Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Luật Kinh Tế Chuyên Khảo Pdf Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Sách Luật Kinh Tế Chuyên Khảo

Sinh Viên Ngành Luật Kinh Tế Ở Việt Nam Có Những Cơ Hội Nào?

Top 5 Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Luật Kinh Tế Tốt Nhất

Tổng Hợp Danh Sách Các Trường Có Đào Tạo Ngành Luật Khối C

Bạn Biết Gì Về Viện Isb Của Đại Học Kinh Tế (Ueh) Ở Tp.hcm?

Tham Khảo Mẫu Đề Tài Tiểu Luận Luật Kinh Tế Hay Nhất

SÁCH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN KHẢO (ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI)

Pháp luật kinh tế được hiểu là một hệ thống nhiều lĩnh vực pháp luật khá rộng, bao gồm Luật kinh tế, Luật lao động, Luật tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật môi Trường… Khi được hình thành và phát triển ở Việt Nam từ những thập niên 80 của thế kỷ 20, Luật kinh tế được hiểu là một bộ phận của pháp luật kinh tế, là ngành luật độc lập có phạm vi, đối tượng và phương  pháp điều chỉnh riêng.

Với mục đích cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết cho thực tiễn kinh doanh và thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, cuốn sách “Luật Kinh Tế” đã được biên soạn, cập nhật chính sách, pháp luật mới nhất.

Với đối ngũ tác giả bao gồm các giảng viên có kinh nghiệm của Trường đại học luật Hà Nội, cuốn sách là tài liệu đáng tin cậy cho doanh nhân, nhà quản lý, các cơ sở đào tạo và bạn đọc quan tâm đến các vấn đề cơ bản của Luật Kinh Tế.

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, CHỦ THỂ VÀ NGUỒN CỦA LUẬT KINH TẾ

CHƯƠNG 2: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CHƯƠNG 3: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CHƯƠNG 4: CÔNG TY CỔ PHẦN

CHƯƠNG 5: CÔNG TY HỢP DANH

CHƯƠNG 6: MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

CHƯƠNG 7: HỢP TÁC XÃ, LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

CHƯƠNG 8: TỔNG CÔNG TY VÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ

CHƯƠNG 9: CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH NHỎ

CHƯƠNG 10: THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 11: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 12: PHÁP LUÂT PHÁP SẢN DOANH NGHIỆP HỢP TÁC XÃ

CHƯƠNG 13: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 14: PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH

CHƯƠNG 15: TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 16: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 17: TỔNG QUAN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 18: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI BẰNG THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI

CHƯƠNG 19: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN

CHƯƠNG 20: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 21: ÁP DỤNG CHẾ TÀI HỢP ĐỒNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

Đào Tạo Ngành Luật Kinh Tế Là Học Những Gì Cần Thiết

Pháp Luật Kinh Tế Là Gì ? Khái Niệm Về Luật Kinh Tế

Sự Khác Nhau Giữa Luật Học Và Luật Kinh Tế

220+ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật

Luật Kinh Tế Trong Tiếng Tiếng Anh

Sách Luật Kinh Tế Chuyên Khảo (Đại Học Luật Hà Nội)

Việt Nam Đang Rất “khát” Nhân Lực Ngành Luật Kinh Tế

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế

Top 40 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế 2022

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế

Có Nên Học Luật Kinh Tế Ở Đại Học Mở Không ??

SÁCH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN KHẢO (ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI)

Pháp luật kinh tế được hiểu là một hệ thống nhiều lĩnh vực pháp luật khá rộng, bao gồm Luật kinh tế, Luật lao động, Luật tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật môi Trường… Khi được hình thành và phát triển ở Việt Nam từ những thập niên 80 của thế kỷ 20, Luật kinh tế được hiểu là một bộ phận của pháp luật kinh tế, là ngành luật độc lập có phạm vi, đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng.

Với mục đích cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết cho thực tiễn kinh doanh và thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, cuốn sách “Luật Kinh Tế” đã được biên soạn, cập nhật chính sách, pháp luật mới nhất.

Với đối ngũ tác giả bao gồm các giảng viên có kinh nghiệm của Trường đại học luật Hà Nội, cuốn sách là tài liệu đáng tin cậy cho doanh nhân, nhà quản lý, các cơ sở đào tạo và bạn đọc quan tâm đến các vấn đề cơ bản của Luật Kinh Tế.

