:: Lich Su Viet Nam ::

--- Bài mới hơn ---

 • Đường Lối Trong Giai Đoạn 1954
 • Đường Lối Kháng Chiến Toàn Quốc
 • Định Hướng Chiến Lược Cách Mạng Miền Nam Sau Năm 1954
 • Đáp Án Vcnet Tuần 16 Tìm Hiểu 90 Năm Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo 2022
 • Đường Lối Cách Mạng Việt Nam Trong Giai Đoạn Mới
 • Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ do Đảng lãnh đạo đã giành được thắng lợi, song sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước vẫn chưa hoàn thành. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, song miền Nam vẫn còn dưới ách thống trị của thực dân và tay sai. Đất nước tạm thời bị chia làm hai miền.

  Để thực hiện âm mưu nói trên, trước khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 7-7-1954, Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn làm Thủ tướng Chính phủ bù nhìn thay Bửu Lộc. Ngày 17-7-1955, theo chỉ đạo của Mỹ, Diệm tuyên bố không hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước và ngày 23-10-1955 đã tổ chức cái gọi là “trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống.

  Sau khi dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ – Diệm đã liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét để bình định miền Nam, áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, chia cắt lâu dài đất nước ta. Thực chất, đây là một cuộc chiến tranh đơn phương đẫm máu chống lại nhân dân miền Nam trong tay không có vũ khí. Với chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, loại cộng sản ra ngoài vòng pháp luật để trừng trị, và với khẩu hiệu “thà giết nhầm hơn bỏ sót”, chúng thẳng tay đàn áp tất cả các lực lượng chống đối. Chỉ tính đến cuối năm 1955, hàng chục vạn cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng đã bị bắt và bị giết hại.

  Đứng trước những biến đổi phức tạp nêu trên, lịch sử lại đặt cho Đảng ta một yêu cầu bức thiết là phải vạch ra đường lối chiến lược đúng đắn để đưa cách mạng Việt Nam tiến lên phù hợp với tình hình mới của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Xuất phát từ việc nhận thức sâu sắc tình hình thế giới và đặc điểm cơ bản của tình hình đất nước sau tháng 7-1954, trải nhiều hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, chủ trương chiến lược cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới của Đảng đã từng bước hình thành.

  Sau khi hòa bình được lập lại, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. Tuy nhiên, miền Bắc bước vào khôi phục kinh tế trong điều kiện có nhiều khó khăn. 143.000 ha ruộng đất bị bỏ hoang, hàng trăm ngàn gia đình không có nhà ở, hàng chục vạn người không có việc làm, nhiều tệ nạn do xã hội cũ để lại còn hoành hành, phần lớn xí nghiệp ngừng hoạt động, hàng hoá khan hiếm. Nhiệm vụ trước mắt là tiếp quản những vùng giải phóng theo quy định của Hiệp định Giơnevơ. Việc tiếp quản đó bước đầu thuận lợi, nhân dân ta đã làm chủ hoàn toàn Thủ đô từ ngày 10-10-1954. Hướng đấu tranh chủ yếu của nhân dân miền Bắc thời kỳ này là chống âm mưu của địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam. Trong hoạt động này, do chậm phát hiện và chưa thấy hết âm mưu thâm độc của Mỹ – Pháp, nên gần một triệu người miền Bắc đã bị cưỡng ép di cư vào Nam.

  Xuất phát từ tình hình trên, Đảng chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng từng bước được hình thành và phát triển.

  Tháng 9-1954, Bộ Chính trị đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của miền Bắc là hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế quốc dân, trước hết là phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường và mở rộng hoạt động quan hệ quốc tế… để sớm đưa miền Bắc trở lại bình thường sau chín năm chiến tranh.

  Hội nghị đề ra kế hoạch 3 năm (1955-1957) với những mục tiêu cụ thể:

  – Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, trên cơ sở đó phát triển sản xuất, nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân. Phấn đấu phục hồi mức sản xuất năm 1939 – năm có mức sản xuất cao nhất ở Việt Nam thời Pháp thuộc.

  – Chủ trương khôi phục nông nghiệp là trọng tâm. Ban hành nhiều chính sách khuyến nông.

  – Đề ra chính sách khôi phục tiểu thủ công nghiệp và công thương nghiệp. Ban hành nhiều chính sách bảo hộ cho các xí nghiệp công, tư thương nghiệp được phát triển sản xuất để phục vụ dân sinh; không vội vàng thủ tiêu những công thương nghiệp tư nhân, nếu thấy có lợi cho nền kinh tế. Coi trọng thành phần kinh tế quốc doanh, tạo điều kiện cho thành phần này dần dần giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

  Tháng 12-1957, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá thắng lợi về khôi phục kinh tế và đề ra nhiệm vụ soạn thảo đường lối cách mạng trong giai đoạn mới. Đến tháng 11-1958, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ mười bốn đề ra kế hoạch ba năm phát triển kinh tế – văn hóa và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư doanh (1958-1960).

  Hội nghị xác định cải tạo kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và buôn bán nhỏ, tư bản tư doanh, chuyển sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất thành sở hữu tập thể xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức toàn dân và tập thể. Lấy cải tạo làm trọng tâm nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố chế độ dân chủ nhân dân. Xây dựng, củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

  Tháng 4-1959, Hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) thông qua hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp và Nghị quyết về vấn đề cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

  Chủ trương đưa miền Bắc lên chủ nghĩa xã hội đã tạo nên những chuyển biến cách mạng trong nền kinh tế và xã hội ở miền Bắc nước ta. Miền Bắc được củng cố, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương ổn định, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

  Về cách mạng miền Nam, Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 9-1954 nêu rõ: 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Đế quốc Mỹ và tay sai đang mưu tính, phá hoại Hiệp định Giơnevơ nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam phải chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị. Nhiệm vụ của Đảng ở miền Nam trong giai đoạn mới là: ” Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t.15, tr. 308. lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực hiện Hiệp định đình chiến, củng cố hòa bình, thực hiện tự do dân chủ,… cải thiện dân sinh, thực hiện thống nhất và tranh thủ độc lập. Đồng thời phải lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống những hành động khủng bố, đàn áp, phá cơ sở của ta, bắt bớ cán bộ ta và quần chúng cách mạng, chống những hành động tiến công của địch, ngụy, giữ lấy quyền lợi quần chúng đã giành được trong thời kỳ kháng chiến, nhất là ở những vùng căn cứ địa và vùng du kích cũ của ta3.

  Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tình hình và công tác của các đảng bộ miền Nam, tháng 10-1954, Xứ ủy Nam Bộ được thành lập, do Lê Duẩn, ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư.

  Ban Chấp hành Trung ương cũng nêu rõ, đế quốc Mỹ là đế quốc hiếu chiến cho nên cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam cũng có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài và thắng lợi cuối cùng nhất định về ta.

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) có ý nghĩa lịch sử to lớn, chẳng những đã đáp ứng đúng nhu cầu của lịch sử, mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh cách mạng độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng ta trong những năm tháng khó khăn của cách mạng.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960. Tới dự có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước. Gần 20 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội.

  Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: 1. Hồ Chí Minh: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 198. 1.

  Về đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới:

  Trên cơ sở phân tích tình hình và đặc điểm nước ta, Đại hội xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới:

  Cách mạng ở miền Bắc và cách mạng ở miền Nam thuộc hai chiến lược khác nhau, song trước mắt đều hướng vào mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, hòa bình, thống nhất đất nước.

  Đại hội còn xác định vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng chiến lược cách mạng ở mỗi miền. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

  Cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là nhiệm vụ thiêng liêng của nhân dân cả nước ta. Đó là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp và lâu dài chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng ở miền Nam. Đại hội chủ trương kiên quyết giữ vững đường lối hòa bình để thống nhất nước nhà, vì chủ trương phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân cả nước ta cũng như của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Song ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Nếu đế quốc Mỹ và bọn tay sai liều lĩnh gây ra chiến tranh hòng xâm lược miền Bắc, thì nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đứng l&

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954
 • Công Văn 98/2003/khxx Của Toà Án Nhân Dân Tối Cao Về Việc Giải Quyết Bồi Thường Thiệt Hại Theo Nghị Quyết 388/2003/nq
 • Công Văn 98/2003/khxx Của Toà Án Nhân Dân Tối Cao Ban Hành Ngày 05/08/2003
 • Hướng Dẫn Về Bồi Thường Thiệt Hại Tai Nạn Giao Thông ?
 • Những Điểm Mới Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
 • Yugioh Blog In Viet Nam – The New Era

  --- Bài mới hơn ---

 • Chơi Thử Yêu Nhầm F.a
 • Aoe Bé Yêu Cup 2022 Chính Thức Xuất Hiện Với Những Nội Dung Thuần Việt
 • Aoe Bé Yêu Cup 2022
 • “định Luật Tình Yêu”
 • Định Luật Tình Yêu Của Murphy – Phim Thần Tượng Đài Loan Tuy Cũ Nhưng Không Cũ
 • ~ Chain và những điều cần biết ~

  1) Chain là gì ?

  – Chain là cách để thực hiện quá trình xử lý nhiều effect (eff) theo một trình tự. Nó được sử dụng khi có nhiều eff được active (act) cùng 1 lúc hoặc khi có 1 eff được act để phản hồi lại sự act của 1 eff khác.

