà phát hiện hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi năm 2022.

  Do đó, việc xử lý kỷ luật các đối tượng này được Chính phủ hướng dẫn cụ thể như sau:

  Thẩm quyền xử lý kỷ luật

  – Kỷ luật xóa tư cách chức vụ, chức danh: Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định kỷ luật;

  – Kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo: Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh ra quyết định xử lý kỷ luật.

  Riêng với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính Nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng ra quyết định xử lý kỷ luật.

  Trình tự, thủ tục kỷ luật

  – Bước 1: Căn cứ quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đề xuất hình thức, thời điểm và thời gian thi hành kỷ luật.

  – Bước 2: Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

  6/ Viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức

  Trước đây tại điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định 34, công chức bị buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực.

  Tuy nhiên, với viên chức thì Nghị định 27 chưa quy định. Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế, Nghị định 112 đã bổ sung quy định này. Cụ thể:

  7/ Kéo dài thời hạn kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  Ngoài rút hình thức hạ bậc lương với công chức giữ chức vụ lãnh đạo như Luật sửa đổi 2022, Nghị định 112 cũng quy định thời hạn, thời hiệu kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo Luật này. Cụ thể:

  Không quá 90 ngày (quy định cũ là 02 tháng); nếu có tình tiết phức tạp cần thanh tra, kiểm tra để xác minh, làm rõ thì không quá 150 ngày (quy định cũ là 04 tháng);

  02 năm nếu vi phạm ít nghiêm trọng đến mức bị khiển trách; 05 năm với các hình vi vi phạm còn lại (quy định cũ là 24 tháng).

  Đặc biệt: Khoản 4 Điều 5 Nghị định 112 còn nêu các trường hợp không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật gồm:

  – Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật;

  – Thời gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự (nếu có);

  – Thời gian thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án về quyết định xử lý kỷ luật cho đến khi ra quyết định xử lý kỷ luật thay thế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Kê Khai Tài Sản
 • ‘các Bản Kê Khai Tài Sản Sẽ Được Xác Minh Ngẫu Nhiên’
 • Mới: 16 Nhóm Đối Tượng Phải Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Hằng Năm
 • Mẫu Bản Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Theo Nghị Định 130/2020/nđ
 • Ý Nghĩa Nghị Định Thư Kyoto
 • Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Số 52/2019/qh14 Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức
 • Đề Cương Tuyên Truyền Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức 2022
 • Những Nguyên Tắc, Luật Lệ, Quy Định Cơ Bản Của Wto
 • Vai Trò Đảm Bảo Pháp Luật Của Wto
 • Lưu Trữ Chuyên Đề Wto, Tpp…
 • Toàn văn điểm mới Luật cán bộ, công chức sau sửa đổi.

  1. Về khái niệm công chức

  – Khẳng định công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với “vị trí việc làm”.

  – Khái niệm mới không còn đối tượng công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

  2. Thay đổi trong phân loại cán bộ

  – “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” thay bằng “Hoàn thành nhiệm vụ”.

  – Công khai kết quả đánh giá trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác (Quy định hiện hành không công khai, chỉ thông báo đến cán bộ được đánh giá mà thôi).

  3. Thay đổi trong phân loại công chức theo ngạch

  Bổ sung thêm 01 loại công chức theo ngạch đó là “Loại đối với các ngạch công chức do Chính phủ quy định” bên cạnh công chức các loại A, B, C, D.

  4. Luật hóa quy định về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

  – Hiện hành: Luật quy định 02 hình thức là thi tuyển, xét tuyển, Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định về tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức.

  – Sau sửa đổi: Luật quy định hình thức tiếp nhận không thông qua thi tuyển, xét tuyển, cụ thể đối với:

  + Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

  + Cán bộ, công chức cấp xã;

  + Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

  + Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 1 số chức vụ được quy định chi tiết tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 (Đã được sửa đổi, bổ sung).

  + Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  5. Sửa quy định về đối tượng được tuyển dụng thông qua xét tuyển

  – Bỏ đối tượng: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

  – Bổ sung thêm 02 đối tượng gồm:

  + Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

  + Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

  6. Về ngạch công chức

  Bổ sung thêm 01 loại ngạch công chức, ngạch này do Chính phủ quy định bên cạnh các ngạch Chuyên viên chính và tương đương, Chuyên viên và tương đương,Cán sự và tương đương, Nhân viên.

  7. Về thẩm quyền tuyển dụng cán bộ, công chức

  Bổ sung: Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

  8. Về nâng ngạch công chức

  Bổ sung thêm hình thức xét nâng ngạch công chức, Luật 2008 chỉ có hình thức thi nâng ngạch.

  9. Về điều kiện thi, xét nâng ngạch công chức

  – Luật hóa quy định về điều kiện thi nâng ngạch đối với công chức, hiện hành quy định tại các Nghị định.

  – Bổ sung quy định về điều kiện xét nâng ngạch đó là: Công chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận thì được xét nâng ngạch công chức.

  10. Về đánh giá công chức

  Thêm trường hợp sẽ tiến hành thực hiện đánh giá công chức, cụ thể:

  Căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức quy định đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

  11. Về phân loại đánh giá công chức

  – Công chức được phân loại đánh giá theo các mức:

  + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

  + Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

  + Hoàn thành nhiệm vụ (Hiện hành là “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”)

  + Không hoàn thành nhiệm vụ.

  – Công khai kết quả đánh giá trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác (Điểm mới, hồi xưa không công khai, chỉ thông báo đến cán bộ được đánh giá mà thôi)

  12. Về xác định công chức cấp xã

  Trưởng Công an đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2022 là công chức cấp xã (Hiện hành chỉ để cụm từ “Trưởng công an xã”).

  Như vậy, Trưởng công an phường, Trưởng công an xã, thị trấn đã tổ chức chức công an chính quy thì không còn là công chức nữa mà sẽ là đối tượng thuộc Lực lượng công an nhân dân.

  13. Về các hình thức kỷ luật đối với cán bộ

  Bổ sung quy định: Cán bộ bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

  14. Về các hình thức kỷ luật đối với công chức

  Bổ sung quy định: Hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  15. Về thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

  **Bổ sung quy định về 04 trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

  + Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

  + Có hành vi vi phạm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

  + Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

  + Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

  **Sửa quy định về thời hiệu với các trường hợp còn lại:

  – Hiện hành: Áp dụng thời hiệu 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm cho tất cả các trường hợp

  – Sau sửa đổi:

  + 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng mà có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

  + 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định nêu trên.

  16. Về thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

  – Hiện hành: Không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 04 tháng.

  – Sau sửa đổi: Không quá 90 ngày; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 150 ngày.

  17. Về việc xử lý cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật

  – Hiện hành: Bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  – Sau sửa đổi

  + Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

  + Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  18. Về việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu

  Bổ sung quy định như sau:

  – Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

  – Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Viên Chức
 • Luật Viên Chức: 8 Điểm Đáng Chú Ý Trong Năm 2022
 • Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022
 • Luật Việc Làm Số 38/2013/qh13
 • Luật Việc Làm Và Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Sửa Đổi Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Mới Của Luật Sửa Đổi Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức
 • 5 Điểm Mới Của Dự Thảo Luật Viên Chức Sửa Đổi
 • Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Bổ Nhiệm Và Xếp Lương Đối Với Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Âm Thanh Viên, Phát Thanh Viên, Kỹ Thuật Dựng Phim, Quay Phim Thuộc Chuyên Ngành Và Truyền Thông Do Bộ Trưởng Bộ Và Truyền Thông Ban Hành
 • Viên Chức Tiếng Anh Là Gì?
 • Công Chức Tiếng Anh Là Gì?
 • 1. Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”

  Theo đó, tại khoản 7 Điều 1 Luật này nêu rõ, sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy vào tính chất, mức độ sẽ phải chịu một trong các hình thức xử lý kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

  2. Các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức:

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức về cơ bản vẫn quy định 02 loại hợp đồng làm việc, đó là hợp đồng xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

  – Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì tăng thời gian từ 36 tháng lên 60 tháng và chỉ áp dụng với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020.

