Biểu Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Mới Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non
 • Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Mầm Non Cùng Lúc Với Quyết Định Tuyển Dụng Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức
 • Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200……

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………. V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty………………………………………… Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc; Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Nay bổ nhiệm: …………………………………………………………………………..

  Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………….

  CMTND số: ………………………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty: ……………………

  Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

   Kế toán trưởng có các quyền sau:
  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
  • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
   Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:
  • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
  • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  – Như Điều 1

  – Lưu VP

  Lưu ý: Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng này chỉ áp dụng cho những đơn vị doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Kế toán trưởng chi nhánh, Công ty cổ phần. Không áp dụng cho những đơn vị nhà nước, hành chính sự nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing
 • Phân Hiệu Vĩnh Long Đã Tổ Chức Hội Nghị Công Bố Và Trao Quyết Định Của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Về Việc Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Trưởng, Phó Đơn Vị Thuộc Phân Hiệu Vĩnh Long Và Trưởng, Phó Bộ Môn Thuộc Khoa, Nhiệm Kỳ 2021
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Trưởng Bộ Môn Kỹ Thuật Công Trình
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng, Phó Trưởng Bộ Môn Các Đơn Vị Đào Tạo Thuộc Ueh Nhiệm Kỳ 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Kế Toán Viên Công Ty Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ
 • Quyết Dinhj Bổ Nhiệm Song Ngữ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Download về Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho công ty tnhh, cổ phần, một thành viên trên toàn quốc

  Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

  CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI

  V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

  – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tnhh kế toán hà nội

  Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

  Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  Điều 1:Nay bổ nhiệm ông : NGUYỄN MAI LIÊN

  Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

  Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

  1. Kế toán trưởng có các quyền sau:

  – Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

  – Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

  – Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

  2. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

  – Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

  – Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  – Như Điều 1

  – Lưu VP

  Link download: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

  mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty tnhh

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2021

  mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trường học

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh
 • Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Tiếng Anh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Cách Thực Hiện
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Số 4582/qĐ-bca Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Công An), Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Đối Ngoại, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật,

  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Toán Trường Học Có Được Bổ Nhiệm Làm Kế Toán Trưởng?
 • Mẫu Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Kinh Doanh Hiện Nay
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường, Trưởng Phòng.
 • Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/3/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An)., Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng,

  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/3/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An)., Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Và Thời Hạn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Hoặc Phụ Trách Kế Toán Đối Với Đơn Vị Kế Toán Cấp I Thuộc Trung Ương, Đơn Vị Sự Nghiệp Do Cơ Quan Nhà Nước Thành Lập Tự Cân Đối Thu
 • Hướng Dẫn Mới Về Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng
 • Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc
 • Điều Kiện Được Bổ Nhiệm Giám Đốc Quản Lý Dự Án
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công An Tỉnh Kon Tum
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công An Tỉnh Lai Châu
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng là món quà mà kế toán viên nào cũng ao ước được nhận. Nó đánh dấu một bước ngoặt to lớn, cho người nhận biết rằng họ đã trở thành người đứng đầu của bộ phận Kế toán!

  Khi nào cần sử dụng mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng?

  Mẫu quyết định bổ nhiệm này được dùng khi ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp muốn bổ nhiệm một ai đó giữ chức Kế toán trưởng. Lý do cho việc bổ nhiệm này có thể là vì người cũ về nghỉ hưu hoặc người đương nhiệm không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Như một hệ quả tất yếu, doanh nghiệp cần một ứng cử viên sáng giá – người có đầy đủ năng lực cần thiết để đảm đương vị trí đứng đầu bộ phận Kế toán.

  Phòng Kế toán là một phòng ban cực kỳ quan trọng trong cơ cấu doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ có người thực sự xứng đáng mới nhận được quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (KTT) mà thôi.