  Bạn có thể chain nếu có 1 eff được act hoặc một hành động dẫn tới việc act, đối thủ (opp) sẽ luôn có cơ hội để phản hồi hành động hay việc act đó, tạo thành một Chainlink(CL). Nếu opp phản hồi bằng một eff khác thì bạn cũng có thể chain lại bằng việc act một eff khác, tạo thành Chainlink 2. Và thậm chí nếu opp không phản ứng gì trong việc bạn active, bạn cũng có thể active một eff khác để tự chain vào chính eff của mình. Cứ như thế cho đến khi cả 2 bên không ai tiến hành chain nữa, và Chain sẽ được giải quyết (resolve) theo thứ tự ngược lại với trình tự chúng được kích hoạt.

  2) Spell Speed là gì ?

  – Spell speed là tốc độ của các effect, mà qua đó chúng ta có thể xử lí, tính toán trong quá trình chain. Việc sắp xếp – giải quyết một chain rất quan trọng. Các Monster-Spell-Trap card đều có 1 hoặc nhiều eff mang các speed giống hoặc khác nhau mà cúng ta cần phân biệt.

  Spell Speed được chia thành 3 cấp độ từ 1 đến 3. chỉ những eff có Speed 2 hoặc cao hơn mới có thể phản hồi lại những eff có speed ngang bằng hoặc thấp hơn chúng.

  – Phân loại Spell speed:

  + Spell Speed 1 bao gồm:

  Tất cả các Spell ngoại trừ Quickplay Spell.

  Tất cả các eff của monster ngoại trừ Quick-eff.

  Đây là những eff có tốc độ chậm nhất, chúng không thể tạo chain khác ngoại trừ đặt vào Chainlink 1.

  +Spell Speed 2 bao gồm:

  Tất cả các trap ngoại trừ Counter trap.

  Quickplay spellcard.

  Các eff monster thuộc quick-effect type.

  Có thể chain vào bất kì eff nào có speed 1 hoặc 2, và cũng có thể được active trong bất kì Phase nào.

  +Spell Speed 3 chỉ có Counter Trap.

  Có thể dùng để chain bất kì eff nào vì chúng có tốc độ cao nhất. Chỉ Counter trap mới có thể ngăn được Counter Trap.

  3) Quy tắc Chain:

  – Chỉ những eff có thể active mới tạo chain.

  – Thứ tự active đầu tiên sẽ là Chainlink 1, thứ 2 sẽ là Chainlink 2, thứ 3 sẽ là Chainlink 3,….

  – Chainlink mới chỉ tạo ra để phản hồi lại một chainlink trước đó.

  – Muốn chain lại một eff, bạn phải active eff khác có speed tương đương hoặc cao hơn.

  – Các eff có speed 1 không thể đặt lên chainlink 2 hoặc cao hơn, ngoại trừ các Flip eff, Trigger eff, Trigger-like effect (eff có dạng giống như Trigger) nếu như chúng được active đồng thời. Trong trường hợp này, chúng phải được đặt vào chain trước khi sử dụng Fast Effect.

  – Sau khi đặt toàn bộ eff có Speed 1 lên chain, hoặc sau khi 1 Fast effect được active, người chơi cuối cùng act eff đó phải cho đối thủ cơ hội có thể chain lại. Nói cách khác, opp sẽ có quyền chain nếu như bạn không chain nữa, và ngược lại.

  – Số lượng chainlink trong 1 chain là không giới hạn cho đến khi cả 2 bên không chain thêm gì nữa.

  – Effect sẽ không được resolve cho đến khi chain kết thúc. Sau khi chain kết thúc, kết quả sẽ được xử lí bắt đầu từ chainlink cuối cùng ngược về chainlink 1.

  Ví dụ cho bạn:

  Thứ tự resolve sẽ ngược lại với thứ tự chúng được active:

  1. (Chainlink 5) Seven Tool of the Bandit negate eff của Starlight Road. Do đó việc active của Starlight Road không thành công, chainlink 4 mất.

  2. (Chainlink 3) Evilswarm Exciton Knight quét sạch tất cả các card khác trên field =))

  3. (Chainlink 2) Light And Darkness Dragon resolve không effect vì đã rời field nên không thể giảm ATK/DEF.

  4. (Chainlink 1) Raigeki Break resolve không effect vì Light and Darkness Dragon đã không còn trên field.

  5. Chain kết thúc với các card đã active bị send xuống Grave và trên sân còn Evilswarm Exciton Knight.

  4) Một vài điểm cần lưu ý:

  – Thông thường, người chơi nào đang có turn có quyền bắt đầu bất kì 1 chain nào trong turn của mình. Tuy nhiên, quyền ưu tiên này sẽ chuyển qua cho opp nếu:

  + Người chơi đó không muốn thực hiện hành động gì đến hết turn.

  + Người chơi đó muốn chuyển qua Step/Phase tiếp theo, hoặc bỏ qua 1 Phase bất kì.

  + Opp có 1 Flip Eff – Trigger Eff hoặc like Trigger eff bắt buộc phải active (việc act này bắt buộc phải đặt vào CL1).

  Ví dụ : A trong turn của mình chỉ set 1 card vào Spell/Trap zone, sau đó End Turn. Khi đó B hoàn toàn có thể tuyên bố chain trong End Phase của A, lật Mystical Space Typhoon để destroy lá vừa set vì khi đó quyền bắt đầu chain của A đã chuyển qua cho B.

  – Continous effect không tạo chain.

  – Một số hành động không tạo chain: Summon (Normal, Fusion, Synchro,XYZ, tự Special summon), Set, declare attack, change battle position, Set Spell/Trap/Field Spellcard…

  Thanks for watching!!!!

  Share this:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mới Nhất Về Luật Bảo Hiểm Y Tế Người Lao Động Cần Biết
 • Bảo Hiểm Y Tế 2022 Có Những Chính Sách Gì Thay Đổi?
 • Tỷ Phú Anh Kêu Gọi Trưng Cầu Dân Ý Lại Về Brexit
 • 9 Tư Vấn Luật Bảo Hiểm Y Tế
 • Các Hành Vi Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Y Tế Thuộc Thẩm Quyền Xử Phạt Của Thanh Tra Và Truyền Thông
 • Cao Đẳng Ở Queens, New York

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Llb, Belfast, Vương Quốc Liên Hiệp Anh Và Bắc Ireland 2022
 • Môn Đại Số Có Cần Thiết Hay Không?
 • Quốc Hội Thông Qua Luật Thanh Niên Và Luật Hoà Giải, Đối Thoại Tại Toà Án
 • David C Vuong Immigration Attorney
 • Tường Trình Buổi Gây Quỹ Ngày 29/7/2012 Của Vktnvn
  • 01 của 07

   Đại học St John

   Zeuscgp / Wikimedia Commons / CC bởi 3.0

   Khuôn viên chính của Đại học St. John là ở Jamaica Estates, Central Queens, và tự hào có 105 mẫu thiết lập đại học truyền thống với sinh viên đi lại và dân cư. Sinh viên đại học và sau đại học số về 20,000 (tại tất cả các cơ sở). St. John’s là một trường đại học Công giáo hàng đầu ở Mỹ, và đội bóng rổ của nó – Red Storm – là quốc gia cạnh tranh. Cuộn cựu sinh viên của nó dài và phân biệt bao gồm hai cựu thống đốc của New York (Hugh Carey và Mario Cuomo), một loạt các cầu thủ NBA, và trưởng NYPD Raymond W. Kelly. Trường luật của nó luôn được xếp hạng trong số những trường tốt nhất trong tiểu bang.

  • 02 của 07

   Cao đẳng Queens (CUNY)

   Queens College gần như đồng nghĩa với Queens, là một viện giáo dục đại học hàng đầu trong quận. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại CUNY (Đại học Thành phố New York), và là một trong những trường được đánh giá cao nhất. Trong 2007, trường Cao đẳng Newsweek Kaplan có tên là Queens College, một trong những trường cao đẳng 25 nóng nhất ở Mỹ – đặc biệt là “Hottest dành cho sinh viên thế hệ thứ nhất”. Nó thường được coi là một giá trị lớn cho học phí tương đối thấp của nó. Tọa lạc tại Flushing, các trường đại học thể thao 77 acres và các sinh viên đại học và sau đại học 17,000. Oh, và Jerry Seinfeld là một phèn tự hào.

  • 03 của 07

   Trường Luật CUNY

   Mặc dù trong khuôn viên trường Queens College, chính thức là “Trường Luật CUNY tại Queens College”, Trường Luật CUNY xứng đáng được đề cập đến. Trường công lập, trường luật, theo Luật gia quốc gia, sản xuất nhiều luật sư trong lĩnh vực sở thích công hơn bất kỳ trường luật nào khác ở Hoa Kỳ

  • 04 của 07

   Cao đẳng cộng đồng LaGuardia (CUNY)

   Trường đại học gần nhất ở Queens đến Manhattan, LaGuardia Community College là một trường CUNY ở Long Island City cung cấp các chương trình kéo dài hai năm cho sinh viên đi lại. Được gọi là “Trường cao đẳng cộng đồng thế giới” LaGuardia tuyển sinh viên 14,000 từ gần các quốc gia 150, nói nhiều hơn các ngôn ngữ 80. Trong 2002 Trung tâm chính sách vào năm đầu tiên của trường Cao đẳng được đặt tên là một trường Cao đẳng tổ chức xuất sắc trong năm học đầu tiên, một trong hai trường cao đẳng cộng đồng duy nhất ở Hoa Kỳ nhận được vinh dự.

   Tiếp tục đến 5 của 7 bên dưới.

