Unit 6 Lớp 11: Reading

--- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Công Là Gì? Đặc Điểm Của Dịch Vụ Công?
 • Dịch Vụ Dịch Văn Bản Việt Trung Chuẩn Chính Xác 2022
 • Hiện Bản Dịch Ngay Phía Dưới Văn Bản Word, Dịch Văn Bản Trong Word
 • Cách Dịch Văn Bản Trong Word Nhanh, Tiếng Anh Sang Việt
 • Cách Dịch Văn Bản Trực Tiếp Trong Word Dịch Văn Bản Sang Ngôn Ngữ Khác Trong Word 2007, 2010, 2013
 • Unit 6: Competitions

  A. Reading (Trang 66-67-68 SGK Tiếng Anh 11)

  Before you read ( Trước khi bạn đọc)

  Cuộc thi Sao Mai điểm hẹn

  Thế vận hội Olympic

  Đường lên đỉnh Olympia

  Cuộc thi Marathon London

  Gợi ý:

  a. Quiz “Road to mount Olympia”

  b. London marathon

  c. Sao Mai Television Singing Contest

  d. Olympic Games

  Work with a partner. Answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau.)

  1. Do you like taking part in competitions like these? Why/ Why not? ( Bạn có thích tham gia các cuộc thi như thế này không? Tại sao có/không?)

  2. Do you hope to win a competition? If so, which competition do you like to win? ( Bạn có hi vọng chiến thắng ở một cuộc thi không? Nếu có, bạn muốn chiến thắng ở cuộc thi nào?)

  3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not? ( Có phải chiến thắng là điều quan trọng nhất trong một cuộc thi? Tại sao đúng/không?)

  While you read ( Trong khi bạn đọc)

  Read the passage and then do the tasks that follow. ( Đọc đoạn văn sau đó làm các bài tập theo sau.)

  Bài nghe: Nội dung bài nghe:

  Last Saturday the repsentatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition’s rules to the students.

  “…To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Now, let’s start our competition.”

  Hung, Thu and Nga w ere the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung’s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologised for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it”.

  Hướng dẫn dịch:

  Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba lớp trong trường tôi tham dự vào cuộc thi chung kết Tiếng Anh hằng năm được tổ chức bởi các thầy cô trong trường. Mục tiêu của cuộc thi là khơi dậy tinh thần học môn Tiếng Anh trong học sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi, giải thích các điều lệ của cuộc thi.

  “… để tham dự vào cuộc thi, các em sẽ làm việc theo nhóm ba người. Mỗi nhóm phải hoàn tất năm vòng thi tất cả. Để hoàn thành một vòng thi, các em phải trả lời các câu hỏi trên giấy thi trong vòng hai phút. Giám khảo sẽ quan sát và cho điểm phần trình bày của các em. Mỗi vòng thi sẽ được tối đa 15 điểm. Kết thúc cuộc thi, các giám khảo sẽ công bố số điểm của mỗi nhóm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc. Nhóm thắng cuộc sẽ được thưởng một bộ CD Tiếng Anh và một quyển từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi.”

  Hùng, Thu và Nga là thành viên của nhóm A. Họ nhanh chóng đọc câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời. Thoạt đầu, mọi thứ đều ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Nhưng ở vòng 5, Hùng gặp khó khăn khi đọc bài thơ. Bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Hết giờ qui định, giám khảo tuyên bố kết quả. Nhóm B chiến thắng với 70 điểm, nhóm của Hùng được 65 điểm, nhóm C được 60 điểm. Thu thấy hơi thất vọng. Hùng xin lỗi vì đã không đọc hết bài thơ. Nhưng Nga đã làm không khí dễ chịu hơn khi nói rằng “Với mình, điều quan trọng nhất là việc chúng ta tham dự vào cuộc thi và niềm vui mà cuộc thi đem lại.”

  Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right. ( Ghép từ hoặc cụm từ ở bên trái với định nghĩa của chúng ở bên phải.)

  Gợi ý:

  Task 2. Task 2. Answer the questions. ( Trả lời các câu hỏi.)

  1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday? ( Ai đã tham gia vào cuộc thi chung kết Tiếng Anh thứ Bảy tuần qua?)

  2. What was the aim of the competition? ( Mục đích của cuộc thi là gì?)

  4. What did each group of students have to do during the contest? ( Mỗi nhóm học sinh phải làm gì trong suốt cuộc thi?)

  5. What did the judges have to do to choose the winner of the competition? ( Ban giám khảo đã phải làm gì để chọn ra đội thắng?)

  6. What would be awarded to the winner? ( Cái gì sẽ được tặng thưởng cho đội thắng?)

  Task 3. Read paragraph 3 again and complete the sentences. ( Đọc lại đoạn 3 và hoàn thành câu.)

  Gợi ý:

  1. In Activity 5, Hung was unable to recite complete the poem (he could dot remember the last sentence).

  2. Having achieved the highest score, Group B became the winner of the competition.

  3. Group C lost the game because they just got 60 points.

  4. Nga encouraged her group by saying “For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it”.

  After you read ( Sau khi bạn đọc)

  This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese. ( Đây là bài thơ Hùng đã đọc trong cuộc thi Tiếng Anh. Hãy đọc và dịch sang tiếng Việt.)

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 6 Lớp 11 Reading
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Mới Review 3 (Unit 6
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6: Competitions
 • Cách Dùng Tính Năng Scan Text Trên Google Dịch Để Dịch Tiếng Trung, Nh
 • Dịch Thuật Văn Bản Giấy Tờ Giá Rẻ Nhất
 • Unit 6 Lớp 11 Reading

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 6 Lớp 11: Reading
 • Dịch Vụ Công Là Gì? Đặc Điểm Của Dịch Vụ Công?
 • Dịch Vụ Dịch Văn Bản Việt Trung Chuẩn Chính Xác 2022
 • Hiện Bản Dịch Ngay Phía Dưới Văn Bản Word, Dịch Văn Bản Trong Word
 • Cách Dịch Văn Bản Trong Word Nhanh, Tiếng Anh Sang Việt
 • 1. Before You Read Unit 6 Lớp 11

  Sao Mai Television Singing Contest Olympic Games

  Quiz: “Road to Mount Olympia” London Marathon

  a. Quiz: “Road to Mount Olympia” : Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

  b. London Marathon: Chạy Marathon ở Luân Đôn

  c. Sao Mai Television Singing Contest: Cuộc thi tiếng hát Sao Mai điểm hẹn

  d. Olympic Games: Thế vận hội Olympic

   Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau.)
  1. Do you like taking part in competitions like these? Why/ Why not? (Bạn có thích tham gia các cuộc thi như thế này không? Tại sao có/không?)
  2. Do you hope to win a competition? If so, which competition do you like to win? (Bạn có hi vọng chiến thắng ở một cuộc thi không? Nếu có, bạn muốn chiến thắng ở cuộc thi nào?)
  3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not? (Có phải chiến thắng là điều quan trọng nhất trong một cuộc thi? Tại sao đúng/không?)