  Cách trình bày văn bản chuẩn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng thường có 3 phần chính:

  Phần mở đầu

  Phần mở đầu của văn bản này phải có đủ các thành phần như:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ (trình bày đúng quy cách)
  • Tên văn bản, trích yếu
  • Tên doanh nghiệp, số hiệu
  • Thời gian lập văn bản

  Nội dung

  Phần nội dung sẽ gồm có các thông tin cần thiết về cá nhân người được bổ nhiệm (số chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước, nơi cấp và ngày cấp, địa chỉ, chức vụ người ấy đang giữ và chức vụ mới được bổ nhiệm (ở đây là chức vụ Kế toán trưởng). Nghĩa vụ mà người được bổ nhiệm cần hoàn thành cũng phải được nêu ra cụ thể, rõ ràng.

  Phần kết thúc

  Mục này phải có đủ các thông tin về nơi nhận, chữ ký và dấu xác nhận của đại diện Ban lãnh đạo công ty.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty cổ phần

  Tải mẫu quyết định bổ nhiệm KTT của công ty cổ phần

  Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty TNHH

  Tải mẫu quyết định bổ nhiệm KTT của công ty TNHH

  Tìm hiểu thêm về vị trí Kế toán trưởng

  Kế toán trưởng là gì?

  Vai trò

  • Quản lý các kế toán viên bên dưới
  • Bảo đảm hệ thống kế toán của công ty hoạt động hiệu quả
  • Giám sát việc sử dụng tài chính của doanh nghiệp và tiến hành báo cáo tình hình cho các lãnh đạo
  • Tổ chức quy trình kiểm kê tài sản cho doanh nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước
  • Bảo đảm sổ sách kế toán phải có tính chính xác, minh bạch, hợp pháp và kịp thời

  • Phân tích và đóng góp ý kiến nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty
  • Đưa ra các kiến nghị có ích để đề phòng rủi ro trong kinh doanh cho công ty đồng thời nghĩ ra các giải pháp thu hút các nguồn tài chính bên ngoài.
  • Là nhân vật đảm đương việc ngoại giao cho công ty (trong lĩnh vực tài chính)
  • Là “cầu nối” để kết nối bộ phận Kế toán với các phòng/ban khác của doanh nghiệp

  Tìm hiểu thêm: CV xin việc Kế toán cả người mới ra trường lẫn có kinh nghiệm đều cần

  Điều kiện để trở thành kế toán trưởng

  • Trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán
  • Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc
  • Khả năng giao tiếp tốt; ăn nói lưu loát (để giao lưu với cấp trên và các đối tác, khách hàng…)
  • Có tài lãnh đạo thiên bẩm
  • Không ỷ lại, luôn khiêm tốn và biết tiếp thu ý kiến của những người xung quanh
  • Tinh thần học hỏi và cầu tiến cao
  • Khách quan, trung thực
  • Tỉ mỉ và cẩn trọng (do phải thường xuyên làm việc với các con số, công việc đòi hỏi tính chính xác cao)

  Mức thu nhập của kế toán trưởng là bao nhiêu?

  Mức thu nhập của các kế toán trưởng thường dao động từ 15.000.000 đ cho tới 22.000.000 đ/tháng. Mức lương trung bình cho công việc này là khoảng 19.000.000 đ/tháng. Trong một số trường hợp, thu nhập 1 tháng của Kế toán trưởng có thể lên đến mức “khủng” là 67.000.000 đ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Nguyên Tắc Khi Dịch Câu Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh
 • Công Chứng Tiếng Anh Ở Đâu Nhanh
 • Những Yếu Tố Quyết Định Trong Việc Tự Học Tiếng Anh
 • 3 Yếu Tố Quyết Định Khả Năng Nghe Tiếng Anh Của Bạn
 • Những Yếu Tố Quyết Định Việc Học Tiếng Anh Ở Đâu: Giáo Viên
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ
 • Quyết Dinhj Bổ Nhiệm Song Ngữ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước
 • Kế toán có vai trò rất quan trọng với doanh nghiệp, theo đó, kế toán trưởng là chức danh quan trọng với daonh nghiệp. Để trở thành kế toán trưởng đòi hỏi đáp ứng những điều kiện nhất định theo pháp luật và có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp.

  Kế toán trưởng là gì?

  Kế toán trưởng có chức năng chính là chỉ đạo, định hướng, tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính tại đơn vị mình quản lý, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới.

