Top 21 # Xem Nhiều Nhất Hệ Thống Văn Bản Của Đảng / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Hệ Thống Các Văn Bản Của Quyết Định / 2023

Hệ thống các văn bản của Quyết định

Quyết định số: 14/2008/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Điều lệ trường mầm non.

Quyết định số: 51/2007/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT.

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số: 4056/QĐ-BGDĐT.

Quyết định số: 3382/QĐ-BGD&ĐT.

Về việc phê duyệt “Dự án ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2010”.

Quyết định số: 2861/2008/QĐ-TTCP.

Ban hành quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra.

Quyết định số: 2500/QĐ-BGDĐT.

Ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.

Quyết định số: 2278/2007/TT-TTCP.

Ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo.

Quyết định số: 698/QĐ-TTg.

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Quyết định số: 363/2005/QĐ-UBDT.

Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.

Quyết định số: 206/2003/QĐ-BTC.

Về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư số : 192/2004/QĐ-TTg.

Ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Quyết định số: 172/2006/QĐ-UBDT.

Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.

Quyết định số: 135/1998/QĐ-TTg.

Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, do ủy ban Dân tộc và Miền núi là cơ quan thường trực giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Quyết định số: 112/2007/QĐ-TTg.

Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời Thông tư sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Quyết định số: 69/2008/QĐ-TTg.

Về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Quyết định số: 62/2005/QĐ-TTg.

Về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Quyết định số: 61/1998/QĐ-BGD&ĐT.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông.

Quyết định số: 48 /2003/QĐ-BGD&ĐT

Về việc ban hành Quy định Mức chất lượng tối thiểu của các trường, điểm trường và lớp học ở tiểu học (thí điểm).

Quyết định số: 47/2007/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số: 41/2007/QĐ-BGDĐT.

Quyết định số: 41/2000/QĐ-BGDĐT.

Về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông.

Quyết định số: 37/2007/QĐ-BGD&ĐT.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo.

Quyết định số: 32/2008/QĐ-BTC.

Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định số: 30/2007/QĐ-TTg.

Quyết định số: 21-TTg.

Về chính sách đối với việc phát hành sách, báo, phim ảnh cho thiếu nhi.

Quyết định số: 20/2008/QĐ-BTTTT.

Quyết định số: 19/2008/QĐ-BTTTT.

Ban hành “Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”.

Quyết định số: 09/1998/QĐ-VPCP.

Ban hành quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Quyết định số: 08/2007/QĐ-BTTTT.

Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGD&ĐT.

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Quyết định số: 03/2003/QĐ-BGD&ĐT.

Về việc ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân của cơ quan

Bộ và các đơn vị, trường học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số: 01/2008/QĐ-UBDT.

Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Quyết định số: 36/2008/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Quyết định số: 32/2005/QĐ-BGD&ĐT.

Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Quyết định số: 31/2008/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Quyết định số: 27/2003/QĐ-TTg.

Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Quyết định số: 27/2001/QĐ-BGD&ĐT.

Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010).

Quyết định số: 16/2008/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

Quyết định số: 14/2007/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Quyết định số: 06/2008/QĐ-BNV.

Về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định số: 06/2006/QĐ-BNV.

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

Quyết định số: 05/2008/QĐ-BNV.

Quyết định số: 05/2007/QĐ-BNV.

Ban hành Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Quyết định số: 03/2007/QĐ-BNV.

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Quyết định số: 02/2008/QĐ-BGDĐT.

Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ hồ sơ về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục (11 văn bản)

Chỉ thị số: 46/2008/CT-BGDĐT.