  1.

  • No, I don’t. Because I don’t have the capacity for them.
  • Yes, I’d like to participate in the quiz: “Road to Mount Olympia”, because it’s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

  2. Yes. I’d like to win an English-speaking Contest.

  3. No, I don’t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation and the enjoyment we have from it.

  2. While You Read Unit 6 Lớp 11

  Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn sau đó làm các bài tập theo sau.)

  2.1. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 1

  Match the words or phrases on the left with their definitions on the right. (Ghép từ hoặc cụm từ ở bên trái với định nghĩa của chúng ở bên phải.)

  • a. without problems or difficulties
  • b. enthusiasm and energy
  • c. altogether or as a total
  • d. a person chosen or appointed on behalf of another person or a group
  • e. encourage or make something more active
  • f. happening or done once every year

  (1-d) repsentative: a person chosen or appointed on behalf of another person or a group (đại diện)

  (2-f) annual: happening or done once every year (hàng năm)

  (3-e) stimualate: encourage or make something more active (khuyến khích)

  (4-c) in all: altogether or as a total (hoàn toàn)

  (5-b) spirit: enthusiasm and energy (linh hồn)

  (6-a) smoothly: without problems or difficulties (trôi chảy)

  2.2. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 2

  Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

  1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday? (Ai đã tham gia vào cuộc thi chung kết Tiếng Anh thứ Bảy tuần qua?)
  2. What was the aim of the competition? (Mục đích của cuộc thi là gì?)
  3. What did each group of students have to do during the contest? (Mỗi nhóm học sinh phải làm gì trong suốt cuộc thi?)
  4. What did the judges have to do to choose the winner of the competition? (Ban giám khảo đã phải làm gì để chọn ra đội thắng?)
  5. What would be awarded to the winner? (Cái gì sẽ được tặng thưởng cho đội thắng?)
  1. The repsentatives of three classes of the (writer’s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.
  2. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.
  3. The Students’ parents Society sponsored the competition.
  4. They had to complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.
  5. They had to observe and score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.
  6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

  2.3. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 3

  Read paragraph 3 again and complete the sentences. (Đọc lại đoạn 3 và hoàn thành câu.)

  1. In Activity 5, Hung was unable to recite complete the poem (he could dot remember the last sentence).
  2. Having achieved the highest score, Group B became the winner of the competition.
  3. Group C lost the game because they just got 60 points.
  4. Nga encouraged her group by saying “For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it”.

  3. After You Read Unit 6 Lớp 11

  This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese. (Đây là bài thơ Hùng đã đọc trong cuộc thi Tiếng Anh. Hãy đọc và dịch sang tiếng Việt.)

  Do you like the sky at night What I like is the morning sun

  When the stars are shining bright? Shining on me when I run

  Do you like it in the day And I also like the rain

  When the clouds all go away Pattering on my windowpane

  Em có thích bầu trời đêm

  Khi các vì sao đang chiếu sáng?

  Em có thích bầu trời vào ban ngày

  Khi các đám mây đều đã bay đi?

  Điều tôi thích là mặt trời ban mai

  Chiếu lên tôi khi tôi thức dậy

  Và tôi cũng yêu những cơn mưa

  Gõ từng nhịp bên khung cửa sổ

  4. Bài dịch Reading Unit 6 Lớp 11

  Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba lớp trong trường tôi tham dự vào cuộc thi chung kết Tiếng Anh hằng năm được tổ chức bởi các thầy cô trong trường. Mục tiêu của cuộc thi là khơi dậy tinh thần học môn Tiếng Anh trong học sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi, giải thích các điều lệ của cuộc thi.

  “… để tham dự vào cuộc thi, các em sẽ làm việc theo nhóm ba người. Mỗi nhóm phải hoàn tất năm vòng thi tất cả. Để hoàn thành một vòng thi, các em phải trả lời các câu hỏi trên giấy thi trong vòng hai phút. Giám khảo sẽ quan sát và cho điểm phần trình bày của các em. Mỗi vòng thi sẽ được tối đa 15 điểm. Kết thúc cuộc thi, các giám khảo sẽ công bố số điểm của mỗi nhóm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc. Nhóm thắng cuộc sẽ được thưởng một bộ CD Tiếng Anh và một quyển từ điển Oxford Advanced Learner’s. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi.”

  Hùng, Thu và Nga là thành viên của nhóm A. Họ nhanh chóng đọc câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời. Thoạt đầu, mọi thứ đều ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Nhưng ở vòng 5, Hùng gặp khó khăn khi đọc bài thơ. Bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Hết giờ qui định, giám khảo tuyên bố kết quả. Nhóm B chiến thắng với 70 điểm, nhóm của Hùng được 65 điểm, nhóm C được 60 điểm. Thu thấy hơi thất vọng. Hùng xin lỗi vì đã không đọc hết bài thơ. Nhưng Nga đã làm không khí dễ chịu hơn khi nói rằng “Với mình, điều quan trọng nhất là việc chúng ta tham dự vào cuộc thi và niềm vui mà cuộc thi đem lại.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Mới Review 3 (Unit 6
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6: Competitions
 • Cách Dùng Tính Năng Scan Text Trên Google Dịch Để Dịch Tiếng Trung, Nh
 • Dịch Thuật Văn Bản Giấy Tờ Giá Rẻ Nhất
 • Dịch Thuật Văn Bản Giá Rẻ Đa Ngôn Ngữ
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6: Competitions

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Mới Review 3 (Unit 6
 • Unit 6 Lớp 11 Reading
 • Unit 6 Lớp 11: Reading
 • Dịch Vụ Công Là Gì? Đặc Điểm Của Dịch Vụ Công?
 • Dịch Vụ Dịch Văn Bản Việt Trung Chuẩn Chính Xác 2022
 • Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions sẽ đưa ra bài dịch và đáp án gợi ý cho các phần: Reading Unit 6 Lớp 11 Trang 66, Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69, Listening Unit 6 Lớp 11 Trang 70, Writing Unit 6 Lớp 11 Trang 72, Language Focus Unit 6 Lớp 11 Trang 73.