  – Hợp đồng không xác định thời hạn áp dụng đối với 03 trường hợp:

  + Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

  + Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010;

  + Người được tuyển dụng làm viên chức ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

  3.Cán bộ, công chức tham nhũng đương nhiên bị buộc thôi việc

  Để thống nhất về việc xử lý người có hành vi tham nhũng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2022, Luật sửa đổi lần này đã bổ sung thêm quy định về việc xử lý cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng.

  Theo đó, cán bộ, công chức sẽ bị buộc thôi việc trong 02 trường hợp:

  – Bị kết án phạt tù mà không được hưởng án treo;

  – Bị kết án về tội phạm tham nhũng;

  Ngoài ra, cũng bổ sung thêm quy định về hình thức hạ bậc lương với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (trước đây không có quy định về điều này).

  4. Thêm trường hợp được tuyển dụng vào công chức

  Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định việc tuyển dụng công chức được thực hiện qua hình thức thi tuyển. Trong đó, chỉ nêu 01 trường hợp duy nhất được xét tuyển là người có phẩm chất, trình độ và năng lực, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo…

  Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 thì ngoài thi tuyển, Luật còn bổ sung thêm hình thức xét tuyển với các trường hợp sau:

  – Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;

  – Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương cử đi học.

  Không chỉ vậy, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể tiếp nhận các trường hợp:

  – Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

  – Cán bộ, công chức cấp xã;

  – Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là công chức;

  – Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với người đang là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước…

  – Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  5. Nới lỏng điều kiện xem xét viên chức nghỉ hưu

  – Luật Viên chức 2010 quy định, sẽ không giải quyết nghỉ hưu cho viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì Luật mới đã loại bỏ nội dung “không giải quyết nghỉ hưu” ra khỏi điều luật.

  – Khi viên chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo vẫn có thể được bổ nhiệm lại nhưng không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng. Trong khi, hiện nay đang quy định “không bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng.

  Như vậy, khi đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, viên chức vẫn được xem xét giải quyết nghỉ hưu và trong thời hạn 12 tháng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc bố trí chức vụ thấp hơn.

  6. Công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức tại nơi làm việc và được thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

  Cán bộ, công chức vẫn được phân loại thành 04 mức (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ) và phải dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm và thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Kết quả phân loại này được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, thông báo đến người được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đối tượng này công tác. Quy định này thể hiện một cách công khai, minh bạch và tạo sự rõ ràng, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

  7. Kéo dài thời gian chấp hành kỷ luật và 04 trường hợp công chức không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật

  Theo quy định hiện hành, thời hiệu áp dụng kỷ luật đối với công chức là 24 tháng. Để phù hợp với thực tế, Luật sửa đổi đã kéo dài thời hiệu cụ thể:

  – 02 năm nếu bị kỷ luật khiển trách;

  – 05 năm với các hành vi không thuộc trường hợp bị khiển trách.

  Đặc biệt, Luật sửa đổi còn bổ sung 04 hành vi không áp dụng thời hiệu xử lý như:

  – Cán bộ, công chức là Đảng viên vi phạm đến mức bị kỷ luật khai trừ;

  – Vi phạm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

  – Xâm hại lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

  – Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

  Có thể thấy, những hành vi này vô cùng nghiêm trọng do đó việc không áp dụng thời hiệu xử lý là quy định hoàn toàn phù hợp.

  Đồng thời, dự án Luật này cũng kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức:

  – Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày (hiện nay là 02 tháng);

