Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9

--- Bài mới hơn ---

 • Cụ Thể Hóa Nội Dung Nghị Quyết Số 51, Chỉ Thị Số 12 Của Bộ Chính Trị
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23 Của Bộ Chính Trị (Khóa X): Hoạt Động Văn Học Nghệ Thuật Có Bước Phát Triển Quan Trọng
 • Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23
 • Trang Điện Tử Hội Văn Học Nghệ Thuật Đồng Tháp
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23 Của Bộ Chính Trị (Khóa X):sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23 Của Bộ Chính Trị (Khóa X)
 • Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Khóa Viii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2022, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội,

  Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Khóa Viii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2022 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Quán Triệt, Thực Hiện Nghiêm Túc Nghị Quyết 51
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xii)Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy
 • Toàn Văn Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Định Hướng Đầu Tư Nước Ngoài
 • Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Định Hướng Đầu Tư Nước Ngoài Đến Năm 2030
 • Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Đầu Tư Nước Ngoài
 • Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết 22 Của Bộ Chính Trị Đã Giải Đáp Hàng Loạt Câu Hỏi Lớn
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 24
 • Bảo Đảm Quyền Tự Do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Ở Việt Nam Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Hội Thảo Về Thể Chế Nghị Quyết Số 25
 • Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết 28, Nội Dung Nghi Quyết 09, Mọi Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 28, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết 765, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết Số 33, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị,

  Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết 28, Nội Dung Nghi Quyết 09, Mọi Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 28, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết 765, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết Số 33,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Chính Trị Ra Nghị Quyết Định Hướng Hợp Tác Fdi Đến 2030
 • Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị
 • Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Hội Thảo Về Thực Hiện Nghị Quyết 51
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 08
 • Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị
 • Bộ Chính Trị Ra Nghị Quyết Định Hướng Hợp Tác Fdi Đến 2030
 • Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị
 • Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết 22 Của Bộ Chính Trị Đã Giải Đáp Hàng Loạt Câu Hỏi Lớn
 • Qua 8 năm thực hiện, Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đã mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được tăng cường; hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên được nâng lên một bước. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, việc thực hiện Nghị quyết 51 cần giải quyết tốt những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

  Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (nay là Trung tướng) phát biểu chỉ đạoTọa đàm tại Quân khu 7. (Nguồn: qdnd.vn)

  Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là quân đội kiểu mới mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, Đảng ta luôn kiên định với những nguyên tắc cơ bản: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội”; “Xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội”; “Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) nhằm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân” . Đây là những nguyên tắc cơ bản trong cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Kiên định thực hiện những nguyên tắc đó là nhân tố giữ vai trò chủ đạo, quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta.

  Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Quân đội trong điều kiện mới, ngày 20-7-2005, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ra Nghị quyết 51-NQ/TW về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (Nghị quyết 51). Nghị quyết ra đời có ý nghĩa lịch sử, là kết quả của việc tổng kết sâu sắc thực tiễn 20 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa V) và kế thừa, phát triển truyền thống, kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội qua các thời kỳ; đánh dấu bước tiến trong tư duy lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong giai đoạn mới của cách mạng. Đây là công việc hệ trọng, bước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nhằm không ngừng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Thực hiện tốt Nghị quyết 51, suy đến cùng chính là sự bảo đảm chắc chắn để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trách nhiệm đó là của toàn Đảng, nhưng yếu tố then chốt bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực phụ thuộc trước hết vào sự giác ngộ chính trị, trách nhiệm và hành động của hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội. Mọi biểu hiện coi nhẹ hoặc buông lỏng trong thực hiện Nghị quyết 51 đều là sai lầm, dẫn đến làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, là vi phạm nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị.

  Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với sự kiên định nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị, ngày 17-11-2005, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ra Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW (Nghị quyết 513) lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 51. Các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan có thẩm quyền trong toàn quân đã quán triệt, nắm vững, thực hiện đúng phương châm của Nghị quyết 513: “Tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là về hệ thống thể chế và nhân sự cán bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết 51 bảo đảm đúng lộ trình; kịp thời điều chỉnh, ban hành hệ thống văn bản, nghị quyết, chỉ thị, điều lệnh, điều lệ, quy chế, quy định… để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, xác định biên chế, chức danh, tên gọi, lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ chính ủy, chính trị viên (CU,CTV) và cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn. Ngày 19-5-2006, chế độ CU,CTV theo Nghị quyết 51 chính thức được vận hành trong toàn quân. Trong quá trình thực hiện, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã coi trọng chỉ đạo các cấp sơ kết, rút kinh nghiệm; kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thụ kinh nghiệm với chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và giải quyết đúng đắn những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn. Đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt, nắm vững, tuân thủ nguyên tắc tập thể cấp ủy lãnh đạo toàn diện, người chỉ huy và CU,CTV phân công tổ chức thực hiện theo chức trách, nhằm bảo đảm quyền lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc về tập thể cấp ủy; quyền chỉ huy, chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cùng cấp về công tác quân sự thuộc người chỉ huy; chủ trì về chính trị, chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cùng cấp về CTĐ,CTCT thuộc CU,CTV; quan hệ giữa CU,CTV với người chỉ huy cùng cấp là quan hệ phối hợp công tác. Đồng thời, triển khai nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X, XI) về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết 51; tổng kết các nghị quyết về công tác giáo dục – đào tạo và công tác cán bộ; ra các nghị quyết và xây dựng đề án, quy chế, kế hoạch, xác định mô hình, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đến năm 2022, trong đó có đội ngũ CU,CTV và cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT.

  Chấp hành chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, toàn quân đang triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 từ năm 2005 đến nay. Bước đầu qua sơ kết ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị đều khẳng định, Nghị quyết 51 đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 51 của các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống các tổ chức trong Quân đội, nhất là tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị từng bước được hoàn thiện và vận hành đồng bộ theo cơ chế mới, phát huy tốt tác dụng. Sức mạnh lãnh đạo của các tổ chức đảng được tăng cường; hiệu lực của người chỉ huy được nâng cao; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì về chính trị từng bước được khẳng định rõ nét; hoạt động CTĐ,CTCT ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thực chất… Kết quả đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong toàn quân, có cả cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các cấp nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết 51 và các văn bản thể chế hóa để thực hiện Nghị quyết. Việc ban hành văn bản của cấp có thẩm quyền để thực hiện Nghị quyết có những điểm chưa rõ, chưa thống nhất, khó triển khai thực hiện, hoặc chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn, nhất là trong điều lệnh, điều lệ và một số quy chế, quy định, như: về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ chủ trì quân sự, chính trị; về biên chế chức danh, tên gọi CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và mô hình, cấp độ tổ chức cơ quan chính trị ở một số loại hình cơ quan, đơn vị; về xác định vai trò, phạm vi chủ trì về chính trị của bí thư đảng ủy và CU,CTV cơ quan quân sự địa phương các cấp; về công tác đào tạo đội ngũ CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và cơ cấu nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp trên, nhất là ở khối địa phương và doanh nghiệp… Mặt khác, nhiều nơi chưa cụ thể hóa và phân công rõ công việc giữa CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT với cấp phó của các chức danh đó, nên chưa phát huy hết khả năng, trách nhiệm của cấp phó trong thực hiện nhiệm vụ, v.v.

  Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quan tâm giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

  Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, học tập, nhằm tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện Nghị quyết 51 và hệ thống văn bản thi hành. Trong đó, chú trọng nâng cao giác ngộ chính trị, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của người chỉ huy và CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết các mối quan hệ công tác; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các sai phạm gây cản trở việc thực hiện Nghị quyết 51, làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hiệu lực của người chỉ huy và hiệu quả CTĐ,CTCT. Các đơn vị cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động của đơn vị.

