Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung: Hết rồi, thời quân bầu Đức sau 15 giây