Top 12 # Xem Nhiều Nhất Luật Kinh Doanh Ueh / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Athena4me.com

Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh / 2023

Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Hộ Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh, Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Quán Lý Dự án Đầu Tư Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Về ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Tiểu Luận Mô Hình Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Về Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữa, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Tiểu Luận Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, ài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Nhập Môn Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp, Luận án Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng, Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp 2014, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tré, Các Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1 Hubt, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Hubt, Tiểu Luận Luật Hình Sự Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3 Hubt, Tiêu Chí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ở Việt Nam Về Vốn Đăng Kí Kinh Doanh Là, Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Tiêu Chí Kinh Doanh, Tiểu Lập Cấm Kinh Doanh Mại Dâm, Tiểu Luận Vai Trò Của Kinh Tế Thị Trường Đối Với Việc Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Các Tiêu Chí Đánh Giá ý Tưởng Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh, Luận Văn Kinh Doanh, Luận Văn Dự án Kinh Doanh, Luận Văn Lý Luận Về Tiêu Thụ Khoáng Sản Trong Các Doanh Nghiệp, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh, Tiêu Chí Đánh Giá Nhân Viên Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Luận Văn ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tham Luận Kinh Doanh, Luận Văn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Tham Luận Về Kinh Doanh, Luận Văn Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Tham Luận Kinh Doanh, Luận án Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Bài Thảo Luận Văn Hóa Kinh Doanh, Luận Văn Quản Lý Kinh Doanh, Bài Thảo Luận Tâm Lý Kinh Doanh, Tham Luận Kinh Doanh, Kế Hoạch Kinh Doanh Hang Tiêu Dùng Nhanh, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm,

Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Hộ Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh, Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Quán Lý Dự án Đầu Tư Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Về ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận ý Tưởng Kinh Doanh, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Tiểu Luận Mô Hình Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bài Tiểu Luận Về Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữa, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Tiểu Luận Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Tiểu Luận Kế Hoạch Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, ài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Bài Tiểu Luận Nhập Môn Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp, Luận án Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng, Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp 2014, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tré, Các Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1 Hubt, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Hubt, Tiểu Luận Luật Hình Sự Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3 Hubt, Tiêu Chí Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ ở Việt Nam Về Vốn Đăng Kí Kinh Doanh Là, Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh,

Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Ueh Đh Kinh Tế / 2023

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM “ĐĂNG KÝ” OR “SUBSCIREBE” KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Câu 1. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:

Do nhân dân bầu

Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước

Do Chủ tịch nước giới thiệu

Do Chính phủ bầu

Câu 2. Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải: Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Câu 3. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam:

Đại từ nhân xưng “các ông” trong câu nói trên muốn chỉ ai?:

Câu 4. Trong Tuyên ngôn ĐCS của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định”.

Các nhà làm luật B. Quốc hội, nghị viện

Nhà nước, giai cấp thống trị D. Chính phủ

Câu 5. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, thì:

Câu 6Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế . Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật:

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân

2 kiểu pháp luật B. 3 kiểu pháp luật

4 kiểu pháp luật D. 5 kiểu pháp luật

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Tọa Đàm Về Học Kỳ Doanh Nghiệp Tại Khoa Luật Ueh / 2023

Sáng ngày 16.7.2020, tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Luật tổ chức tọa đàm về Học kỳ doanh nghiệp, lần đầu tiên được triển khai tại khoa.

Tại tọa đàm, Khoa Luật được hân hạnh đón tiếp nhiều luật sư đến từ các công ty Luật danh tiếng, các thẩm phán, và các trưởng bộ phận pháp chế ở các doanh nghiệp, vốn là những nơi luôn có thiện chí thể hiện trách nhiệm xã hội, cùng với trường luật đào tạo ra những cử nhân có chất lượng.

TS. Dương Kim Thế Nguyên phát biểu: Nỗ lực trở thành nơi đào tạo tốt nhất về Luật Kinh doanh tại ngôi trường được xếp hạng là một trong 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới và trường số 1 đào tạo về kinh doanh tại Việt Nam được thực hiện nhất quán và xuyên suốt trong thời gian qua tại Khoa Luật – UEH. Đặc biệt, học kỳ doanh nghiệp là một nội dung mới nhất sẽ bắt đầu được UEH Law School thực hiện dưới hình thức gửi sinh viên năm cuối đến làm thực tập sinh như một nhân viên tại các công ty luật danh tiếng, các doanh nghiệp lớn, các tổ chức hành nghề luật.