  • 05 của 07

   Cao đẳng York (CUNY)

   MegsCommons / Wikimedia Commons / CC bởi 4.0

   Một trường đại học bốn năm trong hệ thống CUNY, York College tuyển sinh đi lại, sinh viên đại học trong nghệ thuật tự do và các chương trình chuyên nghiệp, bao gồm cả điều dưỡng và hàng không. Được thành lập tại 1966, nó được đặt tại vị trí hiện tại của mình ở Jamaica, Queens, kể từ 1986.

  • 06 của 07

   Cao đẳng cộng đồng Queensborough (CUNY)

   Một thành viên khác của hệ thống CUNY và một trường đi lại, Queensborough nằm trong khu dân cư Bayside và tuyển sinh viên 12,000 trong các chương trình kéo dài hai năm và nhiều hơn nữa trong phần Giáo Dục Tiếp Tục.

  • 07 của 07

   Đại học Hàng không và Công nghệ Vaughn

   Trước đây là trường Cao đẳng Hàng không, Vaughn College tuyển sinh 1,300 cho sinh viên đi lại bằng cử nhân và chương trình liên kết. Nó cung cấp bằng cấp về kỹ thuật, hàng không và quản lý tại khuôn viên Sân bay LaGuardia.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chọn Trường Du Học Mỹ: 5 Ngôi Trường Cung Cấp Ngành Học Thế Mạnh Của Người Việt
 • Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Và Đầu Tư Việt Nam
 • Tác Hại Của Thuốc Lá Đối Với Sức Khỏe
 • Hoạt Chất Mới Bảo Vệ Cây Trồng Khỏi Hạn Hán, Bất Chấp Biến Đổi Khí Hậu
 • Những Thần Đồng Nhận Bằng Tiến Sĩ Nhỏ Tuổi Nhất Trong Lịch Sử
 • Ai Huu Luat Khoa Viet Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Chuẩn Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2022,2019
 • Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Ngưỡng Điểm Ứng Tuyển Vào Khoa Luật Đh Quốc Gia Hà Nội 2022
 • Ngành Luật Có Những Khoa Nào?
 • Khoa Luật Đh Quốc Gia Hà Nội
 • Mười năm không gặp tưởng chừng như đã...”

  Vậy mà thấm thóat tôi rời trường luật đã trên 40 năm. Khi ra trường, tôi không mấy quan tâm đến việc không còn gặp bạn bè và các thầy ở trường luật. Tôi say sưa lao vào cuộc sống mới, nghề nghiệp mới bên cạnh gia đình mới. Nhưng sau ngày mất nước, rồi di cư qua Mỹ, tôi mới dần dần thấm thía với nổi buồn mất quê hương, mất nhà, mất cửa, mất thầy, mất bạn và cứ ngỡ sẽ mãi mãi xa cách tất cả và mọi người.

  Nhưng rồi nhờ cơ duyên đưa đẩy, tôi đã gặp lại được nhiều gương mặt thân thương từ trường luật qua Hội Ái Hữu Luật Khoa. Tôi đã tìm lại được nhiều kỷ niệm của thời xa xưa. Tôi đã tìm lại được tuổi trẻ vô tư. Và tôi đã được may mắn làm quen thêm rất nhiều người trong giới luật khoa qua các sinh hoạt của Hội. Và tôi đã bắt giữ lại được một số kỷ niệm thật vui, thật đáng quý qua các hình ̉anh tôi đã chụp được trong các buổi gặp mặt của anh em luật khoa.

  Ngồi xem lại từng tấm ảnh, tôi ngậm ngùi thương tiếc các bạn hiền đã vỉnh viễn ra đi, tôi xót xa nghĩ đêń các bạn còn lại nhưng tuổi đã cao, tóc đã bạc, sức khỏe đã kém không còn cùng anh em ăn uống, ca hát, đấu láo hay “cãi lộn”. Tôi so sánh từng tấm ảnh và nhủ thầm: sao mọi người thay đổi quá vậy? Tất cả những cảm giác khó chịu vì giận hờn, vì bất đồng ý kiến, vì đố kỵ tiêu tan khi nhìn lai những tấm ảnh củ: sao lúc đó vui thế, sao đẹp thế, sao hay thế v…v….Tôi thèm muốn sống lại những kỷ niệm đó một lần, một lần nữa thôi. Có được không hả các bạn?

  Tôi đã đọc đâu đó:

  Trăm năm trước thì ta chưa gặp Trăm năm sau biết gặp lại không Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau

  Mời các bạn bấm vào các Album Luật Khoa dưới đây để xem các hình ảnh xưa của Luật Khoa và cùng nhau sống lại những quá khứ thật đẹp của chúng ta:

  HỌP MẶT LUẬT KHOA NAM CALI NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2022

   HỌP MẶT TẾT TRUNG THU CÙA AHLKVN ngày 07/09/2016

  HÌNH ẢNH ĐAI HỘI MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

  HÌNH ẢNH ĐẠI HÔI LUẬT KHOA HẺ 2022

  

  MỜI XEM SLIDE SHOW & VIDEO

  ….Qua những hình ảnh của Dại Hội LK Hè 2022 bên California dược tổ chức Chủ

  Nhật vừa qua,thì ở bên VN này ,ngay sáng nay ngày 31.7 ,chúng tôi cũng có một

  buổi Họp Mặt gồm ba TP nhân dịp TP Lê Trong Duật từ Anh Quốc về thăm VN

  Xin gởi kèm ảnh dể chị tùy nghi : Ngoài 2 chúng tôi,có TP Dỗ Hữu Phúc )…

  TP Hoàng Mạnh Hải

  Tang lễ LS Nguyễn Bích Ngọc

  (xin bấm vào đây để xem)

  Xin bấm vào đây để xem:

  Video Gsư Vũ Quốc Thúc nói về 2 tập Hồi Ký cùa mình

  Hợp mặt LK tại Washington DC

  Nhân dịp anh TP Lê Trọng Duật từ Anh quốc về lại thăm VN.Từ trái sang phải là các anh: L.T.Duât, chúng tôi ản…..LS Nguyễn Thế Kỳ,Dỗ Hữu Phúc và H.M.Hải. 

  Nhân dịp anh TP Phạm Văn Phú về VN.Từ trái sang phải là các anh: H.M.Hải, Dỗ Hữu Phúc, Phạm Văn Phú và Phạm Quốc Toản. 

  Nhân dịp anh TP Dặng Dình Long về VN. Từ trái sang phài là các anh Dỗ Hữu Phúc,Phạm Quốc Toản,Trần Thành Dô va chúng tôi Ngồi dối diện không có trong hình là anh D.D.Long.

  Nhân dịp anh TP Nguyển Hồng Nhuận Tâm về VN.Từ trái sang phải là các anh Phạm Quốc Toản….Nguyễn H.N.Tâm,H.M.Hải……..

  Nhân dịp TP Lê Trọng Duật từ Anh Quốc về VN.Từ trái sang phải là các anh : Lê Trọng Duật,Phạm Quốc Toản,…và H.M.Hai………..

  

  

  LS Nguyễn Bích Ngọc

  LS Nguyễn Viết Đĩnh

  LS Lê Công Tâm

  LK Phan Lý Phượng

  Khóa 1962 với GS Nguyễn Huy Đẩu

  Hình ảnh Hợp mặt LK Hè 2013 ṭai Westminster, Nam Cali

  Hình các TPTòa QS họp mặt tại Cali năm 2009

  Từ trái sang phải: Đặng Minh Sơn, Đinh Công Dinh, Lê Văn Quới, Hà Ngọc Phúc Lưu, Nguyễn Văn Mai

  Từ trái sang phải: Lê Văn Quới, Nguyễn Như Tuấn, ĐặngTrọng San, Nguyễn Ngọc Ánh, Đặng Minh Sơn, Nguyễn Hữu Thụy, Đinh Công Dinh, Nguyễn Anh Tuấn, Hùynh Khắc Sử, Nguyễn Quốc Súy

  Giáo sư Vũ QuốcThúc

  HÌNH ẢNH TÒA ÁN SƠ THẨM LONG XUYÊN DO TP LÊ THẾ HIỀN GỞI

  Giáo sư Vũ Quố́c Thúc và Phu Nhân

  Tôi xin chuyển đến Hội AHLK làm tài liệu mấy tấm hình sinh hoạt tại Tòa Sơ Thẩm Long Xuyên vào những năm đầu Thập Kỷ 70 lúc tôi giử chức vụ Chánh Án tại đây: Hình Phiên Tòa Đại Hình năm 1974 với ông Hội Thẩm Tòa Thượng Thẩm SaiGon Trần Thiên Duc ngồi ghế Chánh Thẩm và hai Phụ Thẩm Lê Thế Hiên/Chánh Án Tòa Sơ Thẩm Long Xuyên, Lê Quang Phuc/Ch́anh Án Tòa Sơ Thẩm Châu Đốc. Ông Phó Chưởng Lý Tòa Thượng Thẩm Saigon Nguyễn Mạnh Nhu ngổi ghế Cêng Tố. Đây là phiên tòa Đại Hình chót xử tại Tòa Sơ Thẩm Long Xuyên trước ngày Chế Độ VNCH mất vào tháng 4/1975. Ông Phó Chưởng Lý Nguyễn Mạnh Nhu đã mất sau những năm tháng tù đảy với CS cũng như Ông Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp VNCH Thẩm Phán Dương Đức Thụy. Ông Hội Thẩm Trần Thiện Đức thì tôi không nghe tin tức gì. Ông CA/Tòa ST Châu Đốc Lê Quang Phuc hiện đang dịnh cư tại Thủ Phủ Sacramento Bang California.

  Kính chúc Ông Hội Trưởng và Ban điều hành hội AHLK đầy đủ sức khỏe và tinh thẩn điều hành hội. Thân kính.

