Kinh Nghiệm Học Tập 9: Chuẩn Bị Một Bài Học: Quyết Định Giảng Dạy Điều Gì

--- Bài mới hơn ---

 • Điều Gì Quyết Định Sự Thành Công Trong Sự Nghiệp Của Bạn
 • Giá Thành Của 1 Chiếc Thang Máy Gia Đình Quyết Định Điều Gì?
 • Quyết Định Nghĩa Là Gì
 • Quy Trình Ra Quyết Định Mua Hàng
 • Quá Trình Quyết Định Mua Hàng Của Người Tiêu Dùng
 • Xin lưu ý: Năm kinh nghiệm học tập kế tiếp là nhằm giúp các anh chị em học cách chuẩn bị một bài học. Những kinh nghiệm học tập 9-10 tập trung vào việc quyết định phải giảng dạy điều gì và những kinh nghiệm học tập 11-13 tập trung vào việc quyết định cách giảng dạy.

  Kinh nghiệm học tập này gồm có các khái niệm sau đây:

  • Giảng dạy thánh thư theo trình tự

  • Cân bằng điều để giảng dạy và cách giảng dạy

  • Quyết định phải giảng dạy điều gì

  Các Khái Niệm Chính Yếu

  Các giảng viên mới được kêu gọi thường có những câu hỏi sau đây:

  • Việc giảng dạy lớp giáo lý khác biệt như thế nào với việc giảng dạy các lớp khác như Giáo Lý Phúc Âm, Hội Phụ Nữ, nhóm túc số các anh cả, và vân vân?

  • Tôi chuẩn bị một bài học bằng cách nào?

  • Tôi nên dành ra bao nhiêu thời gian chọn điều để giảng dạy và cách giảng dạy điều đó?

  • Làm thế nào tôi quyết định phải giảng dạy điều gì?

  Kinh nghiệm học tập này sẽ giúp trả lời một số câu hỏi này.

  Nghiên Cứu và Giảng Dạy Thánh Thư theo Trình Tự

  Trong các khóa học lớp giáo lý và viện giáo lý mà tập trung vào các tác phẩm tiêu chuẩn thì các sách và chương trong thánh thư cần phải được giảng dạy theo trình tự của chúng trong thánh thư. Các bài học được sắp xếp theo các đoạn thánh thư thay vì theo đề tài. Mỗi đoạn thánh thư có thể chứa đựng nhiều chương, nguyên tắc, và đề tài mà các anh chị em có thể nhấn mạnh. Phương pháp này khác với các khóa học của viện giáo lý đã được giảng dạy với một phương pháp theo đề tài.

  Hãy xem video “Nghiên Cứu Thánh Thư theo Trình Tự” (0:46), có sẵn trên trang mạng chúng tôi Trong video này, Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ mô tả những lợi ích của việc nghiên cứu thánh thư theo trình tự.

  Sinh Hoạt với Sách Hướng Dẫn Giảng Dạy và Học Hỏi Phúc Âm

  Đọc lời giới thiệu cho chương 3 ở trang 42 của sách Giảng Dạy và Học Hỏi Phúc Âm: Sách Hướng Dẫn dành cho Các Giảng Viện và Các Vị Lãnh Đạo trong Lớp Giáo Lý và Viên Giáo Lý Tôn Giáo (2012) để giúp các anh chị em hiểu lý do tại sao các khóa học lớp giáo lý và viện giáo lý mà tập trung vào các tác phẩm tiêu chuẩn giảng dạy thánh thư theo một cách trình tự. Khi các anh chị em đọc phần này, hãy đánh dấu trong sách hướng dẫn của các anh chị em theo cách mà việc nghiên cứu thánh thư theo trình tự sẽ ban phước cho các anh chị em và học viên của các anh chị em.

  Khi giảng dạy các đoạn thánh thư theo trình tự, các anh chị em sẽ giảng dạy nhiều nguyên tắc ở bên trong chỉ một bài học. Mỗi nguyên tắc có thể nhận được một mức độ nhấn mạnh khác nhau.

  Hãy xem video “Giảng Dạy Thánh Thư theo Trình Tự” (4:28), có sẵn trên trang mạng chúng tôi Video này minh họa vài khái niệm quan trọng để cân nhắc khi hoạch định việc giảng dạy các đoạn thánh thư theo trình tự.

  Điều Gì và Bằng Cách Nào: Cân Bằng Sự Chuẩn Bị của Các Anh Chị Em

  Trong khi chuẩn bị bài học, là điều quan trọng để cân bằng các nỗ lực của các anh chị em trong việc quyết định phải giảng dạy điều gì lẫn cách giảng dạy.

  Sự Chuẩn Bị Không Cân Bằng

   Điều gì

   Khi một giảng viên dành ra quá nhiều thời giờ và nỗ lực để quyết định phải giảng dạy điều gì , thì người ấy sẽ không có đủ thời giờ để cân nhắc cách giúp học viên tham gia vào việc học tập. Thường thường điều này sẽ đưa đến các bài học nhàm chán và tập trung quá nhiều vào giảng viên.

   Bằng cách nào

   Khi một giảng viên dành ra quá nhiều thời gian và nỗ lực để quyết định cách phải giảng dạy, thì các bài học có thể thiếu mục đích và thiếu quyền năng. Trong trường hợp này, học viên có thể nhớ lại phương pháp giảng dạy hơn là những sứ điệp đầy soi dẫn từ thánh thư.

  Sự Chuẩn Bị Được Cân Bằng

  “Khi chuẩn bị một bài học, mỗi giảng viên cần phải quyết định: ‘Tôi sẽ giảng dạy điều gì?’ và ‘Tôi sẽ giảng dạy điều ấy bằng cách nào?'” ( Giảng Dạy và Học Tập Phúc Âm, 52). Các anh chị em mới vừa học được về điều gì xảy ra khi việc tập trung vào việc giảng dạy điều gìbằng cách nào không được cân bằng trong việc chuẩn bị của các anh chị em. Bây giờ hãy đọc các phần sau đây và lưu ý đến những đặc điểm của việc chuẩn bị khi điều gìbằng cách nào được cân bằng.

  1. Điều gì

   Việc chuẩn bị điều phải giảng dạy gồm có:

   • Thông hiểu văn cảnh (quá trình, văn hóa, và bối cảnh).

   • Thông hiểu nội dung (cốt truyện, các nhân vật, sự kiện, bài giảng, và những lời giải thích đầy soi dẫn).

   • Nhận ra giáo lý hoặc các nguyên tắc quan trọng.

  2. Bằng cách nào?

  Để biết thêm chi tiết, xin xem phần 4.3.2 ( “Quyết Định Điều Gì Để Giảng Dạy và Cách Giảng Dạy Điều Đó”) ở trang 58 của sách hướng dẫn Giảng Dạy và Học Hỏi Phúc Âm .

  Mối Quan Tâm của Một Giảng Viên Mới

  Hãy xem video “Thụ Nhận Lời Chúa” (8:54), có sẵn trên trang mạng chúng tôi Trong video này, Leah Murray là một người mẹ bận rộn mới được kêu gọi với tư cách là một giảng viên lớp giáo lý. Giống như nhiều giảng viên mới được kêu gọi, chị cảm thấy lo sợ về việc tìm ra thời gian để chuẩn bị các bài học và giảng dạy mỗi ngày. Chị còn tự hỏi phải bắt đầu ở đâu. Khi các anh chị em xem video này, hãy tìm xem người nào chị ấy sẽ tìm đến khi chị ấy cần được giúp đỡ với sự kêu gọi của chị. Ngoài ra, cũng tìm kiếm lời khuyên nào chị ấy đã nhận được về nơi quan trọng nhất để bắt đầu khi chuẩn bị các bài học.