Tại buổi tọa đàm, có rất nhiều ý kiến đóng góp đến từ các chuyên gia với tư cách như một nhà tuyển dụng. LS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, giám đốc bộ phận pháp chế ngân hàng Shinhan Bank băn khoăn về tên gọi học kỳ doanh nghiệp, liệu có bao trùm hết các môi trường làm việc của cử nhân luật hay không. Ở một góc độ khác, Tiến sĩ- Luật sư Châu Huy Quang (Managing Partner của tập đoàn Rajah& Tann LCT Lawyers) lại rất quan tâm về khả năng ngoại ngữ cũng như kỹ năng mềm của sinh viên thực tập, nếu thực tập sinh đáp ứng và hòa nhập tốt thì khả năng có thể tuyển dụng ngay sau đợt thực tập. Tuy nhiên, Luật sư Quang cho rằng thiết kế chương trình là 3 tháng, quá ngắn cho những đánh giá chính xác tiềm năng của một thực tập sinh.

Tiếp đó, LS. Nguyễn Thị Minh Huyền đến từ Công ty TNHH Luật Việt cho rằng những tiêu chí đánh giá của đơn vị thực tập đối với thực tập sinh có vẻ khá tham vọng, ví dụ tiêu chí hoàn thiện thương hiệu cá nhân. Cùng quan điểm, Bà Bùi Thị Minh Huệ, trưởng ban pháp chế Tổng công ty phát điện EVN GENCO3 cũng cho rằng bộ tiêu chí đánh giá có nhiều điểm quá sức của thực tập sinh, dẫn đến khả năng cơ quan thực tập đánh giá mang tính hình thức.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước, giám đốc và Luật sư điều hành công ty luật Phước và Các Đồng Sự cũng bày tỏ sự quan tâm đến mô hình học kỳ doanh nghiệp đang triển khai. Ông cho rằng bản thân các doanh nghiệp, các law firm vẫn luôn sẵn lòng đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo các vấn đề về kỹ năng chuyên nghiệp, vốn là thứ sinh viên rất cần trong trang bị hành trang vào đời. Luật sư Phước cũng cho rằng cần kéo dài thời gian của học kỳ doanh nghiệp hơn nữa, và về phía nhà trường cũng có trách nhiệm trong việc trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản như quản trị thời gian, quản trị bản thân hay làm việc nhóm, trước khi đưa các em vào môi trường của học kỳ doanh nghiệp.

Ngoài ra, đa số các luật sư đại diện cho các hãng luật đều nêu quan điểm về mối quan hệ hợp tác giữa công ty luật hay doanh nghiệp nói chung, với đào tạo của nhà trường và mong đợi có những ràng buộc rõ ràng và cụ thể hơn, như ký kết các bản ghi nhớ hợp tác hoặc hợp đồng cộng tác. Tất cả đại biểu tham dự đều cùng chung mong muốn việc triển khai học kỳ doanh nghiệp sau đây sẽ đi vào thực chất, trang bị cho sinh viên trong chuyên ngành luật kinh doanh những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Khoa Luật trân trọng cảm ơn quý đại biểu đã đến tham dự tọa đàm, chúng tôi luôn nhận thức rõ, việc đào tạo sinh viên luật luôn cần phải gắn với môi trường nghề nghiệp thực tiễn mà trong đó rất cần sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp.

Một số hình ảnh của tọa đàm

Ueh Là Trường Gì? Cơ Hội Việc Làm Của Sinh Viên Trường Ueh / 2023

Việc làm Kế toán – Kiểm toán

“UEH” là viết tắt của “University of Economics Ho Chi Minh City” – là trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các ngành về kinh tế tại Việt Nam. Đây là một trong những trường công lập trọng điểm của Việt Nam và được xếp vào top các trường đứng đầu thế giới về chuyên ngành kinh tế. Trường UEH được thành lập vào năm 1976, dựa trên cơ sở sát nhập của 3 trường đó là: trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học tài chính kế toán thành phố Hồ Chí Minh và khoa kinh tế thuộc trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 30 năm thành lập, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho gần 200.000 cử nhân, hơn 5000 thạc sĩ và gần 500 tiến sĩ ở các ngành khác nhau cũng như giữ mức ổn định khoảng 50.000 sinh viên/ năm.