  – Nếu vụ việc có tình tiết phức tạp cần phải thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày (hiện nay đang là 04 tháng).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Slide Bài Giảng Luật Cán Bộ, Công Chức, Luật Viên Chức Sửa Đổi 2022
 • Viên Chức Tuyển Dụng Trước 01/7/2020 Vẫn Hưởng Biên Chế Suốt Đời
 • Từ Năm 2022, Chính Thức Bỏ ‘viên Chức Suốt Đời’
 • Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm
 • Tọa Đàm Về Học Kỳ Doanh Nghiệp Tại Khoa Luật Ueh
 • Tổng Hợp Những Điểm Mới Của Luật Viên Chức Sửa Đổi Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điểm Mới Của Luật Cán Bộ, Công Chức Năm 2022
 • Những Điểm Của Bộ Luật Dân Sự 2022 ( Update 2022)
 • Chính Sách Mới Nổi Bật Có Hiệu Lực Tháng 8/2020
 • Tin Tức Pháp Luật Ngày 8/8/2020: Điều Tra Vụ Gã Trai Nhiều Lần Hiếp Dâm Con Gái Ruột
 • Ca Sĩ Vn Và Nhiều Người Dùng Mắc Lừa ‘điều Lệ Mới Của Facebook’
 • Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và , có hiệu lực từ 01/7/2020.

  Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc những điểm mới của Luật Viên chức sửa đổi năm 2022.

  1. Các loại hợp đồng làm việc (Khoản 2 Điều 2)

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức về cơ bản vẫn quy định 02 loại hợp đồng làm việc, đó là hợp đồng xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

  + Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì tăng thời gian từ 36 tháng lên 60 tháng và chỉ áp dụng với viên chức tuyển dụng từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 và Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  + Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp d ụng đối với các trường hợp sau đây: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2022; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  Quy định mới đã tạo sự khác biệt căn bản giữa “công chức” và “viên chức”, khắc phục được hạn chế trong quản lý đội ngũ viên chức là “vào dễ, ra khó”, tạo thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn viên chức phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời bảo đảm được cơ chế cạnh tranh, tạo động lực để viên chức đã được tuyển dụng ký hợp đồng liên tục phấn đấu nâng cao trình độ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

  Liên hệ email: [email protected] để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Viên chức 2010 và Luật Viên chức sửa đổi năm 2022 (gồm 64 câu), phục vụ cho việc học tập, thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch.

  2. Về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Khoản 4 Điều 2)

  Ngoài quy định về đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Luật 2010 như: Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giáở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ; Viên chức bị buộc thôi việc; Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…

  Luật viên chức sửa đổi 2022 bổ sung thêm trường hợp Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

  3. Về nội dung đánh giá viên chức

  Việc đánh giá viên chức được quy định cụ thể hơn, bổ sung một số nội dung đánh giá như sau:

  + Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  + Tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

  + Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

  + Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý;

  + Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

  + Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

  4. Về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật (Khoản 7 Điều 2)

  – Luật hiện hành quy định là 24 tháng không phân biệt mức độ vi phạm. Luật viên chức sửa đổi quy định thời hiệu kỷ luật căn cứ vào mức độ vi phạm như sau:

  + Thời hiệu kỷ luật là 2 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

  + Thời hiệu kỷ luật là 2 năm đối với các hành vi vi phạm khác.

  + Một số trường hợp không áp dụng thời hiệu như: Viên chức là đảng viên có vi phạm đến mức kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xâm hại lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

  – Tăng thời hạn xử lý kỷ luật từ 2 tháng lên 90 ngày, trường hợp phức tạp thì từ 4 tháng lên 150 ngày (5 tháng).

  Luật 2010 quy định: Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo…Không nêu là quy hoạch chức vụ cao hơn, quy đồng thời gian là 12 tháng.

  Luật 2022 đã quy định cụ thể không quy hoạch chức vụ cao hơn và tách thành 02 mức độ: Từ khiển trách đến cảnh cáo; cách chức. Tùy mức độ vi phạm mà thời gian là 12 tháng hay 24 tháng, cụ thể:

  + Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

  + Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  Như vậy, đối với trường hợp khiển trách, cảnh cáo thì không được quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cao hơn nhưng có thể quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ ngang với chức vụ đang đảm nhiệm. Còn trường hợp bị kỷ luật cách chức thì trong hời hạn 24 tháng không được quy hoạch, bổ nhiệm.

  6. Về chuyển đổi giữa viên chức và CBCC

  + Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  + CBCC được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của LUật Viên chức.