  Ngoài ra, kế toán trưởng còn tạo cơ giúp cho ban lãnh đạo có thể nắm bắt rõ tình hình của doanh nghiệp và đưa ra định hướng của doanh nghiệp.

  Việc bổ nhiệm kế toán trưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan doanh nghiệp trực tiếp quản lý phòng kế toán, nên thường sẽ do người đại theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện, tức là giám đốc hoặc tổng giám đốc quản lý lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp bổ nhiệm.

  Do vậy mà kế toán trưởng sẽ trực tiếp làm việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc tài chính.

  Điều kiện trở thành kế toán trưởng

  Theo quy định tại Điều 54 Luật kế toán 2021 thì tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành kế toán trưởng gồm

  Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm :

  – Đối Công ty nhà nước, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì kế toán trưởng đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc đại học trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 2 năm trở lên; đối với trình độ cao đẳng thì kinh nghiệm làm việc phải từ 3 năm trở lên

  – Đối với Công ty Hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Hợp tác xã thì kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn từ bậc trung cấp trở lên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực từ 3 năm trở lên

  – Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc và kế toán trưởng Tổng công ty nhà nước thì phải có trình độ từ đại học trở lên và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tối thiểu là 5 năm

  Ngoài ra, người được bổ nhiệm vào vị trí kế toán trưởng phải đảm bảo: Có đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ theo quy định của pháp luật; đảm bảo trình độ lĩnh vực cao…

  Điều kiện để được bổ nhiệm:

  – Không thuộc đối tượng ở Điều 52 Luật kế toán, gồm: Người chưa thành niên, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa, người thân thích của giám đốc, tổng giám đốc…

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp.

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là văn bản nội bộ doanh nghiệp ban hành. Vì vậy, hiện nay pháp luật không quy định về Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng thống nhất. Song để đảm bảo rõ ràng về nội dung, từ đó tránh vướng mắc khi áp dụng, thì quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cần phải đảm bảo những nội dung nhất định.

  Chúng tôi xin gửi đến Quý vị mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, cụ thể với công ty cổ phần ở phần tiếp theo. Quý vị cũng có thể tải về nếu thấy phù hợp với doanh nghiệp mình.

  Hà Nội, ngày tháng năm 20….

  QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP……………..

  V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP………………….

  – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………………..;

  – Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ………………….;

  – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh …………………………………..;

  – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ ……………………………………………;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm

  Ông/Bà: ……………………….. Giới tính:……………..

  Sinh ngày:…./…./………………… Dân tộc: ……. Quốc tịch:………

  CMND/Hộ chiếu số: ………… do công an ………………. cấp ngày: …/…/….

  Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

  Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty…………………………

  Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

  – Hỗ trợ giám đốc trong hoạt động tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

  – Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

  – Phải tổ chức, giám sát, kiểm tra tiến độ làm việc của các nhân viên kế toán do mình quản lý, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

  Và các quyền:

  – Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

  – Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

  – Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Hướng dẫn soạn quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là một loại văn bản áp dụng pháp luật, được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức nhân sự, nên nó cũng có bộ cục giống như những quyết định thông thường, gồm 3 phần cơ bản là:

  Phần mở đầu: Gồm các nội dung cơ bản như Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên công ty ban hành, tên loại văn bản, đồng thời ghi rõ cơ sở để ban hành ra quyết định (Luật kế toán, điều lệ công ty…)

  Lưu ý người soạn thảo phải đảm bảo trình bày hình thức văn bản theo đúng quy định của pháp luật, xác định đúng tên loại văn bản, kiểm tra về hiệu lực pháp luật của các văn bản

  Phần nội dung: Bao gồm những thông tin quan trọng của quyết định bổ nhiệm. Người soạn thảo phải đảm bảo có đủ các nội dung cơ bản sau:

  – Điều 1: Nội dung đề cập đến công việc đang phát sinh là bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng. Người soạn thảo chú ý phải ghi rõ đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tôn giáo, số CMND, nơi đăng ký thường trú….

