Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Thuế Gtgt Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Athena4me.com

Các Văn Bản Hợp Nhất Liên Quan Đến Luật Thuế Mới Nhất ?

Thủ Tục Hưởng Chế Độ Hưu Trí

Chế Độ Hưu Trí, Điều Kiện, Thủ Tục Hồ Sơ Hưởng Lương Hưu

Bảo Hiểm Hưu Trí Bổ Sung Là Gì? So Sánh Với Bảo Hiểm Hưu Trí Tự Nguyện

Chế Độ Hưu Trí Và Tử Tuất Của Bảo Hiểm Xã Hội

Hoạt Động Đầu Tư Của Quỹ Hưu Trí

– Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2022 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

– Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

5. Luật quản lý thuế – Văn bản hợp nhất số 17/VBHN – VPQH ngày 11/12/2014.

6. Luật thuế tài nguyên – Văn bản hợp nhất số 18/VBHN – VPQH ngày 11/12/2014.

– Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

8. Xử phạt hành chính thuế – kế toán

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành

– Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Hợp Nhất Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Văn Bản Hợp Nhất Là Gì?

Nghỉ Làm Tránh Dịch, Lương Tính Sao?

Chống Dịch Virus Corona, Có Thể Cho Học Sinh Nghỉ Thêm 1

Dịch Thuật Là Gì? Dịch Thuật Có Chính Xác Tuyệt Đối?

Tổng Hợp Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Gtgt

Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Đấu Thầu

Văn Bản Pháp Luật Về Đấu Thầu

Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Đấu Thầu Năm 2022

Top 8 Website Tra Cứu Văn Bản Pháp Luật Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Các Trang Web Tìm Kiếm Văn Bản Pháp Luật

Thuế GTGT (Được gọi tắt là VAT – Value Added Tax hoặc TVA – Taxesur la Valeur Ajoutée) là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào giá trị giá tăng của sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế giá trị gia tăng có tác động đối với mọi hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam

Các văn bản pháp luật về thuế GTGT đã ban hành tính đến nay mà mỗi kế toán cần biết đó là:

Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

– Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

– Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008;

– Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

– Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;

– Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

– Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

– Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; hạch toán thuế nhà thầu

– Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2015/NĐ-CP và nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế và quản lý thuế;

– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ;

– Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

– Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; vba là gì

– Thông tư số 92/2015/TT- BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

– Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 25/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

– Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

– Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 1 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.

– Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại Điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Nếu bạn có nhu cầu học kế toán thì tham khảo ngay bài viết Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại Hà Nội để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

Văn Bản Pháp Luật Đất Đai

Các Văn Bản Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Văn Bản Pháp Luật Về Quan Trắc Môi Trường Lao Động

Văn Bản Pháp Luật Về Môi Trường

Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tphcm

Toàn Văn Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Đất Đai

Hệ Thống Toàn Văn Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Lĩnh Vực Đất Đai, Nhà Ở

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Môi Trường

Tất Tần Tật Những Văn Bản Liên Quan Đến Công Chứng (Còn Hiệu Lực)

Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền (Liên Quan Đến Quyền Sử Dụng Đất)

Bạn đang băn khoăn về các thông tin sau đây:

Vậy bạn đã tìm được những thông tin ưng ý chưa?

Thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu của đọc giả.

Thông tin không có khả năng giải quyết được vấn đề của đọc giả.