  Lê Thế Hiển.

  HỌP MẶT ĐÓN TIẾP LS TRẦN THANH HIỆP

  HỌP MẶT ĐÓN TIẾP

  GSƯ NGUYỄN VĂN CANH

  Nhân dịp GS Nguyễn Văn Canh đến Bolsa thuyết trình về chủ quyến của VN đối với 2 hoàng đảo Hoàng Sa, Trường Sa và tham vọng bành trướng của Trung Quốc ngày 7/6/09, Anh Trần Như Tráng và AHLKVN mời GS Canh một chầu phở ở Nguyễn Hụê.

  AHLKVN HỌP MẶT ĐÓN MỪNG

  GS VŨ THỊ VIỆT HƯƠNG VÀ PHU QUÂN

  TỪ PHÁP ĐẾN THĂM NAM CALI

  Phó nhòm: Trần Như Tráng.

  Ls Đoàn Thanh Liêm và LS Trần Thanh Hiệp gặp nhau ở Philadelphia

  HỌP MẶT ĐÓN MỪNG

  LS NGUYỄN THỊ HÒAN VÀ PHU QUÂN

  TỪ MINNESOTA ĐẾN THĂM CALI

  ̣ĐẠI HỘI LUẬT KHOA 2009

  Chủ Tịch Hội AHLKVN chào mừng quan khách

  ( Xin bấm vào hình trên để xem các hình ảnh Đại Hội Luật Khoa 2009 Phần 1)

  ( Xin bấm vào hình trên để xem các hình ảnh Đại Hội Luật Khoa 2009 Phần 2)

  AHLKVN sẽ còn cho đăng thêm rất nhiều hình ảnh xưa của LK. Xin quý vị đón xem.

  LS Tạ Quang Trung

  Tòa Án ĐàLạt

  LS Ngô Tằng Giao và LS Hoàng Cơ Long

  GIA ĐÌNH LUẬT SƯ LÊ CHÍ HIẾU, VỢ LS NGUYỄN THỊ CHÂU VÀ

  HAI CON LS TRACY TRANG LÊ VÀ LS JONATHAN MINH LÊ

  LS TÔN TỊNH PHẤN

  Thẻ Luật sư của LS Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Hình trên vừa được Giáo sư Tạ Văn Tài chuyển đến để tặng các cựu sinh viên LK

  Từ trái sang phải:

  LS Lê văn Lưu, LS Phạm Thi Hiền, LS Hoàng Thị Thân, LS Hoàng Cơ Môn, LS Nguyễn Khắc Hùng Lập sau Lễ Tuyên Thệ Luật Sư Tập Sự

  ̣( Hình do LS Hoàng Thị Thân gởi để chia sẽ với các bạn LK)

  Bàn thờ LS Đoàn Văn Tiên

  Anh em LK tụ tập tại nhà quàn Peek Family để tiển đưa LS Đòan Văn Tiên

  Xin bấm vào hình trên để xem toàn bộ hình ành Lễ An Táng LS Đoàn Văn Tiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tâm Sự Của Một Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sài Gòn
 • Đề Thi 2022 Luật Dân Sự Hp2 Lớp Quản Trị Luật 39
 • Đề Thi Môn Luật Dân Sự Học Phần 2 Lớp Hình Sự Khóa 39
 • Câu Hỏi Ôn Thi Luật Dân Sự 1
 • Ngành Học Mới Tại Dtu Năm 2022: Luật Học
 • Luat Su Mai Thanh Duc

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Hôn Nhân & Luật Tài Sản Vợ Chồng
 • Hiệp Hội An Sinh Xã Hội Việt Úc
 • Dex Text: A O Lua La Sanatoasa, Dex.ro
 • Luật Sư Tai Nạn Xe Hơi Ở Quận Cam
 • Quyền Của Phụ Nữ Các Nước Asean Dưới Góc Độ So Sánh Luật
 • 1. LÁI XE TRONG LÚC SAY RƯỢU TẠI TIỂU BANG NAM ÚC NẾU BẮT, SẼ BỊ PHÁT THẾ NÀO?

  Luật sư Đức trả lời:

  – Tùy theo mức độ rượu trong máu, ngoài việc bị phạt tiền theo quy định trong điều khoản 47B(1) của Đạo Luật Giao Thông (Road Traffic Act) 1961, Toà Án sẽ phải áp dụng các hình phạt về thời hạn mất bắng lái theo quy định của điều khoản 47B(3), với nội dung tóm lược như sau:

  1. Nếu mức độ rượu trong máu từ 0.05 – 0.079 : tối thiểu là 6 tháng;

  3. Nếu mức độ rượu trong máu từ 0.015 trở lên: tối thiểu là 12 tháng;

  Hình phạt cho những lần tái phạm sẽ nặng hơn nhiều.

   

  ROAD TRAFFIC ACT 1961 – SECT 47B

  47B—Driving while having pscribed concentration of alcohol in blood

   

  (1) A person must not—

  (a) drive a motor vehicle; or

  (b) attempt to put a motor vehicle in motion,

  while there is psent in his or her blood the pscribed concentration of alcohol as defined in section 47A.

  Penalty:

  (a) for a first offence—

  (i) being a category 1 offence—$1 100;

  (ii) being a category 2 offence—a fine of not less than $900 and not more than $1 300;

  (iii) being a category 3 offence—a fine of not less than $1 100 and not more than $1 600;

  (b) for a second offence—

  (i) being a category 1 offence—$1 100;

  (ii) being a category 2 offence—a fine of not less than $1 100 and not more than $1 600;

  (iii) being a category 3 offence—a fine of not less than $1 600 and not more than $2 400;

  (c) for a third or subsequent offence—

  (i) being a category 1 offence—$1 100;

  (ii) being a category 2 offence—a fine of not less than $1 500 and not more than $2 200;

  (iii) being a category 3 offence—a fine of not less than $1 900 and not more than $2 900.

  (3) If a court convicts a person of an offence against subsection (1), the following provisions apply:

  (a) the court must order that the person be disqualified from holding or obtaining a driver’s licence—

  (i) in the case of a first offence—

  (AA) being a category 1 offence—for such period, being not less than 3 months, as the court thinks fit;

  (A) being a category 2 offence—for such period, being not less than 6 months, as the court thinks fit;

  (B) being a category 3 offence—for such period, being not less than 12 months, as the court thinks fit;

  (ii) in the case of a second offence—

  (A) being a category 1 offence—for such period, being not less than 6 months, as the court thinks fit;

  (B) being a category 2 offence—for such period, being not less than 12 months, as the court thinks fit;

  (C) being a category 3 offence—for such period, being not less than 3 years, as the court thinks fit;

  (iii) in the case of a third offence—

  (A) being a category 1 offence—for such period, being not less than 9 months, as the court thinks fit;

  (B) being a category 2 offence—for such period, being not less than 2 years, as the court thinks fit;

  (C) being a category 3 offence—for such period, being not less than 3 years, as the court thinks fit;

  (iv) in the case of a subsequent offence—

  (A) being a category 1 offence—for such period, being not less than 12 months, as the court thinks fit;

  (B) being a category 2 offence—for such period, being not less than 2 years, as the court thinks fit;

  (C) being a category 3 offence—for such period, being not less than 3 years, as the court thinks fit;

  (b) the disqualification pscribed by paragraph (a) cannot be reduced or mitigated in any way or be substituted by any other penalty or sentence unless, in the case of a first offence, the court is satisfied, by evidence given on oath, that the offence is trifling, in which case it may order a period of disqualification that is less than the pscribed minimum period but not less than one month;

  (d) if the person is the holder of a driver’s licence—the disqualification operates to cancel the licence as from the commencement of the period of disqualification;

  (e) the court may, if it thinks fit to do so, order that conditions imposed by section 81A or 81AB of the Motor Vehicles Act 1959 on any driver’s licence issued to the person after the period of disqualification be effective for a period greater than the period pscribed by that section.

   

  (4) In determining whether an offence is a first, second, third or subsequent offence for the purposes of this section (other than subsection (5)), any pvious drink driving offence or drug driving offence for which the defendant has been convicted will be taken into account, but only if the pvious offence was committed within the pscribed period immediately pceding the date on which the offence under consideration was committed.

   

  (5) If a person aged 16 years or more is alleged to have committed a category 1 offence that is a first offence, the person cannot be prosecuted for that offence unless he or she has been given an expiation notice under the Expiation of Offences Act 1996 in respect of the offence and allowed the opportunity to expiate the offence in accordance with that Act.

  (6) In determining whether a category 1 offence is a first offence for the purposes of subsection (5), any pvious drink driving offence or drug driving offence for which the defendant has been convicted or that the defendant has expiated will be taken into account, but only if the pvious offence was committed or alleged to have been committed within the pscribed period immediately pceding the date on which the offence under consideration was allegedly committed.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trò Chơi Ô Ăn Quan
 • Medicare, Medical Và Covered California
 • Cinci Idei De Jucarii Pentru Un Zbor Linistit Cu Copiii – Minicalatorii In Patru
 • Ce Luăm Cu Noi În Mașină Sau Avion Ca Să Ținem Copilul Ocupat Fără Telefon Ori Tabletă
 • Evacuare. Sentința Nr. 4400/2014. Judecătoria Galaţi
 • Aes New York 2022 ” Spatial Audio Track Event Details

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Effects Of Variations Of Environmental Factors And Algal Bloom On Fish Larvae In Southern Central Vietnam
 • Long Term Interferometric Temporal Coherence And Dinsar Phase In Northern Peatlands
 • Come Fare Video A 360 Gradi E Caricarli Su Youtube, Facebook E Vimeo
 • Bale, Karta Stanja Objekata Bale, Map Indicating The State Of Repair Of
 • The Role Of The Pit Musician In Musical Theatre
 • Wednesday, October 18, 9:00 am – 10:00 am (Rm 1E13)

  Spatial Audio: SA01 – Crash Course in 3D Audio

  Presenter:

  Nuno Fonseca, Polytechnic Institute of Leiria – Leiria, Portugal; Sound Particles

  A little confused with all the new 3D formats out there? Although most 3D audio concepts already exist for decades, the interest in 3D audio has increased in recent years, with the new immersive formats for cinema or the rebirth of Virtual Reality (VR). This tutorial will psent the most common 3D audio concepts, formats, and technologies allowing you to finally understand buzzwords like Ambisonics/HOA, Binaural, HRTF/HRIR, channel-based audio, object-based audio, Dolby Atmos, Auro 3D, among others.