  Giải bài tập tiếng Anh 11 Unit 6 Competitions

  A. Reading trang 66 – 67 – 68 SGK tiếng Anh 11 Unit 6

  READING (ĐỌC)

  Before you read (Trước khi đọc)

  * Nhìn hình, ghép hình với từ thích hợp trong khung.

  a. Quiz “Road to Mount Olympia”.

  b. London Marathon.

  c. Sao Mai Television Singing contest

  d. Olympic Games

  * Theo cặp, trả lời các câu hỏi.

  1/ Em có thích tham gia vào các cuộc thi tài không? Tại sao?

  2/ Em có mong thắng trong cuộc thi không? Nếu có, em muốn thắng trong cuộc thi nào?

  3/ Có phải chiến thắng là điều quan trọng nhất trong cuộc thi? Tại sao?

  While you read. Trong khi đọc Reading text.

  Thứ Bảy tuần rồi các bạn đại biểu của ba lớp trong trường tôi tham dự vào kỳ thi chung kết Tiếng Anh hằng năm được tổ chức bởi các thầy cô trong trường. Mục tiêu của kỳ thi là khơi dậy tinh thần học môn Tiếng Anh trong học sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi, giải thích các điều lệ của cuộc thi.

  “… để tham dự vào cuộc thi, các em sẽ làm việc theo đội ba em. Mỗi đội phải hoàn tất năm vòng thi tất cả. Để hoàn thành một vòng thi, các em phải trả lời các câu hỏi trên giấy thi trong vòng hai phút. Giám khảo sẽ quan sát và cho điểm phần trình bày của các em. Mỗi vòng thi sẽ được tối đa 15 điểm. Kết thúc kỳ thi, các giám kháo sẽ công bố số điểm của mỗi đội. Đội nào có số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc. Đội thắng cuộc sẽ được thưởng một bộ CD Tiếng Anh và một quyển từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi.”

  Hùng, Thu và Nga là thành viên của đội A. Họ nhanh chóng đọc câu hỏi và cố tìm lời đáp. Thoạt đầu, mọi thứ đều ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Nhưng ở vòng 5, Hùng gặp khó khăn khi đọc bài thơ. Bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Hết giờ quy định, giám khảo tuyên bố kết quả. Đội B chiến thắng với 70 điếm, đội của Hùng được 65 điểm, đội C được 60 điểm. Thu thấy hơi thất vọng. Hùng xin lỗi vì đã không đọc hết bài thơ. Nhưng Nga đã làm không khí dễ chịu hơn khi nói rằng “Với mình, điều quan trọng nhất là việc chúng ta tham dự vào kỳ thi và niềm vui chúng ta có được.”

  Task 1. Kết hợp từ/ nhóm từ bên cột trái với định nghĩa thích hợp ở cột phải.

  1 – d 2 – f 3 – e 4 – c 5 – b 6 – a

  Task 2. Trả lời các câu hỏi.

  1. The repsentatives of three classes of the (speaker’s) school took part in the annual final English Competition last Sunday.

  2. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.

  3. The Student’s Parents Society sponsored the competition.

  4. They had to complete five activities in all. On competition of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

  5. They had to observe and score the student’s performance. A maximum score of each activity was 15. At the end of the competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.

  6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

  Task 3. Đọc lại đoạn cuối cùa bài đọc và tìm thông tin để hoàn thành các câu sau.

  1. In Activity 5, Hung was unable to recite/ complete the poem (he could not remember the last sentence).

  2. Having achieved the highest score, Group B became the winner of the competition.

  3. Group c lost the game because they just got 60 points.

  4. Nga encouraged her group by saying “For me most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.”

  After you read. Sau khi đọc.

  Đọc lại bài thơ mà Hùng đã đọc ở kỳ thi và dịch sang tiếng Việt.

  Em có thích bầu trời về đêm

  Khi những vì sao sáng lấp lánh

  Em có thích bầu trời vào ban ngày

  Khi tất cả đám mây đã bay đi?

  Điều tôi thích là mặt trời buổi sáng

  Chiếu rọi vào tôi khi tôi chạy

  Và tôi cũng thích cơn mưa tới

  Vỗ lộp độp vào khung cừa sổ.

  B. Speaking trang 69 – 70 SGK tiếng Anh 11 Unit 6

  SPEAKING (NÓI) Task 1. Cuộc thi nào em thích/ không thích sau đây. Đánh dấu (V) vào cột “Like ” hoặc “Dislike”. Task 2. Theo cặp, hỏi và trả lời để nói ý kiến cá nhân về từng thể loại thi.

  Ví dụ

  1. A: What do you think of the General Knowledge Quiz?

  B: Oh, it’s great. It’s an opportunity to test my general knowledge.

  2. C: What do you think of the English competition?

  D:Oh, it’s interesting. It’s a good time to practise my English.

  Task 3. Theo nhóm, dựa vào các câu hỏi gợi ý để nói những hoạt động cùa một cuộc thi mà bản thân được tham gia hoặc chứng kiến.

  C. Listening trang 70 – 71 SGK tiếng Anh 11 Unit 6

  1. Cuộc chạy đua Ma-ra-thon ở Boston là gì?

  2. Em nghĩ ai có thể tham dự vào cuộc đua Boston?

  While you listen. Trong khi nghe. Task 1. Nghe và lựa chọn thông tin đúng/ sai về Boston Marathon. Task 2. Nghe lại một hoặc hai lần và trả lời câu hỏi.

  1. (He came from) New York.

  2. (She became the first official female champion) in 1972.

  3. 8 (women started and finished the race in 1972)

  4. 6164 (runners joined the Boston Marathon in 1984)

  After you listen. Sau khi nghe.

  Làm việc theo nhóm, kể tên vài vận động viên điền kinh nổi tiếng ở Việt Nam và cho biết điểm đặc biệt về họ.

  Trang: What are you reading. Paul?

  Paul: The history of Boston Marathon.

  Trang: It sounds interesting! How often is it held?

  Paul: Every year, in the USA.

  Trang: When did it begin?

  Paul: In 1987. And the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.

  Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?

  Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA. He came from New York.

  Trang: How long did it take him to reach the finish?

  Paul: He clocked 2 hours 50 minutes and 10 seconds.

  Trang: Did women have right to participate in long distance running? Paul: Yes… But not until 1967, Yomen were formally accepted to take part in the Boston races… A few years later, Kuscisk became the first official female champion.

