Top 8 # Xem Nhiều Nhất Luật An Toàn Giao Thông Và Xử Phạt Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Vi Phạm An Toàn Giao Thông Và Hình Thức Xử Phạt

Theo quy định tại Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính về nguyên tắc xử phạt như sau:

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính bao gồm:

a) Cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng quy định tại các điều 90, 92, 94 và 96 của Luật này;

b) Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải được tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Nghị Định Xử Phạt Giao Thông

Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Số 83 Xử Phạt Về Viễn Thông, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đư, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Trong Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông 2020, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Phat Trien Duoc Chuong Trinh Mon Hoc Hoat Dong Giao Duc Trong Cac Co So Giao Duc Pho Thong, Hệ Thống Phát Hiện Sự Cố Giao Thông Tự Động, Thông Tư 183/2017 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Luật Giao Thông Bị Phạt, Luật Giao Thông Và Mức Xử Phạt, Các Mức Phạt Giao Thông 2017, Bộ Luật Xử Phạt Giao Thông, Luật Giao Thông Phạt, Luật Giao Thông Và Các Mức Phạt, Luật Giao Thông Và Mức Phạt, Đề án Phát Triển Giao Thông, Luật Giao Thông Xử Phạt, Nghi Lễ Phật Giáo, Đơn Xin Giảm Nhẹ Mức Phạt Vi Phạm Giao Thông, Mau ủy Quyền Nop Phat Vi Pham Giao Thông, Biên Bản Phạt Vi Phạm Giao Thông, Luật Giao Thông Phạt Tiền, Luật Giao Thông Phạt Rượu Bia, ủy Quyền Nộp Phạt Vi Phạm Giao Thông, Đơn Xin Giảm Tiền Phạt Giao Thông, Biểu Phí Phạt Vi Phạm Giao Thông, Đóng Phạt Vi Phạm Giao Thông, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt Giao Thông, Luật Giao Thông Phạt Xe Chính Chủ, Luật Giao Thông Phạt Nồng Độ Cồn, Mẫu Giấy ủy Quyền Nộp Phạt Vi Phạm Giao Thông, Phat Tien Trai Luat Giao Thong, Giấy ủy Quyền Nộp Phạt Vi Phạm Giao Thông, Thông Báo Tuyển Sinh Học Viện Phật Giáo, Luật Giao Thông Phạt Xe Không Chính Chủ, Bảng Giá Phạt Vi Phạm Giao Thông 2017, Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Phạt Giao Thông, Luật Giao Thông Phạt Nồng Độ Cồn 2020, Luật Giao Thông Xe Không Chính Chủ Phạt Bao Nhiêu, Sử Dụng Rượu Bia Khi Lái Xe, Nếu Bị Phát Hiện Khi Chưa Gây Tai Nạn Giao Thông Thì Bị Xử Lý, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Đóng Phạt Vi Phạm Giao Thông, Thông Tư Quy Định Về Xử Phạt Hóa Đơn Chứng Từ, Lời Phát Biểu Chia Tay Giáo Viên Nghỉ Hưu, Xử Phạt Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Về Hóa Đơn, Mức Phạt Nghị Định 100, Nghị Định Xử Phạt Đất Đai, Nghị Định Xử Phạt, Không Chấp Hành Luật Giao Thông Phạt Bao Nhiêu, Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên Phổ Thông Ngành Ngữ Văn, Luật Giao Thông Uống Rượu Bia Phạt Bao Nhiêu Tiền, Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Của Lễ Hội Đình Trong, Nghị Định Xử Phạt Về Môi Trường, Nghị Định Phát Triển Đô Thị,

Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Số 83 Xử Phạt Về Viễn Thông, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đư, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Trong Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông 2020, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Phat Trien Duoc Chuong Trinh Mon Hoc Hoat Dong Giao Duc Trong Cac Co So Giao Duc Pho Thong, Hệ Thống Phát Hiện Sự Cố Giao Thông Tự Động,

