Đề Xuất 1/2023 # Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hiện Hành # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hiện Hành # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hiện Hành mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

7. Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

8. Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

9. Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Bộ Tài chính ban hành

10. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

13. Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

14. Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Văn Bản Pháp Luật Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

T huế thu nhập cá nhân (TNCN là loại thuế trực thu đánh trên một số khoản thu nhập của cá nhân khi có phát sinh. Hiện nay, theo luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì thu nhập chịu thuế sẽ được xác định từ những nguồn thu nhập sau: thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ trúng thưởng;…

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Theo các về luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, thì đối tượng nộp thuế TNCN sẽ chia ra làm 2 loại:

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thời điểm xác định thuế thu nhập cá nhân là thời điểm nhận được thu nhập hoặc thời điểm xuất hóa đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh

Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Hiện nay, có 2 cách tính thuế thu nhập cá nhân phổ biến đó là: tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến toàn phần (thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên) và tính thuế TNCN theo từng lần phát sinh thu nhập. Và trong mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và cá nhân, sẽ thường xảy ra các loại thuế TNCN như sau:

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

Đối với thu nhập từ tiền lương tiền công, sẽ có 3 trường hợp xảy ra ảnh hưởng đến phương pháp tính thuế TNCN như sau:

Trường hợp 1: Tính thuế Thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đối với cá nhân cư trú

Trường hợp 2: Tính thuế Thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng thu nhập khi ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động đối với cá nhân cư trú

Trường hợp 3: tính thuế thu nhập cá nhân theo mức 20% trên thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn

Theo khoản 3, điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số: 04/2007/QH12 ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007, thì thu nhập từ đầu tư vốn sẽ bao gồm:a) Tiền lãi cho vay;b) Lợi tức cổ phần;c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. Mức thuế suất thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn hiện hành là: 5%, được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn

Mức thuế suất thuế TNCN của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là: 0.1%; thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán sẽ được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền

Thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại

Thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, quà tặng

Trân trọng kính chào!

Tổng Hợp Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hiện Hành Về Thuế Xuất Nhập Khẩu

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới của mỗi quốc gia.

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu

– Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016;

– Luật Hải quan số 4/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

– Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và Luật Quản lý thuế;

– Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;

– Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);

– Nghị định số 08/201 /NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

– Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

– Nghị định số 12/201 /NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế;

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

– Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Sửa Đổi 2012

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…

Số hiệu:

26/2012/QH13

Loại văn bản:

Luật

Nơi ban hành:

Quốc hội

Người ký:

Nguyễn Sinh Hùng

Ngày ban hành:

22/11/2012

Ngày hiệu lực:

Đã biết

Ngày công báo:

Đã biết

Số công báo:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Thuế TNCN: vẫn giảm trừ cho con thứ 3

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật thuế TNCN vừa được thông qua, với các nội dung thay đổi đáng chú ý như sau:

– Mức thu nhập khởi điểm phải chịu thuế: 9 triệu/tháng (108 triệu/năm)

– Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc: 3.6 triệu/người/tháng (Con thứ 3 trở lên vẫn được tính vào miễn trừ gia cảnh)

Đến ngày 1/7/2013 nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% thì UBTVQH sẽ có điều chỉnh thêm.

Ngoài ra, Luật cũng sửa đổi một số nội dung sau:

– Chuyển nhượng bất động sản dưới hình thức ủy quyền sử dụng vẫn phải nộp thuế.

– Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có thể đăng ký kì tính thuế theo năm bất kỳ thời điểm nào trong năm

– Thêm tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng vào loại thu nhập được miễn thuế.

Luật số 26/2012/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Luật số: 26/2012/QH13

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ HiếQuốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, n pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

“Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.”

“5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.”

“”

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy định tại khoản này.”

1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định mức khấu trừ thuế phù hợp với từng loại thu nhập quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và việc quyết toán thuế quy định tại khoản 1 Điều này.”

Điều 2.

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

No. 26/2012/QH13

Hanoi, November 22, 2012

LAW

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON PERSONAL INCOME TAX

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented a number of articles under the Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on personal income tax No. 04/2007/QH12, Article 1.

To amend and supplement a number of articles of the Law on personal income tax:

1. Clause 2 and clause 5 of Article 3 are amended and supplemented as follows:

“2. Incomes from salaries and wages, including:

a) Salaries, wages and amounts of similar nature;

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Địa chỉ:

17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại:

(028) 3930 3279 (06 lines)

E-mail:

in f o@ThuVienPhapLuat.vn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hiện Hành trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!