  Wednesday, October 18, 9:30 am – 11:00 am (Rm 1E14)

  Spatial Audio: SA02 – Riding the Faders: How to Stay Ahead of the Curve in Immersive Audio

  VR, AR and XR have highlighted the importance of sound for “psence” in all content types from live TV to film to games. This repsents a unique opportunity for audio professionals. But making the transition to the new world of immersive realities is no easy task. Here you will learn from industry professionals who are creating new 3D audio workflows and growing professional networks while remaining firmly grounded in their craft. The Manhattan Producers’ Alliance is a New York/San Francisco-based membership organization comprised of engineers, composers and producers. Our focus is on nurturing personal creativity within the art and craft of music making.

  AES Members can watch a video of this session for free.

  Wednesday, October 18, 9:30 am – 10:30 am (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA19 – Sound Design in 3D for Dance Music

  Presenter:

  Lasse Nipkow, Silent Work LLC – Zurich, Switzerland

  Producers of Dance Music pursue the target to put

  nightclub audiences into trance.

  3D audio includes a high

  potential to increase sound impssions significantly and engage the emotions, as is the case in film sound. 3D audio allows to create spectacular spatiality and sound sources around the listener. There are however some challenges: Clubbers on the dance floor are not oriented in the same way as listener of classical music in the concert hall because they are dancing. PA systems of music clubs are nearly exclusively designed for mono and stereo reproduction. Therefore, the impact by changing to a 3D audio system is significant.

  During the psentation, the possibilities of musical design in consideration of psychoacoustic phenomena will be described and demonstrated with example recordings and videos.

  Wednesday, October 18, 11:00 am – 12:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA16 – The Butterfly FX-Unintended Consequences of Mastering Tools

  Presenter:

  Piper Payne, Neato Mastering – San Francisco Bay Area, CA

  Wednesday, October 18, 11:30 am – 12:30 pm (Rm 1E13)

  Spatial Audio: SA03 – Spatial Music: Producing, Performing, and Publishing Music in 3D

  Attendees will learn to produce immersive spatial music in an emerging market with familiar tools. Using examples of spatially mixed recordings from award winning artists, the tutorial will denote different approaches in various genres including EDM, Pop, and Jazz among others. Additional takeaways include various ways in which produced content can translate to a live performance setting while subsequently being released on various online platforms that support spatial formats.

  Tutorial Will Cover:

  * Basic Concepts in Spatial Audio (HRTFs & Ambisonics)

  * Tools, Signal Flow, and Practical Implementation of 3D Audio technology

  * Creative Tips and Best Practices when producing a track in 3D

  AES Members can watch a video of this session for free.

  Wednesday, October 18, 2:00 pm – 3:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA04 – Spatial Audio for Multi-Tracked Recordings-Workflows, Phase Relationships, Equalization, Reverberation and Delivery Specs

  VR and AR are making a big push onto the world’s stage with projected revenues to exceed $120B by 2022. Spatial audio is an integral part of this, albeit in Ambisonics, Dolby Atmos, or other formats. In this tutorial we will learn about the differences and similarities between spatial and stereo workflows, illustrated by real-world examples. We will discuss binaural rendering engines and its impact on phase coloration and frequency response, phase relationships of stereo and mono sources in the Ambisonic soundfield, and loudness management for different delivery platforms.

  Wednesday, October 18, 4:00 pm – 5:00 pm (Rm 1E14)

  Spatial Audio: SA05 – The State of the Art of Binaural Audio for Loudspeakers and Headphones

  Presenter:

  Edgar Choueiri, Princeton University – Princeton, NJ, USA

  I will describe the challenges of binaural audio through headphones (BAH) and loudspeakers (BAL), recent solutions to these challenges, and the state of the art of binaural processing and content development tools. In particular I will describe BACCH 3D Sound processing, which relies on optimal crosstalk cancellation filters, head tracking and automatic inpidualization to deliver accurate 3D imaging from binaural audio. I will then describe the recently developed BACCH-HP headphones processing, which significantly enhances the robustness of 3D imaging and the ability to head-externalize binaural audio. I will use the powerful BACCH-dSP software, which allows designing BACCH filters for BAL and BAH, processing binaural audio, translational and rotational head tracking, and 3D mixing, to illustrate the talk and demonstrate the technologies.

  AES Members can watch a video of this session for free.

  Thursday, October 19, 9:00 am – 12:00 pm (Rm 1E11)

  Paper Session: P06 – Spatial Audio-Part 1

  Thursday, October 19, 9:30 am – 11:30 am (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA17 – PMC: A 9.1 Musical Experience

  Presenters:

  Morten Lindberg, 2L (Lindberg Lyd AS) – Oslo, Norway

  Daniel Shores, Sono Luminus – Boyce, VA, USA; Shenandoah Conservatory Music Production and Recording Technology – Winchester, VA, USA

  Thursday, October 19, 2:00 pm – 3:30 pm (Poster Area)

  Poster: P11 – Spatial Audio

  P11-1 Deep Neural Network Based HRTF Personalization Using Anthropometric MeasurementsChan Jun Chun, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) – Goyang, Korea; Jung Min Moon, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) – Gwangju. Korea; Geon Woo Lee, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) – Gwangju. Korea; Nam Kyun Kim, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) – Gwangju, Korea; Hong Kook Kim, Gwangju Institute of Science and Tech (GIST) – Gwangju, Korea

  A head-related transfer function (HRTF) is a very simple and powerful tool for producing spatial sound by filtering monaural sound. It repsents the effects of the head, body, and pinna as well as the pathway from a given source position to a listener’s ears. Unfortunately, while the characteristics of HRTF differ slightly from person to person, it is usual to use the HRIR that is averaged over all the subjects. In addition, it is difficult to measure inpidual HRTFs for all horizontal and vertical directions. Thus, this paper proposes a deep neural network (DNN)-based HRTF personalization method using anthropometric measurements. To this end, the CIPIC HRTF database, which is a public domain database of HRTF measurements, is analyzed to generate a DNN model for HRTF personalization. The input features for the DNN are taken as the anthropometric measurements, including the head, torso, and pinna information. Additionally, the output labels are taken as the head-related impulse response (HRIR) samples of a left ear. The performance of the proposed method is evaluated by computing the root-mean-square error (RMSE) and log-spectral distortion (LSD) between the referenced HRIR and the estimated one by the proposed method. Consequently, it is shown that the RMSE and LSD for the estimated HRIR are smaller than those of the HRIR averaged over all the subjects from the CIPIC HRTF database.

  Convention Paper 9860 (Purchase now)

  P11-2 The Upmix Method for 22.2 Multichannel Sound Using Phase Randomized Impulse ResponsesToru Kamekawa, Tokyo University of the Arts – Adachi-ku, Tokyo, Japan; Atsushi Marui, Tokyo University of the Arts – Tokyo, Japan

  The upmix technique for 22.2 multichannel sound was studied using room impulse responses (RIRs) processed by phase randomized technique. From the result of the first experiment, the spatial impssion of proposed method was close to the original sound, but the timbre differed. In the second experiment we pided the RIRs at the moment when the diffuse reverberation tail begins (mixing time) by two kinds of time, namely fixed to 80 msec and different mixing times for each frequency band. From the result, the similarity of proposed methods and the original sound was improved, however, it is suggested that the similarity of the timbre depends on the sound sources and the suitable mixing time of RIRs.

  Convention Paper 9861 (Purchase now)

  P11-3 A 3D Sound Localization System Using Two Side Loudspeaker MatricesYoshihiko Sato, University of Aizu – Aizuwakamatsu-shi, Fukushima, Japan; , University of Aizu – Aizuwakamatsu City, Japan; , University of Aizu – Aizuwakamatsu City, Japan

  We have proposed a new 3D sound reproduction system that consists of two side loudspeaker matrices each with four loudspeakers. The 3D sound images that applied to this system were created by the amplitude panning method and convolution of head-related transfer function (HRTF). In our past research we used the loudspeaker matrices arranged as a square shape, nevertheless the accuracy of sound image localization should be improved. We changed the shape of loudspeaker matrices from a square to a diamond by rotating 45 degrees to improve direction perception. As a result, we could be closer the localized sound images to intended directions than the square-shaped loudspeaker matrices by implementing the diamond-shaped loudspeaker matrices.