  Hai là, các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể khắc phục những khuyết điểm, bất cập được chỉ ra qua sơ kết thực hiện Nghị quyết 51, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện Nghị quyết sát thực, hiệu quả. Để làm được điều đó, cần phát huy đầy đủ trách nhiệm của hệ thống cấp ủy, tổ chức chỉ huy, các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc thể chế hóa Nghị quyết 51 bằng hệ thống quy chế, quy định, điều lệnh, điều lệ và chính sách; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa cấp trưởng và cấp phó, để việc thực hiện Nghị quyết 51 bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; từng bước nghiên cứu, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và cấp phó của các chức danh đó thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Trong quá trình thực hiện, cần gắn thực hiện Nghị quyết 51 với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung xây dựng các tổ chức đảng, nhất là ở cơ quan chiến dịch, chiến lược, đơn vị chiến đấu, bảo đảm có sức chiến đấu cao, năng lực lãnh đạo toàn diện và tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên kiện toàn chặt chẽ tổ chức, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của từng cấp ủy, chi bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

  Ba là, chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh toàn diện. Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp ở các loại hình cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất, hợp lý, đồng bộ, ổn định lâu dài, đủ sức làm tròn vai trò tham mưu và tiến hành hiệu quả CTĐ,CTCT. Cơ quan chính trị cần phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực, giúp cấp ủy, người chỉ huy, CU,CTV chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và xây dựng Quân đội trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, kiến nghị điều chỉnh, giải quyết đúng đắn những vướng mắc nảy sinh. Nhằm phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, các cấp cần quán triệt, vận dụng thực hiện tốt Nghị quyết, Quy chế của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ giai đoạn 2013 – 2022 và những năm tiếp theo. Trước hết, cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có tính kế thừa vững chắc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT cả ở đơn vị chủ lực, địa phương, Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp và đơn vị đặc thù có số lượng hợp lý, cơ cấu cân đối, đồng bộ, chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 51.

  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội theo Nghị quyết 51 là công việc hệ trọng, nhằm không ngừng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Nắm vững, thực hiện tốt những giải pháp trên là thiết thực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 51 trong thực tế. Điều đó phụ thuộc trước hết và có tính quyết định vào sự giác ngộ, quyết tâm hành động của từng cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và cơ quan chính trị các cấp.

  Trung tướng NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Cục trưởng Cục Tổ chức

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Thảo Về Thực Hiện Nghị Quyết 51
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 08
 • Đồng Nai Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Du Lịch Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Hà Nội Quán Triệt Nghị Quyết 08
 • Diện Mạo Mới Của Du Lịch Việt Nam Sau Gần 3 Năm Triển Khai Nghị Quyết 08
 • Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix
 • Báo Thái Nguyên Điện Tử
 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq
 • Tạo Động Lực Mới Trong Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Huyện Ủy Sông Lô: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 41
 • Sáng 16-10, tại TP Hạ Long, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

  Đến dự có Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư Lệnh BĐBP Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

  Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác từ đó rà soát đội ngũ cán bộ chính trị để luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm các chức danh chính trị viên, chính trị viên phó cho các đơn vị trực thuộc, xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính ủy, chính trị viên và chỉ huy cùng cấp… Nhờ đó đã làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị được khẳng định rõ hơn, toàn diện hơn; các kế hoạch, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Nhất là đội ngũ cán bộ chính trị được phát triển cả về số lượng và chất lượng, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà BĐBP tỉnh đạt được trong 8 năm qua, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Kết quả đó đã tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế.

  Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho CBCS nhận thức sâu sắc hơn nữa tinh thần của Nghị quyết 51; cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác tổ chức, công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sơ Kết 7 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Sơ Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix Và Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Sơ Kết 8 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Hướng Dẫn Triển Khai Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Văn Hóa
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Sơ Kết 8 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix Và Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Sơ Kết 7 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix
 • Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix
 • Báo Thái Nguyên Điện Tử
 • Ngày 19/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”…

  Ngày 19/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”. Đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

  Đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì và phát biểu tại hội nghị

  Theo đánh giá tại hội nghị thì trong 8 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 51 cụ thể như đã kiện toàn, bổ sung, tổ chức biên chế, sắp xếp, bố trí cán bộ đúng chức danh chính ủy, chính trị viên được thực hiện đầy đủ.

  Đội ngũ chính ủy, chính trị viên được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm tư tưởng, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò là người chủ trì về công tác chính trị trong đơn vị.

  Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương bảo đảm toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc…

  Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục tập trung bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng lực lượng quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

  Các đại biểu tham dự hội nghị

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Huy đã đề nghị, mỗi cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần nghiêm túc rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chỉ ra được những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cải thiện phong cách làm việc, có bước đột phá trong xây dựng con người, xây dựng tổ chức cũng như thực hiện nghiêm chế độ công tác của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp.