  7. Quy định chuyển tiếp

  + Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn củahợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

  + Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức đã ngh ỉ việc, ngh ỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 được thực hiện theo quy định của Luật này

  TẢI TOÀN VĂN LUẬT VIÊN CHỨC TẠI ĐÂY

  RUBI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Thay Đổi Về Thuật Toán Hiển Thị Của Facebook
 • Luật Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Mới
 • Facebook Messenger Thay Đổi Chính Sách Inbox Năm 2022 Và Cách Thích Ứng (Updated)
 • Nhiều Người Lại Bị Lừa Chia Sẻ Tin Giả ‘tôi Không Đồng Ý Cho Facebook Chia Sẻ Ảnh Hoặc Tin’
 • Chính Sách Nhập Cư Mới Của Đức Có Hiệu Lực Ngay Từ Tháng 3/2020
 • Cách Thức Thi Tuyển Viên Chức 2022 Có Gì Mới?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phiếu Đánh Giá Viên Chức 2022
 • Xử Lý Kỷ Luật Đối Với Viên Chức
 • Quy Định Về Tuyển Dụng Viên Chức Theo Quy Định Pháp Luật
 • Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức Theo Quy Định Pháp Luật
 • Công Chức, Viên Chức Có Được Thành Lập Doanh Nghiệp Không?
 • Thi tuyển viên chức qua 2 vòng thi

  Từ năm 2022, người dự thi viên chức phải được trải qua 02 vòng thi như sau:

  Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính

  Riêng cơ quan, đơn vị không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

  Nội dung thi gồm 03 phần:

  + Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

  Thời gian thi 60 phút.

  + Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu, là một trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu công việc.

  Thời gian thi 30 phút.

  Lưu ý: Với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng này.

  + Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi.

  Thời gian thi 30 phút.

  Lưu ý: Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng này.

  Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

  Môn nghiệp vụ chuyên ngành xoay quanh kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

  Thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết.

  Thời gian thi: 30 phút nếu thi phỏng vấn; 180 phút nếu thi viết

  Thang điểm: 100.

  : Khác biệt về cách thức thi tuyển viên chức so với trước đây

  Trước đây, cách thức thi tuyển viên chức được quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP. Nghị định năm 2012 của Chính phủ không quy định người dự thi viên chức phải trải qua 02 vòng thi.

  Tuy nhiên vẫn phải trải qua các môn thi: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.

  Riêng với môn thi nghiệp vụ chuyên ngành, nếu như từ năm 2022, người dự thi có thể thi theo 01 trong 03 hình thức gồm: Thi viết hoặc thi phỏng vấn hoặc thực hành, thì trước đây, người dự thi phải thi theo 01 trong 02 hình thức: Thi viết hoặc thi trắc nghiệm và thực hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Thi Tuyển Viên Chức 2022
 • Những Quy Định Của Pháp Luật Về Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức?
 • Viên Chức Trong Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Quy Định Thế Nào?
 • Điều Kiện Thôi Phục Vụ Trong Quân Đội Của Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng
 • Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng
 • Dự Thảo Luật Viên Chức Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Chế Độ Nghỉ Phép Năm Đối Với Giáo Viên, Viên Chức Nhà Nước.
 • Chế Độ Được Hưởng Khi Nghỉ Việc Của Viên Chức Nhà Nước
 • Một Số Vấn Đề Về Trách Nhiệm Kỷ Luật Của Viên Chức
 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức Có Đáp Án
 • Đề Nghị Kỉ Luật 4 Giáo Viên Đi Nước Ngoài Không Đúng Quy Định: Bộ Gd&đt Nói Gì?
 • Dự Thảo Luật Viên Chức Mới Nhất, Dự Thảo Luật Viên Chức, Dự Thảo Luật Viên Chức Mới, Dự Thảo Luật Viên Chức Sửa Đổi, Dự Thảo Luật Viên Chức 2022, Dự Thảo Luật Viên Chức 2022, Luật Viên Chức Mới Nhất, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Dự Thảo Luật Dân Số Mới Nhất, Dự Thảo Luật Thú Y Mới Nhất, Dự Thảo Luật Xây Dựng Mới Nhất, Dự Thảo Luật Bhxh Mới Nhất, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Mới Nhất, Dự Thảo Luật Dân Quân Tự Vệ Mới Nhất, Dự Thảo Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất, Dự Thảo Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2022, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức Sửa Đổi, Dự Thảo Luật Tổ Chức Chính Phủ, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Bảng Lương Viên Chức 2022, Dự Thảo Mới Nhất Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Thư Viện Trường Học Và Các Quy Định Trong Dự Thảo Luật Thư Viện, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Mẫu Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Luật Tổ Chức Quốc Hội Mới Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Đoàn Viên, Dự Thảo Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Công Đoàn Viên, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Dự Thảo Luật Trị An Viên, Một Số ý Kiến Góp ý Cho Dự Thảo Luật Thư Viện Việt Nam, Luật Viên Chức, Bộ Luật Viên Chức, Mẹo Học Luật Viên Chức, Kỷ Luật Viên Chức, Điều 22 Luật Viên Chức, Điều 2 Luật Viên Chức, Tài Liệu ôn Thi Luật Viên Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Viên Chức, Luật Viên Chức 2022, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Viên Chức Sinh Con Thứ 3 Có Bị Kỷ Luật, Điều 9 Luật Viên Chức, Tổ Chức Kỷ Luật Của Đảng Viên, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Luật Viên Chức, Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Trieu Tap Hop Hoi Dong Ky Luat Vien Chuc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Đề Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức, Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Luật Viên Chức 15 Tháng 11 Năm 2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Giấy Triệu Tập Viên Chức Vi Phạm Kỷ Luật, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, Quy Định Tại Điều 22 Luật Viên Chức Năm 2010, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Quân Đội Mới Nhất, Luật Đóng Bhyt Đối Với Công Nhân Viên Chức Nhà Nuwowcsm Đối Với Nam Và Nữ Như Thế Nào, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Thủ Tục Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Thông Tư Hướng Dẫn Chuyển Từ Viên Chức Sang Công Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Cơ Sở Dữ Liệu Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Dự Thảo Hợp Nhất Các Sở, Bản Sơ Thảo Lần Thứ Nhất, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức,