Thông tin không cung cấp đúng yêu cầu của khách hàng

Để không lặp lại những khó khăn và bất tiện nêu trên các bạn có thể chọn ngay bộ tài liệu

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, quản lý đất đai, nhà ở là một trong những vấn đề trọng tâm đổi mới và phát triển. Tăng cường quản lý đất đai chính là một trong những yếu tố then chốt giúp tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị của đất nước và đời sống của nhân dân.Việc quản lý đất đai hợp lý, đúng pháp luật là vấn đề hàng đầu được đặt ra cho ngành địa chính, nhu cầu sử dụng đất của người dân, nhằm đảm bảo sử dụng hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, Nhà nước không ngừng hoàn thiện pháp luật về đất đai để phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu xây dựng đất nước. Nhà nước ta đã ban hành Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cùng nhiều văn bản pháp qui dưới luật như: Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định và Thông tư hướng dẫn thi hành. Một số văn bản mới cụ thể như sau: CT số 20/CT-TTg ngày 27-07-2015 Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển; CT số 08/CT-TTg ngày 20-05-2015 Về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2022 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia; NĐ số 76/2015/NĐ-CP ngày 10-09-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; TT số 74/2015/TT-BTC ngày 15-05-2015 Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; TT số 41/2015/TT-BTC ngày 27-3-2015 Sửa đổi về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; TT số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26-02-2015 Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; QĐ số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10-07-2015 Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ…

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể Tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư; đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đất đai nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn sách:

TOÀN VĂN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

(Bao gồm Luật, Nghị Quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông Tư, Quyết Định).

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho các cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động trong lĩnh vực đất đai, nhà ở. Nhà xuất bản Nông nghiệp trân trọng giới thiệu và đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách được phổ biến rộng rãi trong phạm vi cả nước.

TOÀN VĂN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Kế Toán

Kế Hoạch Rà Soát Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ke Hoach Kiem Tra Ra Soat He Thong Vbpl Doc

Văn Bản Pháp Luật Kế Hoạch

Nhiều Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Cuộc Sống

Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi

Các Văn Bản Mới Nhất Về Thuế Gtgt 2022

Tổng Hợp Các Thông Tư Nghị Đinh Về Thuế Năm 2022

Nghị Định Sửa Đổi Về Quy Định Thuế Gtgt Và Thuế Tndn

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình Nhà Ở, Cầu Đường Mới 2022

Luật Hộ Tịch: 8 Điểm Nổi Bật Nhất

Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Định Số 87/2020/nđ

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ GTGT 2022

1. Các văn bản Luật về thuế GTGT năm 2022.

Ngày hiệu lực

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

26/11/2014

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi 31/2013/QH13:

+ Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

+ Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8

+ Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

06/04/2016

Từ ngày 01/07/2016, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3 hiệu lực từ ngày 01/09/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

+ Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

+ Điềm g khoản 1 Điều 8.

+ Khoản 1, 2 Điều 13.

2. Các Nghị định về Thuế GTGT 2022.

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

+ Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của Điều 9

12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều

– NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

+ Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

+ Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

+ Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

– Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

01/07/2016

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2016)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2015/NĐ-CP

+ Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3

+ Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3

+ Điểm đ khoản 1 Điều 6

+ Điều 10

146/2017/NĐ-CP

3. Các thông tư mới nhất về thuế GTGT 2022.

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

+ Điểm a khoản 8 Điều 4

+ Đhoản 3 Điều 14

+ Điểm c Khoản 3 Điều 15

Và một số điều tại các NĐ về thuế

27/02/2015

01/01/2015

– Hướng dẫn NĐ 12/2015/NĐ-CP

– Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

+ Sửa đổi khoản 1 Điều 4

+ Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4

+ Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

+ Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 14

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 15

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

130/2016/TT-BTC

12/08/2016

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

Và một số điều của Luật quản lý thuế.

28/10/2016

15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC)

31/2017/TT-BTC

18/04/2017

02/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2016/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2017/TT0-BTC

19/09/2017

05/11/2017

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

25/2018/TT-BTC

Quy Định Miễn Giảm Học Phí, Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Cho Học Sinh, Sinh Viên

Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hàng Nghị Định Mới Quy Định Về Miễn Giảm Học Phí

Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí Năm 2022

​quy Định Mới Về Miễn Giảm Học Phí

Các Đối Tượng Được Miễn, Giảm Học Phí

🌟 Home
🌟 Top