  Trang: When did she win the race?

  Paul: In 1972. There were 8 women starting the race and all 8 finished.

  Trang: Is the race held for only American people?

  Paul: No. Each year, more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 countries ran in the marathon.

  Trang: What are the rules of the Boston Marathon?

  Paul: The Boston race is about 42 km. Runners have to go through 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.

  Trang: Oh, that’s great. Thanks a lot, Paul.

  Task 2: Nghe và trả lời câu hỏi.

  D. Writing trang 72 – 73 SGK tiếng Anh 11 Unit 6

  WRITING (VIẾT) Writing a letter of reply. Task 1. Đọc và tìm thông tin (các yêu cầu chi tiết) về cuộc thi nói tiếng Anh.

  – The number of participants (Số lượng người tham gia)

  – Entry procedure (Thủ tục xuất nhập cảnh)

  – Venue (Địa điểm)

  – Date and time (Ngày và giờ)

  – Phone number and e-mail the center (Số điện thoại và e -mail)

  Task 2. Đóng vai Kate Johnson thư ký của kỳ thi hùng biện tiếng Anh, viết thư trả lời Thu Trang dựa vào các yêu cầu chi tiết về cuộc thi nói tiếng Anh.

  ĐÁP ÁN GỢI Ý

  October 28, 2006

  Dear Thu Trang,

  Thank you for your letter and welcome to our English Speaking Competition. Here are some details about the competition:

  The number of participants is limited – just 25. The competition in held on 25 November 2006, at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 p.m. Contestants should be psent one hour before the competition for registration.

  For more information please contact me on the phone number (04)9424894, and e-mail [email protected]

  Best wishes,

  Kate Johnson

  Secretary.

  E. Language Focus trang 73 – 74 – 75 SGK Tiếng Anh 11 Unit 6

  LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) Exercise 1. Đổi các câu nói trực tiếp sang câu tường thuật.

  ĐÁP ÁN GỢI Ý

  1. John congratulated US on passing our exams.

  2. Mary apologised for not phoning me earlier.

  3. Peter insisted on driving Linda to the station.

  4. The teacher accused the boy of not paying attention to what he had said.

  5. Bob has always dreamed of being rich.

  6. I warned Ann against staying at the hotel near the airport.

  7. Her mother pvented Jane from going out that night.

  8. Miss White thanked Jack for visiting her.

  Exercise 2. Viết lại (tường thuật lại) các đoạn đối thoại, sử dụng các động từ gợi ý trong bảng.

  ĐÁP ÁN GỢI Ý

  1. Tom insisted on paying for the meal.

  2. Mr. and Mrs. Smith looked forward to meeting their children soon.

  3. The boy denied breaking the window of the woman’s house.

  4. The policeman stopped the customer (from) leaving the shop.

  5. The thief admitted stealing Mrs. Brown’s car.

  6. Ann suggested having a party the next Saturday.

  7. John and his wife were thinking of buying the house.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Tính Năng Scan Text Trên Google Dịch Để Dịch Tiếng Trung, Nh
 • Dịch Thuật Văn Bản Giấy Tờ Giá Rẻ Nhất
 • Dịch Thuật Văn Bản Giá Rẻ Đa Ngôn Ngữ
 • Ứng Dụng Google Translate Hỗ Trợ Tiếng Việt Cho Chức Năng Dịch Hữu Ích
 • Dịch Văn Bản Tức Thời Thông Qua Camera Smartphone
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Mới Review 3 (Unit 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 6 Lớp 11 Reading
 • Unit 6 Lớp 11: Reading
 • Dịch Vụ Công Là Gì? Đặc Điểm Của Dịch Vụ Công?
 • Dịch Vụ Dịch Văn Bản Việt Trung Chuẩn Chính Xác 2022
 • Hiện Bản Dịch Ngay Phía Dưới Văn Bản Word, Dịch Văn Bản Trong Word
 • 1. A: Would you like to go on a cultural tour (↑) or an architectural tour (↓)?

  B: I’d like to go on a cultural tour.

  2. A: Would you like to visit My Son Sanctuary (↑) or Hoi An Ancient Town (↓)?

  B: I’d like to visit Hoi An Ancient Town.

  3. How should I apply for a place at a us university (↓)?

  4. Is there an application deadline for early decision (↑)?

  5. A: Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals.

  B: The remains of dead plants and animals (↑)?

  1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.

  2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities.

  3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.

  4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory.

  5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.

  1. The London Tower Bridge, measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.

  2. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.

  3. The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO.

  4. The Citadel of the Ho Dynasty, located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

  5. The Complex of Hue Monuments, lying along, the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

  Hướng dẫn dịch

  Hơn 20 thành phổ vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang dâng cao. Điều này sẽ nguy hại đến nguồn cung cấp nước cho tất cả các thành phố vùng bờ biền và đe dọa mạng sống của hàng triệu người.

  Vùng châu thổ sông Mê Kông của Việt Nam, một trong những vùng trồng lúa màu mỡ nhất châu Á và là nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người đang đổi mặt với nguy cơ mực nước biển dâng nhanh. Việc dâng mực nước biển có thể gây ngập lụt đến hơn 80% vùng châu thổ sông Mê Kông, và việc sản xuất lúa ở đây có thể giảm xuống khoảng 2.6 triệu tẩn mỗi năm.

  Bên cạnh đó hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tể như đánh bắt cá và du lịch có thể gây ra sự xói mòn bờ sông, bờ biển mà có thể dẫn đến mất đất.

  Vấn đề nước biển dâng là vấn đề toàn cầu. Mọi người cần hiểu những nguy hại đối với đời sống ở những vùng bờ biền và chuẩn bị giải quyết những vấn đề này.

  1. Because more than 20 cities are directly affected. Rising sea levels can endanger water supply in these cities threaten the life of millions of people.

  2. It is described as one of Asia’s most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people.

  3. More than 80 percent of the Me Kong Delta could be flooded. Rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.

  4. Natural ecosystems and economic activites such as fisheries and tourism can be disrupted.

  5. They can lead to erosion of river banks and beaches, and loss of land.

  Hướng dẫn dịch

  Được xem như “Vịnh Hạ Long trên đất liền”, Quần thể Danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, những hang động và các di tích khảo cổ của nó. Nó bao gồm Khu Sinh thái du lịch Tràng An, Tam Cốc – Bích Động và Thành cổ Hoa Lư.