  Trong mối quan hệ giữa người chỉ huy trưởng với chính ủy, chính trị viên cần xuất phát từ sự chân thành, thẳng thắn, cùng nhau chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các huyện ủy, thị ủy cũng cần rà soát lại chất lượng chính trị của lực lượng quân sự xã, phường, thị trấn để có biện pháp kiện toàn, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho lực lượng này.

  Tin, ảnh: Phan Tân

  2,895

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Triển Khai Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Văn Hóa
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 33
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết 33 Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Thực Hiện Nghị Quyết 32 Của Bộ Chính Trị “vươn Lên Một Dáng Hải Phòng…”
 • Sơ Kết 7 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix
 • Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix
 • Báo Thái Nguyên Điện Tử
 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq
 • Tạo Động Lực Mới Trong Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị.

  (HBĐT) – Ngày 27/9, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã tổ chức sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người Chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Hồng Hương, Tham mưu Trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí là Bí thư ĐUQS, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc ĐUQS tỉnh; đại diện các cơ quan xây dựng Đảng… Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì hội nghị.

  Thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và Nghị quyết 513 của ĐUQS T.Ư (nay là Quân ủy T.Ư), ĐUQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ và LLVT thực hiện một cách có hiệu quả. Chế độ một người Chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong các đơn vị, LLVT tỉnh được thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả tích cực, sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT tỉnh được tăng cường; vai trò, hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực của người Chỉ huy; chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được nâng lên; chất lượng làm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS – QPĐP. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được thực hiện có hiệu quả; công tác xây dựng lực lượng, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc; công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân có nhiều cách làm mới, sáng tạo, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ, tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ bình quân đạt 10,6%; công tác giáo dục, quản lý rèn luyện đội ngũ CBĐV được quan tâm toàn diện. Quá trình thực hiện Nghị quyết đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ CBĐV, cấp ủy các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ Đảng TS-VM, xây dựng đơn vị VMTD.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của ĐUQS Trung ương đạt hiệu quả cao.

  Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Hương, Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và ĐUQS T.Ư. Tuy vậy, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, ĐUQS tỉnh cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong công tác, bám sát, giữ vững quy chế lãnh đạo, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Tăng cường hiệu lực lãnh đạo cấp ủy Đảng. Nghiên cứu, khắc phục triệt để những hạn chế cố hữu của tác phong làm việc tập thể. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Gắn kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị với các công tác khác. Tích cực xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh TS-VM, LLVT tỉnh VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ những nhiệm vụ mà ĐUQS tỉnh cần phải tập trung nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người Chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong LLVT tỉnh, trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền cho CBCS thực hiện tốt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 ĐUQS T.Ư; cơ quan quân sự các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP – QSĐP trong tình hình mới; chủ động, kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phi chính trị hóa quân đội; phòng – chống hiệu quả tư tưởng tự chuyển biến, tự diễn biến trong LLVT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sơ Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix Và Nghị Quyết 513 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Sơ Kết 8 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)
 • Hướng Dẫn Triển Khai Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Văn Hóa
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Kết Luận Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 33
 • Đảng Ủy Đoàn 969 Sơ Kết Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix), Nghị Quyết 513

  --- Bài mới hơn ---

 • Quân Chủng Hải Quân Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 513 Về Lãnh…
 • Quán Triệt Nghị Quyết 513 Của Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương, Chủ Động Thực Hiện Tốt Công Tác Tài Chính Quân Đội Năm 2013
 • Nội Dung Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương
 • Đảng Ủy Sư Đoàn 365 Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 623
 • Ngày 31/10/2013, Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW ngày 17/11/2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

  Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.Tham gia Hội nghị có các đại biểu của Cục Quân huấn, Cục Quân lực – Bộ Tổng Tham mưu; Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ – Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; Bí thư Đảng ủy, Chi bộ cơ sở; chỉ huy Phòng, Đoàn, Ban trực thuộc; Trưởng ban Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; Ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học công nghệ & Môi trường; cán bộ Chính trị; các đồng chí Trưởng ban, Khoa, Đội, Trưởng Trung tâm Huấn luyện; Bí thư Đoàn thanh niên, Hội trưởng Hội phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc Bộ Tư lệnh.

