Top 3 # Xem Nhiều Nhất Các Văn Bản Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Đầu Năm , Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Nam, Biên Bản Kiểm Tra Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Điều Lệ Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Báo Cáo Thực Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Văn Bản Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Về Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Thống Kê, Báo Cáo Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Công Văn Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghiệm Thu Phòng Cháy Chữa Cháy, Dự Toán Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình Phòng Cháy Chữa Cháy, Điểm Thi Phòng Cháy Chữa Cháy, Thủ Tục Đăng Ký Phòng Cháy Chữa Cháy, Kế Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy, Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Sổ Tay Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Lệnh Phogf Cháy Chữa Cháy, Thu Hoạch Phòng Chống Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháya Gi, Luật Phòng Chống Cháy Nổ, Luật An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ, Luật Phòng Chống Cháy Rừng, Tcvn 6613-2000 : Cáp Chống Cháy. Thử Nghiệm Cáp Trong Điều Kiện Cháy., Phương án Quản Lý Bảo Vệ Phòng Chống Cháy Rừng Trồng Hết Thời Gian Kiến Thiết Cơ Bản, Bài Thơ Xe Chữa Cháy, Phương án Chữa Cháy, Nước Chữa Cháy, Trụ Nước Chữa Cháy,

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Đầu Năm , Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy,

Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Nam, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Đầu Năm , Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Phòng Cháy Chữa Cháy, Điều Lệ Phòng Cháy Chữa Cháy, Dự Toán Phòng Cháy Chữa Cháy, Thủ Tục Đăng Ký Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Về Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Kế Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Văn Bản Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Thực Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Điểm Thi Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy, Công Văn Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghiệm Thu Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Thống Kê, Báo Cáo Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy, Sổ Tay Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Lệnh Phogf Cháy Chữa Cháy, Thu Hoạch Phòng Chống Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháya Gi, Luật Phòng Chống Cháy Nổ, Luật An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ, Luật Phòng Chống Cháy Rừng, Tcvn 6613-2000 : Cáp Chống Cháy. Thử Nghiệm Cáp Trong Điều Kiện Cháy., Bài Thơ Xe Chữa Cháy, Trụ Nước Chữa Cháy, Chữa Tiêu Chảy Cho Chó, Mẫu Bìa Phương án Chữa Cháy, Nội Dung Bài Thơ Xe Chữa Cháy,

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Nam, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy,

Phương Án Phòng Cháy Chữa Cháy

Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Công Ty

Cập nhật 123: 25/06/2020

Theo quy định về phòng cháy chữa cháy trong công ty thì doanh nghiệp phải có đầy đủ những kiến thức cũng như dụng cụ về an toàn PCCC. Việc này sẽ được sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy từ cấp tỉnh trở lên tiến hành kiểm tra theo định kỳ hoặc ngẫu nhiên.

Mức chế tài bị phạt có thể từ 50.000đ đến 5.000.000đ nếu không tuân thủ và tùy theo tùy trường hợp xử phạt. Đội PCCC cần do người đứng đầu doanh nghiệp hoặc được bổ nhiệm. Chịu trách nhiệm đào tạo và phân chia bố trí những vật dụng phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Quy định về phòng cháy chữa cháy trong công ty biên chế vào lực lượng PCCC thường được quy định như sau:

Dưới 10 người thì tất cả các thành viên trong cơ sở đều là thành viên.

Từ 10 – 50 người thì cần tối thiểu 10 thành viên, 1 đội trưởng và các đội phó.

Từ 50 – 100 người thì cần tối thiểu 15 thành viên, 1 đội trưởng và các đội phó.

Trên 100 người thì cần tối thiểu 25 thành viên, 1 đội trưởng và các đội phó.

Nếu có nhiều phân xưởng hay bộ phận làm việc độc lập hoặc theo ca thì cần có 1 tổ PCCC thường trực tối thiểu từ 5-7 người, trong đó phải có 1 đội trưởng PCCC và các đội phó hỗ trợ.

Theo những quy định trên thì nội quy việc sử dụng những thiết bị PCCC nhằm cung cấp sẵn sàng đối phó cấp thiết khi có sự cố cho doanh nghiệp, công ty, chung cư, kho xưởng hay các tòa nhà cao tầng.

Quy định về phòng cháy chữa cháy trong công ty cần đáp ứng những điều kiện nào?

Doanh nghiệp, công ty, những cơ sở kinh doanh cần tư vấn thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát về kết cấu, những vật dụng phòng cháy chữa cháy cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Doanh nghiệp, cơ sở, kho xưởng cần phải có đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Những người đứng đầu như đội trưởng, đội phó của bộ phận phòng cháy chữa cháy cần phải có văn bằng, chứng chỉ về việc đào tạo phòng cháy chữa cháy.