  – Điều 2: Tiếp đến liệt kê rõ ràng, cụ thể các quyền và nghĩa vụ mà kế toán trưởng được hưởng trong thời gian giữ chức vụ. Ở đây phải đảm bảo nội dung các quyền và nghĩa vụ phải nằm trong khuôn khổ mà pháp luật cho phép và phải phù hợp với Điều lệ của công ty

  – Điều 3: Quy định hiệu lực về đối tượng, để trả lời cho câu hỏi : “Ai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ?”

  – Điều 4; Người soạn thảo quy định rõ hiệu lực về thời gian thi hành quyết định này

  Gồm chữ ký và nơi nhận. Ở đây người soạn thảo cần xác định đúng người có thẩm quyền ký tên. Thông thường thì có các loại hình thức ký như:

  – Ký trực tiếp: Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành văn bản

  – Ký thay: Cấp phó thay cấp trưởng, được cấp trên ủy quyền

  – Ký thừa lệnh

  – Ký thừa ủy quyền: Cấp trên ủy quyền bằng văn bản cho cấp dưới

  – Ký quyền: Người giữ chức danh quyền cấp trưởng

  – Ký thay mặt: Thường dùng trong trường hợp văn bản do tập thể ban hành và người đứng đầu ký thay mặt

  Như vậy, để có thể hoàn thành một quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty theo đúng quy định của pháp luật thì cần có:

  + Những kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

  + Nắm rõ các quy định của pháp luật Doanh nghiệp, Luật kế toán

  + Cập nhật kịp thời hiệu lực của các văn bản pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Kế Toán Viên Công Ty Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh
 • Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non
 • Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Mầm Non Cùng Lúc Với Quyết Định Tuyển Dụng Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Pháp Luật
 • Về nội dung: Bản mẫu quyết định bổ nhiệm sẽ cần được ghi đầy đủ những thông tin cơ bản và quan trọng của chính người được bổ nhiệm, cụ thể như: số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, chức vụ của người bổ nhiệm đang giữ và chức vụ sắp tới được bổ nhiệm. Hơn hết, cần ghi rõ những điều khoản, nghĩa vụ của người được bổ nhiệm chức vụ sẽ thực hiện.

  + Về hình thức:

  2. Hướng dẫn cách viết và trình bày mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  Quyết định bổ nhiệm kế toán phải được đảm bảo tính quy phạm về pháp lý. Do đó, người thực hiện cần phải tuân thủ các nguyên tắc về việc trình bày rõ ràng, có đầy đủ những thông tin quan trọng, cam kết quyền lợi và trách nhiệm của người được bổ nhiệm.

  Thông thường bản quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ được trình bày trên mẫu giấy A4, được đánh máy rõ ràng, có chữ ký của giám đốc hoặc đại diện cao nhất của cơ quan, có sự thông qua của các thành viên trong công ty.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cần được trình bày cụ thể, rõ ràng với các phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

  Phần mở đầu gồm có quốc hiệu, cỡ chữ đối với dòng đầu tiên là 12 hoặc 13, được viết in hoa với dòng bôi đậm. Trường hợp dòng thứ hai thì ghi in thường, bôi đậm và để hơn dòng đầu 1 cỡ chữ.

  Tên giám đốc, tổng giám đốc công ty

  Theo quy định, phần nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ có những điều khoản về trách nhiệm cũng như quyền lợi của người được bổ nhiệm

  Phần kết thúc sẽ được ghi ngày tháng, họ tên chữ ký của đại diện Ban giám đốc, có đóng dấu rõ ràng.