  Dự Thảo Luật Viên Chức Mới Nhất, Dự Thảo Luật Viên Chức, Dự Thảo Luật Viên Chức Mới, Dự Thảo Luật Viên Chức Sửa Đổi, Dự Thảo Luật Viên Chức 2022, Dự Thảo Luật Viên Chức 2022, Luật Viên Chức Mới Nhất, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Dự Thảo Luật Dân Số Mới Nhất, Dự Thảo Luật Thú Y Mới Nhất, Dự Thảo Luật Xây Dựng Mới Nhất, Dự Thảo Luật Bhxh Mới Nhất, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Mới Nhất, Dự Thảo Luật Dân Quân Tự Vệ Mới Nhất, Dự Thảo Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất, Dự Thảo Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2022, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức Sửa Đổi, Dự Thảo Luật Tổ Chức Chính Phủ, Dự Thảo Luật Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Bảng Lương Viên Chức 2022, Dự Thảo Mới Nhất Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Thư Viện Trường Học Và Các Quy Định Trong Dự Thảo Luật Thư Viện, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Mẫu Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Luật Tổ Chức Quốc Hội Mới Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Đoàn Viên, Dự Thảo Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Công Đoàn Viên, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Dự Thảo Luật Trị An Viên, Một Số ý Kiến Góp ý Cho Dự Thảo Luật Thư Viện Việt Nam, Luật Viên Chức, Bộ Luật Viên Chức, Mẹo Học Luật Viên Chức, Kỷ Luật Viên Chức, Điều 22 Luật Viên Chức, Điều 2 Luật Viên Chức, Tài Liệu ôn Thi Luật Viên Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Viên Chức, Luật Viên Chức 2022, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chế Độ Tập Sự Của Viên Chức, Công Chức Năm 2022
 • Luật Viên Chức Số 58/2010/qh12 Cập Nhật 2022
 • Luật Số 52/2019/qh14 Sửa Đổi Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức
 • Nhiều Viên Chức Trường Cđcn&ktcn Khốn Khổ Vì ‘bị Giải Quyết’ Nghỉ Việc Không Lương
 • Khi Nào Công Chức Được Nghỉ Không Lương?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100