UEH – Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao về ngành khoa học kinh tế – quản trị kinh doanh, đồng thời cũng chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự kiến đến năm 2020, đây sẽ là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về tư vấn khoa học kinh tế – quản trị kinh doanh uy tín, mang tầm cỡ châu lục.

2. Thông tin về trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2019

Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2019

Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (mã trường là KSA) có phương án tuyển sinh năm 2019 cho tất cả các ngành với chỉ tiêu tổng là 5000 sinh viên với nhiều phương thức khác nhau.

2.1.1. Phương thức xét tuyển thẳng cho tất cả các ngành

Chỉ tiêu đặt ra cho phương thức xét tuyển này chiếm 28% tổng chỉ tiêu của cả trường. Trong đó cụ thể là:

– Đối tượng xét tuyển:

+ Xét tuyển các thí sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

+ Xét tuyển những thí sinh có giải thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố (giải nhất, nhì, ba) theo những yêu cầu sau:

* Thí sinh có môn đạt giải nằm trong tổ hợp các môn để xét tuyển đại học chính quy 2019 của trường.

* Tổng điểm trung bình học lực của 3 năm THPT phải đạt loại khá trở lên.

* Thí sinh phải có điểm trung bình môn tiếng Anh năm lớp 12 đạt từ 6,5 điểm trở lên.

+ Xét tuyển đối với những thí sinh đạt loại giỏi cả 3 năm THPT của tất cả các trường trên cả nước và có điểm môn tiếng Anh trung bình lớp 12 đạt 8,0 trở lên.

+ Các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến thời điểm nộp hồ sơ), trong đó với IELTS đạt 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 60 điểm trở lên. Bên cạnh đó, điểm trung bình 3 năm THPT cũng phải đạt loại khá trở lên.

– Nguyên tắc để xét tuyển giữa các đối tượng đó là xét ưu tiên cho các đối tượng từ 1 – 4 và các thí sinh đăng ký 1 nguyện vọng cho đối tượng cao nhất. Trong đó, cụ thể từng đối tượng sẽ xét tuyển theo nguyên tắc khác nhau:

+ Đối tượng đầu tiên: xét tuyển theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo.

+ Đối tượng 2 và 3 sẽ xét tuyển theo thứ tự:

* Theo thứ tự thí sinh đạt giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố ( dành cho đối tượng 2).

* Theo điểm trung bình học lực năm lớp 12 đến lớp 10.

* Xét tuyển theo điểm trung bình môn Toán lớp 12.

* Xét tuyển theo điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12.

+ Đối tượng 4 sẽ xét tuyển theo thứ tự:

* Xét theo điểm thi IELTS hoặc TOEFL iBT.

* Xét theo điểm trung bình học lực năm lớp 12 đến lớp 10.

* Xét tuyển theo điểm trung bình môn Toán năm lớp 12.

2.1.2. Phương thức xét tuyển thẳng vào chương trình cử nhân tài năng

Với phương thức xét tuyển này, đối tượng là những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn và đạt IELTS từ 6,0 trở lên hay TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên, thêm vào đó là điểm trung bình học lực của 3 năm THPT đạt loại khá trở lên.

Nguyên tắc để xét tuyển theo phương thức này là theo thứ tự:

– Xét theo điểm IELTS hoặc TOEFL iBT.

– Xét theo điểm trung bình học lực lớp 12 đến lớp 10.

– Xét theo điểm trung bình của môn Toán năm lớp 12.

Và chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này chỉ chiếm 2% trong tổng chỉ tiêu của cả trường.

2.1.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2019

Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đây là phương thức xét tuyển chủ yếu ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng hiện nay theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với phương thức này, nhà trường tuyển đến 70% sinh viên trong tổng số chỉ tiêu đặt ra của trường. Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hay các bằng cấp tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tham gia kỳ thi THPT quốc gia đều đủ điều kiện tham gia đăng ký nộp hồ sơ ứng tuyển.

Nguyên tắc để xét tuyển đối với phương thức này là:

– Xét theo điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành xét tuyển bằng nhau đối với những tổ hợp bài thi, môn thi.

– Xét tuyển điểm tổng của các môn thi, bài thi theo thang điểm 10 và điểm công ưu tiên theo từng khu vực, đối tượng khác nhau và sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy chế của tuyển sinh đại học chính quy.