Những phương tiện, thiết bị, bình chữa cháy cần đảm bảo chất lượng, thiết kế, thẩm định, giám sát bảo dưỡng thường xuyên để luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về lĩnh vực những thiết bị phòng cháy chữa cháy, chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy, nhận đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Người đứng đầu tố chức, doanh nghiệp, công ty người đại diện pháp luật phải có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ bồi dương kiến thức về pccc.

Có ít nhất trên dưới 1 người được đào tạo mức trình độ đại học chính quy chuyên ngành phòng cháy chữa cháy hoặc mức độ tương đương với ngành, lĩnh vực đang kinh doanh, hoặc ít nhất được đào tạo trên dưới 6 tháng lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Có phương tiện, địa điểm, trang thiết bị đầy đủ đảm bảo đủ khả năng huấn luyện nghiệp vụ, cũng như đáp ứng được mọi nhu cầu về khả năng đáp ứng phòng cháy chữa cháy.

Đối với những doanh nghiệp, công ty, cơ sở thi công, thiết kế, lắp đặt những hệ thống PCCC

Có ít nhất 1 người chỉ huy trưởng về việc thi công, bảo dưỡng bình chữa cháy và các hạng mục pccc khác.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm hoặc người đại diện mặt pháp luật cần các bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực PCCC.

Địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, máy móc cần bảo đảm chất lượng.

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp, thiết bị phòng cháy chữa cháy

Người đứng đầu, người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm chính cho cơ sở cần phải có văn bằng, chứng chỉ hoặc đào tạo chuyên môn phù hợp với ngành nghề đang kinh doanh.

Cần có ít nhất 1 người đội trưởng hoặc đội phó đươc đào tạo đầy đủ về chuyên ngành pccc hoặc được đào tạo qua lớp ngắn hạn 6 tháng về kiến thức pccc.

Có đầy đủ địa điểm, trang thiết bị, máy móc vật dụng, vật tư linh kiện pccc.

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ sở nạp sạc bình chữa cháy, phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoặc người đại diện doanh nghiệp cần có kiến thức về pccc.

Có đầy đủ trang thiết bị, máy móc, nhân lực về pccc để sử dụng khi cần thiết.

Thông tư, nghị định số 79/2014/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 31/07/2014 về luật pccc và luật sửa đổi bổ sung một số điều.

Nghiêm cấm hoàn toàn việc sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định gồm 9 chương, 58 điều: Quy định chung phòng cháy và chữa cháy, Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Phương tiện phòng cháy chữa cháy; Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Điều khoản thi hành.

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các doanh nghiệp !

➡ Mẫu thiết bị chữa cháy

TOP từ khóa được tìm kiếm

– Luật pccc

– nghị định số 79/2014/nđ-cp

– nghị định 136/2020

– thông tư 66/2014/tt-bca

– luật pccc mới nhất 2018

– nghị định 136/2020/nđ-cp

Bình Luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Chi Tiết Quan Trọng Tại Luật Phòng Cháy Chữa Cháy 2001

Luật phòng cháy chữa cháy 2001 là văn bản pháp luật do quốc hội ban hành. Quy định về công tác PCCC, xây dụng lực lượng chuyên nghiệp (không chuyên nghiệp, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động PCCC.

Luật phòng cháy chữa cháy 2001 và những lưu ý quan trọng

Cháy nổ luôn là mối nguy hại tiềm ẩn trong đời sống con người. Nó có thể xảy ra bất có lúc nào, ở đâu và hậu quá không thể lường trc được. Đôi khi chỉ 1 tàn thuốc nhỏ cũng có thể phá hủy được cả một tòa nhà rộng lớn.

Đó là ý thức của mỗi người đối với công tác phòng cháy còn kém. Và đến lúc xảy ra hỏa hoạn, thì kỹ năng chữa cháy tại chỗ, cũng như phương tiện chữa cháy cũng không đạt yêu câu. Dẫn đến hậu quả khó lường, kể cả tài sản lẫn con người.

Luật phòng cháy chữa cháy 2001 ra đời như một quy chuẩn pháp luật để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân. Trách nhiệm dân sự, hình sự đối với mỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra hỏa hoạn.

Tại điều 5 của luật, đã quy định rất rõ trách nhiệm PCCC đối với công dân. Theo đó

– PCCC là trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, gia đình và cá nhân trên toàn bộ đất nước Việt Nam.

– Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội pccc cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

– Người đứng đầu đơn vị, tổ chức, chủ hộ gia đình có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra pccc

– Lực lượng Cảnh sát PCCC có trách nhiệm hướng dẫn. Kiểm tra hoạt động PCCC của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.

Tìm luật PCCC 2001 bổ sung chỉnh sửa tại bài viết: Luật phòng cháy chữa cháy 2013

Một số điều trong luật phòng cháy chữa cháy 2001 cho doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan, công ty, văn phòng, nhà xưởng… Là những nơi tập trung đông người. Nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người. Vì vậy, mà tại luật PCCC 2001, điều 20 đã quy định rất rõ phòng cháy đối với cơ sở (nơi có hoạt động kinh doanh, tập trung nhiều người).

Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động. Và cần thiết có phương án PCCC độc lập phải thực hiện các yêu cầu sau:

a) Có quy định, nội quy về an toàn PCCC

b) Có các biện pháp về phòng cháy;

c) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp

d) Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về PCCC

đ) Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan;

e) Bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC

g) Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC

Các cơ quan, doanh nghiệp phải trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở của mình dựa theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). Các thiết bị sử dụng dù là hàng nhập khẩu, hàng sản xuất trong nước cũng phải đảm bảo đúng theo TCVN. Hệ thống PCCC cần phải được thẩm duyệt và phê chuẩn bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp cơ sở khi không đảm bảo luật phòng cháy chữa cháy 2001

Đình chỉ hoạt động

Doanh nghiệp khi không đảm bảo được an toàn về PCCC sẽ bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động khi xảy ra những trường hợp sau:

– Khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ;

– Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC

– Vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC đã được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC yêu cầu khắc phục mà không thực hiện.

– Hết thời hạn tạm đình chỉ mà không khắc phục hoặc không thể khắc phục được. Và có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng thì bị đình chỉ hoạt động.

– Trường hợp bị tạm đình chỉ thì chỉ được hoạt động trở lại. Khi nguy cơ phát sinh cháy, nổ được loại trừ hoặc những vi phạm đã được khắc phục.

Tầm quan trọng của công tác PCCC tại doạnh nghiệp

Doanh nghiệp tuyệt đối không thể xem nhẹ về công tác an toàn cháy nổ tại cơ sở mình. Bởi các cở sở kinh doanh, nhà máy xí nghiệp thường sẽ tập trung rất nhiều các mặt hàng, giấy tờ, máy móc. Vần đề cháy nổ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào từ các nguyên nhân khác nhau. Như chập cháy hệ thống điện, trời hanh khô các vật dụng dễ bén lửa dẫn đến hỏa hoạn.

Nếu cháy nổ xảy ra lúc không có người hoạt động thì dễ dẫn đến khả năng bùng phát, lây lan cháy ra các khu khác. Do không có con người túc trực tại hiện trường để tham gia công tác cứu hỏa. Còn nếu xảy ra hỏa hoạn lúc có người tham gia sản xuất, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người, gây thương tích bỏng nặng là rất cao.

Doanh nghiệp luôn phải cảnh giác phòng cháy, chữa cháy để trước hết là bảo vệ tài sản của chính doanh nghiệp. Sau là đảm bảo được an toàn tính mạng của người lao động.

Kết luận

Với những quy định rõ ràng, chặt chẽ như vậy, doanh nghiệp muốn hoạt động được phải trang bị cho cơ sở của mình. Một hệ thống phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Đạt tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần tìm một đơn vị thi công thiết kế PCCC có kinh nghiệm

Công ty cổ phần Quốc tế BAT Việt Nam là đơn vị đã hoạt động trong lĩnh vực PCCC gần 20 năm. Với đội ngũ kỹ sư chuyên môn giỏi, nắm bắt pháp luật tốt. Sẽ đưa ra được phương án tối ưu để doanh nghiệp sở hữu hệ thống PCCC tiêu chuẩn. Tiết kiệm kinh phí tối đa cho doanh nghiệp.

Tại BAT Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ về phòng cháy chữa cháy trọn gói. Từ cung cấp thiết bị PCCC, thư vấn thiết kế hệ thống PCCC. Lắp đặt thi công đến sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Sản phẩm, dịch vụ mà BAT Việt Nam cung cấp đều đạt quay chuẩn về chất lượng quốc gia (TCVN). Nhiều sản phẩm được BAT Việt Nam nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Đức. Có độ bền cao, chịu được môi trường khắc nghiệt. Hệ thống PCCC được thi công lắp đặt tại BAT Việt Nam sẽ hoạt động tốt cả đã trang bị trước đó một thời gian dài.

BAT Việt Nam hoạt động theo tôn chỉ, lấy sự an toàn của doanh nghiệp làm kim chỉ nam. Sự an toàn tính mạng của con người làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Lấy niềm tin và sự hài lòng của đối tác làm động lực để tiếp tục phát triển.

Muốn phát triển bền vững, thì chỉ có chất lượng uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong nghề mới giúp BAT Việt Nam tồn tại trong suốt những năm qua. Chính vì vậy, chính sách bán hàng, chế độ hậu mãi mà chúng tôi mang lại. Luôn dẫn đầu về sự hài lòng của khách hàng.