Top 2 # Xem Nhiều Nhất Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 09 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09

Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 TlĐ-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Về Tiếp Xúc Cử Tri, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005, Nghi Quyet Lien Tich So 01/1999 Bca- Hoi Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch 03 2010, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02 Ngày 13/5/2011, Báo Cáo Tham Luận Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch 02/nqlt-tlĐ-nn&ptnt, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001 Nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca Hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccbvn, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Về Phòng Chống Ma Túy, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2002/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Về Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014/nqlt-cp-ubtưmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308/nqlt-1999, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02 Nqlt Mttw-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Số 15/nqlt/cp-tandtc-vksndtc, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2008/nqlt-blĐtbxh-bca, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttq, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/ Bca- Hccb Việt Nam, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca – Hccb Giữa Bộ …, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Thẩm Quyền Ban Hành Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005/nqlt-hon-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12 2008 Nqlt BgdĐt TwĐtn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2004/nqlt-mttq-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999 Giữa Bộ Công An Với Hội Ccb Việt Nam, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2008/nqlt-tưĐtn-btnmt, Văn Bản Số 4089/bgdĐt-tccb Về Hướng Dẫn Thực Hiện Thông Tư Liên Tịch Số 35/2006/ttlt-bgdĐt-bnv Về Vi, Thực Hiện Theo Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15-4-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng,

Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 TlĐ-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Của Chính Phủ,

Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/Nqlt

Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttqvn Của Chính Phủ Và ủy Ban Trung ư, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2002/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 02/nqlt-tlĐ-nn&ptnt, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001 Nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2008/nqlt-blĐtbxh-bca, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttq, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02 Nqlt Mttw-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308/nqlt-1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 15/nqlt/cp-tandtc-vksndtc, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014/nqlt-cp-ubtưmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005/nqlt-hon-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2008/nqlt-tưĐtn-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2004/nqlt-mttq-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12 2008 Nqlt BgdĐt TwĐtn, Tờ Trình Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Liên Tịch Số 06/2004/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999/nqlt- Bca- Hccb,ngày 17/11/1999, Ghi-quyet-lien-tich-01-1999-nqlt-bca-hccb, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 03 2010, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 TlĐ-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308, Nghi Quyet Lien Tich So 01/1999 Bca- Hoi Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Nghị Quyết Liên Tịch Về Tiếp Xúc Cử Tri, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2001, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02 Ngày 13/5/2011, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tham Luận Nghị Quyết Liên Tịch 01, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccbvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca Hccb, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Về Phòng Chống Ma Túy, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca – Hccb Giữa Bộ …, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/ Bca- Hccb Việt Nam, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch, Thẩm Quyền Ban Hành Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Về Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999 Giữa Bộ Công An Với Hội Ccb Việt Nam, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu,

Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttqvn Của Chính Phủ Và ủy Ban Trung ư, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2002/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 02/nqlt-tlĐ-nn&ptnt, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001 Nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2008/nqlt-blĐtbxh-bca, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt-cp-ubtwmttq, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02 Nqlt Mttw-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308/nqlt-1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 15/nqlt/cp-tandtc-vksndtc, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999/nqlt/bca-hccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014/nqlt-cp-ubtưmttqvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005/nqlt-hon-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2008/nqlt-tưĐtn-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2004/nqlt-mttq-btnmt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12 2008 Nqlt BgdĐt TwĐtn, Tờ Trình Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Liên Tịch Số 06/2004/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999/nqlt- Bca- Hccb,ngày 17/11/1999, Ghi-quyet-lien-tich-01-1999-nqlt-bca-hccb, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006,

Thực Hiện Nghị Quyết Số 09

Sau 5 năm (2014-2018) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU (NQ số 09) ngày 4 -11-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020, cho thấy công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc thực hiện các mục tiêu của nghị quyết trong thời gian tới vẫn còn những vấn đề cần được các sở, ngành, các địa phương quan tâm.

5 năm thực hiện NQ số 09, các sở, ban, ngành của tỉnh, đã tập trung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền núi của tỉnh. Các huyện miền núi tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện, của xã. Huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh để đầu tư phát triển sản xuất nhằm cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 8.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở khu vực miền núi của tỉnh; cơ cấu nguồn vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư nước ngoài và các thành phần kinh tế. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa… đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, như: Đường nối các huyện miền núi phía Tây của tỉnh, đường giao thông từ bản NaTao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh (Mường Lát), đường Hồi Xuân – Tén Tằn (Quốc lộ 15C); các tuyến Quốc lộ 217, 47…; các nhà máy thủy điệnTrung Sơn, Bá Thước 1 và Bá Thước 2, Xuân Minh. Đồng thời, đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình nhiều công trình thủy lợi. Đến nay, có 196/196 xã được dùng điện lưới quốc gia và có điện thoại; 100% trung tâm huyện lỵ và các xã có mạng truyền dẫn cáp quang và được phủ sóng thông tin di động.