  Convention Paper 9862 (Purchase now)

  P11-4 Optimization of Interactive Binaural Processing François Salmon, CMAP – Ecole Polytechnique – Paris, France; Ecole nationale supérieure Louis-Lumière – Paris, France; Matthieu Aussal, CMAP – Ecole Polytechnique – Paris, France; Etienne Hendrickx, University of Brest – Paris, France; Jean-Christophe Messonnier, CNSMDP Conservatoire de Paris – Paris, France; Laurent Millot, ENS Louis-Lumière – Paris, France; Acte Institute (UMR 8218, CNRS/University Paris 1) – Paris, France

  Several monitoring devices may be involved during a post-production. Given its lower cost and practical aspects, head-tracked binaural processing could be helpful for professionals to monitor spatialized audio contents. However, this technology provides significant spectral coloration in some sound incidences and suffers from its current comparison to a stereophonic signal reproduced through headphones. Therefore, different processing methods are proposed to optimize the binaural rendering and to find a new balance between externalization and timbral coloration. For this purpose, the alteration of the HRTF spectral cues in the frontal area only has been studied. In order to evaluate the accuracy of such treatments, listening tests were conducted. One HRTF processing method offered as much externalization as the original HRTFs while having a closer timbre quality to the original stereo signal.

  Convention Paper 9863 (Purchase now)

  P11-5 A Direct Comparison of Localization Performance When Using First, Third, and Fifth Ambisonics Order for Real Loudspeaker and Virtual Loudspeaker RenderingLewis Thresh, University of York – York, UK; Cal Armstrong, University of York – York, UK; Gavin Kearney, University of York – York, UK

  Ambisonics is being used in applications such as virtual reality to render 3-dimensional sound fields over headphones through the use of virtual loudspeakers, the performance of which has pviously been assessed up to third order. Through a localization test, the performance of first, third, and fifth order Ambisonics is investigated for optimized real and virtual loudspeaker arrays utilizing a generic HRTF set. Results indicate a minor improvement in localization accuracy when using fifth order over third though both show vast improvement over first. It is shown that inpidualized HRTFs are required to fully investigate the performance of Ambisonic binaural rendering.

  Convention Paper 9864 (Purchase now)

  Thursday, October 19, 3:00 pm – 4:00 pm (Rm 1E09)

  Spatial Audio: SA06 – Perceptual Thresholds of Spatial Audio Latency for Dynamic Virtual Auditory Environments

  Thursday, October 19, 3:15 pm – 4:45 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA07 – Practical Immersive Audio at Home

  Chair:

  , BBC R&D – Salford, Greater Manchester, UK; University of York – Heslington, York, UK

  Presenters:

  Jon Francombe, University of Surrey – Guildford, Surrey, UK

  Hilmar Lehnert, Senior Director Audio Systems, Sonos – Boston, MA, USA

  Alan Seefeldt, Dolby Laboratories – San Francisco, CA, USA

  Current methods for immersive audio reproduction in the home include channel-based systems, object-based audio, different types of soundbars, multi-room wireless or Bluetooth loudspeakers, up-firing loudspeakers, ad hoc arrays of mobile phones, and so on. These very different approaches all unlock opportunities for creating immersive and personalizable listening experiences, and each has its own merits and limitations. This workshop will feature a panel of experienced industrial practitioners and academic researchers. It will provide a platform for discussion around different perspectives on the challenges and potential solutions for making engaging and personalizable spatial audio experiences available in the living room.

  Friday, October 20, 12:00 pm – 1:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA18 – PMC: Mixing Like a Producer

  Friday, October 20, 1:45 pm – 3:15 pm (Rm 1E13)

  Spatial Audio: SA08 – Immersive Audio for Music-Why Do It?

  Presenters:

  Stefan Bock, msm-studios GmbH – Munich, Germany

  Morten Lindberg, 2L (Lindberg Lyd AS) – Oslo, Norway

  Daniel Shores, Sono Luminus – Boyce, VA, USA; Shenandoah Conservatory Music Production and Recording Technology – Winchester, VA, USA

  The panel will discuss concepts in the future of immersive music. They will explore ideas in how to reach the masses, explain the current efforts, and the challenges of reaching the consumers. But most of all, they will examine the question; “why are we doing it?”

  Friday, October 20, 3:15 pm – 4:15 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA09 – Kraftwerk and Booka Shade -The Challenge to Create Electro Pop Music in Immersive / 3D Audio Formats Like Dolby Atmos.

  Presenter:

  Tom Ammermann, New Audio Technology GmbH – Hamburg, Germany

  Friday, October 20, 4:30 pm – 5:30 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA10 – Native Immersive Recordings

  Presenter:

  Daniel Shores, Sono Luminus – Boyce, VA, USA; Shenandoah Conservatory Music Production and Recording Technology – Winchester, VA, USA

  In this tutorial Sono Luminus head engineer will demonstrate and discuss the techniques and planning process, as well as play examples from numerous albums including Los Angeles Percussion Quartet, ACME, Lorelei Ensemble, Skylark, Iceland Symphony Orchestra, and others.

  Saturday, October 21, 9:00 am – 10:00 am (Rm 1E13)

  Spatial Audio: SA11 – Creating Audio for Virtual Reality Applications

  Presenter:

  Bob Schulein, ImmersAV Technology – Schaumburg, IL, USA

  Audio has always been an integral element in the creation more realistic audio-visual entertainment experiences. With the evolution of personal 3D audio and imaging technologies, entertainment experiences are possible with a higher degree of cognition, commonly referred to as virtual reality. The quest for more engaging user experiences has raised the challenge for more compelling audio. Elements of binaural hearing and sound capture have come to play a central role in existing and evolving production techniques. Of particular importance is the value of images related to audio content as a means of improving realism and minimizing binaural recording and reproduction artifacts. This tutorial will cover the elements of binaural audio as they relate to producing compelling entertainment and educational content for virtual reality applications. Specific areas to be covered with support audio and 3D anaglyph video demonstrations include: audio for games, music entertainment, radio drama, and music education. Audio production tools including binaural and higher order ambisonic capture microphone systems, with and without motion capture will be psented and demonstrated.

  Saturday, October 21, 9:00 am – 12:30 pm (Rm 1E11)

  Paper Session: P16 – Spatial Audio-Part 2

  Saturday, October 21, 10:15 am – 12:15 pm (Rm 1E13)

  Spatial Audio: SA12 – Binaural Listening Experience

  This is a listening session that will feature a selection of binaural recordings, mixes, and listening experiences from various artists, composers, recording, and mixing engineers.

  Saturday, October 21, 10:45 am – 11:45 am (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA13 – 3D Ambeo Live and Studio Recordings

  Moderator:

  Gregor Zielinsky, Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG – Germany

  Presenters:

  Jim Anderson, Anderson Audio NY – New York, NY, USA; Clive Davis Institute of Recorded Music, New York University – New York, NY, USA

  Ulrike Schwarz, Anderson Audio NY – New York, NY, USA

  Live recording experts Jim Anderson and Ulrike Schwarz of Anderson Audio New York captured this year’s Chelsea Music Festival for delivery via Sennheiser’s immersive Ambeo 3D audio format and will psent this at the session.

  Host Gregor Zielinsky of Sennheiser will psent further examples of live and studio Ambeo productions. Also, the MLH 800 Twin plug in, will be explained and psented in a live session. This free Plug In makes the work with the double capsule/two way output MKH 800 Twin much easier and more flexible.

  Saturday, October 21, 1:15 pm – 2:45 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA15 – Afternoon Listening Session in 9.1

  Co-moderators:

  Paul Geluso, New York University – New York, NY, USA

  David Bowles, Swineshead Productions LLC – Berkeley, CA, USA

  Presenter:

  Tom Ammermann, New Audio Technology GmbH – Hamburg, Germany

  Please join us for a 90 minute immersive listening journey on Saturday afternoon. This session will be dedicated to experiencing recent recorded works created specifically for multichannel loudspeaker listening environments. The program will include classical, pop, electronic, jazz, and world music recordings created by a variety of engineers and producers who are dedicated to the art of spatial audio.

  Saturday, October 21, 1:30 pm – 3:15 pm (Rm 1E12)

  Engineering Brief: EB06 – Spatial Audio

  Chair:

  Matthieu Parmentier, francetélévisions – Paris, France

  EB06-1 How Streaming Object Based Audio Might WorkAdrian Wisbey, BBC Design and Engineering – London, UK

  Object based media is being considered as the future platform model by a number of broadcasting and production organizations. This paper is a personal imagining of how object based broadcasting might be implemented with IP media as the primary distribution whilst still supporting traditional distributions such as FM, DAB and DVB. The examples assume a broadcaster supporting a number of linearly scheduled services providing both live (simulcast ) and on-demand (catch-up) content. An understanding of the basics of object based audio production and broadcasting by the reader is assumed. Whilst this paper specifically discusses audio or radio broadcasting many of the components and requirements are equally valid in a video environment.

  Engineering Brief 398 (Download now)

  EB06-2 DIY Measurement of Your Personal HRTF at Home: Low-Cost, Fast and ValidatedJonas Reijniers, University of Antwerp – Antwerpen, Belgium; Bart Partoens, University of Antwerp – Antwerp, Belgium; Herbert Peremans, University of Antwerp – Antwerpen, Belgium

  The breakthrough of 3D audio has been hampered by the lack of personalized head-related transfer functions (HRTF) required to create realistic 3D audio environments using headphones. In this paper we psent a new method for the user to personalize his/her HRTF, similar to the measurement in an anechoic room, yet it is low-cost and can be carried out at home. We compare the resulting HRTFs with those measured in an anechoic room. Subjecting the participants to a virtual localization experiment, we show that they perform significantly better when using their personalized HRTF, compared to a generic HRTF. We believe this method has the potential of opening the way for large scale commercial use of 3D audio through headphones.