  Quyết Định Phải Giảng Dạy Điều Gì: Bốn Giai Đoạn

  Khi các anh chị em chuẩn bị một bài học, hãy tuân theo bốn giai đoạn này để giúp các anh chị em quyết định phải giảng dạy điều gì. Các giai đoạn này được giải thích trong sách hướng dẫn Giảng Dạy và Học Hỏi Phúc Âm , phần 4.3.3 ( “Quyết Định Điều để Giảng Dạy”), ở trang 59-60.

  1. Đắm mình trong thánh thư để thông hiểu văn cảnh và nội dung của các đoạn thánh thư.

  2. Nhận ra và tìm cách thông hiểu giáo lý và các nguyên tắc được tìm thấy trong các đoạn thánh thư.

  3. Quyết định giáo lý và các nguyên tắc nào là quan trọng nhất để học viên học tập và áp dụng.

  4. Quyết định mức độ nhấn mạnh nào phải đưa ra cho mỗi phân đoạn trong các đoạn thánh thư đó.

  Sinh hoạt sau đây sẽ tập trung vào bốn giai đoạn về việc quyết định phải giảng dạy điều gì. Đối với mỗi phần trong bốn phần của sinh hoạt, hãy xem đoạn video cho thấy cách hoàn tất mỗi giai đoạn. Sau đó thực hành điều các anh chị em đã học được bằng cách tạo ra những điều ghi chú trong bài học trong khi phác thảo Mô Si A 27.

  Sinh Hoạt Chuẩn Bị Bài Học

  Giai đoạn 1: Thông Hiểu Văn Cảnh và Nội Dung của Các Đoạn Thánh Thư

  Sách hướng dẫn Giảng Dạy và Học Hỏi Phúc Âm) đưa ra bốn đề nghị để cân nhắc khi tìm cách thông hiểu văn cảnh và nội dung của các đoạn thánh thư:

  • Đắm mình trong các đoạn thánh thư cho đến khi nội dung trở nên rõ ràng và quen thuộc.

  • Hãy lưu ý đến những chỗ ngắt câu tự nhiên trong các đoạn thánh thư đó là nơi có xảy ra một sự thay đổi về đề tài hoặc hành động.

  • Chia các đoạn thánh thư đó ra thành các phân đoạn hay các nhóm câu nhỏ hơn dựa vào những chỗ ngắt câu tự nhiên này. ( Xin lưu ý: Các anh chị em sẽ sử dụng những phân đoạn nhỏ hơn này để sắp xếp làm cho bài học được trôi chảy học và ít nhất là chú ý một chút đến tất cả nội dung ở bên trong các đoạn thánh thư).

  • Tóm lược điều đã diễn ra ở bên trong mỗi phân đoạn của các câu.

  Hãy xem video “Chuẩn Bị Bài Học: Các Phân Đoạn của Câu và Những Câu Phát Biểu Tóm Lược” (5:08), có sẵn trên trang mạng chúng tôi Trong video này, Chị Wilson cho thấy những giai đoạn này.

  Tạo ra một tài liệu trống tương tự như tài liệu các anh chị em đã thấy trong video, hoặc sử dụng tờ giấy phát tay có tựa đề “Quyết Định Giảng Dạy Điều Gì” mà đã được cung cấp trong phần phụ lục của sách học này. Sau đó nhận ra văn cảnh và nội dung của các đoạn thánh thư bằng cách làm điều sau đây:

  1. Nghiên cứu các đoạn thánh thư ( Mô Si A 27) để trở nên quen thuộc với văn cảnh và nội dung.

  2. Hãy lưu ý đến những chỗ ngắt câu tự nhiên trong các đoạn thánh thư đó nơi có xảy ra một sự thay đổi về đề tài hoặc hành động.

  3. Chia các đoạn thánh thư ra thành các phân đoạn hay các nhóm câu nhỏ hơn dựa vào những chỗ ngắt câu tự nhiên này.

  4. Viết trên tài liệu của các anh chị em những câu phát biểu tóm lược mà mô tả điều gì đã xảy ra ở bên trong mỗi phân đoạn của các câu.

  Giai Đoạn 2: Nhận Ra và Thông Hiểu Giáo Lý và Các Nguyên Tắc.

  Sau khi đã tóm lược các phân đoạn của câu rồi thì các anh chị em sẽ nhận ra giáo lý và các nguyên tắc ở trong mỗi phân đoạn. Sau đó các anh chị em sẽ viết các câu phát biểu rõ ràng và giản dị mà tóm lược giáo lý và các nguyên tắc mà các anh chị em đã nhận ra.

  Hãy xem video “Chuẩn Bị Bài Học: Nhận Ra Giáo Lý và Các Nguyên Tắc” (2:57), có sẵn trên trang mạng chúng tôi Trong video này, Chị Wilson cho thấy cách chị ấy nhận ra, tóm lược giáo lý và các nguyên tắc trong các câu phát biểu đơn giản, và viết vào đại cương của bài giảng của mình.

  Trở lại với những ghi chú trong bài học của các anh chị em về Mô Si A 27 và làm điều sau đây:

  1. Nhận ra giáo lý và các nguyên tắc trong mỗi phân đoạn của câu thánh thư.

  2. Hãy viết trên tài liệu của mình mỗi giáo lý hoặc nguyên tắc bằng cách sử dụng những lời phát biểu rõ ràng, giản dị.

  Giai đoạn 3: Quyết Định Giáo Lý và Các Nguyên Tắc Nào Là Quan Trọng Nhất cho Học Viên của Các Anh Chị Em Để Học Hỏi và Áp Dụng

  • Những Thúc Giục của Đức Thánh Linh.

  • Chủ ý của tác giả đã được soi dẫn.

  • Biến đổi giáo lý và các nguyên tắc

  • Các nhu cầu và khả năng của học viên của các anh chị em.

  Hãy xem video “Chuẩn Bị Bài Học: Quyết Định Các Nguyên Tắc Nào để Nhấn Mạnh” (5:07), có sẵn trên trang mạng chúng tôi Trong video này, Chị Wilson cho thấy cách chị quyết định giáo lý và các nguyên tắc nào là quan trọng nhất cho học viên của chị học và áp dụng.

  Trở lại những ghi chú trong bài học của các anh chị em về Mô Si A 27 và làm điều sau đây:

  1. Quyết định giáo lý và các nguyên tắc nào các anh chị em nhận thấy là quan trọng nhất cho học viên để học và áp dụng. Khi các anh chị em làm như vậy, hãy cân nhắc điều sau đây:

   • Những Thúc Giục của Đức Thánh Linh

   • Chủ ý của tác giả đã được soi dẫn.

   • Áp dụng giáo lý và các nguyên tắc

   • Các nhu cầu và khả năng của học viên của các anh chị em.

  2. Trên tài liệu của các anh chị em, hãy khoanh tròn hoặc đánh dấu bên cạnh giáo lý và các nguyên tắc mà các anh chị em đã quyết định là quan trọng nhất cho học viên của mình để học và áp dụng.

  Giai đoạn 4: Quyết Định Mức Độ Nhấn Mạnh Bao Nhiêu vào Mỗi Phân Đoạn của Các Đoạn Thánh Thư.

  Sau khi xác định giáo lý và các nguyên tắc quan trọng nhất cho học viên để học và áp dụng, bước kế tiếp là phải quyết định các phân đoạn nào của các đoạn thánh thư nên được nhấn mạnh nhiều nhất trong bài học. Các phân đoạn có chứa đựng các lẽ thật mà các anh chị em đã nhận ra là quan trọng nhất thường sẽ được nhấn mạnh nhiều nhất.