Công văn 115-KTKĐCLGD

Công văn 140-KTKĐCLGD

Công văn 141-KTKĐCLGD

Công văn 4304-BGDDT-KTKDCLGD

Công văn 7880-BGDDT-KTKDCLGD

Công văn 9040-BGDDT- KTKĐCLGD

Quyết định số 04-2008

Quyết định số 80-2008

Quyết định số 83-2008

Thông tư số 12-2009

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật / 2023

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật – Thuế Giá Trị Gia Tăng:Cùng với các chính sách kinh tế, chính sách thuế cũng góp phần rất quan trọng trong quá trình hộp nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế đối ngoại với các nước, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.Ngày 10 tháng 5 năm 1997 Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng, từ đó đến nay Luật Thuế giá trị gia tăng cũng đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chính sách kinh tế hiện hành, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn Luật và ngày 9 tháng 4 năm 2007 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 32/2007/TT-BTC thay thế Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng.

Lời giới thiệu– Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 (đã cập nhật theo Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 và Luật số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật Thuế GTGT).– Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (đã cập nhật theo Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản I, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật thuế TTĐB)– Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.

Mời các bạn đón đọc.

Hệ Thống Văn Bản Nội Bộ Doanh Nghiệp / 2023

* Quy trình theo dơi, đo lường các quá trình* Quy trình thiết kể sản phẩm* Quy trình tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng* Qui trình sản xuất* Tiêu chuẩn chất lượng* Quy trình áp dụng kỹ thuật thống kê,* Qui trình trao đổi thong tin nội bộ* Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản p* Hướng dẫn công việc* Hướng dẫn vận hành* Bỉêu mẫu8. Quy trình kinh doanhVersion 1.0 Page 1 of 3Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN by Ngo QuangThuat* Sổ tay kinh doanh.* Quy chế tổ chức bộ phận kinh doanh* Các tài liệu hướng dẫn sản phẩm, catolo….* Quản lý ký kết hợp đồng* Quy trình bán hàng* Quản lý đại lý* Quy trình quản lý thông tin khách hàng* Quy định bảo hành sửa chữa sản phẩm * Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng* Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng* Hướng dẫn công việc* Bỉêu mẫu9. Quy trình nhân sự tổ chức* Sổ tay nhân sự* Sổ tay nhân viên* Quy đinh an toàn sức khoẻ * Quy trình về y tế.* Phòng cháy chữa cháy: * Quản trị tài sản: * Văn phòng phẩm * Quy định về an ninh * Vệ sinh lao động* Đánh giá công việc: * Đào tạo: * Quản lý kỷ luật. * Quy chế lương thưởng * Thăng tiến* Tuyển dụng: * Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc* Quy định chế độ báo cáo nội bộ * Quy định pḥòng gian bảo mật* Quy định quản lý thông tin * Quy định ra vào cổng của khách hàng* Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ* Hướng dẫn công việc* Bỉêu mẫu10. Quy trình tài chính kế toán.* Sổ tay tài chính kế toánVersion 1.0 Page 2 of 3Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN by Ngo QuangThuat* Quy chế tổ chức bộ phận kế toán* Quy chế tài chính * Quy định lập và lưa sổ sách kế toán * Quy định về chứng từ thanh toán * HDCV – Luân chuyển Chứng Từ * Hướgng dẫn công việc hạch toán * Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh * Quy trình quyết toán thuế VÁT * Mẫu kế hoạch tài chính tháng * Quy chế kiểm toán nội bộ * Hướng dẫn công việc* Bỉêu mẫu* Quy trình quản lý kho.Version 1.0 Page 3 of 3

Hệ Thống Các Văn Bản Về Cải Cách Hành Chính Của Tw / 2023

I. Văn bản của Đảng: ( Công tác lãnh đạo của Đảng)           

  1. Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành trung ương ( Tại Hội nghị lần thứ 5 Khóa X của đảng) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.           

  2. Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về Cải cách thủ tục hành chính trong đảng.           

  3. Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.      

 II. Văn bản của Chính phủ; Quốc hội: ( Công tác triển khai của Chính phủ; Quốc hội).            

1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. ( (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).          

2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.  3.. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg).            

4. Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.            

5. Nghị quyết 39/NQ-CP, ngày 14/10/2010 của Chính phủ  về triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 – 2020.            

6. Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.            

7. Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.            

8. Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.            

9. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.            

10. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát Thủ tục hành chính.            

11. Quyết định số 1294/QĐ-BNV, ngày 3/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương