Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định (Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ )
 • Quy Định Quản Lý, Khai Thác Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ
 • Csgt Tổng Kiểm Tra Phương Tiện Đường Bộ: Làm Nóng Lại Nghị Định 100
 • Tổng Kiểm Soát Hoạt Động Xe Cộ Đường Bộ Diễn Ra Thế Nào?
 • Ngày Đầu Csgt Kiểm Tra Xe Dù Không Có Dấu Hiệu Vi Phạm Ở Tp.hcm, Hà Nội
 • Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, Giáo Dục Hướng Nghiệp Qua Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông, Thông Tư Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Chúc Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Hạng Iii, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý, Bài Thu Hoạch Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý Thuyết Hạng I, Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non Theo Thông Tư 12, Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Các Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Phân Tích Được Các Yêu Cầu Và Quy Định Ve Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon Thpt, Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông Nghề Làm Vườn 11, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon, Tài Liệu Bồi Dưỡng Chức Danh Nghề Nghiệp – Nxb Thông Tin Và Truyền Thông 2022, Tổ Chức Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Gvmn Đáp ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Mầm Non, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Chuẩn Đầu Ra Giáo Dục Nghề Nghiệp, Dao Dũa Nghe Nghiep Của Giao Vien Mn, Mô Đun 1. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 5 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, C. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non:, Giáo án 4 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Mn1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 3 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Website, Nghị Định Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Nghề Nghiệp, Mô Đun 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Module Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Dao Duc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien, Modun Mn1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mn, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Mudun1 Đạo Đức Nghê Nghiep Giáo Vien Mam Non, Vai Trò Của Đạo Đức Nghề Nghiệp Đối Với Giáo Viên Mầm Non Hiện Nay, Tài Liệu Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Mudun1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn Theo Thông Tư 12, 9 Quy Định Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Nhà Báo, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2022, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Gvmn 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Module Dao Duc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mam Non, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Module Mầm Non Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Tài Liệu Modun 1 Đạo Đức Nghè Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Modun1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Gvmn 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non 7, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Rèn Luyện Đạo Đức Nghề Nghiệp Trong Chăm Sóc Giáo Dục Mầm Non, Module Mn 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mâm Non, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Module1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Modul 1 Dao Duc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mam Non, Bài Thu Hoặch Lớp Bồi Dưỡng Giáo Dục Nghề Nghiệp 2022, Bài Thu Hoạch Hương Nghiệp 9 Định Hướng Nghề Nghiệp Trong Tương Lai, Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, 1. Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, Đính Kèm Bộ Quy Tắc Đạo Đức Và ứng Xử Nghề Nghiệp Luật Sư,

  Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, Giáo Dục Hướng Nghiệp Qua Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông, Thông Tư Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Chúc Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Hạng Iii, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý, Bài Thu Hoạch Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý Thuyết Hạng I, Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non Theo Thông Tư 12, Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Các Quy Định Pháp Luật Về Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Phân Tích Được Các Yêu Cầu Và Quy Định Ve Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon Thpt, Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông Nghề Làm Vườn 11, Hoat Dong Giao Duc Nghe Pho Thong Nghe Lam Vuon, Tài Liệu Bồi Dưỡng Chức Danh Nghề Nghiệp – Nxb Thông Tin Và Truyền Thông 2022, Tổ Chức Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Gvmn Đáp ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Mầm Non, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Chuẩn Đầu Ra Giáo Dục Nghề Nghiệp, Dao Dũa Nghe Nghiep Của Giao Vien Mn, Mô Đun 1. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 5 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, C. Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non:, Giáo án 4 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Mn1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Giáo án 3 Tuổi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non, Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Đồ án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Website, Nghị Định Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Module 1 Đạo Đức Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 46/2016 Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông
 • Thông Tư 12/2017 Của Bộ Giao Thông Vận Tải Về Đào Tạo Sát Hạch Cấp Gplx
 • Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Qcvn 41:2019/bgtvt Về Báo Hiệu Đường Bộ
 • Dự Thảo Thay Thế Nghị Định 86 Của Bộ Gtvt: Còn Nhiều…”lỗ Hổng”
 • Bộ Giao Thông Vận Tải Phản Hồi Những Kiến Nghị Của Grab Về Góp Ý Dự Thay Thế Nghị Định 86
 • Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Đề Tài Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Đắk Lắk Tuyển Dụng Đặc Cách Giáo Viên Năm 2022
 • Thông Báo Thi Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Khác Tỉnh Hòa Bình Năm 2022 (Theo Nghị Định Số 29/2012/nđ
 • Nghị Định 29/cp: Về Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Nghị Định Số 54 Và 68 Về Phụ Cấp Thâm Niên + Một Số Câu Hỏi Liên Quan Có Trả Lời
 • Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Nghị Định Giáo Dục, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Xu Lý Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 43 Về Giao Quyền Tự Chủ, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Theo Nghị Định 151, Biên Bản Bàn Giao Theo Nghị Định 99, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Nghị Định Giao Thông 2022, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2022, Nghị Định Giáo Dục Tại Xã Phường Thị Trấn, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Việt Nam Ban Hành Nghị Định Mới Về Giá Giao Dịch, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Theo Nghị Định 99/2016, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 83/2010/nĐ-cp Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 32/2015/nĐ-cp, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 32/2015, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 30/2015/nĐ-cp, Nghị Định Nào Thay Thế Nghị Định 59/2015, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 15/2013/nĐ-cp, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 12/2009, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 43/2006, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 46/2015/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định 24, Nghị Định Thay Thế Nghị Định 59/2015, Nghị Định Quy Định Về Định Danh Và Xác Thực Điện Tử, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Điều 8 Nghị Định 103 Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Nghị Định Thay Thể Nghị Ddingj 32/2006, Thông Tư Quy Định Việc Thẩm Định Tài Liệu Giáo Dục Địa Phương, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế,

  Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2022, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Nghị Định Giáo Dục, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Xu Lý Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 43 Về Giao Quyền Tự Chủ, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Theo Nghị Định 151, Biên Bản Bàn Giao Theo Nghị Định 99, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Nghị Định Giao Thông 2022, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2022, Nghị Định Giáo Dục Tại Xã Phường Thị Trấn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sẽ Có Quy Định Tạo Thuận Lợi Cho Trường Dạy Nghề Thực Hiện Tự Chủ
 • Tự Chủ Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp Tạo Bước Đột Phá Nâng Cao Chất Lượng
 • Đẩy Mạnh Giao Quyền Tự Chủ Cho Các Cơ Sở Gdnn
 • Nghị Định Quy Định Cơ Chế Tự Chủ Của Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Bộ Gdđt Chấn Chỉnh Các Khoản Thu Đầu Năm Học 2022
 • Câu Hỏi Về Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Các Cấp .
 • Một Số Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Đăng Ký Doanh Nghiệp Liên Quan Đến Triển Khai Thi Hành Quyết Định Số 27/2018/qđ
 • Phụ Lục Ii Nội Dung Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam (Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 27/2018/qđ
 • Chính Phủ Chốt Giá Bán Điện Năng Lượng Lượng Mặt Trời Chính Thức 2022
 • Đề Cương Giới Thiệu Quyết Định Số 13/2020/qđ
 • A. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là:

  a) Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học

  b) Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học

  c) Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học

  d) Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Trung học cơ sở Câu 2: Kế hoạch giáo dục tiểu học đối với lớp 5 được quy định bao nhiêu môn học? b) 9 môn học Câu 3: Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần? a)35 tuần Câu 4: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềChương trình giáo dục phổ thông, mỗi tuần có ít nhất 2 tiết sinh hoạt tập thể làđể:

  a) Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện cuối tuần

  b) Tổ chức các phong trào thi đua học tập

  c) Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp

  d) Sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên, Sinh hoạt toàn trường Câu 5: Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là:

  a) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết

  b) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết, nghe, nói

  c) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, nói

  d) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, viết

  Câu 6: Nội dung chương trình Tiếng Việt được xây dựng theo nguyên tắc:

  a) Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp

  b) Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt của học sinh

  c) Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việt

  d) Cả 3 câu trên Câu 7: Đọc các đoạn văn bản có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 – 100 chữ cái/ phút,đó là mức độ cần đạt của khối lớp nào? c) Lớp 4 Câu 8: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềChương trình giáo dục phổ thông, mỗi tháng có bao nhiêu tiết Giáo dục ngoài giờ lên lớp? a) 4 tiết Câu 9: Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập phân là kiến thức cần đạt được của khối lớp nào? c) Lớp 5 Câu 10: Môn Toán ở cấp tiểu học có những mạch kiến thức nào?

  a) Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học

  b) Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn

  c) Số học; Giải toán có lời văn ; Yếu tố hình học

  d) Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn Câu 11: Trong một năm học, môn Đạo đức có bao nhiêu tiết?

  a) 40 tiết

  b) 35 tiết

  c) 70 tiết

  d) 45 tiết

  Câu 12: Dạy học môn Đạo đức nhằm chuyển các giá trị đạo đức xã hội thành tình cảm,niềm tin và hành vi đạo đức của học sinh. Vì vậy phương pháp dạy học cơ bảncủa môn Đạo đức là:

  a) Giáo viên thuyết giảng

  b) Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động

  c) Giáo viên tổ chức cho học sinh tự học

  d) Giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, học sinh hoạt động để chiếm lĩnh nội dung bài học Câu 13: Môn Tự nhiên và Xã hội được dạy ở các khối lớp: c) Lớp 1, lớp 2, lớp 3 Câu 14: Đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã hội cần quan tâm các mặt:

  d) Cả 3 câu trên

  Câu 15: Môn Khoa học được dạy ở khối lớp nào của cấp tiểu học?

  c) Lớp 1, lớp 2, lớp 3

  d) Lớp 4, lớp 5 Câu 16: Mục tiêu môn Lịch sử và Địa lý giúp học sinh có một số kiến thức cơ bản:

  a) Giới thiệu những nhân vật lịch sử; các châu lục và một số quốc gia trên thế giới

  b) Các sự kiện, hiện tượng, những nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thốngtheo dòng thời gian lịch sử của Việt Nam trong buổi đầu dựng nước cho đếnnay

  c) Các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ địa lý đơn giản; các châu lục và mộtsố quốc gia trên thế giới

  d) Câu b và câu c Câu 17: Về mặt kiến thức, mục tiêu của môn Âm nhạc nhằm giúp học sinh: a) Học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc

  b) Tập đọc nhạc

  c) Phát triển khả năng âm nhạc, làm cơ sở trở thành ca sĩ

  d) Học hát, phát triển khả năng âm nhạc

  Câu 18: Nội dung dạy học môn Mĩ thuật cấp tiểu học:

  a) Vẽ theo mẫu, vẽ trang tríb) Vẽ tranh, thường thức mỹ thuật

  c) Tập nặn, tạo dáng

  d) Cả 3 câu trên Câu 19: Kĩ năng cần đạt của môn Thủ công, Kĩ thuật là:

  a) Làm được một số công việc lao động đơn giản trong gia đình là lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật

  b) Xé, gấp, cắt, đan được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìa

  c) Làm được tất cả mọi việc

  d) Câu a và b Câu 20: Trong một năm học, môn Thể dục ở lớp 4 được giảng dạy bao nhiêu tiết? d) 70 tiết Câu 21: Lúc đọc sách, khoảng cách giữa mắt với sách là: b) 25 cm Câu 22: Bài chính tả ở lớp 3, nghe – viết, nhớ – viết có độ dài khoảng bao nhiêu?

  a) 50 chữ đến 60 chữ

  b) 60 chữ đến 65 chữ

  c) 60 chữ đến 70 chữ

  d) 70 chữ đến 80 chữ

  Câu 23: Kĩ năng đọc lớp 4 với tốc độ là bao nhiêu chữ trong 1 phút: c) 90 – 100 chữ

  d) 120 – 140 chữ

  Câu 24: Về Yếu tố hình học, giáo viên lớp 1 giúp học sinh nhận biết các hình:

  a) Hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

  b) Hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác

  c) Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

  d) Hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác và hình tròn

  b) Nước, không khí, nhiệt, sự biến đổi của đất

  c) Nước, không khí, nhiệt, sử dụng năng lượng

  d) Nước, không khí, ánh sáng, nhiệt , âm thanh Câu 26: Thời Lý (Nước Đại Việt) bắt đầu năm nào, kết thúc năm nào?

  a) Từ năm 938 đến năm 1009

  b) Từ năm 1009 đến năm 1226

  c) Từ năm 1226 đến năm 1400

  d) Từ năm 1400 đến năm 1500

  Câu 27: Nội dung dạy của môn Mĩ thuật gồm:

  a) Hai nội dung: vẽ theo mẫu, vẽ trang trí

  b) Ba nội dung: vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ trang trí

  c) Bốn nội dung: vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ trang trí, thường thức mĩ thuật

  d) Năm nội dung: vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ trang trí, thường thức mĩ thuật, tập nặn tạo dáng Câu 28: Môn Thể dục lớp 3, nội dung trò chơi vận động có:

  a) 4 – 6 trò chơi

  b) 6 – 8 trò chơi

  c) 8 – 10 trò chơi

  d) 10 – 12 trò chơi

  Câu 29: Nội dung dạy học môn Đạo đức lớp 2 gồm:

  a) Ba nội dung

  b) Bốn nội dung

  c) Năm nội dung

  d) Sáu nội dung 4

  Câu 30: Đối với học sinh lớp 2 học 1 buổi/ngày, mỗi tuần học:

  a) 21 tiết / tuần

  b) 22 tiết / tuần

  c) 23 tiết / tuần

  d) 25 tiết / tuần

  B. Câu hỏi tự luận

  Câu 1: Theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, phần những vấn đề chung đã xác định “Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức và kĩ năng củamôn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được” Thầy (cô) hiểu như thế nào về vấn đề trên?

  Câu 2: Thầy (cô) hãy trình bày mục tiêu, nguyên tắc tích hợp nội dung giáo dục tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy các môn học .Cho một ví dụ cụ thể.Câu 3: Thầy (cô) đã thực hiện tự chủ chương trình dạy học như thế nào?Cho một ví dụ cụ thể.5 Tải xuống 126

  (Sưu tầm)

  https://hoatieu.vn/dap-an-trac-nghiem-tim-hieu-chuong-trinh-gdpt-tong-the-202658

  Thân Thị Hoàng Oanh @ 20:26 22/07/2020

  Số lượt xem: 123

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rút Vốn Khỏi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Được Không?
 • Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh Một Thành Viên Của Chủ Sở Hữu Công Ty
 • Rút Vốn Khỏi Công Ty Của Chủ Sở Hữu Công Ty Tnhh 1 Thành Viên
 • Thành Viên Cty Tnhh Xin Rút Vốn.
 • Phương Án Tuyển Sinh Học Viện Ngân Hàng Năm 2022
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng
 • Ban Cán Sự Đảng Bộ Lao Động
 • Đam Rông: Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Đảng
 • Triển Khai Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Gắn Với Việc Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Đảng Bộ Công An Trung Ương .công An Tra Vinh
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đè Huấn Luyện Cấp Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Chuyên Đề 1 Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, 4 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giải Phóng Mặt Bằng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Mẫu Nghị Quyết Di Chuyển Mồ Mả Nhỏ Lẻ Về Nghĩa Trang Tập Trung, Chuyên Đề 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Phát Triển Kinh Tế, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghi Quyet Chuyen Đề Về Tăng Cương Quan Ly Đat Đai, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chuyên Đề 2 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Phòng Chống Dịch Covid-19, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Tiểu Luận Về Gải Quyết Tình Huống Liên Quan Đến Giáo Dục Ngạch Chuyên Viên, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Chuyên Đề 9. Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn Và Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Trong Trường Thpt, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C,

  Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đè Huấn Luyện Cấp Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Chuyên Đề 1 Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, 4 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giải Phóng Mặt Bằng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Mẫu Nghị Quyết Di Chuyển Mồ Mả Nhỏ Lẻ Về Nghĩa Trang Tập Trung, Chuyên Đề 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • “dân Vận Khéo” Trong Dồn Điền Đổi Thửa, Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Đức Phổ
 • Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa
 • Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức Dồn Điền Đổi Thửa: Thành Công Nhờ Dân Chủ, Công Khai
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Dồn Điền Đổi Thửa Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Và Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Sau Dồn Điền Đổi Thửa
 • Nghị Quyết Về Dồn Điền, Đổi Thửa Phát Huy Thực Tế Ở Nghi Lộc
 • Sẽ Có Nghị Định Mới Về Thanh Tra Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Chính Sách Mới Về Giáo Dục Có Hiệu Lực Từ Tháng 11
 • Khoan Thư Sức Dân Và Cách Xử Lý Của Bộ Học
 • Tư Vấn Thành Lập Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Giáo Dục Nghề Nghiệp Vẫn Phải Xin
 • Tự Chủ Tài Chính Tại Các Trường Cao Đẳng Công Lập Trước Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Theo đánh giá của ban soạn thảo Nghị định thì hệ thống thanh tra giáo dục vẫn còn một số bất cập như chưa thể hiện rõ tính đặc thù của thanh tra chuyên ngành giáo dục; chưa phân định rõ trách nhiệm thanh tra hành chính đối với các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện còn nhiều khó khăn; hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học chưa thống nhất và hiệu quả; đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục rất đông đảo và có đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý song chưa có cơ sở pháp lý đủ mạnh để điều chỉnh.

  Trong khi đó với nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung; các quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục tại Nghị định số 85/2006/NĐ-CP đã không còn phù hợp. Bên cạnh đó, luật Thanh tra 2010 chỉ mới quy định những vấn đề chung, áp dụng cho tất cả các Bộ, ngành. Hoạt động thanh tra giáo dục có nhiều vấn đề cần quy định cụ thể hơn để phù hợp với đặc thù của ngành Giáo dục. Bộ GD-ĐT có đặc thù riêng về tổ chức và hoạt động, là ngành có quy mô lớn, được tổ chức theo hệ thống dọc thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

  Theo đánh giá của một nhà giáo, mặc dù dự thảo đã có những điều chỉnh cần thiết và giao quyền tự chủ cũng như phân cấp hơn. Tuy nhiên cũng xuất hiện một số điểm mới chưa phù hợp. Chẳng hạn như, Thanh tra Sở GD-ĐT có thẩm quyền thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục đối với các Phòng GD-ĐT; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tại địa phương. Với việc lực lượng “mỏng” kèm theo với năng lực thì liệu thành tra Sở GD-ĐT có thể thanh tra chuyên ngành được các cơ sở giáo dục ĐH hay không cần phải được xem xét một cách thấu đáo.

  Bạn đọc có thể xem toàn bộ dự thảo này .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Mới Về Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non
 • Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non
 • Nghị Định 105: Đón Nhận Niềm Vui Từ Vùng Khó
 • Triển Khai Nghị Định 105 Về Phát Triển Giáo Dục Mầm Non: Kiến Nghị Mở Rộng Đối Tượng Thụ Hưởng
 • Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Đổi Mới Chương Trình, Sgk Giáo Dục Phổ Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 88/2014/qh13 Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông Do Quốc Hội Ban Hành
 • Nghị Quyết 100/2019/qh14 Hoạt Động Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa Xiv
 • Nghị Quyết 100/2015/qh13 Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giai Đoạn 2022
 • Nghị Quyết 59/2018/qh14 Về Chương Trình Giám Sát Của Quốc Hội Năm 2022
 • Nghị Quyết 538/2018/ubtvqh14 Về Chương Trình Giám Sát Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Năm 2022
 • Đó là nội dung Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) phổ thông vừa được Quốc hội thông qua với đa số phiếu tán thành vào chiều 28-11, ngay trước lễ bế mạc kỳ họp thứ 8.

  Nghị quyết Quốc hội đã tán thành chủ trương về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ.

  Và Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

  Nghị quyết cũng đề nghị cần kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình, sách giáo khoa hiện hành, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam và phù hợp với xu thế quốc tế, đồng thời đổi mới toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; khắc phục tình trạng quá tải; tăng cường thực hành và gắn với thực tiễn cuộc sống.

  Việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa được tiến hành đồng bộ, công khai, minh bạch, tiếp thu rộng rãi ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học, nhà giáo và người học.

  Đổi mới nội dung giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học trên.

  Ở cấp trung học phổ thông yêu cầu học sinh học một số môn học bắt buộc, đồng thời được tự chọn các môn học và chuyên đề học tập theo hình thức tích lũy tín chỉ.

  Xã hội hóa biên soạn SGK

  Chương trình giáo dục phổ thông phải phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh.

  Thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

  Thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

  Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học.

  Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Chính phủ ban hành cơ chế tài chính bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa.

  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn.

  Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do ngân sách Nhà nước bảo đảm và huy động từ xã hội. Kinh phí từ ngân sách Nhà nước được nêu trong dự toán ngân sách hàng năm của Chính phủ trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

  Quốc hội đề nghị Chính phủ phê duyệt hai đề án bổ trợ

  Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết do Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày cho biết, về chủ trương xã hội hóa công tác biên soạn sách giáo khoa, nhiều ý kiến băn khoăn về tính khách quan và sự công bằng trong việc biên soạn sách giáo khoa và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn mà chỉ tổ chức thẩm định sách giáo khoa.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để chủ động có được chương trình, sách giáo khoa đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu theo lộ trình chung, Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa, nhằm bảo đảm an toàn cũng như quyền lợi của học sinh và cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai Đề án là đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quản lý nhà nước về giáo dục.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng quy trình thẩm định chương trình, sách giáo khoa phải khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan, công bằng. Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình, sách giáo khoa phải bao gồm các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục được lựa chọn theo quy trình chặt chẽ, được Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua; Hội đồng làm việc độc lập, khách quan trong quá trình thẩm định.

  Chính phủ cần chỉ đạo ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục với sự bàn bạc dân chủ của giáo viên, phụ huynh, học sinh và ngăn ngừa tác động tiêu cực.

  Chính phủ cần nghiên cứu ban hành cơ chế tài chính trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa bảo đảm công bằng, không phân biệt sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn hay do các tổ chức, cá nhân biên soạn.

  Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt và triển khai đồng thời Đề án đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, để bảo đảm triển khai thành công Đề án để tạo điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình, sách giáo khoa đổi mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Về Đổi Mới Chương Trình, Sgk Giáo Dục Phổ Thông
 • Nghị Quyết 54 Của Quốc Hội
 • Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Số 107/2015/qh13 Của Quốc Hội Về Thừa Phát Lại
 • Nghị Quyết 107/2015/qh13 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 26/11/2015
 • Xem Xét, Ban Hành Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Việc Thực Hiện Chế Định Thừa Phát Lại
 • Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục
 • Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa
 • Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế
 • Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ
 • Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Hđnd
 • Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Tốt Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Quyết Định Mới Nhất, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Mẫu Bìa Giáo án Đẹp Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Số 03 Của Bộ Giáo Dục, Giáo án Vợ Nhặt, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, Giáo án ước Chung Lớn Nhất, Giáo Trình Anh Văn Hay Nhất, Luật Giáo Dục Sửa Đổi Mới Nhất, Công Văn Mới Nhất Của Sở Giáo Dục Hà Nội, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Đơn Xin Nghỉ Việc Mẫu Mới Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Nghị Định Mới Nhất, Mau Don Xin Rut Kien Nghi Moi Nhat, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Đất Đai, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật Bản, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất,

  Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Nghị Quyết Trung Ương 6 ‘vừa Cơ Bản, Vừa Cấp Bách’
 • Nghị Quyết Quốc Hội
 • Nghị Quyết Của Chính Phủ
 • Hệ Thống Biểu Mẫu Và Các Nghị Quyết Mới 2022
 • Nghị Quyết Mới Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thừa Thiên
 • Kế Hoạch Giáo Dục Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyên Truyền, Giáo Dục Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Đầu Năm Học 2022
 • Đổi Mới Công Tác Tuyên Truyền, Giáo Dục Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông
 • Bài Dự Thi Tham Gia An Toàn Giao Thông Đường Bộ
 • Bài Dự Thi An Toàn Giao Thông
 • Bộ Công An Trình Hồ Sơ Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ
 • II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

  1. Nội dung trọng tâm công tác

  1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh và của Ngành về công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường…;

  1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.

  1.3. Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; Tổng phụ trách phối hợp với GVCN tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT;

  1.4. Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh nhà trường; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy – học về ATGT cho giáo viên, học sinh.

  1.5. Thành lập Ban kiểm tra công tác giáo dục ATGT của trường; xử lý các cá nhân vi phạm nội quy ATGT. Đánh giá thi đua các tập thể lớp, cá nhân về công tác giáo dục và thực hiện ATGT.

  2. Hình thức triển khai:

  – Tổ chức lồng ghép giáo dục về ATGT trong các buổi sinh hoạt tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp,…)

  – Đội phát thanh măng non tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh của trường vào đầu, cuối buổi học và những thời gian chuyển tiết;

  – Thực hiện tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; – Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ; – Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy; – Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện

  – Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

  3. Giải pháp thực hiện:

  3.1. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục học sinh về tiêu chí Văn hóa giao thông thông qua nhiều hình thức học tập chính khoá và ngoại khoá; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh; biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, aphich, tranh cổ động…) tuyên truyền về giáo dục ATGT phù hợp với trường THCS.

  – Tổ chức phát động ATGT năm học 2022 – 2022 và ký cam kết không vi phạm luật GT.

  – Tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” năm 2022

  3.2. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho CMHS và học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân vi phạm ATGT.

  3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; triển khai các phong trào, cuộc vận động thanh, thiếu nhi tham gia bảo đảm TTATGT.

  3.4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá: sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong trường cho học sinh.

  3.5. Đưa nội dung giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các Chi đội. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

  3.6. Mô hình “Vui học luật giao thông dưới cờ”:

  – Hoạt động trong các buổi chào cờ đầu tuần.

  (Ban ATGT LĐ lựa chọn biên soạn mỗi tuần 1 đến 3 nội dung ngắn về Luật GT )

  -Tiến hành tuyên truyền các nội dung biên soạn trong mục tuyên truyền của chương trình chào cờ.

  – Tổ chức cho các em trả lời nhanh, xử lý tình huống có nhận quà trong mục sinh hoạt vui chơi của chương trình chào cờ.

  – Ghi nhận và lưu kết quả để đánh giá và công nhận hoàn thành chuyên hiệu ATGT của đội viên.

  – Nhắc nhở các trường hợp vi phạm ATGT của học sinh theo phương pháp gợi ý, gợi mở, không chỉ đích danh, không phê bình.

  3.7. Tổ Sao đỏ ATGT trước cổng trường.

  – Hoạt động định kỳ vào ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Ngoài ra còn có các buổi trực đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm giao thông gia tăng.

  – Đội được chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 em.

  – Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ là 2 em (Do tổ trưởng phân công theo thực tế của tuần)

  – Nhiệm vụ:

  + Ghi nhận các trường hợp vi phạm cơ bản về giao thông trước cổng trường.

  + Nhắc nhở kịp thời các trường hợp tụ tập trước cổng trường, qua đường không đúng nơi quy định, qua đường không quan sát, đưa rước mà không đôi mũ bảo hiểm cho con em.

  – Tổ 1 hoạt động vào buổi sáng.

  – Tổ 2 hoạt động vào buổi chiều.

  – Kiểm tra chuyên hiệu ATGT.

  Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Thạch Môn

  Nguồn tin: Trường tiểu học Thạch Môn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chú Trọng Tuyên Truyền, Giáo Dục Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông
 • Giáo Dục Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông Năm Học 2022
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Hoc Sinh
 • Đáp Án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Cho Học Sinh 2022
 • Tăng Cường Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh
 • Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Vcci Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Nghị Định 23 Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc
 • Nghị Định 23 Về Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc 2022
 • Nghị Định Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc
 • Nghị Định 130 Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc
 • Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu Theo Nghị Định 63, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Nghị Định Về Đấu Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Thông Tư Quy Định Về Đấu Thầu Qua Mạng, Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Luật Đấu Thầu, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Dự Toán Gói Thầu Theo Nghị Định 68, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Thông Tư Quy Định Việc Đấu Thầu Trang Thiết Bị Y Tế Tại Các Cơ Sở Y Tế Cô, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Mẫu Thông Báo Hủy Đấu Thầu, Thông Tư Về Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Thông Tư Đấu Thầu, Thông Tư Mới Về Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Mời Thầu, Mẫu 4 Thông Báo Mời Thầu, Mẫu Thông Báo Hủy Thầu, Mẫu Thông Báo Kết Quả Đấu Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Mời Thầu, Thông Tư Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Đấu Thầu Thuốc, Thông Tư Hướng Dẫn Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Thông Tư 01, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Thông Tư 05, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Xe O Tô Theo Thông Tư 58, Thông Tư Hướng Dẫn Hồ Sơ Mời Thầu, Thông Tư Mới Về Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Đấu Thầu 2022, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp, Thông Tư Hướng Dẫn Hồ Sơ Mời Thầu Tư Vấn, Thông Tư Về Thuế Nhà Thầu, Thông Tư Về Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Mời Thầu Tư Vấn, Thông Tư Thuế Nhà Thầu, Thông Báo Lựa Chọn Nhà Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Về Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Thông Tư 02, Văn Bản Đề Nghị Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Thuế Nhà Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Thông Tư 03/2015, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Thông Tư Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Thông Báo Không Trúng Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu, Dự Thảo Thông Tư 11 Đấu Thầu Thuốc, Thông Tư Đấu Thầu Qua Mạng 2022, Thông Tư Hướng Dẫn Về Đấu Thầu Qua Mạng, Công Văn Đề Nghị Sửa Hồ Sơ Dự Thầu, Mẫu Thông Báo Danh Sách Các Nhà Thầu Đáp ứng Yêu Cầu Về Kỹ Thuật, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Đấu Thầu Qua Mạng 01.09, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng 2022, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu Qua Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Công Văn Đề Nghị Bố Sung Hồ Sơ Dự Thầu, Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Lãnh Dự Thầu, Thông Tư Nghị Định, Thông Tư Nghị Định Mới, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Tư Vấn, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu Tư Vấn, Mẫu Văn Bản Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu, Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Chỉ Định Thầu Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Mua Sắm, Quy Định Mới Về Đấu Thầu, Mẫu Thư Mời Chỉ Định Thầu, Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu,

  Thông Tư Nghị Định Về Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Trúng Thầu Theo Nghị Định 63, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Nghị Định Số 63 Về Đấu Thầu, Nghị Định Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Nghị Định 63, Nghị Định Về Đấu Thầu, Nghị Định Mới Về Đấu Thầu, Nghị Định 63 Về Đấu Thầu, Thông Tư Quy Định Về Đấu Thầu Qua Mạng, Hướng Dẫn Nghị Định 85 Về Đấu Thầu, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Hồ Sơ Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Lựa Chọn Nhà Thầu, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 85, Mẫu Thư Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Nghị Định Luật Đấu Thầu, Đơn Đăng Ký Đấu Thầu Theo Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Dự Toán Gói Thầu Theo Nghị Định 68, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Thông Tư Quy Định Việc Đấu Thầu Trang Thiết Bị Y Tế Tại Các Cơ Sở Y Tế Cô, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Dự Toán Gói Thầu Chỉ Định Thầu, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Mẫu Thông Báo Hủy Đấu Thầu, Thông Tư Về Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Sửa Đổi Hồ Sơ Mời Thầu, Thông Tư Đấu Thầu, Thông Tư Mới Về Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Mời Thầu, Mẫu 4 Thông Báo Mời Thầu, Mẫu Thông Báo Hủy Thầu, Mẫu Thông Báo Kết Quả Đấu Thầu, Thông Tư Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Mời Thầu, Thông Tư Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Đấu Thầu Thuốc, Thông Tư Hướng Dẫn Đấu Thầu, Mẫu Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Số 63 Luật Đấu Thầu
 • Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu
 • Đặt Sách Online/ Sách Hướng Dẫn Thi Hành Sách Luật Xây Dựng, Uy Tín
 • Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Ban Hành Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu
 • Nghị Quyết 88/2014/qh13 Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo
 • Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo
 • 7 Nhóm Giải Pháp Đổi Mới Toàn Diện Giáo Dục Đại Học Vn
 • Tận Dụng Hợp Tác Quốc Tế Trong Giáo Dục Đại Học Việt Nam (2 Kỳ)
 • Tiếp Tục Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị
 • tusachluat.vn

  Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

  QUỐC HỘI

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật giáo dục số một số điều theo Luật số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung 44/2009/QH12;

  Xét Tờ trình số đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Báo cáo thẩm tra số 335/TTr-CP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về của Ủy ban văn hóa , giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc 1299/BC-UBVHGDTTN13 ngày 06 tháng 10 năm 2014 hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

  Điều 1. Tán thành chủ trương về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ.

  Điều 2. Chính phủ chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới như sau:

  Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

  2. Về yêu cầu đổi mới:

  Kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam và phù hợp với xu thế quốc tế, đồng thời đổi mới toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, thi, kiểm tra , đánh giá chất lượng giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; khắc phục tình trạng quá tải; tăng cường thực hành và gắn với thực tiễn cuộc sống. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được tiến hành đồng bộ, công khai, minh bạch, tiếp thu rộng rãi ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học, nhà giáo và người học.

  3. Về nội dung đổi mới:

  Thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường;

  đ) Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập: đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập, tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học, đặc biệt là công ng hệ thông tin và truyền thông; giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội;

  e) Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định trong chương trình; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy, h ướ ng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng lực học sinh.

  g) Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra , đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học.

  Khuyến khích các tổ chức , cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định , phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn.

  Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  4. Về lộ trình thực hiện:

  5. Về kinh phí thực hiện:

  2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban văn hóa , giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong phạm vi trách nhiệm của mình.

  Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

  Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam k hóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2014. /.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Chủ Trương, Nghị Quyết Và Văn Bản Của Đảng Về Công Tác Dân Vận
 • Công Tác Dân Vận Là Trách Nhiệm Của Cả Hệ Thống Chính Trị
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới
 • Nhất Trí Ban Hành Nghị Quyết Về Đổi Mới Giáo Dục
 • Sách Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Từ Năm 2007
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100