  Engineering Brief 399 (Download now)

  EB06-3 Audio Localization Method for VR ApplicationJoo Won Park, Columbia University – New York, NY, USA

  Audio localization is a crucial component in the Virtual Reality (VR) projects as it contributes to a more realistic VR experience to the users. In this paper a method to implement localized audio that is synced with user’s head movement is discussed. The goal is to process an audio signal real-time to repsent three-dimensional soundscape. This paper introduces a mathematical concept, acoustic models, and audio processing that can be applied for general VR audio development. It also provides a detailed overview of an Oculus Rift- MAX/MSP demo.

  Engineering Brief 400 (Download now)

  EB06-4 Sound Fields Forever: Mapping Sound Fields via Position-Aware SmartphonesScott Hawley, Belmont University – Nashville, TN, USA; Sebastian Alegre, Belmont University – Nashville, TN, USA; Brynn Yonker, Belmont University – Nashville, TN, USA

  Google Project Tango is a suite of built-in sensors and libraries intended for Augmented Reality applications allowing certain mobile devices to track their motion and orientation in three dimensions without the need for any additional hardware. Our new Android app, “Sound Fields Forever,” combines locations with sound intensity data in multiple frequency bands taken from a co-moving external microphone plugged into the phone’s analog jack. These data are sent wirelessly to a visualization server running in a web browser. This system is intended for roles in education, live sound reinforcement, and architectural acoustics. The relatively low cost of our approach compared to more sophisticated 3D acoustical mapping systems could make it an accessible option for such applications.

  Engineering Brief 401 (Download now)

  EB06-5 Real-time Detection of MEMS Microphone Array Failure Modes for Embedded MicroprocessorsAndrew Stanford-Jason, XMOS Ltd. – Bristol, UK

  In this paper we describe an online system for real-time detection of common failure modes of arrays of MEMS microphones. We describe a system with a specific focus on reduced computational complexity for application in embedded microprocessors. The system detects deviations is long-term spectral content and microphone covariance to identify failures while being robust to the false negatives inherent in a passively driven online system. Data collected from real compromised microphones show that we can achieve high rates of failure detection.

  Engineering Brief 402 (Download now)

  EB06-6 A Toolkit for Customizing the ambiX Ambisonics-to-Binaural RendererJoseph G. Tylka, Princeton University – Princeton, NJ, USA; Edgar Choueiri, Princeton University – Princeton, NJ, USA

  An open-source collection of MATLAB functions, referred to as the SOFA/ambiX binaural rendering (SABRE) toolkit, is psented for generating custom ambisonics-to-binaural decoders for the ambiX binaural plug-in. Databases of head-related transfer functions (HRTFs) are becoming widely available in the recently-standardized “SOFA format” (spatially-oriented format for acoustics), but there is currently no (easy) way to use custom HRTFs with the ambiX binaural plug-in. This toolkit enables the user to generate custom binaural rendering configurations for the plug-in from any SOFA-formatted HRTFs or to add HRTFs to an existing ambisonics decoder. Also implemented in the toolkit are several methods of HRTF interpolation and equalization. The mathematical conventions, ambisonics theory, and signal processing implemented in the toolkit are described.

  Engineering Brief 403 (Download now)

  EB06-7 withdrawnN/A

  Engineering Brief 404 (Download now)

  Saturday, October 21, 3:00 pm – 4:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

  Spatial Audio: SA14 – Capturing Height: Recording Techniques that Include the Vertical Dimension

  Presenters:

  David Bowles, Swineshead Productions LLC – Berkeley, CA, USA

  Paul Geluso, New York University – New York, NY, USA

  Sungyoung Kim, Rochester Institute of Technology – Rochester, NY, USA

  Panelist:

  Gregor Zielinsky, Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG – Germany

  Height sound contains crucial information about sound sources, the recording space, and ambient sounds. As object oriented and dedicated height channel playback system become more common, recording engineers need to be familiar with effective height sound capturing techniques to create true three-dimensional sound recordings. Height sound can be captured using specialty microphones and decoders, or by adding dedicated height microphones to an existing mono, stereo or surround microphone system. At this workshop, the panelists will give a comphensive overview of current height sound recording techniques and share their personal experiences working with height sound. Recent music recordings made with some of the techniques discussed at the workshop will be played during a technical tour of the studio facilities at NYU Steinhardt.

  Return to Spatial Audio Track Events

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rolul Politiei In Spatiul Schengen
 • Povesti Pt Viitor ..refacut Cu Slide Spatiu
 • Programare In Java: ?tutorial Pentru Incepatori
 • Cách Chơi Gta Toàn Tập, Thực Hiện Nhiệm Vụ Gta Vice City
 • Tìm Hiểu Luật Chơi Golf Cơ Bản
 • Cau Lac Bo Luat Khoa Viet Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Kiểm Toán Độc Lập
 • Luật Kiểm Toán Độc Lập Năm 2011
 • Luật Chơi Tennis Cơ Bản Mà Người Chơi Cần Biết
 • Những Điều Chưa Biết Về Luật Chơi Tennis Đánh Đôi
 • Lmht: Những ‘luật Lệ Ngầm’ Trong Liên Minh Huyền Thoại, Game Thủ Nào Cũng Phải Làm Theo
 • Kính thưa Quý vị, Nếu những phát minh khoa học kỹ thuật vào cuối thế kỷ XVII và đầu thế Kỷ XVIII được vận dụng vào các lãnh vực phục vụ đời sống con người, đã đưa lòai người từ một nền văn minh nông nghiệp bước vào nền văn minh cộng nghiệp, thì với phát minh điện tử vào hậu bán Thế Kỷ 20 đã đưa lòai người từ nền văn minh công nghiệp bước vào nền văn minh điện tử.

  Buớc vào Thế Kỷ XXI, trong bối cảnh của nền văm minh điện tử, thế giới đã và đang phát triển theo chiếu hướng Tòan Cầu Hóa với hai nội dung chính: Tòan cầu hóa về chính trị (Dân chủ hóa chế độ độc tài các kiểu: Phong kiến, tôn giáo, quân phiệt, cộng sản. . .) và Tòan cầu hóa về kinh tế (Kinh tế thị trường tự do…). Đó là xú thế tất yếu của thời đại, nên dù muốn dù không Việt Nam cũng đã đang và phải hội nhập vào xú thế tòan cầu này. Nghĩa là sớm muộn Việt Nam phải chuyển đổi từ chế độ độc tài tòan trị cộng sản lỗi thời qua chế độ dân chủ pháp trị hợp thời. Thực tế ngày càng có nhiều dấu hiệu lạc quan chứng tỏ Việt Nam đã và đang phát triển theo hướng này: Việt Nam nhất định sẽ dân chủ hóa và nền kinh tế thị trường vá víu hiện nay nhất định sẽ hòan chỉnh phù hợp với trình độ phát triển tòan diện của đất nước.

  Nói đến chế độ dân chủ là phải có pháp trị, nghĩa là cai trị bằng luật pháp. Luật khoa chính là ngành học cung ứng những chuyên viên hữu dụng cho chế độ dân chủ pháp trị. Website Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam được mở ra lúc này, nhằm:

  1.- Thâu thập những đóng góp thiết thực về tri thức chuyên môn của các Giáo sư, các cựu sinh viên luật khoa Việt Nam trong cũng như ngòai nước, dù xuất thân từ trường luật trong nước hay ngọai quốc, cho công cuộc dân chủ hóa và phát triển đất nước đến giầu mạnh.

  3.- Thông tin và nối kết các giáo sư, các cựu sinh viên luật khoa Việt Nam và các vị thức giả để củng cố tình đồng môn, đồng liêu, đồng khoa Luật và đồng chí hướng, để cùng nhau đóng góp tri thức hữu dụng cho sự hưng thịnh, phát triển và trường tồn của Tổ Quốc Việt Nam.

  Chúng tôi ước mong được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các Giáo sư, các cựu sinh viên luật khoa,các vị thức giả và độc giả Việt Nam khắp nơi, trong cũng như ngòai nước, để giúp Website Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam thành đạt các mục đích nêu trên.

  Thư từ bài vở xin gửi về : [email protected]

  Để đọc WebsiteVilas xin bấm: http://luatkhoavietnam.com

  Trân trọng kính chào

  Houston, ngày 9 tháng 2 năm 2009

  Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam

  Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vận Dụng Sức Mạnh Của Tiềm Thức
 • Luật Giám Định Tư Pháp Sửa Đổi 2022
 • Luật Giám Định Tư Pháp Sửa Đổi 2022, Luật Giám Định Tư Pháp
 • Luật Giám Định Tư Pháp 2012
 • Luật Giám Định Tư Pháp Sửa Đổi
 • The Luat Su Cao Quang Anh Ep

  --- Bài mới hơn ---

 • Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh Chính Thức Chạy Đua Vào Thượng Viện Mỹ
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Kháng Cáo Bản Án, Quyết Định Dân Sự – Trang Điện Tử Tòa Án Nhân Dân Huyện Tiên Phước
 • Một Số Vấn Đề Thực Tế Cần Quan Tâm Trong Hoạt Động Ngân Hàng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Kháng Cáo Bản Án, Quyết Định Dân Sự
 • Cao Đẳng Công Nghệ Và Thương Mại Hà Nội
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Purchasable with gift card

   

  name your price

   