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, CHỦ THỂ VÀ NGUỒN CỦA LUẬT KINH TẾ

I. QUAN NIỆM VỀ LUẬT KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. LUẬT KINH TẾ QUY ĐỊNH QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ CÁC LOẠI CHỦ THỂ KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ

2. LUẬT KINH TẾ QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (GỌI CHUNG LÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI)

3. LUẬT KINH TẾ ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

4. LUẬT KINH TẾ QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠ NG MẠI, ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH

III. CHỦ THỂ CỦA LUẬT KINH TẾ

1. DOANH NGHIỆP – CHỦ THỂ CHỦ YẾU CỦA LUẬT KINH TẾ

2. CÁC CHỦ THỂ KHÁC CÓ QUAN HỆ PHÁP LÝ VỚI DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

IV. NGUỒN CƠ BẢN CỦA LUẬT KINH TẾ

2. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

3. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

4. TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI

PHẦN 2: PHÁP LUẬT CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ

CHƯƠNG 2: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

II. VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

III. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

IV. CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

V. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1. NHẬN DIỆN RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CHƯƠNG 3: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

I. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

2. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

3. GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ THỪA KẾ PHẦN VỐN GÓP

4. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRƠ LÊN

II. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

2. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

3. GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ THỪA KẾ PHẦN VỐN GÓP

4. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

III. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH

1. VỀ CẤN ĐỀ CAM KẾT GÓP VỐN

2. VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI NGOÀI VÀO NỘI BỘ CÔN TY

3. ĐIỀU LỆ CẦN CÓ CỦA NHỮNG QUY ĐỊNH RÕ RÀNG, CHI TIẾT ĐỂ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỨC DANH ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CHỨC DANH QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

CHƯƠNG 4: CÔNG TY CỔ PHẦN

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

II. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

1. CÁC MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN

2. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

5. GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) CÔNG TY

6. BAN KIỂM SOÁT

III. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN: CÁC LOẠI CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU; GÓP VỐN; HUY ĐỘNG VỐN; TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ; CHUYỂN NHƯỢNG VÀ MUA LẠI CỔ PHẦN; THỪA KẾ CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

IV. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐÔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH

V. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CHƯƠNG 5: CÔNG TY HỢP DANH

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY HỢP DANH

II. THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

1. CÁC LOẠI THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

2. HÌNH THÀNH, CHẤM RỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

III. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY HỢP DANH: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN; GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

IV. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ VỐN CỦA CÔNG TY HỢP DANH: TÀI SẢN CỦA MỘT CÔNG TY HỢP DANH; CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

V. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HỢP DANH

CHƯƠNG 6: MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

I. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

2. VẤN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

II. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2. VẤN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

III. DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

2. VẤN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

CHƯƠNG 7: HỢP TÁC XÃ, LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

II. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ VỐN CỦA HỢP TÁC XÃ

III. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

IV. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

V. THÀNH LẬP, GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ

VI. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

CHƯƠNG 8: TỔNG CÔNG TY VÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM CÔNG TY

II. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY

1. KHÁI NIỆM TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY

2. TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

3. TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY TƯ NHÂN

4. MỐI QUÁN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY

CHƯƠNG 9: CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH NHỎ

I. HỘ KINH DOANH

II. TỔ HỢP TÁC

III. CÁ NHÂN KINH DOANH KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

IV. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH NHỎ

CHƯƠNG 10: THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP

I. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

II. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ QUYỀN TỰ DO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

III. ĐỐI TƯỢNG CÓ QUYỀN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

IV. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

V. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

VI. THỦ TỤC ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

VII. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC BỎ SUNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

CHƯƠNG 11: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

II. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

III. THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 12: PHÁP LUÂT PHÁP SẢN DOANH NGHIỆP HỢP TÁC XÃ

I. TỔNG QUAN VỀ PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT PHÁ SẢN

II. THỦ TỤC PHÁ SẢN

PHẦN 3: CÁC LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, CẠNH TRANH VÀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

CHƯƠNG 13: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ VÀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

II. CHỦ THỂ CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

III. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

IV. PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1. ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ

2. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

3. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG PPP

4. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỚP ĐỒNG BCC

V. PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ

1. KHÁI QUÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 14: PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

II. PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

III. PHÁP LUẬT CHỐNG HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

IV. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

CHƯƠNG 15: TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

I. HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MAI VÀ LUẬT ÁP DỤNG TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG

II. GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

III. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

IV. SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

V. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

VI. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 16: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

MỤC 1: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI

2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

3. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

MỤC 2: HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP

2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP

3. PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ TRONG GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP

MỤC 3: HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

2. CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ ĐẠI DIỆN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG QUAN HỆ ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

4. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CẦN THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

MỤC 4: HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN

2. CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ ĐẠI DIỆN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG QUAN HỆ ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN

4. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CẦN THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

MỤC 5: HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)

MỤC 6: HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

PHẦN 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 17: TỔNG QUAN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 18: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI BẰNG THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI

I. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI BẰNG TỰ THƯƠNG LƯỢNG

II. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRUNG GIAN HÒA GIẢI

III. THỰC HIỆN KẾT QUẢ THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI

CHƯƠNG 19: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN

I. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN

II. NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN

III. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN

CHƯƠNG 20: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

I. CÁC HÌNH THỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

II. CÁC NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

III. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 21: ÁP DỤNG CHẾ TÀI HỢP ĐỒNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

I. CĂN CỨ ÁP DỤNG CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

II. ÁP DỤNG CHẾ TÀI PHATIJ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

III. ÁP DỤNG CHẾ TÀI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

IV. ÁP DỤNG CHẾ TÀI HỦY HỢP ĐỒNG

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

Trường Đại Học Luật Hà Nội

Tuyển Sinh Trường Đại Học Luật Hà Nội

Ngành Kinh Tế Quốc Tế Là Gì? Học Ngành Kinh Tế Quốc Tế Ở Đâu?

Ngành Kinh Tế Quốc Tế Là Gì? Ngành Kinh Tế Quốc Tế Ra Trường Làm Gì

Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Tế

Giới Thiệu Chuyên Ngành Luật Kinh Tế

Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Với Kinh Tế

Hoàn Thiện Xây Dựng Pháp Luật Kinh Tế Trong Bối Cảnh Việt Nam Tăng Cường Hội Nhập Quốc Tế

Ngành Luật Kinh Tế Lấy Bao Nhiêu Điểm?

Ngành Luật Kinh Tế Là Gì ? Ngành Luật Kinh Tế Học Những Gì ?

Chủ Thể Của Luật Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Trong đó, việc nắm rõ “bộ khung” pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh lành mạnh. Muốn làm được điều đó, mỗi doanh nghiệp cần có đội ngũ chuyên gia pháp lý, luật sư chuyên ngành về Luật kinh tế để tư vấn đường lối chính sách cho doanh nghiệp, giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.Vì vậy, nhu cầu nguồn nhân lực ngành luật nói chung và Luật kinh tế nói riêng tại thị trường Việt Nam đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trên thực tế đào tạo Luật kinh tế ở nước ta chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Vì thế, sinh viên theo học ngành Luật kinh tế cơ hội có được việc làm sau khi ra trường là rất cao. Một trong những cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng cao ngành Luật kinh tế là Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại.

Khoa Kinh tế – Luật Trường Đại học Thương mại tiền thân là Khoa Kinh tế thương nghiệp được thành lập từ năm 1960. Trong lịch sử phát triển gần 60 năm, Khoa Kinh tế – Luật đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng để khẳng định và đáp ứng với quá trình đổi mới và phát triển của Nhà trường, với nhu cầu đào tạo của xã hội. Khoa Kinh tế – Luật được Nhà trường phân công quản lý và tổ chức thực hiện 2 chương trình đào tạo ở trình độ đại học là: Chuyên ngành Quản lý kinh tế và Chuyên ngành Luật kinh tế. Với bề dày lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển, môi trường học tập tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao… Khoa Kinh tế – Luật Trường Đại học Thương mại ngày càng khẳng định và tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu trong đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế.

Trường Đại học Thương mại đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế và pháp luật; có năng lực chuyên môn sâu về pháp luật trong kinh tế và kinh doanh; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế nói riêng và Khoa Kinh tế – Luật nói chung tốt nghiệp có tính độc lập, tự chủ, kỹ năng làm việc theo nhóm, có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp; đạt trình độ về tin học và ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của trường Đại học Thương mại. Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế có khả năng: học liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học; tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài; đủ điều kiện để học tập, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, công chứng viên, thừa phát lại và các chức danh tư pháp nhà nước khác.