  Các đại biểu nghe báo cáo tại Hội nghị

  Được sự ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ nhiệm Chính trị đã báo cáo sơ kết Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Báo cáo đã nêu bật lên sau 8 năm, Đảng ủy Đoàn 969 đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết với những biện pháp cụ thể, thiết thực đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó nhiệm vụ giữ gìn thi hài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành xuất sắc. Quá trình tổ chức học tập Nghị quyết cho các đối tượng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Các cấp ủy Đảng đã từng bước nâng cao được năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và hiệu lực chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đảng ủy Đoàn 969 đã rà soát về tổ chức, đánh giá cán bộ, đề nghị bổ nhiệm chức danh chính ủy, chính trị viên theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng; vai trò hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng, hiệu lực của người chỉ huy từ khi thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên. Chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị từ khi có Nghị quyết đến nay được nâng lên.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969 nhấn mạnh: Nghị quyết 51, Nghị quyết 513 ra đời là một tất yếu khách quan, đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong tình hình mới, có vị trí ý nghĩa hết sức quan trọng, với mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong đơn vị, nên việc quán triệt, triển khai phải được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả học tập, thực hiện Nghị quyết 51 trong thời gian qua của cán bộ, đảng viên và vai trò tham mưu, đề xuất của các cơ quan trong Bộ Tư lệnh đối với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao trong đảng bộ, đơn vị. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các Đảng bộ, đơn vị khắc phục những hạn chế trong nhận thức của một số cán bộ về vai trò chủ trì về chính trị và tiến hành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn chính ủy, chính trị viên kế cận, kế tiếp phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất cách mạng; có kiến thức, năng lực toàn diện, giỏi tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng con người; có năng lực vận dụng đúng đắn sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, có năng lực làm công tác quần chúng; có phương pháp, tác phong công tác khoa học; có phong cách làm việc dân chủ tập thể, nói đi đôi với làm, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, trách nhiệm, sâu sát thực tế, gắn bó với quần chúng; có khả năng quy tụ đoàn kết trong cấp ủy, trong Đảng bộ và đơn vị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị đặc biệt./.

  Huỳnh Quang Trường, Nguyễn Ngọc Hà

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 513
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Về Thành Lập Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Tw
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Thành Lập Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Chức Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội
 • Nghi Quyet Nghi Quyet Cm 1213 Doc
 • Nghị Quyết 1213/2016/ubtvqh13 Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Đoàn Hội Thẩm Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành
 • Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơn La: Ghi Nhận Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Về Giảm Nghèo Nhanh Và Bền Vững
 • Nghị Quyết An Toàn Giao Thông
 • Tin Giao Thông Đường Bộ Tin Giao Thông Đường Bộ
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết 12 Về Tăng Cường Bảo Đảm Trật Tự Atgt Và Chống Ùn Tắc Của Chính Phủ
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2022
 • Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quic Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25/10/2013 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Mau Bao Cao Tong Ket Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quố, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …, Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 29-nq/tw Ngày 25/7/2018 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi , Nghị Quyết Trung ương 8 (khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2022, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10/11/2015 Của Chính Phủ Về Chiến Lược Biển, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Ngji Quyet So 08 Ve Hien Lươc Bảo Vẹ An Ninh Quoc Gia Khoa , 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược, Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghioj Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết 09 Chiến Lược Biển, Nghị Quyết 84 Chiến Lược Biển, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược Của Doanh Nghiệp, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghi Quyet 09 Ve Chien Luoc Bien Viet Nam, Nghị Quyết 09-nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Nă 2022, Nghị Quyết 09 – Nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 129-nq/tw Về Chiến Lược Biển Vn, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Đất Nước Trong Tình Hình Mới 2014, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022”,, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Số 28/nq-tw Ngày 25-10-2013, Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Qu, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, âm Mưu Của Mi Trong Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ Có Điểm Giống N, Chiến Lược An N Inh Quốc Gia, Nghi Quyet Trung Uong 9 Ve Chien Luoc Bien Bien Viet Nam Den Nam 2022, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Ktxh 10 Năm 2011 – 2022, Xây Dựng Chiến Lược Phát T, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Ktxh 10 Năm 2011 – 2022, Xây Dựng Chiến Lược Phát T, Thiết Kế Chiến Lược Marketing Quốc Tế Cho Một Sản Phẩm, Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Toan Vannghiquyet28-nq/tư Khao 12 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi 2013, Báo Cáo Tổng Kết Chiến Lược Quốc Gia Về Bình Đẳng Giới, Chiến Lược Hợp Tác Phát Triển Quốc Gia Tại Việt Nam 2014 – 2022,

  Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Nq Bct Năm 1998 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết Số 30-nq/tw Ngày 25/7/2018 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quic Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25/10/2013 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Mau Bao Cao Tong Ket Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quố, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cách Mạng 4.0
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Bà Rịa
 • Nghị Quyết 29 Về An Ninh Mạng
 • Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Có Bao Nhiêu Loại Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Cụ Thể Hóa Nội Dung Nghị Quyết Số 51, Chỉ Thị Số 12 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23 Của Bộ Chính Trị (Khóa X): Hoạt Động Văn Học Nghệ Thuật Có Bước Phát Triển Quan Trọng
 • Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23
 • Trang Điện Tử Hội Văn Học Nghệ Thuật Đồng Tháp
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23 Của Bộ Chính Trị (Khóa X):sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23 Của Bộ Chính Trị (Khóa X)
 • Thực Hiện Tốt Hơn Nữa Nghị Quyết Số 23 Của Bộ Chính Trị Khóa X Về “tiếp Tục Xây Dựng Và Phát Triển Văn Học Nghệ Thuật Trong Thời Kỳ Mới”
 • Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân, QĐND…

  Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 1998, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG.

  Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy: Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ANQG được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước. Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong ANQG, ANKT được xác định là nền tảng, là nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội. Để tăng cường bảo đảm ANKT, Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Chỉ thị số 12. Qua 3 năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng về bảo vệ ANKT, có nhiều vấn đề cần đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết, đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12…

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chỉ thị của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm ANKT. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51, Chỉ thị số 12 thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác bảo đảm ANQG, ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống… Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

  Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ ANQG, bảo đảm ANKT… Tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, liêm chính…

  Danh Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9
 • Tiếp Tục Quán Triệt, Thực Hiện Nghiêm Túc Nghị Quyết 51
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xii)Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy
 • Toàn Văn Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Định Hướng Đầu Tư Nước Ngoài
 • Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Định Hướng Đầu Tư Nước Ngoài Đến Năm 2030
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xii)Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Quán Triệt, Thực Hiện Nghiêm Túc Nghị Quyết 51
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9
 • Cụ Thể Hóa Nội Dung Nghị Quyết Số 51, Chỉ Thị Số 12 Của Bộ Chính Trị
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23 Của Bộ Chính Trị (Khóa X): Hoạt Động Văn Học Nghệ Thuật Có Bước Phát Triển Quan Trọng
 • Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 23
 • Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Nghi Quyết Tw4 Khoá Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Trách Nhiệm Của Chính ủy, Chính Trị Viên Và Người Chỉ Huy Trong Thực Hiện Cơ Chế Hoạt Động Của Công, Trách Nhiệm Của Chính ủy, Chính Trị Viên Và Người Chỉ Huy Trong Thực Hiện Cơ Chế Hoạt Động Của Công , Thực Hiện Chính Sách Người Có Uy Tín, Hướng Dẫn Thực Hiện Chính Sách Người Có Uy Tín, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Chính Sách Cho Người Có Uy Tín Năm 2022 Của Ubnd Các Xã, Hướng Dẫn Thực Hiện Chính Sách Người Có Công, Bao Cao So Ket 5 Nam Thuc Hien Chi Thi 17 Cua Bo Chinh Tri Khoa Xi, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quya6t1 Tw4 Khóa Xii, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy Gắn Với Thực Hiện, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48,

  Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51 Về Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Nghi Quyết Tw4 Khoá Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii),

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Định Hướng Đầu Tư Nước Ngoài
 • Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Định Hướng Đầu Tư Nước Ngoài Đến Năm 2030
 • Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Đầu Tư Nước Ngoài
 • Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Hợp Tác Đầu Tư Nước Ngoài
 • Khảo Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Số 37 Của Bộ Chính Trị Tại Thái Nguyên
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100