 • --- Bài cũ hơn ---

 • Criminal Family Violence Attorney In Arlington, Tx
 • Những Điểm Mới Quan Trọng Của Luật Tố Cáo 2022
 • Luật Cư Trú (Sửa Đổi) Vừa Được Quốc Hội Biểu Quyết Thông Qua Và Sẽ Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01
 • Giới Thiệu Một Số Điểm Mới Của Luật Cư Trú (Sửa Đổi)
 • Hai Mươi Luật Của Van Dine
 • Download Ve Nhung Diem Dac Trung Cua Giao Trinh Chuan Danh Cho He Dao Tao Dai Hoc Luat O Viet Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Vật Lí 10
 • Khái Quát Về Định Luật Bảo Toàn Cơ Năng
 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí 10
 • How To Use Wireshark: Comprehensive Tutorial + Tips
 • Sử Dụng Wireshark Để Phân Tích Gói Dữ Liệu Trong Hệ Thống Mạng
 • Nhận ngày 29 tháng 11 năm 2007

  Tóm tắt Tác giả bài viỏ’t đã phân tích sự cần thiôt của viộc nghiên cửu nhũng điểm đặc trưng của

  giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học ngành Luật của nưóc ta phục vụ công cuộc cải cách

  tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyến, đổng thòi cải cách giáo dục đại học đê góp phẩn nàng

  cao chất lượng đào tạo ở Viột Nam hiộn nay.

  pháp, hành pháp, tư pháp, giảng dạy-nghiên

  pháp quyền (NNPQ) và cải cách tư pháp

  (CCTP), đổng thời cải cách giáo dục đại học

  (GDĐII) để góp phẩn nâng cao châ’t luợng

  đào tạo ò Việt Nam hiện nay việc nghicn cứu

  đại học Luật nói riêng cũng không thê nằm

  ngoài quỹ đạo chung của cải cách giáo dục

  đại học hiện nay, vì theo chiên lược cải cách

  loại hình đào tạo (kế cả đào tạo đại học) có

  đích thực và CCTP ờ Việt Nam không thế

  nào thành công nôu như chúng ta không có

  quản lý giáo dục, mà cả trong đội ngủ các

  nhà giáo và các nhà khoa học cùa đất nưóc.

  thông và có nhừng kiên thức pháp luật sâu –

  rộng tưang ứng với từng lĩnh vực công tác

  cúa sinh hoạt Nhà nưóc và xã hội (như: lập

  việc các co sờ đào tạo đại học Luật của Việt

  giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học

  ngành Luật của đât nước không những là

  một việc làm rât cần thiết, mà còn chính là sự

  góp phẩn râ’t quan trọng nhằm nâng cao châ’t

  E-mail: chúng tôi

  lượng đào tạo đại học Luật ở Việt Nam trong

  những điễu kiện kinh tê’thị trường đầy biên

  động và phức tạp hiện nay.

  bao giò được nghiên cứu và soạn thảo về mặt

  lý luận trong KHPL, cũng như KHGD Việt

  xuất bản phẩm về khoa học pháp lý (KHPL)

  và khoa học giáo dục (KHGD) ờ Việt Nam

  vẫn chưa có một công trình nghiên cứu đổng

  cần phải được xem xét trưóc khi bắt tay vào

  phân tích những phạm trù nêu trèn. Như

  vậy, căn cứ vào hệ thông các văn bán pháp

  luật Việt Nam hiện hành, hệ thông các

  1.2. Như vậy, tất cả những điều nói trên không

  chỉ cho phép khẳng đinh sự cần thiết câp bách

  cúa việc nghiên cứu để phân tích khoa học và

  chi ra những điểm đặc trưng cơ bản của giáo

  trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại họcngành

  Luật ờ Việt Nam, mà còn là lý do luận chứng

  cho tên gọicủabài báo này. Tuy nhiẽn, do tính

  chất đa dạng, phức tạp và nhiều khía cạnh của

  những vâíì đề này nên trong phạm vi một

  chuyên đề của để tài nghiên cứu khoa học câp

  Bộ, chúng tôi chi để cập đến việc nghiên cứu

  những vấn đề nào mà theo quan điểm của

  chúng tôi là cơ bản và quan trọng hơn cả theo

  1) Khái niệm, hệ thông và nội hàm những

  hệ đào tạo đại học ngành Luật.

  giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học

  chuyên ngành KHPL, cũng như hệ thông các

  giáo trinh và thực tiễn giảng dạy – NCKH tại

  các co sở đào tạo đại học Luật ở nước ta

  trong những năm qua, theo quan điểm của

  chúng tôi có thể đưa ra định nghĩa cúa khái

  2.2.2. Từ khái niệm khoa học đã được nêu

  (dâu hiệu) sau đây của một giáo trình được

  trưóc đến nay chưa bao giò được nghiên cứu

  và đưa ra trong KHPL, cũng như KHGD Việt

  giáo trình chuẩn phải được thừa nhận chung

  giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học

  thòi căn cứ vào hệ thông các chuvên ngành

  KHPL, cũng như hệ thông các giáo trình và

  thực tiễn giảng dạy – NCKH tại cáccơ sở đào

  tạo đại học Luật ớ nưóc ta trong những năm

  qua, theo quan điểm của chúng tôi cóthểđưa

  giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học

  tập về MHPL chuyên ngành tương ứng trong

  trước đêh nay chưa bao giò được nghiên cứu

  và đưa ra trong KHPL, cũng như KHGD Việt

  Nam. Tuy nhiên, trên cơ sờ khái niệm của

  giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo Đại học

  thống các chuyên ngành KHPL, cũng như hệ

  lĩnh vực luật học.

  thông tin và kiên thức khoa học cơ bản, tiên

  tiên, đảm bảo châ’t lượng đào tạo ờ trình độ

  Đại học về MHPL chuyên ngành tương ứng

  và nội dung của chúng (các thông tin và các

  kiên thức ây) phải được thừa nhận chung bời

  thống các giáo trình và thực tiên giảng dạy –

  NCKH tại các cơ sờ đào tạo đại học Luật ờ

  điếm của chúng tôi có thế đưa ra định nghĩa

  nhân hoặc tập thể giảng viên (cộng tác viên)

  của bộ môn tương ứng biên soạn, được Hội

  khoa học – đào tạo của cơ sở đào

  Luật có Bộ môn đó thẩm định đế thông qua

  bản có thẩm quyển phát hành theo đúng các

  quy định chung của pháp luật.

  trưóc đến nay chưa bao giờ được nghiên cứu

  và đưa ra trong KHPL, cũng như KHGD Việt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Zagro Việt Nam Tuyển Dụng 2022
 • Communication Trang 11 Unit 7 Anh 7 Mới Tập 2, Bây Giờ, Làm Việc Theo Nhóm. Bàn Luận Những Luật Sau
 • Buying A Property In Spain? 10 Reasons To Hire A Lawyer
 • Plante Ornamentale Pentru Orice Tip De Gradina
 • Làm Thế Nào Di Chuyển Trò Chơi Hoặc Các Ứng Dụng Đã Được Cài Đặt Trên Một Phân Vùng Khác Nhau, Chúng Tôi Không Còn Có Không Gian Trống Trên C
 • Tailieu.vn: Sách Luat Su Nguyen Huu Tho

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhớ 3 Lần Giải Thoát Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ
 • Dịch Vụ Luật Sư Nhà Đất: Tư Vấn Luật Nhà Đất Miễn Phí ?1900636387❤️
 • Tư Vấn Pháp Luật Đất Đai Trực Tuyến Qua Tổng Đài Điện Thoại
 • Luật Sư Tư Vấn Tranh Chấp Đât Đai Giỏi Năm 2022
 • Top 18+ Bộ Phim Sinh Viên Luật Nên Xem Để Tìm Cảm Hứng Với Nghề
 • Tác phẩm khắc họa chân dung và “hành trình yêu nước “của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ – một nhà trí thức tiêu biểu của miền Nam- một tên tuổi lớn gắn liền với các sự kiện lớn của đất nước và các phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam từ những năm 1950 , như : 9 tháng giêng, Phái đoàn đại biểu các giới, Phong trào Bảo vệ Hòa bình, Ngày toàn quốc chống Mỹ, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; một vị Chủ tịch Quốc hội nước VN thống nhất , Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ,…luôn gần dân, vì dân, tâm huyết và trăn trở với việc đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nhà nước pháp quyền .

  Tác phẩm có 3 phần chính :

  1/ Biên niên về cuộc đời hoạt động của LS Nguyễn Hữu Thọ;

  2/ 14 chương về hành trình lịch sử của LS Nguyễn Hữu Thọ, từ 1910 đến 1996 + Các Box trích lời của các nhân chứng lịch sử về LS NHT khẳng định mạnh mẽ và khách quan về tầm vóc và nhân cách, sự nghiệp để lại của LS NHT trong mỗi giai đoạn, trong cả quá trình hoạt động của LS Nguyễn Hữu Thọ.

  3/ Phần Phụ lục gồm các bài , thư viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi LS Nguyễn Hữu Thọ và Mặt trận DTGPMNVN, một số bài viết của LS Nguyễn Hữu Thọ, thư mục tham khảo.

  Qua tác phẩm, chúng ta thấy được hình ảnh ” người hùng” của một thế hệ trẻ những năm 50, một tầm vóc lớn về tài năng , đức độ của vị Chủ tịch Mặt trận DTGPMNVN, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN,…và hiểu vì sao ông trở thành ngọn cờ tập hợp, có sức mạnh hiệu triệu và đoàn kết các tầng lớp đồng bào trong cả thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, cùng những tâm huyết của ông trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, trong nỗ lực nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỷ Niệm 110 Năm Ngày Sinh Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ
 • Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ: Nhà Trí Thức Yêu Nước Vĩ Đại
 • Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ
 • Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiên Việt Tuyển Dụng 2022
 • Đường Dây Kết Hôn Giả Ở Houston ‘làm Người Việt Mình Xấu Hổ’
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100