– Đối với từng ngành khác nhau, thí sinh sẽ được xét tuyển một cách công bằng, bình đẳng theo kết quả thi có được.

– Nếu các thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng rồi thì sẽ không xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo nữa.

– Đối với trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ( UEH) chỉ sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, không chấp nhận những trường hợp miễn thi môn tiếng Anh hay sử dụng điểm thi bảo lưu từ những năm trước.

Tiêu chí phụ để xét tuyển đó là: các thí sinh khi có số điểm bằng nhau ở cuối danh sách và đã vượt chỉ tiêu thì trường sẽ xét theo kết quả của môn Toán, sau đó đến môn tiếng Anh và cuối cùng là theo thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

2.2. Điểm chuẩn đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 2019

Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2019 hệ chính quy của tất cả các ngành theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

– Ngành kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 25,1 điểm

– Ngành Marketing với điểm chuẩn là 24,9 điểm

– Ngành ngôn ngữ Anh: 24,55 điểm

– Ngành quản trị khách sạn: 24,4, điểm

– Ngành kinh doanh thương mại: 24,4 điểm

– Ngành quản trị kinh doanh: 24,25 điểm

– Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 23,9 điểm

– Ngành kinh tế: 23,3 điểm

– Ngành hệ thống thông tin quản lý: 23,25 điểm

– Ngành tài chính ngân hàng: 23,1 điểm

– Ngành luật: 23 điểm

– Ngành kế toán: 22,9 điểm

– Ngành kỹ thuật phần mềm: 22,51 điểm

– Ngành toán kinh tế: 21,83 điểm

– Ngành thống kê kinh tế: 21,81 điểm

– Chuyên ngành quản trị bệnh viện: 21,8 điểm

– Ngành quản lý công: 21,6 điểm

2.3. Học phí trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Học phí trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Học phí của trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 đối với từng chương trình đào tạo và từng chuyên ngành là khác nhau. Cụ thể là:

– Đối với chương trình đào tạo đại trà, học phí là 585.000 đồng/ tín chỉ. Theo đó, tổng học phí cả năm khoảng 18.500.000 đồng.

– Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí một năm tính đến thời điểm hiện tại của các ngành là:

+ Ngành quản trị: 32.000.000 đồng

+ Ngành kinh doanh quốc tế: 36.500.000 đồng

+ Ngành tài chính: 32.000.000 đồng

+ Ngành ngân hàng: 32.000.000 đồng

+ Ngành kế toán doanh nghiệp: 35.000.000 đồng

+ Ngành ngoại thương: 36.500.000 đồng

+ Ngành kiểm toán: 35.000.000 đồng

+ Ngành kinh doanh thương mại: 36.500.000 đồng

+ Ngành marketing: 36.500.000 đồng

+ Ngành luật kinh doanh: 35.000.000 đồng

Các ngành trên nếu học và giảng dạy bằng tiếng Anh thì học phí mỗi năm sẽ là 40.000.000 đồng

3. Cơ hội việc làm của sinh viên UEH

Ngày nay, cơ hội việc làm các ngành thuộc nhóm kinh tế đang được đánh giá là khá khả quan, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp từ những trường đại học có uy tín và chất lượng có như trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thực tế cho thấy, nền kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu nguồn nhân lực cũng ngày càng tăng lên. Nhất là trong những ngành kinh tế thì yêu cầu về nhân lực trình độ cao là điều tất yếu. Thêm vào đó là sự ra đời của hàng loạt những tập đoàn, công ty, doanh nghiệp lớn kinh doanh về nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, cơ hội mở ra đối với sinh viên trường UEH là vô cùng lớn.

Cơ hội việc làm của sinh viên UEH rộng mở

Ngoài ra, nhà trường cũng không ngừng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, công ty, tổ chức nhiều chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí, công ty uy tín. Sinh viên sau khi tốt nghiệp các chuyên ngành có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau và lĩnh vực đa dạng như quản trị kinh doanh, kế toán, marketing, tài chính ngân hàng, luật,…. đều là những nghề không thể thiếu ở bất cứ các doanh nghiệp, công ty nào. Đặc biệt, đây là trường đào tạo cũng như yêu cầu cao về trình độ tiếng Anh của sinh viên, do đó khi ra trường, với khả năng tiếng Anh tốt sẽ là một lợi thế lớn và giúp họ có thể dễ dàng xin được rất nhiều vị trí công việc cao với mức lương hấp dẫn.