  Các du khách đến Tràng An để chiêm ngưỡng hệ thực vật và động vật đa dạng, các hang động đẹp và các ngôi chùa độc đáo. Các di tích khảo cổ đã minh chứng rằng con người trong vùng này đã xuất hiện từ khoảng 10.000 đến 20.000 năm trước. Những người cổ đại đã tận dụng vùng đất giàu có và định cư ở nơi đây và phát triển văn hóa của họ.

  Các vị vua từ thời nhà Đinh, Lê, và Lý đã xây dựng Thành cổ Hoa Lư từ năm 968 đến năm 1009. Sau khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Hà Nội năm 1010, thành cổ vẫn nổi tiếng với danh hiệu cố đô của Việt Nam. Sở hữu vẻ đẹp độc đáo và các giá trị văn hóa, Quần thể Danh thắng Tràng An xứng đáng nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

  Hi Tim,

  You asked me about my future plans. Of course, I’d like to go to university, and I’m wondering if I can pursue higher education in your country, the USA.

  I’m good at English, maths, science and geography. Now. I’m working hard to get high scores in the test of English as a foreign language. Would high scores on this test help me obtain a good scholarship? Can international studens like me apply for financial aid in us colleges? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

  I’m invovled in many social and extra-curricular activities too. I’m very active and like organising different events for my class and school.

  Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying at a US college and graduating with highest honours. Can my dream come true?

  Look forward to hearing from you soon.

  All the best,

  Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6: Competitions
 • Cách Dùng Tính Năng Scan Text Trên Google Dịch Để Dịch Tiếng Trung, Nh
 • Dịch Thuật Văn Bản Giấy Tờ Giá Rẻ Nhất
 • Dịch Thuật Văn Bản Giá Rẻ Đa Ngôn Ngữ
 • Ứng Dụng Google Translate Hỗ Trợ Tiếng Việt Cho Chức Năng Dịch Hữu Ích
 • Unit 1 Lớp 9 Write

  --- Bài mới hơn ---

 • Foc Là Gì? Những Dịch Vụ Foc Thường Gặp Trong Khách Sạn
 • “dunărea De Jos” University Of Galați
 • Vocabulary For Complaining/problems In A Restaurant Exercise Part 2
 • 7 Things To Consider When Choosing A Restaurant
 • Restaurant English: Useful Expressions Used At A Restaurant
 • Bài tập minh họa

  Dựa vào gợi ý hãy viết lại bức thư hoàn chỉnh

  Dear Dad and Mom,

  I /arrive/ Da Lat/ late/ morning, / twelve o’clock.

  When I come, / the weather / fine / and/ the day / beautiful.

  I /enjoy /the cool and fresh mild air /although/ it / nearly midday.

  Uncle Tuan/ meet/ me/ the bus station/ and/ take/ me/ home / his motorcycle.

  I / visit/ many beautiful places/Da Lat /such as /the Flower Garden, /the Chinese Pagoda/ and the Love Valley.

  Yesterday /Uncle Tuan/ take/ me/ to the Prenn and Dambri Falls.

  The falls/ very beautiful and impssive.

  I/ not see/ such beautiful and fascinating sights.

  This morning,/ we/ go to /visit/ the village of the tribe Lat.

  They/ live/ small cottages.

  They/ very friendly / and they / invite/ us / drink their traditional drink, “cồn” alcohol.

  For meals,/ we /eat /a lot of local nice vegetables / and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

  The atmosphere/ here/ very lovely/ and peaceful.

  I / feel / relaxed/ myself with the nature.

  I / enjoy / myself/ very much.

  I/ buy / some fruits/ and /some souvenirs.

  I / also have/ some photos of places / I visit/ show you about my trip.

  I/ plan/ go home/ next Thursday.

  Uncle and Aunt Huy /ask/ me /give you/ their regards.

  Stop for now. See you on Thursday.

  Your son,

  Nguyen Chien Thang

  Đáp án

  Dear Dad and Mom,

  I arrived in Da Lat late in the morning, about at twelve o’clock. When I came, the weather was fine and the day was beautiful. I enjoyed the cool and fresh mild air although it was nearly midday.

  Uncle Tuan met me at the bus station and took me home on his motorcycle. I visited many beautiful places in Da Lat such as the Flower Garden, the Chinese Pagoda and the Love Valley.

  Yesterday Uncle Tuan took me to the Prenn and Dambri Falls. The falls are very beautiful and impssive. I’ve never seen such beautiful and fascinating sights.

  This morning, we went to visit the village of the tribe Lat. They live in small cottages. They were very friendly and they invited us to drink their traditional drink, “cồn” alcohol.

  For meals, we eat a lot of local nice vegetables and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

  The atmosphere here is very lovely and peaceful. I feel relaxed myself with the nature. I’m enjoying myself very much. I bought some fruits and some souvenirs. I also had some photos of places I visited to show you about my trip. I’m planning to go home next Thursday. Uncle and Aunt Huy asked me to give you their regards.

  Stop for now. See you on Thursday.

  Your son,

  Nguyen Chien Thang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Lê Quang Vy: Sẽ Từ Chối Những Nghệ Sĩ Gian Dối
 • Hồ Sơ Tuyển Thủ Lmht: Lê “sofm” Quang Duy
 • Điều Kiện Trở Lại Quốc Tịch Việt Nam Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
 • Đại Biểu Quốc Hội Có Được Mang 2 Quốc Tịch?
 • Toàn Văn Luật Quốc Tịch Việt Nam Năm 2008
 • Unit 14 Lớp 10: Writing

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Thư Bằng Tiếng Anh Đúng Chuẩn Người Bản Ngữ
 • Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Đọc Và Viết Thứ, Ngày, Tháng, Năm Trong Tiếng Anh
 • Quy Tắc Đọc Và Viết Thứ Ngày Tháng Tiếng Anh Dễ Hiểu Nhất
 • Unit 14: The World Cup

  D. Writing (Trang 149 SGK Tiếng Anh 10)

  Writing an announcement ( Viết một thông báo)

  Task 1. Read the following announcement and then answer the questions that follow. ( Đọc thông báo sau và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

  Hướng dẫn dịch: BAN TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ QUỐC GIA

  xin thông báo trận đấu giữa hai đội Nam Định và Bình Dương ngày Chủ Nhật 18/4 tạm hoãn vì điều kiện thời tiết xấu.

  Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 25/4 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

  1. Who is the announcer? ( Ai là người thông báo?)

  2. What is the announcement about? ( Thông báo đó về cái gì?)

  3. When will the match be played? ( Khi nào trận đấu sẽ được diễn ra?)

  4. Where will be the match be played? ( Trận đấu sẽ được diễn ra ở đâu?)

  Task 2. Choose one of the following situations to write about. ( Chọn một trong các tình huống sau để viết.)

  a. Hướng dẫn dịch:

  Bạn là đội trưởng của đội bóng đá trường. Đội bóng hiện tại cần một số cầu thủ mới để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Viết một thông báo để kêu gọi các ứng viên và xác định địa điểm và thời gian diễn ra buổi họp mặt đầu tiên của đội sẽ diễn ra và cách các ứng viên có thể liên lạc với bạn.

  Gợi ý cho phần a.

  Hai Ba Trung High school Football Team wishes to announce that the team is seeking new players for the new football and are studying at Hai Ba Trung High School. A shortlist of the team members will be made after a couple of tests. The first meeting of volunteers will be at 3 p.m on Sunday, May 10 rd, 2022 at Hai Ba Trung High School football field. Contact Nguyen Van Nam class 10A5 or telephone number 0988 888 888 for any further information.

  b. Hướng dẫn dịch:

  Bạn là Chi đoàn trưởng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường. Đội bóng của trường bạn sẽ chơi trận giao hữu với câu lạc bộ bóng đá New Stars vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 20 tháng 4 tại sân trường của câu lạc bộ. Viết một thông báo cho trận đấu này.

  Gợi ý cho phần b.

  Hai Ba Trung High school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school football team will play a friendly match with New Stars Football Club at 5 p.m on Sunday, April 20 th. The match will be played at New Starts Football Club at 28 Giai Phong street, Ha Noi. Tickets (30,000 each) will be sold at the Ho Chi Minh Communist Youth Union’s office from May 1 st. Call 0918 888 888 for any further information.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-14-the-world-cup.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Thư Công Việc Tiếng Anh Chuẩn Như Người Bản Ngữ
 • Nâng Cao Kỹ Năng Nghe/đọc Tiếng Anh Với Balabolka
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Thói Quen Hằng Ngày Hay Nhất Có Dịch
 • Mẫu Công Văn Thông Báo Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Thông Báo Bằng Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga
 • Đọc Hiểu Văn Bản ” Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga”
 • Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga
 • Phân Tích Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga
 • Mùa Xuân Của Tôi( Văn Bản Lớp 7)
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Văn Học, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản ông Đồ, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Lớp 10, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lớp 6, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản, Hướng Dẫn Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 02, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 04, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 03, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 3, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Nhớ Rừng, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Rừng Xà Nu, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 01, Hướng Dẫn 01 Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị, Hướng Dẫn Soạn Bài Trình Bày Một Vấn Đề, Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Trên Excel, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Online, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Excel, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Giáo án Gdct, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Tiếp Theo, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Hướng Dẫn Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng, Tai Lieu Huong Dan Soan Thao Van Ban Tren X7, Thông Tư Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Con Rồng Cháu Tiên, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Bài Soan Sinh Học 6 Theo Huong Phat Trien Nang Luc, Công Văn 1610/tcdn-gv Hướng Dẫn Biên Soạn Giáo án Tich Hợp, Hướng Dẫn Số 1136/hd-th Ngày 28 Tháng 4 Năm 2022 Về Cách Soạn Thảo Giáo án, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Soạn Bài ôn Tập Làm Văn Lớp 7, Soạn Ngữ Văn 7 Báo Cáo, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu Lớp 8, Mục Lục Soạn Văn 8, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu Lớp 6, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu 8, Soạn Bài ôn Tập Làm Văn Lớp 9, Soạn Văn Bản Bác ơi, Soạn Cụm Từ, Mục Lục Soạn Văn 10, Mục Lục Soạn Văn 6, Soạn Văn 7 Văn Bản Báo Cáo, Soạn Lý 9 Bài 3 Mẫu Báo Cáo, Mục Lục Soạn Văn 7, Soạn Văn 7 Bài Thơ Lục Bát, Soạn Văn 7 Bài Thơ Đỏ, Soạn Anh Văn 7 Đề án, Soạn Anh Văn 8 Đề án, Soạn Bài 3 Văn Bản Lớp 10, Soạn Anh 8 Đề án, Soạn Văn Lớp 6 Bài Thi Làm Thơ 5 Chữ, Soạn Địa 8 Bài 7 ôn Thi Địa Lý, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu, Văn Bản Đề Nghị Soạn, Văn Bản Đề Nghị Soạn Bài, Soạn Thảo Văn Bản Chỉ Đạo, Soạn Biên Bản 9, Soạn Bài ôn Tập Giữa Học Kì 1 Lớp 5, Soạn Bài Ngữ Văn 7 Văn Bản Đề Nghị, Soạn Văn 9 Biên Bản, Soạn Bài ôn Tập Văn Bản Biểu Cảm Lớp 7, Soạn Bài ôn Tập Văn Bản Biểu Cảm, Vợ Chồng A Phủ Soạn, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu Dấu Phẩy, Biên Bản Soạn Bài, Soạn Ngữ Văn 9 Biên Bản, Văn Bản Đề Nghị Ngữ Văn 7 Soạn Bài, Soạn Bài ôn Tập Giữa Học Kì 2, Soạn Bài ôn Tập Giữa Học Kì 2 Lớp 4, Soạn Bài ôn Tập Giữa Học Kì 2 Lớp 5, Quy ước Khi Soạn Thảo Văn Bản, Quy ước Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Bài ôn Tập Miêu Tả, Soạn Thảo Văn Bản, Rừng Xà Nu Soạn, Soạn Văn 9 Hợp Đồng, Bài Mẫu Soạn Thảo Văn Bản, Đề Tài Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Ngữ Văn Lớp 7 Bài Văn Bản Đề Nghị, Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị Lớp 7, Soạn Bài ôn Tập Văn Biểu Cảm Lớp 7, Văn Bản Soạn Thảo, Soạn Văn Lớp 9 Bài Kiểm Tra Về Thơ, Yêu Cầu Về Soạn Thảo Văn Bản, Yêu Cầu Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Đệm Organ, Soạn Văn Bài Chữ Người Tử Tù, Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị, Yêu Cầu Khi Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Văn 7 Văn Bản Đề Nghị, Soạn Giáo án Môn Đạo Đức Lớp 4,

  Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Văn Học, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản ông Đồ, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Lớp 10, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lớp 6, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản, Hướng Dẫn Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 02, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 04, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 03, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 3, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Nhớ Rừng, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Rừng Xà Nu, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 01, Hướng Dẫn 01 Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị, Hướng Dẫn Soạn Bài Trình Bày Một Vấn Đề, Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Trên Excel, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Online, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Excel, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Giáo án Gdct, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Tiếp Theo, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Hướng Dẫn Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng, Tai Lieu Huong Dan Soan Thao Van Ban Tren X7, Thông Tư Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Con Rồng Cháu Tiên, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Bài Soan Sinh Học 6 Theo Huong Phat Trien Nang Luc, Công Văn 1610/tcdn-gv Hướng Dẫn Biên Soạn Giáo án Tich Hợp, Hướng Dẫn Số 1136/hd-th Ngày 28 Tháng 4 Năm 2022 Về Cách Soạn Thảo Giáo án, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Soạn Bài ôn Tập Làm Văn Lớp 7, Soạn Ngữ Văn 7 Báo Cáo, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu Lớp 8, Mục Lục Soạn Văn 8, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu Lớp 6, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu 8, Soạn Bài ôn Tập Làm Văn Lớp 9, Soạn Văn Bản Bác ơi, Soạn Cụm Từ, Mục Lục Soạn Văn 10, Mục Lục Soạn Văn 6,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Lâm Đồng
 • Chứng Thực Chữ Ký Trong Các Giấy Tờ, Văn Bản
 • Bài Thơ Khi Con Tu Hú (Tố Hữu)
 • Soạn Bài Khi Con Tu Hú
 • Bài 19. Khi Con Tu Hú
 • Giáo Án Ngữ Văn 11 Tuần 6: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Giáo Án Điện Tử Môn Ngữ Văn Lớp 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Đồ Tư Duy Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc
 • Phân Tích Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Của Nguyễn Đình Chiểu
 • Văn Bản (Tt) Ngữ Văn 10
 • Soạn Bài Lập Luận Trong Văn Nghị Luận
 • Đề Thi Thử Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Ngữ Văn
 • Giáo án Ngữ văn 11 tuần 6: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Giáo án điện tử môn Ngữ văn lớp 11

  Giáo án Ngữ văn 11 cơ bản: Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

  Để hỗ trợ các thầy cô trong quá trình soạn giáo án giảng dạy môn Ngữ văn lớp 11 thì chúng tôi đã tổng hợp và biên soạn văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc từ nhiều giáo án hay của các giáo viên dạy giỏi trên toàn quốc.

  Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Vào phủ chúa Trịnh Giáo án Ngữ văn 11 tuần 2: Câu cá mùa thu Giáo án Ngữ văn lớp 11 cơ bản Giáo án bài Tràng Giang

  VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC.

  ( Nguyễn Đình Chiểu )

  A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức:

  • Nắm được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.
  • Cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài nông dân nghĩa sĩ có một không hai trong lịch sử văn học Trung đại. Cảm nhận được tiếng khóc bi tráng của Nguyễn Đình Chiểu trong một thời kỳ lịch sử đau thương nhưng vĩ đại của dân tộc.
  • Hiểu được giá trị nghệ thuật của bài văn tế: tính trữ tình, nghệ thuật tương phản và việc sử dụng ngôn ngữ.

  2. Kĩ năng:

  Đọc hiểu bài văn tế theo đặc trưng thể loại.

  3. Thái độ:

  Nhận thức được những giá trị cơ bản về thể văn tế và nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật tạo nên giá trị sử thi của bài văn.

  B. Chuẩn bị bài học. 1. Giáo viên:

  1.1 Dự kiến bp tổ chức hs hoạt động cảm thụ tác phẩm:

  • Phương pháp đọc hiểu, đọc diễn cảm.
  • Tích hợp phân môn Làm văn, Tiếng Việt, Đọc văn.

  1.2. Phương tiện:

  Sgk, giáo án, đọc tài liệu tham khảo.

  2. Học sinh:

  Hs tìm hiểu về tác giả, thể loại, đọc kĩ về tác phẩm theo hệ thống câu hỏi sgk.

  C. Hoạt động dạy và học. 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. 3.Giới thiệu bài mới.

  Khi viết về Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Văn Đồng viết: Trên đời có những ngôi sao sáng khác thường, nhưng con mắt của chúng ta phải chăm chú thì mới thấy được, và càng nhìn càng thấy sáng. Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy, có người chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả Lục Vân Tiên mà còn rất ít biết về thơ văn yêu nước của ông – khúc ca hùng tráng của phong trào chống bọn xâm lược Pháp lúc chúng đến bờ cõi nước ta cách đây hơn một trăm năm… và “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” là một kiệt tác, là bài văn tế hay nhất, bi tráng nhất trong văn học Việt Nam trung đại.

  Hoạt động 1: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu khái quát.

  1. Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc?

  2. Vị trí bài văn tế trong sáng tác NĐC và trong lịch sử văn học Việt Nam?

  3. Em hiểu như thế nào về thể loại văn tế? (mục đích, nội dung, hình thức).

  I. Tìm hiểu chung:

  1. Hoàn cảnh sáng tác:

  • Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An. Trận Cần Giuộc là một trận đánh lớn của quân ta diễn ra đêm 14/ 12/ 1861, hơn 20 nghĩa quân đã hi sinh anh dũng.
  • Theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang, NĐC viết bài văn tế này đọc trong lễ truy điệu các nghĩa sĩ. Bài văn là tiếng khóc từ đáy lòng của tác giả và là tiếng khóc lớn của nhân dân trước sự hi sinh của những người anh hùng.

  2. Vị trí:

  • Bài văn tế nằm trong giai đoạn thứ 2 thuộc bộ phận văn thơ yêu nước của NĐC. Là tác phẩm có giá trị đặc biệt và độc đáo trong văn học dân tộc.
  • Lần đầu tiên trong lịch sử văn học tác giả đã dựng một tượng đài nghệ thuật về hình ảnh những người nông dân chống thực dân Pháp tương xứng với phẩm chất vốn có của họ ở ngoài đời.