  Để giúp các anh chị em quyết định mức độ nhấn mạnh cho mỗi phân đoạn thánh thư, các anh chị em có thể tự hỏi một số câu hỏi sau đây, mà tương ứng với khuôn mẫu học tập. Trong phân đoạn của câu này, tôi sẽ hoạch định để giúp học sinh của mình:

  • Thông hiểu văn cảnh và nội dung không?

  • Nhận ra giáo lý và các nguyên tắc quan trọng không?

  • Thông hiểu giáo lý và các nguyên tắc không?

  • Cảm nhận lẽ thật và tầm quan trọng của các giáo lý và nguyên tắc đó không?

  • Áp dụng các lẽ thật phúc âm trong cuộc sống của họ không?

  Hãy xem video “Chuẩn Bị Bài Học: Quyết Định Mức Độ Nhấn Mạnh của Mỗi Phân Đoạn của Câu Thánh Thư” (6:57), có sẵn trên trang mạng chúng tôi Trong video này, Chị Wilson cho thấy cách chị ấy sử dụng khuôn mẫu học tập để quyết định mức độ nhấn mạnh cho mỗi phân đoạn của câu thánh thư trong các đoạn thánh thư.

  Trở lại những ghi chú của bài học của các anh chị em về Mô Si A 27 và hoàn tất các nhiệm vụ sau đây:

  1. Khi các anh chị em nhìn vào các phân đoạn của câu thánh thư trên tài liệu của mình thì hãy cân nhắc mức độ nào để nhấn mạnh mỗi phân đoạn sẽ nhận được bằng cách tự hỏi những câu hỏi sau đây từ khuôn mẫu học tập. Trong phân đoạn của câu thánh thư này, tôi sẽ hoạch định để giúp học viên của tôi:

   • Thông hiểu văn cảnh và nội dung không?

   • Nhận ra giáo lý và các nguyên tắc quan trọng không?

   • Thông hiểu giáo lý và các nguyên tắc không?

   • Cảm nhận lẽ thật và tầm quan trọng của các giáo lý và nguyên tắc đó không?

   • Áp dụng các lẽ thật trong cuộc sống của họ không?

  2. Viết mức độ nhấn mạnh nào các anh chị em đã chọn cho mỗi phân đoạn trong những ghi chú của bài học của mình.

  Tóm Lược và Áp Dụng

  Các Nguyên Tắc Cần Ghi Nhớ

  • Trong các khóa học của lớp giáo lý và viện giáo lý mà tập trung vào các tác phẩm tiêu chuẩn, giáo lý và các nguyên tắc nên được giảng dạy theo trình tự của chúng trong thánh thư.

  • Khi chuẩn bị một bài học, việc cân bằng điều phải giảng dạy và cách giảng dạy bảo đảm một kinh nghiệm học tập mạnh mẽ và có mục đích hơn.

  • Khi quyết định phải giảng dạy điều gì:

   1. Đắm mình trong thánh thư để thông hiểu văn cảnh và nội dung của các đoạn thánh thư.

   2. Nhận ra và tìm cách thông hiểu giáo lý và các nguyên tắc được tìm thấy trong các đoạn thánh thư.

   3. Quyết định giáo lý và các nguyên tắc nào là quan trọng nhất để học viên học và áp dụng.

   4. Quyết định mức độ nào phải nhấn mạnh cho mỗi phân đoạn của các đoạn thánh thư.

  “Hãy xác định điều gì là ưu tiên cao nhất, tùy theo khả năng và nhu cầu riêng của học viên của các anh chị em. Nếu một nguyên tắc chính yếu được thấu hiểu, tiếp thu và được làm thành một phần của các sách hướng dẫn của học viên suốt đời , thì mục tiêu quan trọng nhất đã được hoàn thành” (Richard G. Scott, “Để Thông Hiểu và Sống theo Lẽ Thật” [buổi họp tối với Anh Cả Richard G. Scott, ngày 4 tháng Hai năm 2005], 2-3, si.lds.org).

  “Rồi Sao Nữa?”

  Để kết thúc kinh nghiệm học tập này, hãy viết xuống một số điều các anh chị em sẽ làm dựa trên các nguyên tắc các anh chị em đã học được ngày hôm nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Điều Động Cán Bộ 2021
 • Hỏi Bạn Đang Làm Gì Trong Tiếng Hàn
 • Những Câu Nói Hay Trong Tiếng Anh Về Mục Tiêu Và Phấn Đấu
 • Các Cách Nói Hay Dùng Trong Tiếng Việt Và Cách Nói Tiếng Nhật Tương Đương
 • Lời Khuyên Cho Ai Có Ý Định Học Tiếng Nhật?
 • Công Tác Tuyên Giáo Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xxi Đảng Bộ Thành Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Phú Thọ Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2021
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Phú Thọ Lần Thứ Xviii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Phú Thọ: Hội Nghị Học Tập, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đoàn Lần Thứ Iv
 • Vận Dụng Nội Dung Cơ Bản Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Phú Thọ Lần Thứ Xix Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Vào Giảng Dạy Của Khoa Nhà Nước Và Pháp Luật
 • Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Tỉnh Phú Thọ Nỗ Lực Hoàn Thành Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết
 • Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong việc triển khai thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021-2020, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, cả hệ thống chính trị của thành phố đã tăng cường và đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

  Những kết quả quan trọng

  Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm: “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, qua một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, công tác tuyên giáo thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện rõ nét tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo trên mặt trận tư tưởng chính trị trong thời gian qua.

  Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu tổ chức việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ thành phố gắn với giáo dục mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết thống nhất, gắn kết tình đồng chí trong Đảng và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; Đổi mới phương thức học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, chú trọng kiểm tra chất lượng thu hoạch của cán bộ, đảng viên; Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với nhiều hình thức sinh động, thiết thực; chú trọng biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiêu biểu; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm chung sức, chung lòng xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  Về công tác tuyên tuyền

  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan báo, đài của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các Kỳ họp Quốc hội khóa XIV; các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2020; các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX; chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cho cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, theo từng thời điểm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động thông tin, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và thông tin đối ngoại, về phát triển kinh tế – xã hội, về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các sự kiện thể thao, du lịch lớn, về công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố, đặc biệt là thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19 mà thành phố Đà Nẵng là tâm dịch. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì Đề án Nâng cao năng lực công tác tuyên truyền vận động toàn dân trong việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở Đề án này, ngành tuyên giáo thành phố tiếp tục xác định công tác tuyên truyền đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ mới.

  Đồng chí Bùi Trường Giang – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ngày 25-2-2019.

  Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và thành phố, nổi bật như: tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Chương trình “Thành phố 4 an”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2021, 2021 và 2021, Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1997- 2021)…, nhất là tuyên truyền đậm nét về Tuần lễ Cấp cao APEC 2021 và Nghị quyết số 43/NQ-TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở các kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, toàn ngành tuyên giáo và các cơ quan báo, đài địa phương đã chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của thành phố về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

  Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kịp thời tham mưu xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 thành phố).

  Năm 2021, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 26-Ctr/TU, ngày 28/01/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo 35 thành phố, triển khai xây dựng Kế hoạch xây dựng lực lượng đấu tranh, phản bác từ thành phố đến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh đối với các thế lực thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội và Kế hoạch triển khai thực Kết luận 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kịp thời ban hành hướng dẫn để Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự , Đảng Đoàn, Ban Chấp hành Thành đoàn thành lập Ban Chỉ đạo 35 cấp quận, huyện và tương đương.