Ra Quyết Định Xử Phạt 850 Trường Hợp Vi Phạm Trật Tự An Toàn Giao Thông

Từ ngày 11 đến 17-4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông , làm 1 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 91 , thuộc khóm Đông Thịnh 2 , phường Mỹ Phước ( TP. Long Xuyên ). Trần Thị Nở (sinh năm 1993, thường trú ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67S1-2023 lưu thông hướng Cần Thơ – Long Xuyên, khi đến khu vực khóm Đông Thịnh 2 đã va chạm với người đàn ông (không rõ họ tên) đi bộ qua đường từ lề phải sang lề trái theo hướng xe chạy, sau đó người này tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Cùng thời gian trên, các ngành chức năng tỉnh đã tổ chức 262 ca tuần tra, kiểm soát, ra quyết định xử phạt hành chính 850 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông , tạm giữ 108 phương tiện, tước 31 giấy phép lái xe .

Tin, ảnh: K.K

CSGT khuyên người dân nộp phạt online để giãn cách xã hội

Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân sử dụng các dịch vụ như: Thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thu nộp hộ tiền xử phạt vi phạm hành chính, chuyển trả giấy tờ bị tạm giữ và giấy chứng nhận đăng ký xe qua bưu điện… để hạn chế người dân đi lại hoặc đến trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông.

Lực lượng chức năng ở các chốt tại cửa ngõ Thủ đô đồng loạt kiểm tra y tế tất cả phương tiện ra vào nhằm ngăn chặn dịch bệnh

Khuyến khích người dân đến đăng ký xe, xử lý vi phạm hành chính… khi thật sự cấp bách. Tuyên truyền, vận động nhân dân nếu chưa cần thiết thì đến làm thủ tục sau.

Trong trường hợp người dân vẫn đến làm thủ tục thì các đơn vị thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận để người dân liên hệ sắp xếp thời gian đến giải quyết; đảm bảo không để tập trung đông người, giữ đúng khoảng cách và giải quyết 1 người/lần.

Cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp dân phải mở sổ theo dõi hoạt động ra vào cơ quan, đơn vị; yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp lây nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 để có phương án ứng phó.

Lực lượng CSGT tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động, chỉ xử lý vi phạm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa đến an toàn giao thông như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn…

Kịp thời phát hiện, đấu tranh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, nhất là buôn bán, vận chuyển trái phép các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Xử lý vi phạm phải kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội, hạn chế tối đa việc di chuyển, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

Quá trình kiểm tra, xử lý, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế về việc phòng ngừa dịch bệnh.

Đình Hiếu

Bộ Tài chính: Toàn bộ số tiền thu từ phạt vi phạm giao thông sẽ nộp vào ngân sách nhà nước Bộ Tài chính cho biết quy định công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông được trích 70% tiền phạt đã hết hiệu lực, do vậy tất cả tiền thu từ phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách. Cũng theo Bộ…

Xử Phạt Hành Vi Lấn Chiếm Đất Hành Lang An Toàn Giao Thông Để Trồng Cây

Xử phạt hành vi lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông để trồng cây? Gia đình tôi lấn đất của hành lang an toàn đường bộ để trồng một số cây trồng ăn quả hằng năm. Gia đình tôi đã sử dụng phần đất đó được khoảng 1 năm nay mà không có vấn đề gì. Gần đây gia đình hàng xóm khiếu nại gia đình tôi lấn chiếm đất công và UBND xã đã xuống kiểm tra và xử phạt hành chính của gia đình tôi theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Cho tôi hỏi việc xử phạt này có đúng không?

Căn cứ theo quy định Điểm a, Khoản Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định như sau:

“Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông;

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông thì bị phạt tiền từ năm 300.000 đồng đến 400.000 đồng đồng thời phải di dời cây trồng trái phép.

Đối chiếu với trường hợp của gia đình thì gia đình bạn lấn đất của hành lang an toàn đường bộ để trồng một số cây trồng ăn quả hằng năm thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Việc UBND xã xử phạt hành vi lấn chiếm đất hành lang giao thông để trồng cây ăn quả hàng năm của bạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP là không đúng quy định của pháp luật.

Quy định về xử phạt đối với hành vi sử dụng đất sai mục đích

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề xử phạt hành vi lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông để trồng cây; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.