Theo khảo sát, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 12 tháng là trên 90%; thu nhập và vị trí việc làm khá ổn định. Với chương trình đào tạo chuyên sâu và có tính ứng dụng cao, sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau: Các cơ quan Nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương với với vai trò cán bộ nghiên cứu, soạn thảo chính sách, dịch vụ công, tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế và thương mại. Có thể được bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong các cơ quan kiểm sát, tòa án, thi hành án; các tổ chức kinh tế với vai trò: chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ trí tuệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài; các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng khối ngành luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; tự thành lập hoặc tham gia các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý về kinh tế và thương mại.

Năm 2022, chuyên ngành Luật kinh tế – Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại xét tuyển trên 3 tổ hợp môn thi tốt nghiệp: Toán-Lý-Hóa (A00), Toán-Lý-Anh(A01), Toán-Văn-Anh (D01). Các em học sinh thi tốt nghiệp có 3 môn đó đều có thể đăng ký ngay 01 nguyện vọng vào chuyên ngành này.

Website Khoa Kinh tế – Luật Trường Đại học Thương mại: http://kinhteluat.tmu.edu.vn/

Fanpage Khoa Kinh tế – Luật Trường Đại học Thương mại: https://www.facebook.com/ktltmu/

Ngành Luật Kinh Tế, Luật Thương Mại Và Luật Thương Mại Quốc Tế

Bạn Có Biết Các Trường Đại Học Kinh Tế Tiếng Anh Là Gì Không?

Đôi Nét Về Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Kinh Tế Đáng Quan Tâm

Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Đầy Đủ Nhất 2022

Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum Tuyển Sinh Năm 2022

Sách Luật Kinh Tế Chuyên Khảo (Ts. Nguyễn Thị Dung Và Tập Thể Giảng Viên Bộ Môn Luật Thương Mại Đại Học Luật Hà Nội)

Tải Về Luật Kinh Tế Chuyên Khảo Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn

Học Ngành Luật Kinh Tế Có Dễ Xin Việc Không?

Luật Kinh Tế Học Xong Có Dễ Xin Việc Không?

Học Ngành Luật Có Dễ Xin Việc Không?

Học Luật Có Dễ Xin Việc

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “LUẬT KINH TẾ CHUYÊN KHẢO (TS. NGUYỄN THỊ DUNG VÀ TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI)” trong Dự án GIỚI THIỆU SÁCH HAY NGHỀ LUẬT.

Pháp luật kinh tế được hiểu là một hệ thống nhiều lĩnh vực pháp luật khá rộng, bao gồm Luật kinh tế, Luật lao động, Luật tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật môi Trường… Khi được hình thành và phát triển ở Việt Nam từ những thập niên 80 của thế kỷ 20, Luật kinh tế được hiểu là một bộ phận của pháp luật kinh tế, là ngành luật độc lập có phạm vi, đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng.

Với mục đích cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết cho thực tiễn kinh doanh và thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, cuốn sách “Luật Kinh Tế” đã được biên soạn, cập nhật chính sách, pháp luật mới nhất.

Với đối ngũ tác giả bao gồm các giảng viên có kinh nghiệm của Trường đại học luật Hà Nội, cuốn sách là tài liệu đáng tin cậy cho doanh nhân, nhà quản lý, các cơ sở đào tạo và bạn đọc quan tâm đến các vấn đề cơ bản của Luật Kinh Tế.

TẢI FILE SÁCH PDF TẠI: SÁCH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN KHẢO (TS. NGUYỄN THỊ DUNG VÀ TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI)

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: chúng tôi chúng tôi chúng tôi www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666 – 0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat: https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Điểm Chuẩn Kinh Tế Luật Uel Năm 2022 Sẽ Tăng Bao Nhiêu So Với 2022?

Ngành Luật Kinh Tế: Tấm Khiên Pháp Lý Trên Thương Trường

Chủ Thể Của Luật Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Ngành Luật Kinh Tế Là Gì ? Ngành Luật Kinh Tế Học Những Gì ?

Ngành Luật Kinh Tế Lấy Bao Nhiêu Điểm?

🌟 Home
🌟 Top