  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các hoạt động cụ thể của Ban Chỉ đạo 35 thành phố[1]. Tham mưu, ban hành Báo cáo công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng định kỳ hằng tháng và quý; Báo cáo tình hình sử dụng các kênh thông tin cá nhân trên Internet, mạng xã hội tại địa bàn thành phố Đà Nẵng gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để phục vụ biên soạn Đề án trình Bộ Chính trị; Báo cáo về thực tiễn và giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng và Kế hoạch thành lập lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng.

  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã duy trì việc tổ chức giao ban an ninh tư tưởng các quý trong năm 2021; tổ chức các Đoàn công tác học tập kinh nghiệm hoạt động Ban Chỉ đạo 35 dành cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo và quận/huyện tại một số tỉnh, thành, địa phương trong cả nước, đồng thời tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả sau chuyến đi gửi Thường trực Thành ủy; Tham mưu xây dựng và tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch năm 2021 cho đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn thành phố góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đó, tập trung các chuyên đề đáng quan tâm, như: Tổ chức, xây dựng và điều hành lực lượng nắm bắt dư Iuận xã hội và đấu tranh, phản bác trên không gian mạng xã hội; Kỹ năng viết tin, bài về phản bác trên không gian mạng xã hội; Kỹ năng xây dựng trang, nhóm Facebook, zalo, mocha, blog … và điều hành lực lượng đấu tranh phản bác trên mạng xã hội hoạt động.

  Tổ chức tốt công tác thông tin thời sự

  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổ chức hơn 20 lần Hội nghị thông tin phục vụ Báo cáo viên Thành ủy và lãnh đạo các cấp, trong đó có 16 lần Hội nghị được tổ chức luân phiên ở cơ sở. Một nét mới trong công tác tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy là đã tạo điều kiện cho các báo cáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình thực tiễn cơ sở, được nhiều báo cáo viên hoan nghênh và đánh giá cao. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy các kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn thành phố; tham mưu tổ chức các buổi báo cáo nhanh kết quả các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ hưu trí cao cấp của thành phố; tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết cho giảng viên lý luận chính trị của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021.

  Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, công tác thông tin lý luận và thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng được triển khai đồng bộ và hoạt động có hiệu quả, từ thành phố đến cơ sở, nhất là thông tin thời sự trên địa bàn thành phố. Nhiều nội dung quan trọng về tình hình địa phương, như: Đẩy mạnh thu hút đầu tư; Chương trình Thành phố 4 an, Năm văn hóa, văn minh đô thị 2021 và năm 2021; Chuyên đề năm 2021 về Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội… được tổ chức thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng các đề cương tuyên truyền, định hướng tuyên truyền để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được các chủ trương lớn của thành phố trong việc giải quyết các vụ việc nổi cộm mà dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận chung trong các tầng lớp nhân dân, tránh nghe theo những thông tin đồn thổi không chính xác của các thế lực thù địch trên các trang báo không chính thống, các trang mạng xã hội.

  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức tốt việc biên soạn, in ấn và phát hành đều kỳ Bản Thông tin nội bộ hằng tháng và Bản tin Phục vụ lãnh đạo 2 số/tháng. Hằng năm, tổ chức biên soạn và phát hành Sổ tay tuyên truyền với số lượng gần 5.000 bản. Các bản tin và Sổ tay tuyên truyền từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chi bộ cấp cơ sở, phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo cho lãnh đạo thành phố và đội ngũ Báo cáo viên Thành ủy.

  Quan tâm đầu tư công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương

  Qua tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả đáng khích lệ, ngày 25-10-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Thông báo kết luận số 262-TB/TU về việc hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ quận huyện, xã phường trên địa bàn thành phố, nhất là tập trung biên soạn cho giai đoạn 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2015). Từ năm 2021, khi có Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến xã, phường đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau; qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này tiếp tục được nâng cao, phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

  Hội nghị lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội của các nhà khoa học và văn nghệ sĩ thành phố tháng 6-2020

  Song hành với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức các cuộc hội thảo, lễ kỷ niệm lớn, như: Kỷ niệm 50 năm Đặc Khu ủy Quảng Đà; 160 năm Đà Nẵng kháng Pháp – Tây Ban Nha (cấp quốc gia); phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội thảo nhân Kỷ niệm 105 năm ngày sinh (1914-2019) và 70 năm ngày mất (1949-2019) đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử Đảng bộ cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục được thực hiện hiệu quả và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cấp thành phố tập trung nghiên cứu, biên soạn các tập sách chuyền đề, như: Đặc khu Quảng Đà – trung dũng kiên cường (năm 2021), Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860) (năm 2021) và Huỳnh Ngọc Huệ – người con ưu tú xứ Quảng (năm 2021). Cấp quận, huyện hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-2015; có 50/56 phường xã tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ đến năm 2021. Phần lớn các công trình đảm bảo yêu cầu về bố cục, phương pháp, nội dung, nhất là tính Đảng, tính khoa học và giáo dục truyền thống. Công tác sưu tầm, bảo quản tư liệu lịch sử, việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và lịch sử cách mạng được chú trọng hơn. Các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy phường, xã, các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động đề xuất việc biên soạn các công trình lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử Đảng bộ, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã tham mưu Thường trực Thành ủy các bài diễn văn, bài phát biểu, tham luận khoa học nhân những dịp kỷ niệm quan trọng và trong các hội thảo khoa học cấp quốc gia.

  Năm 2021 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bám sát tình hình thành phố, trong nước và quốc tế, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, quy trình trong tham mưu xây dựng, tổ chức học tập, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng chọn vấn đề cụ thể, rõ ràng; nghiên cứu, đề xuất hình thức học tập nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đối tượng, lĩnh vực.

  Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và tổ chức đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tham mưu xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu triển khai, học tập, quán triệt và tuyên truyền sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2025. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban định kỳ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo như: báo chí, an ninh tư tưởng và đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, xuất bản…

  Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2021-2020, ngành tuyên giáo thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất; đặc biệt đã có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Trong suốt nhiệm kỳ qua, toàn ngành tuyên giáo thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và thách thức, phát huy những thuận lợi, tận dụng thời cơ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan tham mưu của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng anh hùng trong thời kỳ mới.

  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân dịp đầu Xuân mới năm 2021.

  Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của thành phố nhiệm kỳ 2021-2020 vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, đó là: khả năng nắm bắt thực tiễn, dự báo tình hình và cách thức ứng phó trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn thành phố vẫn còn bị động, lúng túng. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy còn thiếu tính chủ động, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Vẫn còn ít bài viết có chất lượng tốt, có tính thuyết phục nhằm phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí nhiều lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền miệng từ thành phố đến cơ sở chất lượng chưa cao; việc thông tin, tuyên truyền những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao nhưng trình độ, năng lực nắm bắt thực tiễn của một số cán bộ trong ngành vẫn còn một số hạn chế nhất định.

  Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

  Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2025 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Một là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên trong các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chăm lo xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

  Hai là, đổi mới, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng về khoa học – công nghệ hiện nay. Chủ động bám sát tình hình thành phố, trong nước và quốc tế để có những dự báo, phát hiện sớm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội; nắm chắc, hiểu rõ tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những biến động có thể xảy ra của xã hội, kịp thời chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

  UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2020.

  Ba là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước; tính tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, quy trình trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng chọn vấn đề cụ thể, rõ ràng; nghiên cứu, đề xuất các hình thức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đối tượng, lĩnh vực.