Nhìn chung, tình hình kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào được cải thiện rõ rệt, người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường và củng cố. Nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm cho lao động được quan tâm giải quyết. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố, đội ngũ cán bộ là người dân tộc được quan tâm đào tạo bồi dưỡng; an ninh trật tự trên vùng dân tộc và miền núi được giữ vững, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo. Tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần bình quân chung toàn tỉnh, trong đó 7 huyện nghèo cao gấp 2,1 lần bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,5% (giai đoạn 2013-2015) và giảm 4,45% (giai đoạn 2016-2018); thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm 2013 và tăng 1,25% so với năm 2015; đến nay huyện Như Xuân thoát khỏi diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; có 17,4% xã đặc biệt khó khăn và 8,12% thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định; có 33 xã và 35 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện NQ số 09 vẫn còn những vấn đề quan tâm, cần có giải pháp khắc phục có hiệu quả. Đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, hằng năm tỷ lệ giảm bảo đảm theo mục tiêu NQ số 09, nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao (gấp 2,15 lần so với toàn tỉnh). Còn 3 huyện chưa đạt chỉ tiêu giảm nghèo, 2 huyện chưa đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018; nguy cơ tái nghèo còn cao, hộ nghèo mới phát sinh theo tiêu chí đa chiều cao, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi còn khó khăn. Nguồn lực thực hiện các chương trình giảm nghèo hạn chế nhưng đầu tư còn dàn trải, lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư chưa hợp lý, một số công trình hiệu quả thấp; chưa thực sự phát huy và huy động được sức mạnh tổng hợp để giảm nghèo. Việc lồng ghép các nguồn vốn các dự án phát triển sản xuất của chương trình giảm nghèo với nhau chưa đạt hiệu quả cao; nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất sử dụng hiệu quả thấp. Thực hiện hỗ trợ giống cây, giống con chưa gắn với tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Một số mô hình phát triển sản xuất thành công nhưng việc nhân rộng còn hạn chế. Một số cơ chế, chính sách về phát triển sản xuất; xóa đói, giảm nghèo thực hiện chưa linh hoạt, chưa sát, chưa phù hợp với một số địa phương… Nhiều nơi tập quán còn lạc hậu; tình hình hoạt động tôn giáo, nghiện ma túy, tệ nạn xã hội…, đang còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi.

Xuân Hùng

10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”…

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, từ năm 2004 đến nay, tổ chức các cấp hội cựu chiến binh (CCB) ngày càng được mở rộng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục thế hệ trẻ.

Cựu chiến binh chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cà phê

Với truyền thống tự lực, tự cường, các hội viên CCB trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. CCB Đoàn Ngọc Mỹ ở xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) là thương binh, nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, ông đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiện tại, gia đình ông đã xây dựng được một trang trại gồm 80 ha cà phê, 2 ha tiêu, 3 ha sầu riêng, đồng thời thành lập công ty thương mại kinh doanh xăng dầu kiêm vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản. Bên cạnh đó, ông còn là một trong những người luôn tiên phong trong việc đóng góp cho các hoạt động từ thiện và giúp đỡ hội viên, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo về mua bán phân bón, vật tư trả chậm trên địa bàn không tính lãi.

Còn CCB Đinh Xuân Mạnh ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức An (Đắk Song), từ thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, nhưng bằng bản lĩnh của người lính Cụ Hồ cộng với tính cần cù, chịu khó, sau 21 năm “vừa làm vừa tích lũy mở rộng”, gia đình ông đã phát triển thành công mô hình vườn, ao, chuồng với diện tích gần 16 ha gồm cà phê, cây keo, bạch đàn, chăn nuôi bò, các loại cá…

Điều đáng nói, từ mô hình này, ông đã có nguồn vốn cho các hộ khó khăn vay 20 triệu đồng không tính lãi và tự bỏ tiền để đào đắp con đường dài 1 km trị giá 30 triệu đồng phục vụ cho bà con trên địa bàn.

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh thì hiện nay, toàn tỉnh đã có 2.565 hội viên đạt mức sống giàu (chiếm 19%), 4.200 hội viên khá (chiếm 32%), 5.677 hội viên trung bình (chiếm 43%), 67 hội viên nghèo (chiếm 6%). Điều đáng nói là không chỉ làm giàu cho bản thân, các hội viên CCB còn nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái” giúp hội viên nghèo với nhiều hình thức khác nhau.

Thông qua nguồn quỹ đồng đội do hội viên đóng góp, các cấp hội đã giúp hàng ngàn lượt hội viên vay sản xuất không tính lãi trên 9,3 tỷ đồng; 11.029 hộ hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách-Xã hội với tổng dư nợ trên 254 tỷ đồng. Hoạt động tình nghĩa trong tổ chức hội đã được mở rộng và phát triển thành phong trào rộng rãi, tạo sự kết nối, đồng thuận giữa các thế hệ CCB. Từ năm 2004 đến nay, các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng được 37 căn nhà “nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo.

Không chỉ nỗ lực làm giàu, tham gia xây dựng địa phương phát triển, các cấp hội CCB trong tỉnh còn thường xuyên phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phù hợp và thiết thực. Cùng với việc vận động con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, các gia đình CCB còn cam kết không có con em vi phạm pháp luật và các loại tệ nạn xã hội, tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

CCB các huyện, thị xã còn là lực lượng chủ chốt tham gia vào các đội, nhóm văn nghệ tuyên truyền pháp luật, phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình ở địa phương, nên thông qua những buổi tuyên truyền, Hội đã vận động được nhiều đoàn viên, thanh niên cùng tham gia, nhất là con em CCB. Việc tập hợp, vận động cựu quân nhân vào tổ chức sinh hoạt và tham gia các phong trào ở cơ sở đã được chú trọng.

Toàn tỉnh đã thành lập được 24 câu lạc bộ cựu quân nhân, với hơn 2.200 thành viên. Vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các cấp hội đều phối hợp với các tổ chức đoàn và trường học tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng của Đảng, quân đội và nhân dân ta trên tinh thần “nói với thanh niên và nghe thanh niên nói”, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hành quân về nguồn…

Theo Tỉnh ủy, từ nay đến năm 2020, để CCB phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình thì các cấp chính quyền có trách nhiệm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội tiếp cận với các chính sách ưu đãi người có công, vay vốn, giải quyết việc làm. Cùng với việc chỉ đạo Hội CCB vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền thì cấp ủy các cấp sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, hệ thống mặt trận thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh…

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

4,058