  3. Thể loại và bố cục:

  • Văn tế là một thể văn dùng để tế người chết (đôi khi cũng để tế người sống)
  • Nội dung: kể về tính tình công đức của người mất và tỏ lòng kính trọng thương tiếc của mình.
  • Bố cục: 4 phần.
   • Lung khởi: khái quát bối cảnh của thời đại và khẳng định ý nghĩa cái chết bất tử của người nông dân.
   • Thích thực: Hồi tưởng lại hình ảnh và công đức người nông dân – nghĩa sĩ.
   • Ai vãn: Bày tỏ lòng thương tiếc, sự cảm phục của tác giả đối với người nghĩa sĩ.
   • Khốc tận (Kết): Ca ngợi linh hồn bất tử của các nghĩa sĩ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Lớp 11: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc
 • Giáo Án Đọc Văn: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc
 • Giáo Án Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc
 • Giáo Án Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Violet
 • Giáo Án Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Theo Định Hướng Phát Triển
 • Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận Lớp 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Mẫu Nghị Luận Về Câu Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Văn Nghị Luận Lớ
 • Nghị Luận Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Và Uống Nước Nhớ Nguồn
 • Chứng Minh Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Và Uống Nước Nhớ Nguồn Hay Nhất
 • Bài Nghị Luận Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây
 • Viết Đoạn Văn Nghị Luận: Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Có Sử Dụng Câu Đặc Biệt, Câu Rút Gọn Và Trạng Ngữ
 • SOẠN BÀI TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN LỚP 11

  II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

  Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

  Vấn đề nghị luận của văn bản được thể hiện qua chính luận đề và phần mở đầu của đoạn trích: Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến.

  Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

  “Về luân lí xh ở nước ta” là một bài văn chính luận mẫu mực của nhà chí sĩ yêu nước PCT, thông qua bài này, tác giả đã thể hiện được dũng khí của một người yêu nước:

  Có thể phát hiện ra vấn đề cần nghị luận này trong phần mở bài, đặc biệt là phần kết của đoạn trích, cũng chư ý khái quát của các đoạn văn trong phần thân bài.

  Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

  Để cho người đọc thấy được chủ đích của mình, tác giả đã đưa ra nhiều luận điểm để minh chứng cho điều đó:

  Câu 4 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

  Để làm sáng tỏ cho các luận điểm, tác giả đã đưa ra rất nhiều luận cứ: để làm nổi bật tình trạng đen tối của xã hội Việt Nam:tác giả đã nêu các luận cứ đối lập giữa Việt Nam và âu châu.

  Chỉ ra thực trạng xã hội Việt Nan đen tối về luân lí:

  Luyện tập Tóm tắt văn bản nghị luận

  Câu 1 (trang 118 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

  a)Chủ đề nghị luận:Bàn về đặc trưng tổng thể của đất nước Indonesia.

  b)Chủ đề nghị luận:nói về tài năng của Xuân Diệu trong việc nghiên cứu, phê bình VH.

  Câu 2 (trang 118 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

  a.Vấnđề nghị luận: Tình trạng sử dụng nguồn nước ngọt không hợp lý và tình trạng nguồn nước ngày càng bị cạn kiệt và ô nhiễm.

  b.Mục đích nghị luận: nhằm nhắc nhở mọi người nhân thức giá trị và tầm quan trọng của tài nguyên nước èkêu gọi mọi người hãy tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nguồn nước.

  c.Các LĐ chính:

  LĐ 1:Đặt vấn đề: nước là tài sản quý báu nhưng đang bị hủy hoại và lãng phí nhiều nhất.

  LĐ 2: Tài nguyên nước trong tương lai sẽ không đáp ứng đủ cho yêu cầu của đ/s con người.

  LĐ 3:Tình trạng khan hiếm và ô nhiễm môi trường nước trên thế giới.

  LĐ 4: Lời kêu gọi của LHQ về việc bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm môi trường.

  Nguồn Internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận Lớp 7
 • Ôn Tập Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn: Các Dạng Bài Văn Nghị Luận
 • Nghị Luận Về Lời Xin Lỗi Trong Cuộc Sống
 • Đề Đọc Hiểu Và Nghị Luận Xã Hội Về Lời Xin Lỗi
 • Nghị Luận Xã Hội Về Văn Hóa Cảm Ơn, Xin Lỗi
 • Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Văn Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Nhân Hóa, Ngữ Văn Lớp 6, Học Tốt Văn 6
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Lớp 6 Bài Nhân Hóa Ngắn Nhất Baocongai.com
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Nhân Hóa Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2
 • Hướng Dẫn Học Sinh Tóm Tắt Các Tác Phẩm Truyện
 • Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn Lớp 6 Học Kỳ Ii
 • 1. Tính liên kết của văn bản.

  – Nếu bố của En ri cô chỉ viết mấy câu sau thì người con con không thể hiểu được điều mà người bố muốn nói.

  – Người con chưa hiểu ý của bố muốn nói vì nội dung bố chưa nói rõ ràng đây chỉ là bố lấy dẫn chứng về những công lao to lớn của người mẹ, cách dạy con gián tiếp nếu chỉ với mấy câu này thì người con chưa thể hiểu được.

  Nội dung giữa các câu không có sự liên kết, và nội dung vẫn mập mờ mà chưa rõ ràng.

  Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì nó phải có tính chất có nội dung rõ ràng cần có thái độ của người bố, và cần có liên kết câu giữa các đoạn với nhau.

  2. Phương tiện liên kết trong văn bản.

  a. Đoạn văn trên trở nên khó hiểu bởi thiếu thái độ của bố đối với người con, người bố nói chưa rõ ràng nên người con không hiểu được điều mà bố muốn nói..

  b. Trong đoạn văn trên cần sửa dấu câu tách giữa còn xa lắm và ngày đó, những từ ngữ trong câu không liên kết với nhau.

  c. Một văn bản có tính liên kết cần có các điều kiện: nội dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau, đồng thời phải kết nối các câu các đoạn với nhau bằng phương pháp từ ngữ..

  II Luyện Tập.

  1. Các câu dưới chưa được sắp xếp hợp lý, các câu chưa có nội dung rõ ràng, cần sắp xếp lại như sau: 1-2-3-4-5

  3. Điền từ:

  4. Câu trên không có sự liên kết chặt chẽ vì câu đầu nói về mẹ câu sau nói về con mà không có từ nối, nội dung trong câu không rõ ràng không có sự kết nối mạch lạc giữa các câu.

  5. Câu chuyện đó giúp em hiểu rằng có được một tram đốt tre rất đẹp những không thể tạo nên một cây tre cần có sự giúp đỡ của bà bụt.

  Liên kết văn bản sẽ giúp chúng ta hiểu được cả hình thức và nội dung trong một tác phẩm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Kiến Thức Trọng Tâm Phần Văn Lớp 6 Học Kì I
 • Bài Soạn Lớp 6: Nghĩa Của Từ
 • Ngữ Văn Lớp 6: Phân Tích Nghĩa Của Từ Tài
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Lớp 6 Bài Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ Ngắn Nhất Baocongai.com
 • Soạn Bài Nghĩa Của Từ (Chi Tiết)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100