  Bốn là, tiếp tục tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy một số giải pháp về đổi mới cơ chế nhằm nâng cao vai trò chủ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích trong hoạt động; kiên quyết khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực báo chí. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn thành phố. Nắm bắt nhanh nhạy, chính xác và chủ động tấn công có hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2025 của Đảng bộ thành phố, xây dựng Đà Nẵng an bình, văn minh, hiện đại, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

  TRẦN ĐÌNH HỒNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Đảng Bộ Tp Đà Nẵng Lần Thứ Xxii Thành Công Tốt Đẹp
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Lần Thứ Xvii
 • Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng:nghị Quyết: Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xxii Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Nhiệm Kỳ 2021
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Đà Nẵng Lần Thứ Xxi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Hải Phòng Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ 15
 • Yên Bái Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội V Liên Minh Htx Việt Nam: Đổi Mới Hoạt Động Hướng Tới Thành Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội V: Làm Theo Từng Chuyên Đề Và Nhiệm Vụ Cụ Thể
 • Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội V Liên Minh Htx Việt Nam: Htx Ứng Dụng Công Nghệ Cao Ở Ninh Bình
 • Liên Minh Htx Tỉnh Hòa Bình: 6 Giải Pháp Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Vi
 • Hướng Tới Đại Hội Của Hệ Thống Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Nhiệm Kỳ 2021
 • Đại Hội V Liên Minh Htx Việt Nam: Tập Trung Thảo Luận Các Giải Pháp Phát Triển Htx
 • Theo đánh giá chung, khu vực kinh tế hợp tác (KTHT), nòng cốt HTX trên vùng cao Yên Bái gần đây ngày càng hoạt động ổn định và có bước phát triển, xuất hiện nhiều HTX và DN thành viên điển hình về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, tạo ra những mẫu hình cụ thể hóa đề án phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị của Liên minh HTX Việt Nam.

  Từ đổi mới Liên minh HTX

  Khi thành lập năm 1994 chỉ có dưới 10 cán bộ và nhiệm kỳ sau có 13 cán bộ, đến nay, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có tổng số 30 cán bộ, nhân viên.

  Thời gian qua, cùng với sự quan tâm hàng đầu công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức về HTX, Liên minh HTX tỉnh đặc biệt chú trọng đến cái “gốc” con người và cán bộ. Đến nay, hàng chục lượt cán bộ Liên minh HTX, HTX được cử đi đào tạo cả về chính trị và chuyên môn, nhất là việc cử cán bộ đi nước ngoài đào tạo, đã mang nhiều kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào phát triển HTX ở tỉnh.

  Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cũng luôn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường tham mưu cải thiện chính sách, kiến nghị tháo gỡ khó khăn giúp các HTX và DN thành viên hoạt động.

  Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh thăm mô hình HTX-DN ứng dụng tiến bộ công nghệ chế biến chè

  Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh luôn đổi mới, hướng mọi hoạt động tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ thành viên đến các HTX cơ sở. Với chủ trương xây dựng các HTX mạnh, Liên minh HTX tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án hình thành các HTX điển hình trong nông lâm nghiệp, công nghiệp, làng nghề, vận tải… Kết quả nổi bật nhất là từ các mô hình sản xuất chè, sắn, quế, gỗ rừng trồng, măng tre… do Liên minh HTX tỉnh chủ trì tư vấn, các HTX và DN đã liên kết thành công, tạo thành các chuỗi giá trị sản phẩm của tỉnh có hiệu quả kinh tế cao.

  Từ những đổi mới hoạt động tư vấn hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, các HTX trên địa bàn Yên Bái hoạt động năng động và hiệu quả hơn. Như năm 2003, các HTX nộp nghĩa vụ ngân sách khoảng 1,8 tỷ đồng, thu nhập mỗi tháng của thành viên chỉ 370.000 đồng/người. Đến năm 2021, tổng thu nộp ngân sách các HTX tăng trên 26 tỷ đồng, tăng thu nhập thành viên HTX lên 2.500.000 đồng/người…

  Đến chuyển động thành viên

  Thực tế ở Yên Bái hiện nay, các HTX, DN thành viên Liên minh HTX tỉnh đã có nhận thức mới và ngày càng quan tâm hợp tác, liên kết SX-KD theo chuỗi giá trị sản phẩm, nhất là các HTX mạnh điển hình như HTX Kiên Thành, HTX 6/12 Đào Thịnh (Trấn Yên), HTX Công Tâm (Văn Yên), HTX Tân Yên (Yên Bình)…

  Cụ thể như, nhờ tư vấn hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, HTX Kiên Thành được thành lập từ tổ hợp tác (THT) chuyên thu mua nông lâm sản. Khi ra đời, HTX này đã liên kết với DN thành viên của Liên minh là công ty CP Yên Thành (Yên Bình).

  Đúng như chủ trương lớn của Liên minh HTX Việt Nam, mối liên kết HTX với DN trụ cột đã hình thành chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, hiệu quả trước mắt bao tiêu, chế biến và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm măng tre Bát Độ cho gần 1.000 hộ dân xã Kiến Thành, vừa lợi cho HTX và DN, vừa ổn định đời sống việc làm cho nông dân.

  Từ một đơn vị rất khó khăn, HTX khai thác đá Tân Minh đã ổn định hoạt động khi được Liên minh HTX tỉnh tư vấn giúp đỡ. Đặc biệt, phần lớn nhờ việc ứng dụng tiến bộ công nghệ khai thác mỏ đã giúp HTX Tân Minh làm ăn hiệu quả hơn và bảo đảm an toàn cho người lao động. Hiện nay, HTX thường xuyên tạo việc làm cho gần 100 lao động, mức thu nhập tháng 5 triệu đồng/người, hàng năm đóng góp vào ngân sách gần 1 tỷ đồng.

  Là DN thành viên của Liên minh HTX tỉnh, công ty An Thịnh – Cường Phát gần đây đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu quế công suất 6.000 tấn lá/năm. DN “đầu kéo” này đã liên kết với HTX Công Tâm (Văn Yên) và HTX 6/12 Đào Thịnh (Trấn Yên) cùng bao tiêu sản phẩm cành, lá quế cho người dân hai huyện Văn Yên và Trấn Yên.

  Do liên doanh làm ăn, cả hai HTX Công Tâm và HTX 6/12 Đào Thịnh tạo được niềm tin người dân trong vùng, còn công ty lại chủ động được nguồn nguyên liệu, doanh thu vài năm nay luôn đạt trên 10 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ hiệu quả kinh tế hộ, góp phần phát triển KT-XH và bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

  Ngọc Hữu

  Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2025, đại diện các HTX bày tỏ kỳ vọng chính sách hỗ trợ …

  Chứng nhận OCOP được coi như “giấy thông hành” giúp sản phẩm miến đao Giới Phiên (Yên Bái) thay đổi, đến gần hơn với người tiêu dùng trong cả nước. …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Sơ Kết Nửa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Viii Công Đoàn Bến Tre (2008
 • Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp
 • Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Đăk Hà Lần Thứ Vi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Đăk Hà
 • Xét Duyệt Văn Kiện Trình Đại Hội Đảng Bộ Huyện Đăk Hà Lần Thứ Vi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Quảng Ninh Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Bảo Vệ, Chăm Sóc, Nâng Cao Sức Khoẻ Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Bhxh, Bhyt
 • Nghị Quyết 21 Đã Làm Thay Đổi Nhận Thức Về Bhxh, Bhyt
 • Khi Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Y Tế Đi Vào Cuộc Sống
 • Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế
 • Từng Bước Gỡ Nút Thắt Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Giáo Dục, Y Tế
 • Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, tỉnh Quảng Ninh đã có 7 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 17-2-2006 triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ chính trị; Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế Quảng Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2021. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, 100% các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và đảng uỷ các xã (phường, thị trấn) đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyêt, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.