  3. Khi nào nên sử dụng mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  Thông thường, những mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ được sử dụng trong trường hợp Ban giám đốc đưa ra quyết định và yêu cầu thực thi, ban hành cho toàn công ty

  Mục đích chính của mẫu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng chính là có được sự ghi nhận của pháp luật, đây cũng là văn bản hành chính lưu hành trong công ty để đảm bảo trách nhiệm cũng như quyền lợi của các bên trong quá trình thực thi văn bản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing
 • Phân Hiệu Vĩnh Long Đã Tổ Chức Hội Nghị Công Bố Và Trao Quyết Định Của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Về Việc Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Trưởng, Phó Đơn Vị Thuộc Phân Hiệu Vĩnh Long Và Trưởng, Phó Bộ Môn Thuộc Khoa, Nhiệm Kỳ 2021
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Trưởng Bộ Môn Kỹ Thuật Công Trình
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Dinhj Bổ Nhiệm Song Ngữ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước
 • Hướng Dẫn Mới Về Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng,

  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Kế Toán Viên Công Ty Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Đối Với Công Nhân Viên Chức
 • Kế toán là một vị trí quan trọng không thể thiếu tại mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, để có thể bổ nhiệm một kế toán cho công ty là quá trình chọn lọc kỹ lưỡng nhiều ứng cử viên. Đồng thời để có thể bổ nhiệm người đã chọn vào vị trí kế toán thì công ty cần phải ra một quyết định bổ nhiệm kế toán. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán mới nhất 2021.

  1. Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm kế toán:

  Kế toán là vị trí quan trọng và không thể thiếu tại mỗi công ty. Ngoài vai trò quản lý thu-chi, kế hoạch tài chính nội bộ thì kế toán còn là người thay mặt công ty liên hệ và làm việc với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp đó.

  Một quyết định bổ nhiệm kế toán thường có nội dung cơ bản sau:

  1. Thông tin của nhân viên được bổ nhiệm làm kế toán: họ tên, số CMND, địa chỉ thường trú…

  2. Quyền lợi mà người được bổ nhiệm làm kế toán được hưởng :

  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
  • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

  3. Nghĩa vụ của người được bổ nhiệm làm kế toán:

  • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
  • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi bên mà có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác hoặc nội dung khác. Tuy nhiên, dù thêm điều khoản nào thì quyết định bổ nhiệm kế toán phải có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán mới nhất 2021

  Địa danh, ngày …… tháng …… năm 20……

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

  CÔNG TY ……………………………….

  V/v: Bổ nhiệm kế toán

  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………………
  • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
  • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
  • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Nay bổ nhiệm ông/bà:………………..

  Giữ chức vụ: Kế toán

  CÔNG TY ………………………………………….

  1. Kế toán có các quyền sau:

  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
  • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

  2. Kế toán có các nghĩa vụ sau:

  • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
  • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014
 • Kế Toán Trường Học Có Được Bổ Nhiệm Làm Kế Toán Trưởng?
 • Mẫu Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2021
 • Danh Mục Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Mới Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán dùng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm người đảm nhiệm công tác kế toán trong công ty. Đối với các doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng thì việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán/kế toán trưởng

  1. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

  Theo luật doanh nghiệp 2014 thì Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc văn phòng đại diện là người đại diện công ty, đại diện đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trong việc điều hành, tổ chức bộ máy hoạt động. Đây cũng là chức danh có thẩm quyền bổ nhiệm người làm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán công ty, đơn vị trực thuộc công ty.

  Ngoài ra theo điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Luật kế toán số 88/2015/QH13: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

  2. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 1

  CMND số: ………………………………………………………………………………………..

  Nơi cấp:……………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

  Giám đốc công ty

  Giữ chức vụ kế toán / kế toán trưởng…………………………………. công ty phụ trách chuyên môn……………………………………………………………………………

  Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  3. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 2

  – Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty. – Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty. QUYẾT ĐỊNH Điều I:

  Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

  Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội………….. ngày…………….

  Nay bổ nhiệm ông (bà)…………………………………………

  Sinh ngày:…………….tháng ………năm …………

  CMND số : ……………… Cấp ngày:…………………………..

  Nơi cấp:……………………………………………………….

  Địa chỉ cư trú:……………………………………………………….

  Điều II:

  Nghề nghiệp: Kế toán.

  Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định.

  Mức lương được hưởng: ………….. (Có thể theo thỏa thuận)

  Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn

  – Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán .

  – Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng .

  Điều IV: Các phòng ban Công ty và ông (bà)……………..căn cứ quyết định thi hành.

  4. Hình ảnh quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trình Bày Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Cần Biết
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100