  Đến nay, ở các Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh đều có bác sỹ.

  Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã chủ động đề xuất, xin ý kiến Trung ương để thực hiện mô hình quản lý thông nhất theo hướng tinh gọn, đồng bộ khắc phục tình trạng cồng kềnh, trùng chéo nhiều tầng nấc trung gian gây lãng phí nguồn lực; đổi mới phương thức hoạt động của các đơn vị y tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tê phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, nhất là phát huy hiệu quả của y tế tuyến cơ sở.

  Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đó đã quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, có sự ưu tiên hơn về các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Các ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động triển khai, lồng ghép thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển, hạ tầng cơ sở y tế từng bước được đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp; các trang thiết bị và dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh, đội ngũ cán bộ làm công tác y tế được tăng cường về số lượng và chất lượng đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và năng lực chẩn đoán trong công tác điều trị bệnh ở các cơ sở y tế. Các chính sách khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội… triển khai tốt góp phần cải thiện đáng kể công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao an sinh xã hội.

  Hệ thống y tế dự phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực, những bệnh dịch nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp… đã được điều trị và khống chế kịp thời; đã làm giảm tốc độ phát triển dịch HIV/AIDS và chủ động kiểm soát được dịch bệnh viêm phổi do virut cúm A (H5N1) gây ra; công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn theo đúng quy trình, quy định với tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm ở mức cao và không có những tai biến lớn xảy ra; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm theo chiều hướng tích cực; chương trình phòng, chống các bệnh xã hội cũng đạt được những chuyến biến đáng kể, duy trì tốt tính bền vững trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động thanh kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường.

  Đặc biệt, với chủ trương tăng cường, bố trí bác sỹ về công tác tại tuyến xã được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cơ bản đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, với chủ trương “cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh” đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ y tế từng bước tiếp cận và triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật y học hiện đại mà trước đây chưa triển khai được. Hệ thống y tế ngoài công lập ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể lựa chọn các dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế công lập, tạo môi trường cạnh tranh và tạo việc làm nhằm tăng thu nhập cho cán bộ y tế…

  Để nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp có nhiều cơ chế, chính sách thích hợp để củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Trong đó, tập trung đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính y tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng từ các nguồn tài chính công (bao gồm ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, giảm dần hình thức thanh toán viện phí trực tiếp từ người bệnh). Từ năm 2005- 2014, ngân sách chi thường xuyên của ngành y tế chiếm 9-11% tổng chi thường xuyên của tỉnh. Riêng năm 2014, tổng ngân sách Nhà nước chi cho y tế tăng gấp 4,8 lần so với năm 2005; ngân sách chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho ngành y tế năm 2014 tăng 2,7 lần so với năm 2005.

  Ngoài ra, đế góp phần nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực y tế, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp về thu hút và tuyển dụng, đa dạng hóa công tác đào tạo. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm việc trong các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế hiện có trên 5.700 người; tăng 1,9 lần so với năm 2005. Trong đó bác sỹ có trên 1.000 người; dược sỹ đại học có 61 người. Đặc biệt, 100% trạm y tế có bác sỹ làm việc. 100% thôn, bản có nhân viên y tế thôn bản được đào tạo từ 3 tháng trở lên.

  Quảng Ninh làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

  Để Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới, Quảng Ninh đã đưa ra những giải pháp có ý nghĩa quyết định. Đó là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đưa các mục tiêu, nhiệm vụ này vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương.

  Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao hiệu quả thông tin, giáo dục, truyền thông; Phát triển, đa dạng hóa các hoạt động khám chữa bệnh, bao gồm các cơ sở y tế Nhà nước, của các ngành, cơ sở khám chữa bệnh bán công, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài; Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thông tin, giáo dục, truyền thông, thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, chính sách pháp luật, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

  Có thể nói, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi mỗi cán bộ y, bác sỹ và toàn ngành y tế Quảng Ninh cần nỗ lực, quyết tâm nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng tăng cường rèn luyện về y đức đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời kỳ mới, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, du lịch, dịch vụ hiện đại, văn minh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tham Luận Về Thực Hiện Nghị Quyết 21
 • Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 20
 • Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 20
 • Nghệ An: Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết 20, 21 Về Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Và Thực Hiện Bhxh, Bhyt
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Theo Nghị Quyết Số 20
 • Quảng Ninh Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 29 Nq/tw Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Kết Luận Số 55
 • Đảng Bộ Văn Phòng Tỉnh Ủy Học Tập Nghị Quyết Số 52
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 52
 • Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 52
 • Thành Ủy Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 52
 • Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  QNP – Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, công tác giáo dục đào tạo ở Quảng Ninh đã đạt được một số thành tựu, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

  Công tác giáo dục đào tạo ở Quảng Ninh đã đạt được một số thành tựu, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

  Ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nội dung Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và ngành giáo dục từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển.

  Sau 5 năm qua, công tác giáo dục đào tạo của Quảng Ninh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Quy mô trường lớp được mở rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 218 trường mầm non, 179 trường tiểu học, 186 trường trung học cơ sở, 59 trường trung học phổ thông, 6 trường DTNT, 14 trung tâm GDNN&GDTX, 16 trường đại học, cao đẳng và TCCN, 186 trung tâm học tập cộng đồng ở cấp xã, 86 trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ. Tỉnh luôn giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Công tác xóa mù chữ được quan tâm chỉ đạo tích cực, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ mức độ 2 đạt 99,58%, tỷ lệ người trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức độ 2 đạt 97,97%. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề có chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả và thực chất. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà của tỉnh luôn đạt cao. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi các cấp tăng hàng năm. Mỗi năm có hằng trăm giáo viên, học sinh giành giải trong các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia…

  Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

  Để đạt được kết quả trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục của Quảng Ninh đã luôn đặt mục tiêu chất lượng giáo dục lên hàng đầu, từ đó tập trung chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng nhằm phát huy tư duy sáng tạo, tích cực của học sinh, đảm bảo hài hòa đức, trí, thể, mỹ…

  Song song đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cũng chủ động tổ chức các hình thức học tập đa dạng, phù hợp với đối tượng, tâm lý lứa tuổi, trong đó chú trọng các hoạt động ngoại khóa, nhất là các hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị, pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, thẩm mỹ, thể chất, truyền thống lịch sử và địa lý… nhằm hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh và nâng cao năng lực hoạt động xã hội cho người học.

  Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, bậc học không ngừng được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.300 tiến sĩ và thạc sĩ, trên 12.500 giáo viên, cán bộ quản lý các cấp học có trình độ đại học. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực cao, đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 14 tiến sĩ được đào tạo hoặc đang giảng dạy ở nước ngoài.

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của ngành học, cấp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa.

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của ngành học, cấp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa. Trong 5 năm toàn tỉnh đã kiên cố hóa trường lớp đạt trên 90%; trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học đạt 80,8%; thiết bị dạy học các cấp được tăng cường, đặc biệt đã trang bị được trên 10% số trường phổ thông được ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào đổi mới phương pháp dạy và học.

  Công tác thi đua, khen thưởng từng bước được đổi mới, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Các phong trào thi đua của ngành như phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với các cơ sở giáo dục.

  Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Quảng Ninh còn một số hạn chế. Đó là, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả; một số chỉ tiêu thực hiện nghị quyết chưa đạt kế hoạch; việc tinh giản biên chế, rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, giáo viên, nhân viên, phân công, xác định rõ vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hiệu quả tại một số đơn vị thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của tỉnh; công tác huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo chưa tương xứng với điều kiện của tỉnh.

  Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội có sự phối hợp chặt chẽ, nhất là trong giáo dục đạo đức, nhân cách, giúp đỡ học sinh nghèo và học sinh có nguy cơ bỏ học, quản lý, giáo dục các em ngoài giờ học ở trường.

  Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị trí trong phong trào giáo dục của cả nước, góp phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Tập 1
 • Ueh Tiếp Đoàn Khảo Sát Liên Ngành Của Ban Tuyên Giáo Trung Ương Do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Làm Trưởng Đoàn
 • Kế Hoạch Phát Động Phong Trào Thi Đua Chào Mừng Các Ngày Lễ Lớn Của Đất Nước Và Tổ Chức Công Đoàn, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 29
 • Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Để Triển Khai Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Số 29
 • Thông Báo: Kế Hoạch Phát Động Phong Trào Thi Đua Chào Mừng Các Ngày Lễ Lớn, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 29
 • Danh Mục Các Nghị Quyết Của Hđnd Huyện Ba Chẽ Khóa Xix, Nhiệm Kỳ 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
 • Triển Khai Kịp Thời, Sát Thực Tế Các Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Hà Tĩnh
 • Giới Thiệu Các Nghị Quyết Quy Phạm Pháp Luật Đã Được Hđnd Tỉnh Kon Tum Khóa Xi Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 7
 • Kỳ Họp Thứ 15, Hđnd Tỉnh Khánh Hòa Khóa Iv Thông Qua 27 Nghị Quyết
 • Hđnd Tỉnh Lai Châu Họp Bất Thường Thông Qua Các Nghị Quyết Quan Trọng
 • Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ liên tục cập nhập các Nghị quyết được ban hành mới nhất của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về xác nhận kết quả bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

  – Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ hợp thứ 7, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về phương án phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2021; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021.

  – Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

  – Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

  – Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án Phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.

  – Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến 2021, định hướng đến năm 2030.

  – Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIX; triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND huyện.

  – Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện.

  – Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 27/02/2020 về thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, hiệu quả các công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt tập trung và phân tán được đầu tư trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến tháng 6/2019. – Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

  – Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021.

  – Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

  – Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm vụ 2021 – 2021.

  – Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

  Hôm nay: 1055

  Đã truy cập: 2703685

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiên Giang: Triển Khai Kỳ Họp Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bất Thường Thông Qua Nhiều Nghị Quyết Quan Trọng
 • Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang
 • Gia Lai: Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thông Qua Các Nghị Quyết Quan Trọng
 • Cần Thực Hiện Đúng Quy Trình Xây Dựng Chính Sách Trong Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Hoàn Thiện Pháp Luật Về Đề Nghị Xây Dựng Nghị Quyết Của Hđnd Cấp Tỉnh
 • Một Năm Triển Khai Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu (Bài 2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Thống Toàn Văn 11 Luật Và Nghị Quyết Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Thực Hiện Chế Định Thừa Phát Lại
 • Xem Xét, Ban Hành Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Việc Thực Hiện Chế Định Thừa Phát Lại
 • Nghị Quyết 107/2015/qh13 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 26/11/2015
 • Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Số 107/2015/qh13 Của Quốc Hội Về Thừa Phát Lại
 • Vấn đề tái cơ cấu và XLNX không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai mà phải xem như nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nên cơ chế, chính sách cũng phải bài bản. Và để thực hiện hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2020” theo Quyết định 1058/QĐ-TTg và Nghị quyết 42, NHNN đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD do Thủ tướng làm Trưởng ban, ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết 42.

  Đồng thời, NHNN đã thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN và Tiểu ban chỉ đạo XLNX ngành Ngân hàng, ban hành Chỉ thị về việc thực hiện Nghị quyết 42 và Đề án cơ cấu lại trong toàn ngành Ngân hàng…

  NHNN cũng đã có các văn bản hướng dẫn các TCTD (theo từng nhóm, loại hình TCTD) xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2020 nhằm bảo đảm khắc phục, xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Quyết định 1058; chỉ đạo, hướng dẫn từng TCTD triển khai thực hiện Nghị quyết 42 để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết; đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng tại các TCTD.

  Với sự vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42, công tác XLNX đã được hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý, thuận lợi hơn và có nhiều tiến triển tích cực. Nghị quyết này đã thông qua việc hỗ trợ pháp lý cho quá trình xử lý khối tài sản bảo đảm đằng sau những khoản nợ xấu; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua bán nợ của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)…

  Đặc biệt, VAMC đã ký thỏa thuận hợp tác và phối hợp chặt chẽ với một số TCTD có dư nợ xấu lớn, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là các biện pháp mạnh như thu giữ tài sản bảo đảm, tổ chức bán đấu giá công khai để thu hồi nợ. Thống kê đến ngày 30/6/2018, VAMC đã thực hiện thu giữ 6 tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ. Quá trình thu giữ của VAMC đều tuân thủ theo đúng trình tự quy định của pháp luật và nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương… Song song với đó, VAMC đã hỗ trợ, phối hợp tích cực với các TCTD trong công tác xử lý, thu hồi nợ và luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

  Thống kê từ VAMC cho thấy, với sự vào cuộc quyết liệt cùng các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ nợ xấu của toàn Ngành đã giảm xuống còn 2,18%. Trong đó, nợ xấu xử lý qua VAMC đến 30/6/2018 đạt 310.517 tỷ đồng theo dư nợ gốc nội bảng, ước tính đạt trên 40% tổng nợ xấu được xử lý. VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi được gần 100 nghìn tỷ đồng. Ông Đoàn Văn Thắng – Tổng giám đốc VAMC cho biết, riêng năm 2021, nhờ có sự ra đời của Nghị quyết 42 có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, VAMC đã thu được 30.852 tỷ đồng. Con số thu hồi nợ này gần bằng 2/3 tổng giá trị thu hồi nợ của cả 4 năm trước đó.

  Từng tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng Nghị quyết 42, TS. Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định: Đến nay, sau một thời gian đi vào triển khai thực hiện, Nghị quyết 42 đã mang lại hiệu quả tích cực.

  Theo ông Nguyễn Đức Kiên, hiệu quả của nó không chỉ ở con số nợ đã được xử lý mà ở đây là thay đổi rất lớn trong cả hệ thống chính trị và trong những người làm công tác điều hành kinh tế. Bởi từ trước tới nay chúng ta cứ quan niệm, thiếu tiền thì ra ngân hàng vay; vay tiền rồi mà không trả được thì cứ từ từ. Nhưng với Nghị quyết 42, khách hàng có vay thì phải có trả và đã đưa tài sản bảo đảm vào cam kết phần vay, khi không thực hiện trả được nợ thì phải thực hiện nghĩa vụ dân sự.

  Có một thực tế mà nhiều lãnh đạo NHTM khẳng định, bên cạnh việc xử lý nợ xấu cũ thì số lượng tự trả nợ đã tăng cao so với những năm trước đây, điều này cho thấy rằng, Nghị quyết 42 mang lại “tác động kép”. Từ sự luật hóa trong việc XLNX đã tác động tới ý thức của người vay vốn và khách hàng khi đã vay vốn ngân hàng thì buộc phải thận trọng tính toán kỹ các phương án sản xuất, kinh doanh và có phương án trả nợ đúng hạn.

  Đón đọc Bài 3: Những vướng mắc phát sinh trong quá trình XLNX

  Đức Nghiêm

  --- Bài cũ hơn ---

 • ​một Năm Triển Khai Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu (Bài 3)
 • Dự Thảo Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu: Vẫn Còn Quá Nhiều Câu Hỏi
 • Cấp Bách Cần Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Một Năm Triển Khai Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Cấp Thiết Ban Hành Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Hoạt Động Thương Mại Và Đầu Tư Của Hàn Quốc Tại Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Phòng Luật Sư Tp Hcm
 • Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Quang Thái Và Cộng Sự
 • Văn Phòng Luật Sư Quang Thái
 • Tư Vấn Pháp Luật Ở Quảng Ngãi
 • Liên Hệ 15 Văn Phòng Công Chứng Ở Quảng Ngãi
 • Việt Nam và Hàn Quốc lần lượt là thành viên của WTO từ năm 2007 và 1995. Trong khuôn khổ VKBIT, VKFTA, AKFTA, Việt Nam dành cho các doanh nhân Hàn Quốc cam kết chung về cắt giảm thuế quan, áp dụng các biện pháp phi thuế quan theo chuẩn WTO, mở cửa thị trường, ổn định chính sách và pháp luật.

  Ngoài ra, các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam còn được bảo hộ cho hoạt động đầu tư của mình dựa trên các cam kết đối xử tối huệ quốc (MFN), đối xử quốc gia (NT), đối xử công bằng và thỏa đáng (FET).v.v.và các cam kết riêng cho từng dự án đầu tư (vd. ưu đãi về thuế, đất đai v.v.). Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết, tham gia 66 BITs, 16 FTA song phương và đa phương, 76 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các quốc gia, vùng lãnh thổ. 6 Việt Nam cũng đã phê chuẩn Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) năm 2021 và việc sử dụng thông lệ quốc tế như Incoterm, UCPP.v.v. khá phổ biến trong quan hệ kinh doanh quốc tế. 7 Các hiệp định này cũng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  Thứ ba, phán quyết trọng tài có thể bị Tòa án hủy hoặc từ chối thi hành do trái với Nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 31 Tương tự với khái niệm “Public Policy” quy định tại Điều 5 của Công ước Newyork 1958 là cơ sở để Tòa án từ chối thi hành phán quyết trọng tài, cho đến nay, pháp luật Việt Nam cũng có quy định về Nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam tại Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010 và chưa có định nghĩa cho khái niệm này. Thực tiễn công nhận và thi hành phán quyết trọng tài của tòa án Việt Nam cho thấy Tòa án có thể giải thích khái niệm này theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như (i) văn bản công chứng bị vô hiệu (ii) Phán quyết Trọng tài trái với cả Luật pháp Việt Nam và luật của bên tranh chấp 32, hay (iii) có cơ sở rõ ràng rằng một bên tranh chấp xuất trình chứng cứ giả mạo 33.

  Như vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước, hiệp định quốc tế song phương và đa phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam không chỉ thiết lập các nguyên tắc bảo hộ nhà đầu tư và các khoản đầu tư vào Việt Nam, mà còn cho phép các bên lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp đa dạng, phù hợp với hoạt động thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động thương mại, đầu tư xuyên biên giới thường có giá trị lớn và phức tạp và đi kèm là những rủi ro phát sinh tranh chấp tiềm ẩn do những khác biệt về văn hóa kinh doanh hay khác biệt về khung pháp lý, thể chế hoặc thực tiễn giải quyết tranh chấp. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng cần tìm hiểu và có sự hỗ trợ về pháp lý ngay từ khi đàm phán giao dịch, soạn thảo các văn bản giao dịch như hợp đồng, thỏa thuận với đối tác cũng như trong quá trình giải quyết tranh chấp, thi hành phán quyết tại Việt Nam.

  Trưởng Văn phòng Luật sư IDVN Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

  Luật sư Đinh Ánh Tuyết đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong hàng loạt vụ kiện phòng vệ thương mại quốc tế cũng như tham gia tư vấn và tranh tụng trong các vụ kiện tranh chấp đầu tư.

  https://thoibaonganhang.vn/han-quoc-va-viet-nam-tim-kiem-su-phat-trien-ben-vung-va-thinh-vuong-chung-86076.html

  https://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4159/Xu-huong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-cua-Han-Quoc

  7. Bộ luật dân sự (2015), Điều 5.

  8. Bộ luật Tố tụng Dân sự (2015), Điều 45; Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

  9. Oxford Business Group, A look at Vietnam’s legal system: https://oxfordbusinessgroup.com/overview/law-land-look-country%E2%80%99s-legal-system

  10. Eurocham, White book 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1UUxNWoJr-wZiRl2__G8E9gurPWpfHNwd

  11. Bộ luật Dân sự (2015), Điều 4 (4); Luật đầu tư (2014), Điều 4 (3).

  12. Luật Điều ước quốc tế (2016), Điều 6; Luật Đầu tư (2014), Điều 4 (3).

  13. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), Điều 9 (19).

  15. VIAC bắt đầu hoạt động từ năm 1993 và là trung tâm trọng tài thương mại lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam, với hơn 100 trọng tài viên trong đó có nhiều trọng tài viên nước ngoài. Trong các năm 2021-2018, VIAC tiếp nhận và giải quyết trung bình 158 vụ việc/năm, thời gian giải quyết trung bình là 153,6 ngày/vụ, trong đó các vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài chiếm trên 50%.

  16. Tại Việt Nam, phán quyết của VIAC có thể được thi hành trực tiếp giống như thi hành bản án của Tòa án, mà không phải thông qua thủ tục công nhận và cho thi hành như đối với phán quyết của Tòa án nước ngoài.

  24. Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, Điều 2; Bộ luật tố tụng dân sự (2015), Điều 419.

  25. Bộ luật Tố tụng Dân sự (2015), Điều 423 và Điều 431.

  26. Trong 3 năm 2021-2017, mới chỉ có 7 phán quyết của trọng tài nước ngoài được Tóa án Việt Nam cho công nhận và thi hành trong số 37 phán quyết có Đơn yêu cầu thi hành. Xem tại Số vụ giải quyết qua trọng tài vẫn chưa tạo được nhiều kỳ vọng, https://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2018-06-07/so-vu-giai-quyet-qua-trong-tai-van-chua-tao-duoc-nhieu-ky-vong-58411.aspx

  27. Tính đến tháng 07/2017, Việt Nam đã ký 27 Hiệp định tương trợ tư pháp: https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=414

  28. Bộ Luật Tố tụng Dân sự (2015), Điều 423.

  29. Theo Nguyễn Mạnh Dzũng, tại “Thi hành bản án, phán quyết của trọng tài nước ngoài tại các nước Asean”

  30. Luật Trọng Tài thương mại (2010), Điều 18; Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao ban hành ngày 20/03/2014, Điều 3.

  31. Công ước New York 1958, Điều V.I(a); Bộ luật Tố tụng dân sự 2021, Điều 459.

  32. Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao ban hành ngày 20/03/2014, Điều 14.

  33. Quyết định số 02/2017/QĐ-PQTT ngày 27/3/2017 của Tòa án Nhân dân Hà Nội trong Đỗ Văn Đại (2017), Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, Tập 2, trang 120 – 123.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Phòng Luật Sư Việt Quốc Tế
 • Luật Sư Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế
 • Luật Sư Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế I Luật Giải Pháp Việt
 • Phát Triển Đội Ngũ Luật Sư Phục Vụ Yêu Cầu Hội Nhập Quốc Tế: Triển Khai Đồng Bộ Các Đề Án Về Đào Tạo
 • Đề 2021 Môn Công Chứng Luật Sư Lớp Thương Mại 38A
 • Tin tức online tv